This page was last updated : 140517.
File size is: 52 k.
Fragment Genealogie Van Ling
Generatie 3
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Van Ling,
version 1.1,
Muiden, 2011.
© Copyright 2014 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Van Ling Gen. nr. 3

3a. Jan Jansz van Lijn, geb. vóór ca. 1625, ovl. 1688-1694, wordt Rem. lidmaat te Amersfoort 1647 na gedane belijdenis, j.m. van Amersfoort (1649), woont te Amersfoort (1654), timmerman (1660..1682), belender in de Kampstraat (1660), betaalt als Jan Jansen, timmerman, wonend op de Kamp ƒ 6,5,0 Familiegeld (1675), burger van Amersfoort, otr./tr. 1o Amersfoort geref. 8-3/27-3-1649 (get. haar moeije Geertje Gerrits) Willemina (Willemtien) van Kempen, ovl. 1649-1654, j.d. van Amersfoort (1649), vermeld als Rem. lidmaat te Amersfoort in de lijst opgemaakt op 24-9-1643, dr. van Willem Marthens van Kempen, otr. 2o Amersfoort geref. 12-1-1654 (get. haar moeder Marrittin Wouters van Surkesteijn) Willempje Willems de Brui(j)n, ovl. 1661-1665, wordt in 1647 Rem. lidmaat te Amersfoort na gedane belijdenis, j.d. van en wonend te Amersfoort (1654), otr. 3o Amersfoort geref. 4-6-1665 (met attestatie van Zeijst) Merritgen Ghijsberts van Rijn(¥), geb. vóór ca. 1625, ovl. na 1694, j.d. van Zeijst (1665), burger van Amersfoort, dr. van Ghijsbert Goijerts van Rijn en Geertje Costers.

COMMENTAAR(¥) Van haar werd een mogelijk lidmaatschap van de Remonstrantse kerk te Amersfoort niet gevonden. Wel in aanmerking komen:
- Merrichien Gijsberts j.d. wonend op de Langgra(f)t, Rotoorn, wordt geref. lidmaat te Amersfoort 27-3-1657 op belijdenis,
- Mary Gijsberts j.d. wonend tot borgemr. Thiens, Bloemendal, wordt geref. lidmaat te Amersfoort 25-12-1661 op belijdenis.

Op 16-6-1666 verkopen Jan Jansz van Lijn, timmerman, voor hemzelf en als weduwnaar en boedelharder van Willemtje de Bruijn en als vader en voogd van 't onmondige kind door hem aan haar verwekt, en Marritje Ghijsberts van Rhijn zijn tegenwoordige huisvrouw, aan Evert Zacharias en zijn vrouw Jannitge Everts, echtelieden, zeker huis. [1]
Op 29-5-1674 verkopen Neeltje Jans, weduwe en boedelhoudster van Jan Cornelisz van Tijn (sic!, leesfout?) ende Jan Jansz van Tijn (sic!, leesfout?) voor sijn selve en voor Grietje Jans, ende de onmondige kinderen van Gerrit Jans en de verdere erfgenamen van Jan Cornelisz van Tijn, aan Elbert Jans Backer en zijn vrouw Jacobje Fennis, hof gelegen buijten de St. Andriespoort (Triesgenspoort) belend aan de ene zijde: ten oosten: Evert Wouters erfgenamen, aan de andere zijde: ten westen: de erfgenamen van juffrouw Verdelft, aan de andere zijde: ten noorden: Anthoni Matheusz van Staverden. [2]
Op 26-7-1682 machtigen Jan Jans van Lijn, timmerman, borger van Amersfoort, en zijn echtgenote Marritgen van Rhijn, en hij tevens als voogd over het onmundige kind van Govert van Rijn, tesamen erfgenamen van Geertje Costers, wed. van Ghijsbert Goijerts van Rijn, Wernard Barbi Procureur voor den Gerechte van Utrecht. Getuigen: Wouter van Bogerijen en Winand Pannekoeck. [3]
