This page was last updated : 170205.
File size is: 40 k.
Fragment Genealogie Van Ling
Generatie 4
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Van Ling,
version 1.1,
Muiden, 2011.
© Copyright 2017 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Van Ling Gen. nr. 4

4a. Willem Jansz van Lijn(g), ged. Rem. Amersfoort 23-6-1661 (get. Neeltje Jans), beg. Amersfoort St. Joriskh. 26-4-1736 (laat kinderen na), meerderjarige ouderloze j.m. (1693), wordt Rem. lidmaat te Amersfoort 27-3-1695 ("in de gemeente gekomen"), gebruikt in huur een vierendeel land met een tabakschuur in de Buijsert onder de vrijheid van Amersfoort (1720, 1723), is mede-executeur van de boedel van Jacobus van Doorncamp (1723), otr./tr. Amersfoort gerecht 31-1/14-2-1693 (get. haar vader Evert van Butselaar) (Mar)Grietje Everts (van) Butselaar(s), beg. Amersfoort St. Joriskh. 29-12-1731 (laat kinderen na), j.d. (1693).

Op 21-6-1728 verkopen Jacobus van Oort en zijn vrouw Magteld van Markenhooff, voor de eene helfte en van Johannes La Heij met zijn vrouw Catharina van Werkhoven. Albert van Geelen. Bartholomeus van Ravensberg en zijn vrouw Everarda van Minden. Abraham van Swenselaar en zijn vrouw Catharina van Minden. Henricus Beekman en zijn vrouw Theodora van Minden. Bartholomeus van de Bergh en zijn vrouw Emerentia van Geelen. Albertus van Minden. Rijk, Albert, Cornelia en Weijmtje van Minden, kinderen van Henricus van Minden, voor welke vijf kinderen de voornoemde Ravensbergh sig sterk maakte en de rato caveerde en mitsgaders van de Heeren Regenten van den Armennoothulp, wegens de kinderen van Hendrik van Haaften, met Adriana van Geelen en van Adriana van Minden, getrouwt aan Henricus Schelling voor de andere helfte, erfgenamen van Willem Janssen Merkenhoof, weduwnaar van Dirkeje Cornelis van Berkhoven, aan Willem van Lijn, een tabaksschuurtje met een hofje daaragter, gelegen in de Oliesteeg belend aan de ene zijde: de weduwe Wouterus van Deventer, aan de andere zijde: Sophia de Swart [1]
Op 25-10-1736 vindt (het vervolg van) de boedelscheiding plaats van Willem Jansen van Ling wednr. van Grietje Everts Butselaar. Het betreft te Amersfoort: 2 huizen in de Pothstraat. De kinderen en erfgenamen zijn Willempje Willems van Ling en Jan Willemsen van Ling. [2]

4b. Anthonis (Theunis) Jans van Lijn (Ling), geb. 1-8-1668[3] ged. Rem. Amersfoort 30-8-1668, beg. Amersfoort St. Joriskh. (impost) 11-9-1752, j.m. van en wonend te Amersfoort (1692), meestermetselaar (1717..1724), mr. timmerman (1741), wonen op het Havik (1724), belender in de St. Andriesstraat (1717), otr./tr. Amersfoort geref. 17-9/2-1-1692 Francina (Fransje, Fracijntje) Jans Methorst, geb. 25-12-1670[4], beg. Amersfoort St. Joriskh. 10-1-1737 (laat kinderen na), vermeld, als Francie Methorst wonend op de Kamp, als geref. lidmaat te Amersfoort op de lijst opgemaakt in 1688, j.d. van en wonend te Amersfoort (1692), dr. van Jan Methorst.

