This page was last updated : 120411.
File size is: 40 k.
Fragment Genealogie Kerckrinck
Generatie 6
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Kerckrinck,
version 1.4,
Muiden, 2009.
© Copyright 2012 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kerckrinck Gen. nr. 6

6a. Willem Kerckrinck, geb. verm. Curaçao vóór ca. 1700, ovl. mei-dec. 1740, j.m. wonend te Curaçao (1719), doopget. (1731..1736), wordt op 22-9-1733 beleend met en koopt het kasteel Hardenbroek, laat er voor ƒ 24.000,-- veranderingen in aanbrengen,[1] [2] woont te Utrecht (1740), heer van Hardenbroek (1735, 1740), otr./tr. Curaçao geref. 6/24-10-1719 (get. Mr. Willem van Bergen en Abigael Pietersz, wed. van Willem Kerkrink, Laurents Rudoolph Horst en Willemina Van Engelen, wed. van Willem de Beij, allen wonend te Curaçao),[3] Allegonda Mojaert (Moijaard), geb. vóór ca. 1700, ovl. na 1750, j.d. wonend te Curaçao (1719), doopget. (1732, 1736), woont te Utrecht (1740), op de heerlijkheid Hardenbroek (1742, 1748), dr. van Jo(h)an/Juan Mojaart en Gijsbert(h)a Geertruijda van Engelen (zie Fragment Genealogie Mooijaart ). Zij hertr. (huw. voorw. Utrecht 23-11-1742). J(oh)an Georg(e) van Raa(t)sfeld, ovl. na 1750.