Op 5-8-1682 bekent Jan Jans van Lijn echtgenoot van Marritgen Ghijsberts van Rijn, schuldig te zijn aan Marritgen van de Wael, lest weduwe van Paulus Bor, 400 gulden. Borgstelling van hun resp. gewezen vader en schoonvader saliger Jan Cornelis van Lijn en Willem Marthens van Kempen. De comparanten vragen om de onmundige kinderen van Evert Willems van Kempen van deze borgtocht te vrijen en aan de voogden over te dragen de door het overlijden van zijn moeder Neeltje Jans saliger aanbestorven erfenis en akte van reparatie, zoals hij uit die boedel te pretenderen heeft. Ook machtigt hij de mombers de goederen uit deze erfenis publiek te aan en het overschot, na betaling van de schulden, aan hem te voldoen. Mede compareert Petertje Jans van Lijn, wed. van Adam Goud die hiermee consenteert en de voogden inzake de verkoping constitueert. Getuigen: Godert van Ghemen en Winand Pannekoeck [4]
Op 27-5-1685 verkopen Jan Janssen van Lijn en Jan Gou, zich sterkmakende voor de erfgenamen van de wed. van Jan Cornelissen van Lijn zaliger, aan Dirck van Sonsbeecq en zijn vrouw, huis, hof en hofstede aan Sint Janskerkhof belend aan de ene zijde: Daniel van Esch, schepen, aan de andere zijde: Jacobus van Lienden. [5]
Op 30-12-1685 verkopen Jan Jansen van Lijn en Jan Goud voor hunzelf en zich sterkmakende en in rato caverende voor de verdere erfgenamen van de wed. van Jan Cornelissen van Lijn, aan Anthonie Jacobsen Buijs en zijn vrouw, twee huisjes achter elkaar in de Slijkstraat met de hoven daaraan en daarachter en daarnaast een gemene steeg en vrije uitgang belend aan de ene zijde: de kinderen van Gerrit Janssen van Lijn, aan de andere zijde: de erfgenamen van Jan Dole. [6]
Op 13-2-1688 verkopen Jan Jansz van Lijn en Jan Goud voor hunzelf en zich sterkmakende en in rato caverende voor de verdere erfgenamen van de weduwe van zal. Jan Cornelisz van Lijn, aan Mighiel de Langh en zijn vrouw, huis, hof en hofstede op de Zuidsingel, aan de Sint Andriesstraat belend aan de ene zijde: het huis genaamd het vergulde hooft, aan de andere zijde: de erfgenamen van Wighman Jansz. [7]
Op 8-1-1694 verkoopt Maria van Rijn, weduwe van Jan Jansen van Lijn, aan de kinderen en erfgenamen van Cornelis Boelhouwer zaliger, huis, hof en hofstede met de schuur daarachter staande en gelegen aan de Kamp. [8]
Op 12-2-1734 vindt de gezamenlijke boedelscheiding plaats van Willempje de Bruijn, en echtgenoot van Jan van Ling. Het betreft een huis op de Camp te Amersfoort, Enige erfgenaam van haar: haar zoon Willem Jansen van Ling. Erfgenamen van hem: Willem Jansen van Ling (uit 1e huw.) en Jan Jansen van Ling en Gijsbert Jansen van Ling en Geurt van Ling en Neeltje van Ling (uit 2e huw.). Jan van Ling was hertrouwd met Marritje van Rhijn. [9]

3b. Gerard (Gerrit) Jansz van Lijn (Lint!), geb. vóór ca. 1625, ovl. 1661-1666, wordt in 1643 Rem. lidmaat te Amersfoort na gedane belijdenis, j.m. van Amersfoort (1646), timmerman (1657), belender in de Grote Haag (1657, 1699), in de Slijkstraat (in 1685 de kinderen van Gerrit Janssen van Lijn) otr. Amersfoort geref. 14-3-1646 A(d)riaantje Dibbits (Dibbyts), j.d. van Amersfoort (1646), wordt in 1647 Rem. lidmaat te Amersfoort na gedane belijdenis, woont in de Slijckstraat te Amersfoort (1666). Zij hertr. Amersfoort geref. 15-11/2-12-1666 Govert Gijsbertsz van Rijn.

