This page was last updated : 140516.
File size is: 36 k.
Fragment Genealogie Van Ling
Generatie 2
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Van Ling,
version 1.1,
Muiden, 2011.
© Copyright 2014 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Van Ling Gen. nr. 2

2a. J(oh)an Cornelis van Lijn, geb. vóór ca. 1595, ovl. 1662-1674, afkomstig van Amersfoort (1617), vermeld als Johan Cornelissen van Lijng, gehuwd met Neeltien Jans, op de lijst van Remonstrantse lidmaten te Amersfoort opgemaakt op 24-9-1643, belender in de Grotehaag (1632), in de Slijkstraat (1639..1657), in de Canostraat (1662), timmerman (1632..1662), otr./tr. Amersfoort geref. 26-4/4-5-1617 (beiden onder patroniem) Neeltien Jans, geb. vóór ca. 1600, ovl. 1674-1685, afkomstig van Woudenberg (1617), doopget. (1658..1662).

Op 6-6-1646 verkopen Johan Dole en Annitgen Meertens, echtelieden, aan Jan Cornelisz timmerman en Neeltgen Jans zijn huisvrouw en hun erven, 'n schuur of huis met de hoofjes erachter en ervoor, aan de Stadswal, met doorgang in de steeg in de Slijcstraat, belend aan de ene zijde: Jan Cornelisz, als boven, aan de andere zijde: Jacob Pelen Smith. [1]
Op 26-4-1649 lenen Leendert Jansz, korenkoper en Henrick Temminck en hun respectieve erfgenamen, van Tonis Cornelisz en Dirckjen Aerts zijn vrouw. Jan Cornelisz en Neelgen Jans zijn vrouw. Teunis Gerritsz en Neeltgen Cornelis zijn vrouw, met als onderpand: twee huizen met hof en hofstede: 1) de eerste in de Sint Jansstraat, belend aan de ene zijde: Claes Evertsz, kistenmaker, aan de andere zijde: Atris Willems, 2) de andere op de Singel, belend aan de ene zijde: Jan Henricksz, kleermaker, aan de andere zijde Wiecheman Jansz, linnenwever. Voldaan. [2]
Op 16-2-1650 lenen Jan Cornelisz, timmerman en zijn erven, van Casper Christiaens en Fijtgen Claes, zijn vrouw, met als onderpand een hof met de bomen daaraan en de halve steeg buiten de Sint Andriespoort, over de bleek van Jacob Everts, bleker, belend aan de ene zijde: Juffrouwe Margareta van Weede, aan de andere zijde: Evert Woutersz Kalff. Voldaan. [3]
Op 29-5-1674 verkopen Neeltje Jans, weduwe en boedelhoudster van Jan Cornelisz van Tijn (sic!, leesfout?) ende Jan Jansz van Tijn (sic!, leesfout?) voor sijn selve en voor Grietje Jans, ende de onmondige kinderen van Gerrit Jans en de verdere erfgenamen van Jan Cornelisz van Tijn, aan Elbert Jans Backer en zijn vrouw Jacobje Fennis, hof gelegen buijten de St. Andriespoort (Triesgenspoort) belend aan de ene zijde: ten oosten: Evert Wouters erfgenamen, aan de andere zijde: ten westen: de erfgenamen van juffrouw Verdelft, aan de andere zijde: ten noorden: Anthoni Matheusz van Staverden. [4]
Op 27-5-1685 verkopen Jan Janssen van Lijn en Jan Gou, zich sterkmakende voor de erfgenamen van de wed. van Jan Cornelissen van Lijn zaliger, aan Dirck van Sonsbeecq en zijn vrouw, huis, hof en hofstede aan Sint Janskerkhof belend aan de ene zijde: Daniel van Esch, schepen, aan de andere zijde: Jacobus van Lienden. [5]
Op 30-12-1685 verkopen Jan Jansen van Lijn en Jan Goud voor hunzelf en zich sterkmakende en in rato caverende voor de verdere erfgenamen van de wed. van Jan Cornelissen van Lijn, aan Anthonie Jacobsen Buijs en zijn vrouw, twee huisjes achter elkaar in de Slijkstraat met de hoven daaraan en daarachter en daarnaast een gemene steeg en vrije uitgang belend aan de ene zijde: de kinderen van Gerrit Janssen van Lijn, aan de andere zijde: de erfgenamen van Jan Dole. [6]
Op 4-2-1688 compareren voor hemzelf: Johannes van Kempen (enige nagelaten zoon van Aeltje Jans van Lijn, die een mede-dochter was van Jan Cornelis van Lijn), en voor de kinderen van Gerrit Jans van Lijn (wonende te Amsterdam), Jan Gou(d)(zoon van Petertje Jans van Lijn, voor hemzelf en voor zijn zuster Atride (Atris) Gou(d) en voor de geconstitueerde kinderen van Petertje Jans van Lijn en in die qualite nevens de weduwe van Jan Jans van Lijn, hun overleden oom, Tesamen zijn zij kinderen en descendenten van Jan Cornelis van Lijn en voor 1/3 part erfgenamen van het 1/5 part van de nalatenschap van Neeltje Gerrits, overleden te Amsterdam. Voornoemde comparanten zijn de notaris wel bekend en dat er niet meer kinderen of nakomelingen van Aeltje Jans van Lijn zijn, als de eerste comparant van Petertje Jans van Lijn als hierboven genoemd. Zij machtigen in naam van allen: Peter Gou(d), respectievelijk hun neef en broer om hun erfportie te ontvangen van de heren Diakonie van Amsterdam, als executeurs van het testament van Neeltje Gerrits, of anders ter secretarie van de stad Amsterdam, of het gerecht van de stad of de Rekenmeesters van Amsterdam. Dat betreft: de cooppenningen van het halve huys en erve op de Nieuwedijck uit voornoemde boedel zoals bij de scheiding voor notaris Nicolaas Brouwer te Amsterdam op 14 en 15-10-1687 is gepasseerd. Verder de borgen te beloven "te bevrijden en afschrijvinge te doen" zoals dat aldaar gebruikelijk is, penningen te ontvangen, quitantie te passeren en alles te doen wat nodig is. Getuigen: Albertus van Bemmel en Godert van Brinckesteijn. [7]
Op 13-2-1688 verkopen Jan Jansz van Lijn en Jan Goud voor hunzelf en zich sterkmakende en in rato caverende voor de verdere erfgenamen van de weduwe van zal. Jan Cornelisz van Lijn, aan Mighiel de Langh en zijn vrouw, huis, hof en hofstede op de Zuidsingel, aan de Sint Andriesstraat belend aan de ene zijde: het huis genaamd het vergulde hooft, aan de andere zijde: de erfgenamen van Wighman Jansz. [8]