Seeker registerboek der stad Amersfoort gehouden van diverse saiken van dato 10-9-1558 geteekent L.Botter,:
Op 16-6-1710 als wanneer Antoni van Lingh deser stads metselaar door last van den cameraer Wijborgh in de boog onder het sleuijsje verscheijde uijtgevallen gaten weder toegemetselt.
Op 1-10-1717, verkoopt de gemachtigde van Jan Gaden, koopman tot Amsterdam, en Geertrijda Theodora Crineus, echtelieden, (Geertruijda is de enige nagelaten dochter en erfgename van wijlen Dr. Gijsbertus Crinius, in zijn leven raad in de vroedschap te Amersfoort, aan Anthonij van Lingh, meestermetselaar alhier en Fransje Methorst, echtelieden, een huis met een hofje daarachter beneffens een schuurtje in de Triesjensstraat of Sint Andriesstraat ('t Rijsjensstraat) uitkomende, alsmede twee huizen daarnaast onder een dak en alle drie gelegen op de Cingelgracht, belend aan de ene zijde van het grootste huijs naar de Sint Andriesstraat toe Harmen Botter, aan de andere zijde naar de Herenstraat toe NN. [5]
Akte van erfpacht aan Anthony van Lingh en Leendert Nicasius van een perceel grond bij de woningen van de koster en de kerkwachter, met het recht hierop een woning te bouwen en te verhuren, authentiek afschrift (1721) [6]
Op 30-10-1720 vindt de boedelscheiding plaats van Jan Methorst. Het betreft huis en grond in de Langestraat op de hoek van de muurhuizen bij de Camperbinnenpoort was door de overledene bewoond. ½ vierdeel land in de lage weg. Erfgenamen, zijn kinderen: Anthony van Lingh, gehuwd met Francina Methorst. Gijsbert Methorst, gehuwd met Anna Verhoeff. Evert Henricksz Stuyvenburgh, gehuwd met Willemina Methorst. Jan Backer, gehuwd met Jannitje Methorst. Pieter van Lockhorst, gehuwd met Aleijda Methorst. Nicollas Methorst (meerderjarig). [7]
Op 31-5-1721 lenen Anthonij van Lingh, meestermetselaar en Fransje Methorst, echtelieden en borgers, van Carel Gabrij, schepen en raad dezer stad, en Sophia Verhoeff, echtelieden, een bedrag van 500 gulden, met als onderpand drie huizen hoven en hofsteden annex den anderen op de Cingel tussen de Sint Andriespoort (Triesjespoort) en het Heerenpoortje, belending aan de zijde naar de Sint Andriestraat (Triesjensstraat) de weduwe Herman Botter, en aan de andere zijde de weduwe Herman Botter. De lening is geroyeerd 6-3-1728. [8]
Op 5-5-1724 lenen Anthonij van Ling, meestermetselaar en Francina Methorst, echtelieden en borgers, van Jacoba Both, ongehuwde dochter, een bedrag van 500 gulden "geemployeert tot uijtcostinge van een Capitaal van 600 gulden 't gunt A.H. de Sallengre en zijn vrouw Geertruijd Jacoba Rotgans uit 's Gravenhage in de nagenoemde huysinge van de comparanten gevestigt hadden", met als onderpand huis erf en grond op het Havik achter in de Muurhuizen uitkomend, door de comparanten zelf bewoond. Opmerking: de eigenaars hebben op dit goed het recht bekomen bij magescheid op 28-4-1724 voor notaris Steven van Brinckesteyn. De akte is doorgestreept in de marge geroyeerd 3-5-1732. [9] Op dezelfde datum lenen dezelfden eenzelfde bedrag van Jacoba Both, met als enig verschil dat nu tot onderpand dient een huis op het Havik achter in de Muurhuizen uitkomend, bewoond door Arend van Wickelandshuijsen. De akte is doorgestreept in de marge geroyeerd 3-5-1732

4c. Claes (Nicolaas) van Ling (Lijn), ged. Rem. Amersfoort 25-4-1675 (vader heet hier van Lijn), beg. Amersfoort St. Joriskh. 25 of 26-4-1768, j.m., wonend te Amersfoort (1705), kuiper (1721..1735), mr. kuijper (1723..1741), kuipersbaas (1754), gewezen kuipersbaas (1759), belender in de Kampstraat (1721..1746), op de Kamp (1728), in de Langestraat (1735), op de Langegraft (1735), op Bloemendal (1737..1758), possesseur (1741) van een hypotheek op seekere huijsinge, hoff en hoffstede, staande op Bloemendal, [25] otr./tr. Amersfoort geref. 27-2/19-3-1705 Agn(i)es (van) Stuyvenberg, ged. Amersfoort geref. 5-11-1680, beg. Amersfoort St. Joriskh. 22-8-1746 (laat kinderen na), als Agnes Stuijvenberg geref. lidmaat te Amersfoort op belijdenis (29-6-1700), j.d., wonend te Amersfoort (1705). Zie voor dit echtpaar ook Kwartierstaat Lapikás nr. 474.