Op 23-1-1649 lenen Sijmon Gerritsz van Oosterhoff, zijn zuster en hun erven, van de weduwe van Jacob Willemsz, knoopmaker met Johan Gilpin, klerk ter secretarie, haar voogd, een losrente 12 gld, 10 stuivers per jaar. Hoofdsom 250 gulden, met als onderpand 2 hoven: 1) voor de Sint Andriespoort, belend aan de ene zijde Peter Jeuriaensz, slotenmaker, aan de andere zijde: Pauwels Hendricksz, 2) in de Haag, belend aan de ene zijde Cornelis Evertsz Ruijcht aan de andere zijde: Aert Loogen, brouwer. In margine: Simon van Oosterhoff verklaart voor hemzelf en voor Anna en Gijsberta van Oosterhoff zijn zusters, ontvangen te hebben van Gerrit Jansen van Lijn, timmerman als eigenaar van de plechte, de volledige schuldsom. Akte 26-5-1657. [10]
Op 23-6-1653 verkopen Barbara Cornelis Caens, weduwe van Steven van Emelaer. Reijer Maesen Robbert. Cornelis, Evert en Maria Caen. Jan van Butselaer en Neeltgen Caen zijn vrouw. Aelbert Boelhouwer en Willemtgen Verburgh zijn vrouw. Hendrickgen Boelhouwer, weduwe van Henrick Verburgh. Frans Boelhouwer en Feermina Camp zijn vrouw. Cornelis Boelhouwer en Marrichgen Dirckx zijn vrouw. Samen erven van Marritgen Elberts, die enige dochter en erfgename was van Reijertgen Caens, laatst vrouw van Lambert Verburgh. Samen mede voor Claesgen Geurts, weduwe van Jacob Willemsen, knopenmaker, aan Gerrit Jansen van Lijn en Adriaentgen Dibbits zijn vrouw, 'n hof met beplanting, boomgewassen en getimmerte erin en eraan, recht onder het bolwerk van de stad in de Haag belend aan de ene zijde: Steven van Emelaer, aan de andere zijde: Beernt Joachims, bombasijdewercker. Op laste van 250 gulden aan Simon Gerritsz van Oosterhof en 15 stuivers per jaar aan huisgeld. Voldaan. [11]
Op 4-2-1688 compareren voor hemzelf: Johannes van Kempen (enige nagelaten zoon van Aeltje Jans van Lijn, die een mede-dochter was van Jan Cornelis van Lijn), en voor de kinderen van Gerrit Jans van Lijn (wonende te Amsterdam), Jan Gou(d)(zoon van Petertje Jans van Lijn, voor hemzelf en voor zijn zuster Atride (Atris) Gou(d) en voor de geconstitueerde kinderen van Petertje Jans van Lijn en in die qualite nevens de weduwe van Jan Jans van Lijn, hun overleden oom, Tesamen zijn zij kinderen en descendenten van Jan Cornelis van Lijn en voor 1/3 part erfgenamen van het 1/5 part van de nalatenschap van Neeltje Gerrits, overleden te Amsterdam. Voornoemde comparanten zijn de notaris wel bekend en dat er niet meer kinderen of nakomelingen van Aeltje Jans van Lijn zijn, als de eerste comparant van Petertje Jans van Lijn als hierboven genoemd. Zij machtigen in naam van allen: Peter Gou(d), respectievelijk hun neef en broer om hun erfportie te ontvangen van de heren Diakonie van Amsterdam, als executeurs van het testament van Neeltje Gerrits, of anders ter secretarie van de stad Amsterdam, of het gerecht van de stad of de Rekenmeesters van Amsterdam. Dat betreft: de cooppenningen van het halve huys en erve op de Nieuwedijck uit voornoemde boedel zoals bij de scheiding voor notaris Nicolaas Brouwer te Amsterdam op 14 en 15-10-1687 is gepasseerd. Verder de borgen te beloven "te bevrijden en afschrijvinge te doen" zoals dat aldaar gebruikelijk is, penningen te ontvangen, quitantie te passeren en alles te doen wat nodig is. Getuigen: Albertus van Bemmel en Godert van Brinckesteijn. [12]

