This page was last updated : 140826.
File size is: 8 k.
Fragment Genealogie Kerckrinck
Generatie 5
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Kerckrinck,
version 1.4,
Muiden, 2009.
© Copyright 2014 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kerckrinck Gen. nr. 5

5a. Willem Kerckrinck, ged. geref. Amsterdam Wester Kerk 31-5-1676, ovl. 29-6-1717, vertrekt in 1686 als Willem Kerckrinck de Jonge afkomstig van Amsterdam, adelborst (!), samen met zijn vader met het schip de Offerhande van de Propheet Elias voor de WIC van Nederland naar Curaçao, wordt daar in 1693 bevorderd tot assistent, en in 1697 tot vaandrig en als zodanig tot zijn overlijden in dienst van de WIC, krijgt als vaandrig in 1713, wanneer een Frans eskader onder Cassart voor de kust van Curac/cao verschijnt, op het eiland landt en het fort belegert, het bevel over alle troepen en opgeroepen vrijwilligers, die echter weldra op de vlucht sloegen, waarna aan de Fransen een losgeld diende te worden betaald, tr. vóór ca. 1700 Abigael Pietersz, is als wed. wijlen Willem Kerkrink, wonend te Curaçao, huw. get. in 1717 en 1719.[1]

Willem Kerckring de Jonge, afkomstig van Amsterdam, adelborst (op 10-jarige leetijd!), vaart op 15-7-1686 samen met zijn vader met het schip de Offerhande van de Propheet Elias voor de WIC vanuit Texel naar Curaçao, waar zijn dienstverband wordt beëindigd door zijn overlijden op 29-6-1717. Hij verdient als adelborst ƒ 12,-- 's maents, na zijn bevordering tot assistent op 1-8-1693 ƒ 24,-- 's maents, en na zijn bevordering tot vaandrig op 14-1-1697 ƒ 32,-- 's maents. Bij zijn overlijden is het totaal verdiende bedrag ƒ 9865,4,0. Daar staan tegenover landschulden uit de jaren 1687..1717 ten bedrage van ƒ 9673,4,0, zodat zodat op 3-2-1719 "over 't gunt getelt aan de hr. Jan van Beuningen volgens deses affreeckening en resolutie van 24 Jan. 1719" kan woden uitbetaald ƒ 192,--. [2]
Archief tweede WIC:[3] Taxatie op de burgers ende opgesetenen deeses Eijlands (=Curaçao) ingevolge de resolutie van den Raed opgenomenin dato 10 feb. 1705 ende bij deselve geapporbeerd sub dato 11 aug. desselven jaers.
nr. 275: Willem Kerckrinck, 15 pesos.

5b. Willem Hendrik Kerckrinck, ged. Ev. Luth. Amsterdam Luth. K. 4-2-1684, beg. (verm. Amsterdam) 5-4-1733[4], wordt als koopman poorter van Amsterdam 23-3-1703, koopman wonend op de Heerengracht (1713), commissaris der stad Amsterdam,[5] treedt op als executeur-testamentair van Hendrik van Uchelen (1728), [6] woonde op "Duin en Berg" te Santpoort-Noord, doopget. (1731), otr. Amsterdam kerk en pui 3-2-1713 (hij oud 29 jaar, geast. met sijn moeder Christina Cromhuijsen, zij oud 25 jaar, haar ouders dood, geast. met haar ...mama? vrouwe Sophia Coopmans, wed. van Hr Joan Huijdecoper, burgmr. raad etc.), otr./tr. Amsterdam 13/19-2-1713[7] Sophia Adriana Huijdekooper (van Maarsseveen), geb. (verm. Amsterdam) 8-8-1687, ovl. (verm. Amsterdam) 29-10-1749,[8] doopget. (1731, 1736), dr. van mr. Joan Huydecoper, heer van Maarseveen, schepen te Amsterdam, bewindvoerder van de WIC,[9] en Maria Temminck.[10]

Kopergravure van H. de Leth uit 1732 voorstellende: "Duin en Berg, de Lustplaets van den Heere Wilhem Hendrik Kerckrinck in Platten Gront" te Santpoort-Noord.
Bron: Zegepralent Kennemerland, Archiefdienst voor Kennemerland

klik op plaatje(s) om te vergroten

Referenties van de gegevens van generatie 5 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Kerckrinck --- Generatie 5 ( 11 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. J.H.J. Hamelberg, Extract uit het Trouwboek der Gereformeerde Gemeente op het eiland Curaçao van de jaren 1714 t/m 1722, 1899
 2. NA, Tweede West-Indische Compagnie (WIC), toeg. nr. 1.05.01.02, inv. nr. 226, f 119, gecit. in ⇒ www.westindischecompagnie.info
 3. Ind. Nav. 13(2000)78
 4. Nav 35(1885)661
 1. Nav 35(1885)661
 2. GAU, ONA, Nots. W.J. van Overmeer, inv.nr. U174a2, aktenr. 126
 3. Nav 35(1885)661
 4. Nav 35(1885)661
 1. ⇒ direcwic.htm
 2. Nav 35(1885)661
 3. Wap. 5(1902)261

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 6
Back to previous
generation 4
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6