De kuiper.
Gravure uit "Het Menselijk Bedrijf", door Johannes en Caspaares Luyken. Eerste uitgave : Amsterdam, 1694.

klik op plaatje(s) om te vergroten
Op 28-12-1723 verkopen de kinderen van Hendrik van Souten en Rijckland van Voorthuijsen aan Claas van Lingh, meesterkuiper en borger, een wel ter nering staende huijsinge in de Krommestraet op de hoek van de Peperstraet bewoond door Catharina van Zouten, weduwe van Gillis Schreuijer, belend aan de ene zijde deselve straat, aan de andere zijde Hermanus Caan, procureur. [26]
Op 24-12-1725 verkoopt Volcquert Aartsen Mom, burger, aan Nicolaas van Lingh, mr. kuijper en burger, met zijn vrouw Agnes van Stuijvenbergh, een huis, hof en hofstede, gelegen op Bloemendal, belend aan de ene zijde Jan Cornelisse, voerman, aan de andere zijde de erfgenamen van Volcquertje Alberts. [27]
Op 26-5-1734 verkopen gemagtigde van Nicolaas Methorst borgermeester en Theodora Tiedeman, egtelieden voor de eene helfte ende van Willem Westerhoff en desselfs huijsvrouw Catharina van Kouwenhove wonende tot Utregt voor de andere helfte, aan Nicolaes van Ling, meesterkuijper, sekere huijsinge, hof en hofstede, staande op de Campstraat belend aan de ene zijde: Gerrit Overkamp, smith, aan de andere zijde: Joost Voogd, kleermaker. Procuratie gepasseerd 6-2-1734 voor notaris Antony Methorst. [28]
Op 3-9-1734 verkoopt de gemagtigde (procuratie gepasseerd 14-12-1731) van Willem Gerrits Bloemhoff en Johanna van Deden, echtelieden wonende tot Amsterdam, aan Nicolaas van Ling, een sekere huijsinge, staande op Bloemendal aan de Bloemendalse Binnenpoort, belend aan de ene sijde de weduwe Pieter van Hoppesteijn, meestertimmerman, aan de andere sijde Jan Rijksen van Meijn. [29]
Op 8-3-1741 vindt het vervolg plaats van de boedelscheiding van Reijnier van Ling, overleden, wednr. van Maria van Groenenburgh. Het betreft een deel uit de nalatenschap dat de kinderen nog gemeenschappelijk bezitten, te weten een huysinge met een kleijn huijsje dien annex en hoven daarachter op de Wevercingel. Erfgenamen zijn de kinderen: Anthony van Ling, mr. timmerman, meerderjarig, Nicolas van Ling, mr. kuijper, gehuwd met Agnes van Struijvenbergh, Dirkje van Ling, gehuwd met Evert Kerkhoven, zijdereder. [30]
Op 2-10-1747 vindt de boedelscheiding plaats van Angenis Stuijvenberg, overleden (woonde Amersfoort op de Camp), echtgenote Nicolaas van Ling. Het betreft te Amersfoort 2 huizen op de Camp, een huis in de Crommestraat, een huis in de Lavendelstraat, 2 huizen op Bloemendal, een huis op de Weverscingel, en een huis op de Cingel. De drie kinderen Bartholomeus van Ling, Maria van Ling, en Aleijda van Ling (eveneens overleden) zijn erfgenamen. [31]
Op 10-6-1754 verkopen Gerrit van Beek en zijn vrouw Geertruijdt van Oij, burgers, aan Nicolaas van Linge, kuijpersbaas en burger, voor 200 gulden een huis, hof en hofsteede op Bloemendal, zijnde het tweede van de Bolderstraat af, naar de Bloemendalsepoort toe, belend aan de ene zijde op de hoek van de eerst genoemde straat Hermanus van Wijs, metselaar, aan de andere zijde Arnoldus Heijman [32]
Nicolaas van Lingh betaalt in 1755 het volgende huisgeld [33]: ƒ 6 huis aan de oversijde van de Kamp van de poort af, ƒ 8 huis aan de oversijde van de Kamp van de poort af, ƒ 4 huis op de weverssingel van de Kamp naar Bloemendal, ƒ 4.huis op de weverssingel van de Kamp naar Bloemendal, ƒ 9 huis in de Crommestraat aan de vijversijde, ƒ 6 huis in de Lavendelstraat oversijde bij het houte bruggetjen over Havik, ƒ 3 huis aan de oversijde van de Binnepoort, ƒ 3 huis aan de oversijde van de Binnepoort, ƒ 8 huis aan de oversijde van de Binnepoort, ƒ 4 huis op Bloemendal beginnende aan het Zand, ƒ 4 huis op Bloemendal oostzijde beginnende aan de poort.
Op 4-8-1759 verkoopt Nicolaas van Ling, burger en gewezene kuijpersbaas, aan Jacobus Sijnen en zijn vrouw Hendrikje van Beek d.m.v. een plegtbrief of rentebrief van 200 gulden, een huis, hof en hofstede op Bloemendal, zijnde het tweede huijs van de Bolderstraat af, naar de Bloemendalsche poort, belend op de hoek de weduwe Hermannus de Wijs, aan de andere zijde Arnoldus Heijmans. Het pand wordt gebruikt door Gerrit van Beek en zijn vrouw Geertuijd van Oij. Doorgehaald en geroyeerd op 6-10-1785. Inventarisnummer 436-37 Aktenummer 37 Bladzijde 158 [34]