3c. Aar(d)t Theunissen van Lijn(¥), geb. vóór ca. 1620/21, ovl. 1684-1687, j.m. van Amersfoort (1646), huw. get. (1662), is in 1670 possesseur van een plechtbrief uit 1616 ten laste van een huysinge op de Camp,[13] betaalt ƒ 6,5,0 (verminderd tot ƒ 4,19,0) Familiegeld, wonende op de Camp (1675),[14] eigenaar van een huis op de Kamp (1678), burger van Amersfoort, pachter van 't zout- en hoorngeld over de stad Amersfoort en de vrijheid vandien (voor 1678), otr. Amersfoort geref. 30-7-1646 (get. Mathijs van Bilsen, consent van (zijn/haar?) moeder, beiden onder patroniem) Trijntge Pauwels (Hoed of Goed), ovl. 1696-1699, j.d. van Dordt (1646), verm. identiek met Trijntgen Pauwels in de Muerhuysen, Bloemendal, wordt geref. lidmaat te Amersfoort 29-9-1638 op belijdenis, als weduwe van Aert van Lijn belendster op de Kamp (1693). Hieruit verder nageslacht bekend (2 kinderen in leven in 1687).

COMMENTAAR(¥) In 1647 worden Aart Thonisse van Lijn en Baptist Hendriksen Mol, echtgenoten, Rem. lidmaat te Amersfoort na gedane belijdenis. Wie is hij? Baptist Henricksen gebruikt in 1693 een huis in de Lavendelstraat. Zij is kennelijk een dr. van Hendrick Gerritsen Mol en Margriet Baptist.

Op 15-1-1678 machtigt Ghijsbert Cruyff,(borger van Amersfoort) Willem van Walickenbergh, brouwer, in de zaak tegen Aert van Lijn (of Tijn), gewesen collecteur van het hoorngeld in Leusden c.s. [15]
Op 3-8-1678 lenen Willem van Liender en Jan Aertsz Moms, als speciale gemachtigden van Philips Gijsbertsz Buijs en zijn vrouw Engeltje Martens Eemnes, van de ergenamen van Aleijda van Ingen, een plechte van 200 gulden van 28-6-1615, tot welke plechte den voornoemde Philips Gijsbertsz als een mede erfgenaam van Aeltgen Jan Philipsdochter in haar leven huisvrouw van Gijsbert van Lielaar, oud-schepen en raad, met als onderpand huis, hof en hofstede op de Kamp waarvan eigenaar is Aert Antonisz van Lijn. [16]
Op 8-7-1684 verklaren Mr. Aert Van Lijn (tekent als: Van Lingh), oud 63 jaren, Cornelis Samuels, meestermetselaar, oud 61 jaren Jan Thonis van Lijn, meestermetselaar, oud 60 jaren, allen borgers van Amersfoort) op verzoek van Pieter Cruijder, getrouwd met Susanna Jans, welke een dochter is van Jan Willems (wonend in 's-Gravenhage), dat zij Jan Willems wel gekend hebben, in zijn leven linnewever en wonend in 's-Gravenhage. Deze Jan Willems is opgegroeid ("opgebrocht") ten huijse van Cornelis Thonis, de grootvader saliger van de attestanten en oom van Jan Willems. Zij verklaren tevens dat de vrouw van de requirant en haar zusters "vrinden en half susterlingen" zijn (d.w.z. bloedverwanten en kinderen van halfzusters). Akte ten huijse van Cornelis Samuels. Getuigen: Levij Craen (tekent: Levi Kraen, meesterschoenmaker) en Winand Pannecoeck, mijn clercq. [17]
Op 13-1-1687 compareren 1) Tomas Tomas en Sara Willems, echtelieden; 2) Evert Jans van Calveen en Cornelia Jans van Raelt, echtelieden. 3) Jacob Snoeck en Maria Bosch, echtelieden; 4) Adriaen Jans van Calveen en Stephania Vissers. 5) Wouter van Diest,, weduwnaar van Eva Van Omme(re)n; 6) Petertje Hermans Boogh, vrouw van Anthoni Henricks, geassisteerd met Dirck Thonis Van Voorthuysen,(haar zoon) en mede voor hemzelf. 