2b. Anthony (Thonis) Cornelis van Lijn(g), geb. vóór ca. 1590, ovl. 1649-1666, afkomstig van Amersfoort (1615), belender in de St. Jansstraat (1620), timmerman (1622), vermeld als Tonis Cornelissen van Lijng op de lijst van Remonstrantse lidmaten te Amersfoort opgemaakt op 24-9-1643, otr. Amersfoort geref. 15-10-1615 (beiden onder patroniem, met attestatie naar Woudenberg) Dirckgen Aerts, ovl. na 1649, afkomstig van Woudenberg (1615). Zie voor dit echtpaar ook Kwartierstaat Lapikás nr. 1896.

Op 21-6-1620 verkopen Tonis Cornelisz en zijn vrouw Dirrickgen Aerts, aan Steven Claesz, een huis op de hoek van de Sint Jansstraat belend aan de ene zijde: de St. Jansstraat, aan de andere zijde: de transportanten. [26]
Op 2-7-1622 verkopen Thonis Cornelisz, timmerman, en zijn vrouw Dirckgen Aerts, aan Reijer Cornelisz Taets en zijn vrouw Anna Thonis, een huis op de Singel belend aan de ene zijde: Henrick Both, aan de andere zijde: Peter Crijnen. Op een last van 100 gulden hoofdsom toekomende de weduwe en erfgenamen van Evert Claesz, kistemaker, nog 225 gulden t.b.v. Mr. Henrick Willebrantsz, captein der Armes, nog 100 gulden hoofdsom t.b.v. Anthonia Melis van Dronckelaaersdochter [27]
Op 26-4-1649 lenen Leendert Jansz, korenkoper en Henrick Temminck en hun respectieve erfgenamen, van Tonis Cornelisz en Dirckjen Aerts zijn vrouw. Jan Cornelisz en Neelgen Jans zijn vrouw. Teunis Gerritsz en Neeltgen Cornelis zijn vrouw, met als onderpand: twee huizen met hof en hofstede: 1) de eerste in de Sint Jansstraat, belend aan de ene zijde: Claes Evertsz, kistenmaker, aan de andere zijde: Atris Willems, 2) de andere op de Singel, belend aan de ene zijde: Jan Henricksz, kleermaker, aan de andere zijde Wiecheman Jansz, linnenwever. Voldaan. [28]

Referenties van de gegevens van generatie 2 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Van Ling --- Generatie 2 ( 29 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-20
 2. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-21
 3. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-21
 4. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-28, blz. 6r
 5. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-29, blz. 62v
 6. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-29, blz. 84r
 7. GA Amersfoort, ONA, Nots. . van Brinckesteyn, AT 015 a005, f17.
 8. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-29, blz. 143r
 9. GA Amersfoort, Transporten, inv. nr. 436-26, blz. 90, d.d. 1668-06-06
 10. NL 102(1985)152
 1. NL 102(1985)152
 2. NL 102(1985)151
 3. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. van der Maath, AT 029a001.
 4. procuratie: 9-9-1722 A. van Veerssen AT 033a
 5. procuratie: 1-9-1722 A. van der Maath AT 029
 6. GA Amersfoort, ONA, Nots. J. Harderwijk, AT 031a002.
 7. GA Amersfoort, ONA, Nots. J. Harderwijk, AT 031a002
 8. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-33, blz. 38v
 9. OV 46(1991)385
 10. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-24
 1. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-24
 2. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-25
 3. GA Amersfoort, Transporten, inv. nr. 436-26, blz. 90, d.d. 1668-06-06
 4. GA Amersfoort, ONA, Nots. . van Brinckesteyn, AT 015 a005, f17.
 5. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-25
 6. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-15
 7. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-15
 8. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-21
 9. EK dl. 29

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 3
Back to previous
generation 1
Directly go to generation :
1 2 3 4 5