Referenties van de gegevens van generatie 4 staan ook hier
Referenties Fragment Genealogie Van Ling --- Generatie 4 ( 55 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-33, blz. 136v
 2. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. van Veerssen, AT 033a003 rep 35
 3. Wap. 20(1916)141
 4. Wap. 20(1916)141
 5. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-32, blz. 15
 6. GA Amersfoort, Hervormde Gemeente Amersfoort, 0167, Archief Van Het College Van Diakenen, nr. 746
 7. GA Amersfoort, ONA, Nots. S. van Brinckesteyn, AT 030a001 rep V 37.
 8. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-32, blz. 133
 9. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-32, blz. 215v
 10. zie ook NL 70(1953)255
 11. zie ook Wap. 20(1916)141
 12. zie ook mededeling Ralph Ravestijn, 2017
 13. zie ook NL 70(1953)255
 14. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-33, blz. 72v
 15. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-34, blz. 59r
 16. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-35, blz. 84r
 17. GA Amersfoort, ONA, Nots. S. van Brinckesteyn, AT 030b0011.
 18. NL 70(1953)255
 19. Nav. 63(1914)80
 1. Nav. 63(1914)80
 2. Nav. 63(1914)80
 3. Nav. 63(1914)80
 4. Nav. 63(1914)80
 5. Nav. 63(1914)80
 6. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-34, akte nr. 233v
 7. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-32, blz. 201
 8. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-33, blz. 20v
 9. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-34, blz. 184v
 10. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-34, akte nr. 203v
 11. GA Amersfoort, Nots. S. van Brinckesteyn AT 030b009
 12. GA Amersfoort, Nots. A. van Veerssen, inv. nr. AT 033a008 rep 41
 13. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-37, akte nr. 18, blz. 21
 14. Blaffert, l.c.
 15. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-37, akte nr. 37, blz. 158
 16. Blaffert, l.c.
 17. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. inv.nr. 436-37, aktenr. 23, blz. nr. 62v
 18. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. Methorst AT 037a025 rep 6, d.d. 16-01-1760
 19. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-37, blz. 251r
 1. GA Amersfoort, ONA, Nots. W.G. van Veerssen AT 041a003 rep 16, d.d. 21-06-1766
 2. GA Amersfoort, ONA Nots. A. Voskuyl AT 042a032 rep 3085
 3. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-39, blz. 103r
 4. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. Voskuyl, AT 042a032 rep 3085
 5. GA Amersfoort, ONA Nots. C. Suijck AT 045a027 rep 40
 6. GA Amsterdam, ONA Nots. W.C. de Nooij, d.d. 5-2-1801
 7. GA Amersfoort, ONA Nots. J. de Louter AT 051a010 rep 422
 8. GA Amersfoort, ONA Nots. C. Suijck AT 045a026 rep 62
 9. GA Ammersfoort, ONA Nots. E.J. van Wisselingh AT 055b004 rep 84 bis 24-05-1811
 10. GA Ammersfoort, ONA Nots. E.J. van Wisselingh AT 055b004 rep 84 24-05-1811
 11. GA Ammersfoort, ONA Nots. E.J. van Wisselingh AT 055b004 rep 72 18-05-1811
 12. GA Ammersfoort, ONA Nots. E.J. van Wisselingh AT 055b004 rep 73 18-05-1811
 13. GA Ammersfoort, ONA Nots. E.J. van Wisselingh AT 055b004 rep 74 20-05-1811
 14. GA Ammersfoort, ONA Nots. E.J. van Wisselingh AT 055b004 rep 75 20-05-1811
 15. GA Ammersfoort, ONA Nots. E.J. van Wisselingh AT 055b004 rep 76 20-05-1811
 16. GA Ammersfoort, ONA Nots. E.J. van Wisselingh AT 055b004 rep 77 20-05-1811
 17. GA Ammersfoort, ONA Nots. C. Suijck AT 045a026 rep 62

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 5
Back to previous
generation 3
Directly go to generation :
1 2 3 4 5