7) Nicolaes Clam en Aleyda Thonis Van Voorthuysen, echtelieden; 8) Geurt Bosch, jongeman. (allen beenhackers te Amersfoort)/ Zij stellen 9 artikelen als reglement voor de genoemde beenhackers. Zij verklaren dat de comparanten 1, 3, 4, 5 en 8 op 13-1-1687 voor henzelf en verdere beenhackers hebben overgenomen van Aert van Lijn, de pachting van 't zout- en hoorngeld over de stad Amersfoort en de vrijheid vandien, soo van Staten als stad en verklaren dat zij de verdere beenhackers mede compareren en mede innemen in de genoemde pachtinge, zodat zij hiervan alle tesamen medestanders zijn, evenals voor 't cleyn zegel bij enige van de comparanten voor desen gehad. Om onenigheid te voorkomen stellen zij 9 artikelen op. In artikel 8 worden Jacob Snoeck en Geurt Bosch voor één persoon gerekend. In artikel 9 compareert Ghijsbert Bosch (wonend te Amersfoort) als collecteur. Tevens compareert Matheus Dirck van der Maath die verklaart zich te constitueren als borge en principael voor de administratie van de pacht van collecteur Ghijsbert Bosch. Akte gepasseerd ten huyse van Jacob Snoeck. Getuige, o.a. Gerrit Hilbrants. [18]
Op 8-2-1696 leent de speciaal gemachtigde van Trijntje Paulussen, weduwe van Aert van Lijn, van de diaconie der Remonstrantse gemeente, 900 carolij gulden à twintig stuivers per stuk, met als onderpand: huis, hof en hofstede staande en gelegen aan de Kamp (op de Campstraat), met de hof daarachter gelegen, belend aan de ene zijde: Anthonij van Voskuijlen, aan de andere zijde: Trijntje Paulussen zelf. [19]
Op 25-1-1699 verkoopt Anthony van Goudoever, procureur, als curator over de boedel en nalatenschap van de weduwe Aert Anthonissz van Lijn, geaufugeerde (=weggevluchte), en heeft in die kwaliteit op 19-23-1698 de boedel verkocht,
 • 1. aan Ellert van Bemmel, factoir in tabak, een huis, hof en hofstede, gelegen aan de Kampstraat, zijnde de hof op het einde omtrent 34 voeten breed aan welkers einde Henrick Rutgers, tabaksman, met zijn hof tegenaan gelegen is, belend aan de ene zijde ..., aan de andere zijde het andere huis van de geaufugeerde door Cornelis van Coevorden gekocht. [20]
 • 2. aan Cornelis van Coeverden, een huis, hof en hofstede, staande aan de Kampstraat, wezende de hof op het einde 24 voeten breed aan welker einde Henrick Rutgers, tabaksman met zijn hof voor een gedeelte tegenaan gelegen is, hebbende dit huis een vrije uitgang in de Conincxstraat (Coninckstraat) en wezende voor de helft gerechtigt tot de put op het einde van de hof, belend door het huis waar de geaufugeerde ingewoond heeft en door Ellert van Bemmel gekocht. [21]

3d. Jan (An)thonisz (Theunisz) van Lijn, geb. vóór ca. 1623/24, ovl. na 1694, wordt Rem. lidmaat te Amersfoort 25-12-1657 na gedane belijdenis, j.m. (1662), meetser metselaer (1684..1688), burger van Amersfoort, wonend te Amersfoort (1688), achter de Camp (1662), treedt op als not. get. (1685, 1688), wiens erfgenamen belenders zijn in de Breestraat (1694), otr./tr. Amersfoort geref. 10-10/2-11-1662, (get. Aerdt Teunissen Lijn namens zijn moeder, en Meerten Hendricksen van Cempen) Elisabeth (Lijsbet) Henricx van Kempen, geb. vóór ca. 1630, wordt in 1645 Rem. lidmaat te Amersfoort 25-12-1657 na gedane belijdenis, woont op Havijck (1662), wed. van Aert Goris Botter, bij wie voorkinderen die in 1688 al getrouwd zijn (zie Fragment Genealogie Botter nr. 4a ).

