This page was last updated : 140826.
File size is: 44 k.
Fragment Genealogie Kerckrinck
Generatie 4
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Kerckrinck,
version 1.4,
Muiden, 2009.
© Copyright 2014 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kerckrinck Gen. nr. 4


Directeuren van Curacao[1] voorkomend in het fragment hieronder:
Matthias Beck 1659-1668
Willebord van Engelen (provisioneel) 1685-1686
Willem Kerckrinck 1686-1692
Bastiaan Bernagie 1692-1700
Jeremias van Collen (prov.) 1704
Mr. Jacob Beck 1704-1709
Jeremias van Collen (provisioneel) 1709
Jeremias van Collen (provisioneel) 1710-1711
Jeremias van Collen 1712-1715
Juan Pedro van Collen (provisioneel) 1720-1721
Juan Pedro van Collen 1731-1738

klik op plaatje(s) om te vergroten

4a. Willem Kerckrinck, ged. Ev. Luth. Amsterdam Luth. K. 2-2-1644, ovl. 11-7-1692, woont op de Keizersgracht (1671), poorter van Amsterdam 3-2-1672 als koopman van Amsterdam, koopman (1679), bewindhebber der WIC, huw. get. te Amsterdam (1679 en 1683), vaart op 15-7-1686 als Willem Kerckrinck, afkomstig van Amsterdam, directeur over Curaçao, met het schip de Offerhande van de Propheet Elias voor de WIC vanuit Texel naar Curaçao,[2] wordt op 25-10-1686 directeur van Curaçao,[3] [4] waarna zijn dienstverband wordt beëindigd door zijn overlijden op 11-7-1692, verdient een gage van ƒ 100,-- 's maents (er is "geen gelt op de handt ontfangen over 't gunt hem op zijn reeckening in de grootboeken is goetgedaan"), resulterende bij zijn overlijden in een credit van ƒ 7186,13,0, [5] maakt in 1688 een ind aan de suikercultuur, werd door de Heeren XIX van nalatigheid beschuldigd bij het overzenden van papieren en gelden, waarvoor hij een ernstige ziekte als oorzaak aanvoerde, kon eind januari 1692 de brieven niet meer tekenen en overleed een half jaar later,[6] otr./tr. Amsterdam geref. 22-5/9-6-1671 (hij oud 27 jaar, geast. met zijn moeder Klara Hontoms, wed. van Willem Kerkring, zij oud 23 jaar, geast. met haar vader Denijs Nuijs) Emmerentia (Amerentia) Nuij(t)s, ged. geref. Amsterdam Oude K. 3-11-1647, beg Amsterdam Westerkerk 18-11-1721[7], woont op de Herengracht te Amsterdam (1671), te Utrecht (1693, 1694), doopget. (1701, 1706, 1727(¥)), dr. van Denijs Nuij(t)s en Anna Nijs. Zij hertr. voor 1694 Mr. Dr. Seger Crab, beg. verm. Amsterdam Wester Kerk 13-8-1726 ("Zeger Krab"), promoveert op 16-4-1660 in de rechten aan de Universiteit van Leiden op een dissertatie getiteld de Servitutibus realibus ("Seger Crab, Haga-Batav."), [8] wordt poorter van Aardenburg 5-8-1666 als De heer ende Mr. Seger Crab, Advocaet voor den Ed. hove van Hollandt, geboortigh van Sgravenhage.

COMMENTAAR(¥) Zij is in 1727 doopget. bij Anna Petronella van Broijel, ged. geref. Amsterdam Nieuwezijdskapel 26-4-1727 (get. Herman van Broijel en weduwe van Seger Krab), dr. van Abraham van Broijel en Anna Emerentia Krab (haar dochter bij Zeger Krab?.

Wapen Nuijts: Doorsneden, A. in goud een blauwe gaande leeuw: B. in rood een zilveren keper vergezeld van 3 gouden sterren.[9]

Akte voor Willem Kerckrinck "directeur over de bijlanden van Curaçao ende omleggende plaetsen van dien (...) Gedaen int Fort Amsterdam op Curaçao desen 14 Mayo 1687", waarop diens handtekening.
Bron : Centraal Historisch Archief van de Nederlandse Antillen