Gravure van Kasteel Hardenbroek door Hendrik Spilman naar Jan de Beyer ca. 1750.
Bron: Kastelen en Buitenplaatsen in Utrecht
Handtekeningen van Willem Kerckrinck (1676-1740) en Alegonda Moijaard (ca. 1700 - na 1750) onder een akte d.d. 25-5-1740.
klik op plaatje(s) om te vergroten
Op 4-10-1727 maken Willem Kerckrink en Allegonda Moyaerd een mutueel testatament voor notaris P. van den Ende te Amterdam. ZOEK OP tekst.
Op 15-1-1735 bekennen Willem Kerkring en zijn echtgenote Allegonda Mojart, wonend te Utrecht, schuldig te zijn aan Isaac van Schoonhoven, advocaat voor den hove van Utrecht, ƒ 1.800,- vanwege een lening. In de marge: cassatie d.d. 6-2-1738. [4]
Op 11-2-1735 stelt Hendrik Toelar zich garant jegens Johannes Dootman, secretaris, voor kosten die deze maakt in een proces tegen Willem Kerckrink, heer van Hardenborek, gedaagde Akte is niet door notaris ondertekend [5]
Op 19-4-1737 machtigt Willem Kerckrinck Rudolff Steenbergen, coopman wonend te Amsterdam, om zyn belangen in een schip varende op Suriname waar te nemen. [6]
Willem Kerkrink verhuurt aan
Wynand van Spykhoven een daghuerderswoninge met 4 mergen boomgaard, wey- en bouwlanden in het gerecht Hardenbroek (5-12-1733). [7]
Pieter Jacobse wonend te Hardenbroek een daghuerderswoninge met 1 mergen land in het gerecht Hardenbroek (9-1-1734). [8]
Cornelis Thomassen van Rhyn 9 mergen bouwland in het gerecht Coten, 2 mergen bouwland in het gerecht Werkhoven (11-12-1734). [9]
Hendrik Hol 4 mergen weyland, belend door de verhuurder, in het gerecht Hardenbroek (19-3-1735). [10]
Aalbert Pieterse Cleve wonend te Hardenbroek een daghuerdershuysje en boomgaardje gelegen aan de Hardenbroeksedyk in het gerecht Hardenbroek (8-9-1736). [11]
Teunis van Maurik een daghuerdershuyzinge en boomgaerdje gelegen aan de Hardenbroeksedyk in het gerecht Hardenbroek (19-7-1738). [12]
Willem Janse van Nykerken een huyzinge met 1 mergen weyland in het gerecht Hardenbroek (24-1-1739). [13]
Wynand van Spykhoven een daghuerders woninge met 4 mergen boomgaard, wey en bouwlanden in het gerecht Hardenbroek (31-1-1739). [14]
Jan de Kruyf, wonend te Cooten, 2 perceelen weylands belend door het perceel van Anthony de Wit, en het Weversweytje naast de Lambroeksesteeg, in het gerecht Hardenbroek (22-4-1740). [15]
Cornelis Thomasse van Rhyn 11 mergen bouwland en 9 mergen lands in het gerecht Coten, 2 mergen bouwland in het gerecht Werkhoven (21-5-1740). [16]
Allegonda Mojaard, wed. van Willem Kerkrink verhuurt aan
Cornelis Hoogland een daghuurderswoninge en boomgaerd, groot 2 mergen in het gerecht Hardenbroek (10-12-1740). [17]
Piter Jacobse wonend te Hardenbroek een daghuurderswoninge en 1 mergen land in het gerecht Hardenbroek (4-2-1741). [18]
Op 27-2-1738 machtigt Willem Kerkring zijn zoon Willem Kerkring om by het leenhof van het huis Vianen de ridderhofstad Hardenbroek te belasten met ƒ 12.000,-. Er wordt verwezen naar een plecht d.d. 5-2-1738 voor gerecht van Hardenbroek. [19]
Op 25-5-1740 machtigen Willem Kerkringh, heer van Hardenbroek, en vrouwe Annegonda Moyaert, echtelieden wonende te Utrecht, Daniell Adrianus Beuckelaar, maakelaar tot Amsterdam om de komende vier jaar huur vaneen huis op de Herengracht over de Warmoesgracht te innen van Abraham Scheerenbergh en om daarmee de 100e en 12e penning aan Rudolff Steenbergen te betalen. [20]
Op 25-5-1740 bekennen Willem Kerkringh en zijn echtgenote Annegonda Moyaert, wonende te Utrecht, schuldig te zijn aan Daniell Adrianus Beuckelaar, maakelaar tot Amsterdam, ƒ 4.000,- vanwege een lening ter zekerstelling van verschuldigde rente van huur van een huis op de Herengracht te Amsterdam. Met kwitantie d.d. 23-6-1741, gepasseerd voor notaris Hendrik van Dam. Er wordt verwezen naar bovenstaande procuratie. [21]
Op 25-12-1740 machtigt Allegonda Moyaart, wed. van Willem Kerkringh, Dirk Wolter van Nymegen, commandeur ter admiraliteyt van Amsterdam, tot verkoop en transport van de helft van een huis en erf op Curacao staande op de Heerestraat en tot het waarnemen van al haar zaken op Curacao. Er wordt verwezen naar hun mutueel testament d.d. 4-10-1727 voor notaris P. van den Enden te Amsterdam. [22]
Op 2-6-1741 testeert Allegonda Moyaard, wed. van Willem Kerkrink. Haar erfgenamen zijn: Willem Kerckrinck, haar zoon, Abigaël Kerkrinck, haar dochter, Joan Kerckrinck, haar zoon, Hendrik Arnout Kerckrinck, haar zoon, Gysberta Geertruyda Allegonda Kerckrinck, haar dochter. Zij benoemt Juan Hendrik Kerckrinck en Gideon Victor, beiden wonende te Amsterdam, tot executeurs en voogden. [23]
Op 2-6-1741 bekent Allegonda Moyaard, wed. van Willem Kerkrink, schuldig te zijn aan Everard Vlaer, ƒ 2.000,- vanwege een lening. Kwitantie d.d. 3-8-1742 [24]
Op 23-11-1742 maken Johan Georg van Raesfeld en Alegonda Moyaard, wed. van Willem Kerckrinck, huwelijkse voorwaarden, met benoeming van de langstlevende tot voogd. Er wordt verwezen naar een uitkoop d.d. 27-4-1741 voor notaris J. Beukelaar te Amsterdam. [25]