Op 25-1-1662 verkopen Oth Harmans van den Treeck als gemachtigde van Evert Gerrit van Malsen en zijn vrouw Geurtgen Goris Botter alsmede Anna Goris Botter, genoemde Geurtgen en Anna mede kinderen en erfgenamen van Goris Aertz Botter. Krachtens twee distincte procuraties renuntieren zij van de genoemde goederen, aan Elisabeth van Kempen, als moeder en momberse van haar onmondige kinderen, geprocreëert door Aert Goris zaliger, een huis, hof en hofstede, staande en gelegen op de Haviker Graft door de behout vader en moeder en de eigen vader en moeder resp. nagelaten belend aan de ene zijde: Lambert Willemz, metselaer, aan de andere zijde: Aert Gerritz. Procuratie op 7-9-1661 voor Thomas Masius procuratie op 26-9-1661 voor Dirck de Romare, notaris te Utrecht. [22]
Op 8-7-1684 verklaren Mr. Aert Van Lijn (tekent als: Van Lingh), oud 63 jaren, Cornelis Samuels, meestermetselaar, oud 61 jaren Jan Thonis van Lijn, meestermetselaar, oud 60 jaren, allen borgers van Amersfoort) op verzoek van Pieter Cruijder, getrouwd met Susanna Jans, welke een dochter is van Jan Willems (wonend in 's-Gravenhage), dat zij Jan Willems wel gekend hebben, in zijn leven linnewever en wonend in 's-Gravenhage. Deze Jan Willems is opgegroeid ("opgebrocht") ten huijse van Cornelis Thonis, de grootvader saliger van de attestanten en oom van Jan Willems. Zij verklaren tevens dat de vrouw van de requirant en haar zusters "vrinden en half susterlingen" zijn (d.w.z. bloedverwanten en kinderen van halfzusters). Akte ten huijse van Cornelis Samuels. Getuigen: Levij Craen (tekent: Levi Kraen, meesterschoenmaker) en Winand Pannecoeck, mijn clercq. [23]
Op 21-2-1688 compareren 1) Trijntje Paulus Hoed (of Goed) (boedelhoudster voor Aert Anthony van Lijn), voor haarzelf en voor haar 2 kinderen (wonend teAmersfoort); 2) Jan Anthony van Lijn (meestermetselaar, borger van Amersfoort). 3) Reynier van Lijn (niet aanwezig), tevens voor: 4) Joost Henricks Scholl en 5) Anna Henricks Scholl, gehuwd met Edmond Obreijn (kinderen van Lijsbeth van Lijn); 6) Levy Craen als man en voogd van Henrickje Thonis (dochter van Neeltje Cornelis). Zij machtigen Reynier van Lijn, hun broer, zwager en neef, om bij de heren Diakonie van Amsterda, als executeurs van het testament van Neeltje Gerrits, te compareren. Voor het lichten van de penningen van de portie van de nakomelingen van Thonis Cornelis, voor 1/3 part van 1/5 part erfgenamen van Neeltje Gerrits, mitsgaders het 1/5 part van het 1/3 part van het 1/5 part die de afkomelingen van Neeltje Cornelis als erfgenamen van Neeltje Gerrits zijn geinstitueerd. Verder nog de cooppenningen van het halve huys als omschreven in de akte hierboven 1-5 zijn kinderen en nakomelingen van Thonis Cornelis. Henrickje Thonis is voor 1/5 part erfgenaam van het deel van haar moeder: Neeltje Cornelis van Lijn. [24]