klik op plaatje(s) om te vergroten
Op 12-6-1679 zijn Arnout van Uchelen en Willem Kerckrinck bevrachters van het schip Erfstadhouder Van Holland (112.5 last, schipper Boij Janss van Amsterdam) dat van Amsterdam naar Archangel vertrekt en daarna mogelijk naar Cadiz en Livorno. De vrachtprijs per last is ƒ 100,--. [10]
In 1682-1683 koopt Em(m)erentia Nuijts een huis aan de Herengracht., en in 1707 een huis aan de Keizersgracht bij de Reguliersgracht te Amsterdam. [11]
Op 28-4-1694 getuigt Helena van Overeem, wed. van Dr. NN Bockstadius dat Emmerentiana Nuyts, wed. van Zeger Krab sedert 9-12-1693 in Utrecht woonachtig is. [12]
Op 25-5-1694 machtigt Emerentia Nuyts, wed. van Zeger Krab wonend te Utrecht, Jacob de Vlieger, notaris te Amsterdam, tot het afleggen van verklaring voor de rekenmeesters van Amsterdam, vanwege de 100e en 200e penning. [13]
Op 19-7-1700 machtigen Sara van Heussen, Elisabeth van Heussen, Isabella Maria van Heussen, allen meerderjarige jongedochters, hun broeder Coenraed Heussen om van Adolph Visscher vanwege de wed. van wijlen de heer Kerkrink, in leven geweest directeur generael op Curasssao, hun portie van ƒ 40,-- in de nalatenschap van Willem Kerkrink te ontvangen, zoals aangegaan bij een accoord d.d. 12-12-1699 voor notaris D. van der Groe te Amsterdam tussen de crediteuren van voorn. Willem Kerkrink ter ene en Adolph Visscher ter andere zijde. Het gaat om de restanten van een obligatie uit 1683. [14]
Archief tweede WIC:[15] Taxatie op de burgers ende opgesetenen deeses Eijlands (=Curaçao) ingevolge de resolutie van den Raed opgenomenin dato 10 feb. 1705 ende bij deselve geapporbeerd sub dato 11 aug. desselven jaers.
nr. 18: Mevrouw de Weed. Kerkrink, 50 pesos.

Recente foto van het landhuis Groot Kwartier op de gelijknamige plantage gesticht in 1694 op Curaçao. Volgens Ref. [44] zou het landhuis gebouwd zijn in 1695 door de toenmalige gouverneur van Curaçao, Jeremias van Collen. Deze was toen nog geen gouverneur. Bedoeld zal wel zijn de 'latere' gouverneur.
klik op plaatje(s) om te vergroten
Archief tweede WIC:[45] Taxatie op de burgers ende opgesetenen deeses Eijlands (=Curaçao) ingevolge de resolutie van den Raed opgenomenin dato 10 feb. 1705 ende bij deselve geapporbeerd sub dato 11 aug. desselven jaers.
nr. 17: De commissaris Jeremias van Collen, 20 pesos.
In het archief van de Staten-Generaal,[46] bevindt zich een dossier uit het jaar 1720 betreffende het proces voor de Hoge Raad van Holland in opdracht van de Staten-Generaal van Albertus Homoet, koopman en mr. Ferdinand van Collen de Jonge, schepen van Amsterdam en bewindhebber van de West-Indische Compagnie aldaar, als last en procuratie hebbende van Clara Catharina Kerkring, weduwe van Jeremias van Collen, in leven directeur van de eilanden van Curaçao, en van Philippo Hendriks, Joods koopman aldaar, impetranten bij mandement van revisie contra Abraham ter Borch, wonende in Amsterdam, als last en procuratie hebbende van Jurriaan Jansz Exteen, schipper, gedaagde.
Aanteekeningen uit de "Protocollen" (Notariele akten) berustende in het archief op Curaçao.
"1721. 28 April: verschijnt vrouwe Clara Catharina Kerkrink, wede. Jeremias vam Collen, in leven gouverneur van Curaçao, die 26 Nov. 1699 test. maakte voor nu wijlen den secretaris Willem Lamont. Comp(aran)te. machtigt Arnoldus Cromnelin te Amsterdam om voor rekenmeester der stad A'dam haar verklaring te beeedigen, dat noch zij noch wijlen haar eclitgenoot in Holland of West-Vriesland goederen hebben bezeten, waarvoor de 200e penning schuldig was, dan in dee jaren 1696 tot 1702. Comp(aran)te en haar echtgenoot waren erfgenamen van de wede. Jacob van Uffelen."

