This page was last updated : 140516.
File size is: 28 k.
Fragment Genealogie Van Ling
Generatie 1
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Van Ling,
version 1.1,
Muiden, 2011.
© Copyright 2014 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Van Ling Gen. nr. 1

Dit geslacht van Ling(h) (Lijn(g)) diende nader uitgezocht te worden om de voor en nazaten van kwartier nr. 3792 Cornelis van Lijn in de Kwartierstaat Lapikás te kunnen vaststellen. De meeste leden van dit geslacht sluiten zich in de eerste helft van de zeventiende eeuw aan bij de Remonstrantse kerk in Amersfoort

0a. Thonis (van Lijn).

1a. Cornelis Thonis (van Lijn), geb. vóór ca. 1565, ovl. 1629-1684, is een oom van Jan Willems, die bij hem wordt opgevoed, tr. vóór ca. 1590 NN(¥), ovl. na 1629. Zie voor dit echtpaar ook Kwartierstaat Lapikás nr. 3792.

COMMENTAAR(¥) In akten is de naam van de vrouw van Cornelis Thonis (van Lijn) nog niet aangetroffen. Het enige huwelijk dat rond 1590 in aanmerking kan komen is Cornelis Thoenissen, van Amersfoort, otr. Amersfoort geref. 19-6-1589 Grijetgen Jans, van Amersfoort.
Cornelis Tonis(z) treedt herhaaldelijk op als get. in not. akten te Amersfoort (1612, 1616, 1629, 1631). In 1629 is hij voerman. Of het dan nr. 1a betreft is onzeker.