Op 28-11-1688 testeren Jan Thonis van Lijn, metselaer wonend te Amersfoort, en zijn echtgenote Elisabeth Henricx. Zij vermaken elkaar de lijftocht van hun bezit, waaronder stenen, pannen, kalck etc., waar ook gelegen, behalve die linnen en wollen clederen en cleynoden ten lijve van Jan, die zullen gaan naar zijn zoon Anthonis Jans van Lijn en die van Elisabeth naar hun dochter Dirckje Jans van Lijn. Ook blijft buiten de lijftocht het linnen tot de huishouding behorende. Indien zoon Anthonis bij hun overlijden nog ongehuwd is ontvangt hij 150 gulden. De getrouwde kinderen van de comparante zijn uit het gemeen uitgezet en hun dochter Dirckje is wel gekleed en gereed, daarom prelegateren zij nog aan Goris Aert Botter, (voorzoon van Elisabeth), een wapenring, aan Herman Aerts Botter een ring met 7 steentjes, aan zoon Anthonis van Lijn een ring met 3 steentjes en aan Dirckje haar dubbele hoepring. Zij secluderen de weeskamer etc. Getuigen: Cornelis Jacobs en W. Pannecoeck. [25]
Op 28-4-1724 vindt de boedelscheiding plaats (onder bevestiging van een eerdere boedelscheiding) van Jan van Lingh gehuwd met Elisabeth van Kempen. Het betreft een Huis op de Havik; 2 huisjens in de Stoveestraat naast elkaar; 2 huizen op de Breestraat met de erfjes daarachter, aan de ene zijde een godshuisje ("waar de heer Westrehnen de directie van heeft"). Erfgenamen zijn zoon Anthony van Lingh, mr. metzelaar en borger, gehuwd met Fransje Methorst, en dochter Dirckje van Lingh, laatst weduwe van Jacob de Graeff borger. [26]

3e. Reynier Anthonisz van Lijn (Ling), geb. vóór ca. 1640, beg. Amersfoort St. Joriskh. 4-4-1716 (laat kinderen na), wordt Rem. lidmaat te Amersfoort 25-12-1657 na gedane belijdenis, j.m. van en wonend te Amersfoort bij de St. Janskerk (1662), betaalt ƒ 6,5,0 familiegeld, wonende op de Weverscingel (1675),[37] treedt op als Reijnier van Lijngen, ouderling van de Remonstrantse kerk te Amersfoort (1690), timmerman (1716), belender op de Weversingel (1716), otr./tr. Amersfoort geref. 15/26-8-1662 (get. zijn broer Aardt Theunissen van Lijn, en Claes Jacobsen van Groenenberg) Marijtje Claes (van) Groenenberg, ged. verm. Amersfoort geref. 16-9-1638 (als Marritjen, dr. van Claes Jacobsz), ovl. 1677-1741 (beg. niet gevonden te Amersfoort), als Merritien Claes Jacobs geref. lidmaat op belijdenis te Amersfoort 24-12-1657, op de Singel, j.d. van en wonend te Amersfoort op de Cingel (1662). Zie voor dit echtpaar ook Kwartierstaat Lapikás nr. 948.