4b. A(e)rnout Kerckering(h), ged. Ev. Luth. Amsterdam Luth. K. 26-7-1648, ovl. na 1688, koopman wonend op de Heerengracht (1679), otr. Amsterdam pui 22-6-1679 (hij oud 30 jaar, zijn ouders dood, geast. met zijn broeder Willem Kerckeringh, zij oud 22 jaar, geast. met haar vader Jacob van Riet) Anna Margareta (Margriet) van Rie(d)t, ged. Ev. Luth. Amsterdam Luth. K. 19-11-1656, ovl. na 1725, doopget. (1702, 1725), dr. van Jacob van Riet, drogist, en Hadewich van Wullen.[53]

4c. Hendricus (Hendrik) Kerckrinck, ged. Ev. Luth. Amsterdam Luth. K. 30-3-1651, ovl. (verm. Amsterdam) 2-8-1693[61], koopman wonend op de Keizersgracht (1683), otr. Amsterdam pui 10-3-1683 (hij oud 31 jaar, zijn ouders dood, geast met zijn broeder Willem Kerckrinck, zij oud 25 jaar, ouders dood, geast. met haar zuster Johanna Kromhuijsz) tr. Amsterdam 31-3-1683[62] C(h)ristina Cromhuysen (Kromhuijsz), ged. Ev. Luth. Amsterdam Luth. K. 22-8-1656, ovl. (verm. Amsterdam) 12-12-1729,[63] woont op de Keizersgracht te Amsterdam (1683), te Utrecht (1716), huw. get. (1713), dr. van Melchior Cromhuysen en Johanna Abelijns.

Op 12-10-1716 machtigt Christina Cromhuysen, wed. van Hendric Kerkrink, wonend te Utrecht hun zoon Willem Hendric Kerkrink om ter rekenkamer van Amsterdam ieders aandeel in de 200e penning te voldoen,[64] en om in Amsterdam een verklaring af te leggen vanwege de 100e en 200e penning. Zij bezit geen goederen die hieronder vallen. [65]
Op 17-10-1716 draagt Christina Kromhuisen, wed. van Hendric Kerkringh over aan haar zoon Willem Hendric Kerkringh divere obligaties tezamen groot ƒ 21044.7 st., op last van lyftocht ten behoeve van Helena Roek. [66]
Op 6-1-1717 machtigt Christina Kromhuisen, wed. van Hendric Kerkring wonend te Utrecht, Adriaan Bereveld om voor de staten van Holland en West Friesland een verklaring over haar goederen af te leggen. [67]
Op 22-10-1718 machtigt Christina Kromhuisen, wed. van Hendric Kerkring, haar zoon Willem Hendrick Kerkring om afstand te doen van de huur van een huis te Amsterdam ten behoeve van de eigenaar Hendrick Huigens of by zyn weigering het huis onder te verhuren. [68]
Op 2-9-1720 machtigt Christina Kromhuisen , wed. van NN Kerkrink, Gerard Lemmink, wonend te Arnhem, om in te tekenen in de Gelderse Compagnie van Commercie, ter somme van ƒ 50.000,-. [69]
Op 18-2-1723 machtigen Susanna Kromhuysen, wed. van Johan Lunnickhuysen, en Christina Kromhuysen , wed. van Hendrick Kerkrink, beiden wonend te Utrecht, hun broer Abraham Kromhuysen, om obligaties uit de nalatenschap van Helena Rouck te ontvangen. Beide partyen zijn universele erfgenamen van hun vader Melchior Kromhuysen. Er wordt verwezen naar een condemnatie d.d. 29-7-1693 van het hof van Holland. [70]