Op 23-11-1742 kwijt Alegonda Mojaard, wed. van Willem Kerckrinck, zoon van wijlen Willem Kerkrink en mede namens haar onmondige kinderen, wonend op de heerlykhyd Hardenbroek, de beneficiaire erven van Juan Pedro van Collen, de zusters Elisabet Johanna van Collen, gehuwd met Antony de Harde, en Maria van Collen, gehuwd met Gidion Victor, zijnde de erfgenamen van hun broer Willem van Collen, voor voldoening van tegoeden van haar man. Er wordt verwezen naar een testament d.d. 4-10-1727 voor notaris P. van den Ende te Amsterdam. Haar pretenties ten aanzien van haar aandeel in verkochte huizen op Curaçao uit de nalatenschap van Anna Emerentia Kerckrinck blyven van kracht Er is een bylage: kopie van rekening-courant door Limbricht Hasse op 6-3-1742 op Curaçao ondertekend. [26]
Op 15-3-1743 verkopen Johan Georg van Raesfeld en Allegonda Moyaerd, heer en vrouw van Hardenbroek, echtgenoten, aan Jan Jacob van Westrenen, heer van Lauwenregt, Themaat en Sterkenborgh, raad ordinaris vor den hove van Utrecht, 12 obligaties (tesamen ƒ 4200,--) in haar bezit gekomen vanwege de nalatenschap van haar vorige echtgenoot wijlen Willem Kerckrinck (mutueel testament d.d. 4-10-1727 voor notaris P. van den Ende te Amsterdam). Zij heeft haar kindern voldaen d.d. 27-4-1741 voor notaris J. Beukelaar te Amsterdam, en de obligaties verkregen door koop van Isbrand Vosch van Avesaet bij openbare verkoping d.d. 28-10-1741 voor notaris J. Diedenhoven. [27]
Op 16-7-1744 verkopen Johan George van Raatsveld, en zijn echtgenote Allegonda Moyaard, eerder wed. van Willem Kerckringh, aan Gidion Victor, coopman tot Amsterdam, voor ƒ 100,-- 1/6 deel van een graf in de Westerkerk te Amsterdam, waarop comparante recht heeft volgens mutueel testament d.d. 4-10-1727 voor notaris P. van den Ende te Amsterdam. Het graf staat op naam van vrouwe Anna Emerentia Kerckrink, wed. van de heer Jacob Bek. Bij haar boedelscheiding d.d. 18-7-1732 voor notaris M. Schrick te Amsterdam is het graf tussen de erfgenamen, onder wie Willem Kerckringh voor 1/6 part, gemeen gebleven. [28]
Op 3-11-1745 machtigt Alegonda Moyaard, gehuwd met Johan George van Raesfeld, Balthasar Godard Nedermeyer, ontfanger te Culenborg, en Jacob Smit, canonicq in den capittule ten Dom, om belening te verzoeken voor de leenhoven van Vianen en Ameide en van de grafelykheid van Culemborg. Lastgeefster is leenvolgster van haar overleden zoon Willem Kerckring. [29]
Op 7-8-1748 machtigen Johan George van Raasveld en zijn echtgenote Allegonda Moyaards, eerder wed. van Willem Kerkring, wonende op de ridderhofstad Hardenbroek, Johan van Overmeer raad ordinaris van den hove van Vianen, om tot afrekening te komen met de erven ab intestato van Juan Pedro van Collen. Er wordt verwezen naar bovenstaande akte d.d. 23-11-1742 voor notaris E. Vlaer. [30]
Op 28-9-1748 vindt de openbare verkoping plaats namens Johan George van Raesfeld en zijn echtgenote Allegonda Moyaart, eerder wed. van Willem Kerkring, mede namens haar 4 onmondige kinderen, door de gemachtigde q.q. Johan van Overmeer, raad ordinaris hove van Vianen, aan Johan Adolph baron van Hardenbroek, voor wie als borg optreedt Johan Adolph van Renesse, van de ridderhofstad Hardenbroek c.a. met boomgaarden en landeryen groot 100 mergen, en voorts 15 mergen, belend zz de Crommenryn, achter de Lambroekerwetering, zw de heeren van den Dom te Utrecht, in het gerecht Cothen, 2 mergen belend zz de Crommenryn, achter de Lambroekerwetering, nw Gerard Meerman, in het gerecht Werkhoven, 63 mergen, belend zz de Crommenryn, achter de Lambroekerwetering, zw de erven NN van Deyl, nw de wed. van NN van Borsselen, in het gerecht Hardenbroek, 12 mergen, blend nw de erven NN van Deyl, zw Matthys Zwemmelaar, in het gerecht Hardenbroek, 8 mergen gelegen aan de Lambroekerwetering, belend achter de Goyerwetering, zw de erven NN Schuilenborg, notaris, nw Teunis op Vossesteyn, in het gerecht Hardenbroek. De ridderhofstad met 4 morgen is leenroerig aan het huis Vianen, de rest aan het huis Culemburg en 16 morgen onder Hardenbroek is erfpacht van de abdy van St. Pauls. Er wordt verwezen naar bovenstaande procuratie d.d. 7-8-1748 voor notaris Willem van Vloten. [31]
Op 18-12-1748 vindt de overdracht plaats door erven van Henriette Jeane Cabeljau, met name door Henrik van Utenhove, haar zoon, wonend te Utrecht, aan de onmondige kinderen van Allegonda Moyaart en wijlen Willem Kerkring, van 2 obligaties van ƒ 900,- en ƒ 2.800,- ten laste van de generale middelen van Utrecht. Er wordt verwezen naar een testament d.d. 2-8-1726 voor notaris J. Tilburgh Henriette Jeane Cabeljau was enige erfgename van haar grootvader Carel Parmentier. [32]
Op 10-1-1750 machtigt Jan Georg van Raesfeld zijn echtgenote Allegonda Moyaart, beiden wonend te Utrecht, om van de weeskamer in Amsterdam een legaat van ƒ 50,- in ontvangst te nemen van wijlen Willem Kerckrinck, haar zoon. [33]
Op 17-10-1750 vindt een openbare verkoping plaats van diverse obligaties door de minderjarige kinderen van wijlen Willem Kerkrinck en Alegonda Moyaard, echtelieden: met name Abigael Kerkrinck, Hendrik Aarnout Kerkrinck, Gysberta Geertruda Alegonda Kerkrinck. Als hun voogd treedt op hun moeder Alegonda Moyaard, gehuwd met Johan Georg van Raasfeld, die gemachtigd heeft q.q.: Johan van de Water, griffier hoove van Utrecht. Er wordt verwezen naar een appointement d.d. 28-9-1750 van het hof van Utrecht, een overdracht d.d. 18-12-1748 voor notaris E. Vlaer, een testament d.d. 2-8-1728 voor notaris J. Tilburgh. NB De minderjarige kinderen van hebben een broer Juan Kerckrinck. [34]