Op 21-2-1688 compareren 1) Trijntje Paulus Hoed (of Goed) (boedelhoudster voor Aert Anthony van Lijn), voor haarzelf en voor haar 2 kinderen (wonend teAmersfoort); 2) Jan Anthony van Lijn (meestermetselaar, borger van Amersfoort). 3) Reynier van Lijn (niet aanwezig), tevens voor: 4) Joost Henricks Scholl en 5) Anna Henricks Scholl, gehuwd met Edmond Obreijn (kinderen van Lijsbeth van Lijn); 6) Levy Craen als man en voogd van Henrickje Thonis (dochter van Neeltje Cornelis). Zij machtigen Reynier van Lijn, hun broer, zwager en neef, om bij de heren Diakonie van Amsterda, als executeurs van het testament van Neeltje Gerrits, te compareren. Voor het lichten van de penningen van de portie van de nakomelingen van Thonis Cornelis, voor 1/3 part van 1/5 part erfgenamen van Neeltje Gerrits, mitsgaders het 1/5 part van het 1/3 part van het 1/5 part die de afkomelingen van Neeltje Cornelis als erfgenamen van Neeltje Gerrits zijn geinstitueerd. Verder nog de cooppenningen van het halve huys als omschreven in de akte hierboven 1-5 zijn kinderen en nakomelingen van Thonis Cornelis. Henrickje Thonis is voor 1/5 part erfgenaam van het deel van haar moeder: Neeltje Cornelis van Lijn. [38]
Op 8-3-1741 vindt het vervolg plaats van de boedelscheiding van Reijnier van Ling en Maria van Groenenburgh, beiden overleden. Het betreft een deel uit de nalatenschap dat de kinderen nog gemeenschappelijk bezitten, te weten een huysinge met een kleijn huijsje dien annex en hoven daarachter op de Wevercingel. Erfgenamen zijn de kinderen: Anthony van Ling, mr. timmerman, meerderjarig, Nicolas van Ling, mr. kuijper, gehuwd met Agnes van Struijvenbergh, Dirkje van Ling, gehuwd met Evert Kerkhoven, zijdereder. [39]

Referenties van de gegevens van generatie 3 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Van Ling --- Generatie 3 ( 39 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-25
 2. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-28, blz. 6r
 3. GA Amersfoort, ONA, Nots. Notaris A. van Brinckesteyn, AT015 a004, f28 V
 4. GA Amersfoort, ONA, Nots. Notaris A. van Brinckesteyn, AT015 a004, f31 V
 5. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-29, blz. 62v
 6. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-29, blz. 84r
 7. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-29, blz. 143r
 8. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-30, blz. 103r
 9. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. van Veerssen, AT 033a004 rep 4 (gezamenlijke boedel: De Bruijn en van Ling).
 10. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-21
 11. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-22
 12. GA Amersfoort, ONA, Nots. . van Brinckesteyn, AT 015 a005, f17.
 13. GA Amersfoort, ONA , A. v. Brinckesteyn AT 015a001 folio 23 V.
 14. EK dl. 29
 1. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. v. Brinckesteyn, AT 015a003, f32.
 2. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv. nr. 436-28, blz. 169
 3. GA Amersfoort, ONA, Nots. (ouden stijl) Notaris A. van Brinckesteyn, AT015 a004, f2 V
 4. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. v. Brinckesteyn, AT 015a005, f21-24.
 5. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-30, blz. 151r
 6. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv. nr. 436-31, blz. 17
 7. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv. nr. 436-31, blz. 18
 8. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-24
 9. GA Amersfoort, ONA, Nots. (ouden stijl) Notaris A. van Brinckesteyn, AT015 a004, f2 V
 10. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. van Brinckesteyn, AT 015 a005, f20 V - 21
 11. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. van Brinckesteyn inv. nr. AT 015 a005, folio 5 V - 7
 12. GA Amersfoort, ONA, Nots. S. van Brinckesteyn, AT 030a001 rep X 45v
 13. GA Amersfoort, ONA, Nots.: E. van Goudoever, AT 028a001, f45
 14. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. van Brinckesteijn, AT 039a001 rep 18
 1. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. van Brinckesteijn, AT 039a001 rep 7
 2. GA Amersfoort, ONA, Nots. S. van Brinckesteyn, AT 030a001 rep IX 22v.
 3. Wap. 5(1901)53
 4. Wap. 5(1901)53
 5. Wap. 5(1901)53
 6. Wap. 5(1901)53
 7. Blaffert van Amersfoort, 1755
 8. Wap. 20(1916)141
 9. EK dl. 29
 10. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. van Brinckesteyn, AT 015 a005, f20 V - 21
 11. GA Amersfoort, Nots. S. van Brinckesteyn AT 030b009

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 4
Back to previous
generation 2
Directly go to generation :
1 2 3 4 5