Op 1-5-1629 verkopen Reijer Taets en Anna Tonis zijn vrouw, aan Cornelis Thonisz van Lin, zijn vrouw en hun erven, een huis op de Singel belend aan de ene zijde: Reijer Taets zelf, aan de andere zijde: Jan Henricksz, wever. [1]
Op 8-7-1684 verklaren Mr. Aert Van Lijn (tekent als: Van Lingh), oud 63 jaren, Samuel Cornelis, meestermetselaar, oud 61 jaren Jan Thonis van Lijn, meestermetselaar, oud 60 jaren, allen borgers van Amersfoort) op verzoek van Pieter Cruijder, getrouwd met Susanna Jans, welke een dochter is van Jan Willems (wonend in 's-Gravenhage), dat zij Jan Willems wel gekend hebben, in zijn leven linnewever en wonend in 's-Gravenhage. Deze Jan Willems is opgegroeid ("opgebrocht") ten huijse van Cornelis Thonis, de grootvader saliger van de attestanten en oom van Jan Willems. Zij verklaren tevens dat de vrouw van de requirant en haar zusters "vrinden en half susterlingen" zijn (d.w.z. bloedverwanten en kinderen van halfzusters). Akte ten huijse van Cornelis Samuels. Getuigen: Levij Craen (tekent: Levi Kraen, meesterschoenmaker) en Winand Pannecoeck, mijn clercq. [2]
Op 24-7-1687 compareren:
 • Trijntge Pauwels, weduwe van Aert van Lijn, voor haarzelf en haar 2 kinderen,
 • Jan Anthonis van Lijn,
 • Reynier van Lijn.
  Zij compareren tevens voor:
 • Joost Henricks Schol en
 • Anna Henricks Schol, gehuwd met Edmond Obreijn, (kinderen van Lijsbeth van Lijn).
  Verder compareren:
 • Johannes van Kempen, (zoon van Aeltje Jans van Lijn),
 • Peter Gou, (voor hemzelf en voor zijn zieke zuster Atris Gou, kinderen van Jan Gou, en Petertje Jans van Lijn),
 • Samuel Lievens, (voor hemzelf en voor zijn uitlandige broer Johannes Lievens, en zijn zuster Grietge Lievens, kinderen van wijlen Lieven Samuels),
 • Metgen Coopse, weduwe van Cornelis Samuels, (voor haarzelf en als momber voor haar 2 onmondige zoontjes),
 • Samuel Cornelis,
 • Gerrit Henricks, als man en voogd van Geertruyd Cornelis, (voorkinderen van Cornelis Samuels),
 • Rijck Dirckszn, weduwnaar van Jannetje Thonis, (als vader en voogd van 3 onmondige kinderen: Dirck, Teuntje en Neeltje Rijcks),
 • Evert Cornelis, als man en voogd van Marry Rijcks, (dochter van Jannetje Thonis en Rijck Dircks),
 • Levy Craen (voor de kinderen van Aert Samuels).
De comparanten machtigen Reynier van Lijn, Jan Gou (of Goud) en Levy Craen om te compareren voor de heren Diakonie van Amsterdam in verband met de erfenis van Neeltje Gerrits, overleden te Amsterdam, om gezamenlijk 1/5 part te ontvangen van de erfenis. De bovengenoemde nrs. 1 - 5 zijn kinderen en nakomelingen van Thonis Cornelis en Merritgen Ghijsberts van Rijn is weduwe en boedelhoudster van Jan Jans van Lijn. Voor haarzelf en voor haar man's voorzoon en als moeder en momberse van de onmondige kinderen van haar en Jan Jans van Lijn. Lieven Samuel, Cornelis Samuels en Aert Samuels zijn voorkinderen van Neeltje Cornelis. Zij allen zijn de erfgenamen van: Jan Cornelis van Lijn, Anthony (Thonis) Cornelis van Lijn en Neeltje Cornelis van Lijn (kinderen van wijlen Cornelis van Lijn). Zij erfden ieder 1/3 deel van 1/5 deel van Neeltje Gerrits. (zie ook recordnrs.: 9953, 9954 en 9955.) [3]
Op 21-2-1688 compareren 1) Trijntje Paulus Hoed (of Goed) (boedelhoudster voor Aert Anthony van Lijn), voor haarzelf en voor haar 2 kinderen (wonend teAmersfoort); 2) Jan Anthony van Lijn (meestermetselaar, borger van Amersfoort). 3) Reynier van Lijn (niet aanwezig), tevens voor: 4) Joost Henricks Scholl en 5) Anna Henricks Scholl, gehuwd met Edmond Obreijn (kinderen van Lijsbeth van Lijn); 6) Levy Craen als man en voogd van Henrickje Thonis (dochter van Neeltje Cornelis). Zij machtigen Reynier van Lijn, hun broer, zwager en neef, om bij de heren Diakonie van Amsterda, als executeurs van het testament van Neeltje Gerrits, te compareren. Voor het lichten van de penningen van de portie van de nakomelingen van Thonis Cornelis, voor 1/3 part van 1/5 part erfgenamen van Neeltje Gerrits, mitsgaders het 1/5 part van het 1/3 part van het 1/5 part die de afkomelingen van Neeltje Cornelis als erfgenamen van Neeltje Gerrits zijn geinstitueerd. Verder nog de cooppenningen van het halve huys als omschreven in de akte hierboven 1-5 zijn kinderen en nakomelingen van Thonis Cornelis. Henrickje Thonis is voor 1/5 part erfgenaam van het deel van haar moeder: Neeltje Cornelis van Lijn. [4]

Referenties van de gegevens van generatie 1 staan ook hier
Referenties Fragment Genealogie Van Ling --- Generatie 1 ( 12 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-16
 2. GA Amersfoort, ONA, Nots. (ouden stijl) Notaris A. van Brinckesteyn, AT015 a004, f2 V
 3. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. van Brinckesteyn AT 015 a005 folio 11 - 12, d.d. 24-7-1687
 4. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. van Brinckesteyn, AT 015 a005, f20 V - 21
 5. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-21
 1. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. van Brinckesteyn AT 015 a005 folio 23, d.d. 11-03-1688
 2. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. v. Brinckesteyn AT 015a003 folio 46 V - 47, d.d. 07-03-1681
 3. GA Amersfoort, ONA, Nots. (ouden stijl) Notaris A. van Brinckesteyn, AT015 a004, f2 V
 4. GA Amersfoort, Transporten, inv. nr. 436-28, blz. 220, d.d. 1680-05-22
 5. GA Amersfoort, Transporten, inv. nr. 436-28, blz. 221 verso, d.d. 1680-06-03
 1. GA Amersfoort, Transporten, inv. nr. 436-28, blz. 225, d.d. 1680-06-21
 2. GA Amersfoort, Transporten, inv. nr. 436-32, blz. 175 verso, d.d. 1722-10-31

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 2
Back to previous
generation 0
Directly go to generation :
1 2 3 4 5