Sint Hieronymusschool te Utrecht, waar Willem Kerckrinck (1719/20-1743) in 1734 werd ingeschreven.
Tekening door Joannes van Liefland (1809-1861).
Bron: Joannes van Liefland, Utrechts Oudheid In Afbeelding en Beschrijving, Utrecht, 1860

klik op plaatje(s) om te vergroten
Op 26-7-1741 machtigt Mr. Willem Kerkring, oudste zoon en successeur feudaal van wijlen Willem Kerkringh, Mr. Jacob Smit om voor Staten van Holland en West-Friesland te verzoeken dat comparant wordt beleend met de huijsinge en hofstede Hardenbroek cum annexis, waarmee zijn vader op 22-9-1733 was beleend. [39]

6b. Dr. Mr. Johannes (Joan/Juan) Hendrik Kerkrinck, geb./ged. Ev. Luth Amsterdam (aan huis) 26/31-1-1714 (get. Abraham Kromhuijsen en Sophia Coijmans, wed. van Joan Huijdekooper), ovl. Amsterdam 13-12-1777[41] [42] , ingeschreven als student rechten aan de Universiteit van Leiden 30-8-1734,[43] [44] promoveert aldaar op 6-9-1734 in de rechten op een dissertatie getiteld "De Errore iuris impediente condictionem indebiti",[45] woont te Amsterdam (1741), regent en weesmeester van 't gasthuys binnen Amsterdam (1747), treedt op als voogd van de kinderen van Adriaan Huydecoper en Sara van Wyck (1747), [46] doopget. (1749..1769), raad en schepen van Amsternam, heemraad van de Zeeburger- en Diemerdijk,[47] president-schepen te Amsterdam,[48] laatste mannelijk lid van de familie Kercrinck, otr. 1o Amsterdam geref. 1-4-1735 (hij oud 21 jaar, geast. met zijn moeder vrouwe Sophia Adriana Huijdekoper zij oud 22 jaar geast met haar vader Bauduin van Collen, president schepen deeser stad), tr. 1o Amsterdam 19-4-1735[49] [50] Jkvr. Haasje van Collen, ged. geref. Amsterdam Oude K. 9-9-1712 (get. de heer mr. Gerrit Hooft en Abiegael van Collen, wed. van de heer Johannes van Hoorn), ovl. (beg?) (verm. Amsterdam) 22-2-1738[51], doopget. (1735), dr. van Bauduin van Collen, president schepen van Amsterdam, bewindvoerder van de WIC,[52] en Maria Jacoba van Bambeek, otr. 2o Amsterdam geref. 29-4-1740 (zij oud 24 jaar, geast. met haar vader Joan Scheerenberg, in margine: Weeskamer voldaan d.d. 29-4-1740), tr. 2o Amsterdam 13-5-1740[53] [54] Agneta (Agnes) Elisabeth Scheerenberg, ged. geref. Amsterdam Westerk. 2-2-1716 (get. Daniel Deutz, Heleena Scheerenberg en IJda Agatha Temminck, huisvrouw van Anthonij Deutz), ovl. Amsterdam 15-9-1741 (in het kraambed), dr. van Joan Scheerenberg en Saara Maria Deutz, otr. 3o Amsterdam geref. 10-4-1744 (zij 33 jaar oud, geast. met haar moeder Anna Elisabeth Verseijl, terwijl haar vader Mr. Daniel Deutz de inschrijving verricht als commissaris van huwelijkse zaken, in margine: Weeskamer voldaan d.d. 25-3-1744), tr. 3o Amsterdam 28-4-1744[55] Jacoba Deutz, geb./ged. geref. Amsterdam NoorderK. 8/9-7-1710 (get. Jacobus de Sadeleer en Sara Maria Deutz), ovl. Amsterdam 31-1-1777[56] [57], woont op de Keizersgracht (1744), doopget. (1750, 1764), dr. van Daniel Deut(s)z en Anna Elisabeth Verseijl.