Referenties van de gegevens van generatie 4 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Kerckrinck --- Generatie 4 ( 70 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. ⇒ www.dbnl.org
 2. ⇒ www.westindischecompagnie.info
 3. C.P. Amelunxen, De Geschiedenis van Curaçao, Curaçao, 1929, ⇒ colonial.library.leiden.edu
 4. zie ook ⇒ www.dbnl.org
 5. NA, Tweede West-Indische Compagnie (WIC), toeg. nr. 1.05.01.02, inv. nr. 226, f 119, gecit. in ⇒ www.westindischecompagnie.info
 6. C.P. Amelunxen, De Geschiedenis van Curaçao, Curaçao, 1929, ⇒ colonial.library.leiden.edu
 7. NL 70(1953)319
 8. P.C. Molhuysen, Album Promotorum Academiae Lugduno Batavae 1575-1812, 's-Gravenhage 1913-1924
 9. NL 70(1953)319
 10. GA Amsterdam, ONA inv. nr. 2256, f523, gecit. in ⇒ Archangel
 11. GA Amsterdam, Kwijtscheldingen
 12. GAU, ONA, Nots. P. Stael, inv.nr. U111a5, aktenr. 27
 13. GAU, ONA, Nots. L.A. de With, inv.nr. U95a3, aktenr. 45
 14. GAU, ONA, Nots. P. van Liender, inv.nr. U122a2, aktenr. 179
 15. Ind. Nav. 13(2000)78
 16. NL54(1936)253
 17. NL 54(1936)253
 18. NA, Tweede West-Indische Compagnie (WIC), toeg. nr. 1.05.01.02, inv. nr. 226, f70..82, gecit. in ⇒ www.westindischecompagnie.info
 19. C.P. Amelunxen, De Geschiedenis van Curaçao, Curaçao, 1929, ⇒ colonial.library.leiden.edu
 20. NL 29(1911)94
 21. NL54(1936)253
 22. NL54(1936)375
 23. NL54(1936)375
 24. C.P. Amelunxen, De Geschiedenis van Curaçao, Curaçao, 1929, ⇒ colonial.library.leiden.edu
 1. NA, Tweede West-Indische Compagnie (WIC), toeg. nr. 1.05.01.02, inv. nr. 227, f25, gecit. in ⇒ www.westindischecompagnie.info
 2. NL54(1936)375
 3. NA, Tweede West-Indische Compagnie (WIC), toeg. nr. 1.05.01.02, inv. nr. 227, f25, gecit. in ⇒ www.westindischecompagnie.info
 4. NL54(1936)253
 5. NL 55(1937)89
 6. NL54(1936)342
 7. C.P. Amelunxen, De Geschiedenis van Curaçao, Curaçao, 1929, ⇒ colonial.library.leiden.edu
 8. ⇒ article.php3?id_article=618&artsuite=1
 9. Album Studiosorum Academiae Rhenotraiectinae, 1636-1886, Utrecht, 1886
 10. Album Promotorum Rijksuniversiteit Utrecht 1815-1936, Leiden, 1963
 11. GAU, ONA, Nots. E. Vlaer, inv.nr. U166a19, aktenr. 94
 12. E.B.F.F. Wittert van Hoogland, De Nederlandsche Adel, 's-Gravenhage 1913, 1(1913)584
 13. ⇒ www.westindischecompagnie.info
 14. C.P. Amelunxen, De Geschiedenis van Curaçao, Curaçao, 1929, ⇒ colonial.library.leiden.edu
 15. C.P. Amelunxen, De Geschiedenis van Curaçao, Curaçao, 1929, ⇒ colonial.library.leiden.edu
 16. ⇒ www.dbnl.org
 17. J.H.J. Hamelberg, Extract uit het Trouwboek der Gereformeerde Gemeente op het eiland Curaçao van de jaren 1714 t/m 1722, 1899
 18. E.B.F.F. Wittert van Hoogland, De Nederlandsche Adel, 's-Gravenhage 1913, 1(1913)584
 19. NA 4(1906)126
 20. ⇒ www.landhuisgrootkwartier.com
 21. Ind. Nav. 13(2000)78
 22. Inventaris van het archief van de Staten-Generaal, Processtukken van rechtbanken in West-Indie, ⇒ www.nationaalarchief.nl
 23. E.B.F.F. Wittert van Hoogland, De Nederlandsche Adel, 's-Gravenhage 1913, 1(1913)584
 24. E.B.F.F. Wittert van Hoogland, De Nederlandsche Adel, 's-Gravenhage 1913, 1(1913)584
 1. zie ook ⇒ benj004ency01_01_0010.htm
 2. ⇒ www.westindischecompagnie.info
 3. ⇒ www.westindischecompagnie.info
 4. GA Amsterdam, Kwijtscheldingen
 5. Nav. 4(1854)338
 6. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 7. ⇒ obp.tanap.net
 8. NA, 1.04.02 7800 Java NO-kust 110 - 112
 9. NA, 1.04.02 7800 Java NO-kust 145 - 146
 10. NA, 1.04.02 7800 Java NO-kust 146 - 148
 11. NA 1.04.02 7800 Java NO-kust 287 - 291
 12. NA 1.04.02 7801 Java NO-kust 181 - 182
 13. Nav 35(1885)661
 14. Nav 35(1885)661
 15. Nav 35(1885)661
 16. GAU, ONA, Nots. J.Tilburgh, inv.nr. U157a1, aktenr. 22
 17. GAU, ONA, Nots. J. Tilburgh, inv.nr. U157a1, aktenr. 26
 18. GAU, ONA, Nots. J. Tilburgh, inv.nr. U157a1, aktenr. 23
 19. GAU, ONA, Nots. J. Tilburgh, inv.nr. U157a1, aktenr. 27
 20. GAU, ONA, Nots. J. Tilburgh, U157a1, aktenr. 40
 21. GAU, ONA, Nots. J. Tilburgh, inv.nr. U157a1, aktenr. 51
 22. GAU, ONA, Nots. J. Tilburgh, inv.nr. U157a1, aktenr. 61

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 5
Back to previous
generation 3
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6