In 1741 koopt Joan Hendrik Kerckrinck een huis en erf aan de Herengracht oostzijde bij de Driekoningenstraat. [58]
Familieberichten uit de 18de eeuw. Notitie Boek van gegeven Communicatiën van Geboorte, Trouw- en Sterfgevallen der Famillie aan mijn Vader Mr Nicolaas van Haeften die geboren is binnen de stad Batavia den 9 December 1707, en overleden in Utrecht den 31 Augustus 1789. [59]
"Ao. 1741. Neef. J. H. Kerckrinck, den 15 Sept., uit Amst., commun. dat zijn huisvr. Agnes Elisabeth Scherenberg in het kraambedde overleden is, op heden, oud 25 jaren en 8 maanden."
"A0. 1744. Neef. J. H. Kerckrinck en Jacoba Deutz, den 10 April, uit Amst., commun. van lste Huwelijks Proclamatie op aanstaande Zondag."
Op 27-8-1753 verhuurt Johannes van Stuyvesant, canonicq capittule St Pieter 't Utrecht, aan Jan Hendrik Kerkring, de hofstede off buyteplaats met heerehuysinge c.a. genaamd Vreeden Rust gelegen aan de Vecht tusschen Maarssen en Breukelen, met zijn steenen huijsinge, stallingen en koetshuijs, hoender- en hondehokken, een woninge, staande op de steenplaats van de verhuurder, genaamd Vegt en Ryn, en de bij de buitenplaats behorende en over de dijk gelegen grooten thuyn met boomgaard en verder bepotinge, voor de tijd van 6 jaar, ingaande 1-11-1753, voor ƒ 415,-- per jaar. De huurder is verplicht het gehuurde te onderhouden en heeft voorst het gebruik van de bank of gestoelte van de verhuurder in de kerk van Breukelen. [60]

Tekening door P.J. Lutgers uit 1836 van de hofstede 'Vrede en Rust' (thans aan de Straatweg nr. 30 in de gemeente Breukelen) aan de Vecht tussen Maarssen en Breukelen. De hofstede werd in 1753 voor zes jaar gehuurd door Dr. Mr. Johannes Hendrik Kerkrinck (1714-1777).
Bron: P.J. Lutgers, Gezigten aan de rivier de Vecht, 1836/1979. Zie Kastelen in Utrecht

klik op plaatje(s) om te vergroten

Referenties van de gegevens van generatie 6 staan ook hier
Referenties Fragment Genealogie Kerckrinck --- Generatie 6 ( 73 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
 1. ⇒ details.php?id=67
 2. ⇒ Hardenbroek.htm
 3. J.H.J. Hamelberg, Extract uit het Trouwboek der Gereformeerde Gemeente op het eiland Curaçao van de jaren 1714 t/m 1722, 1899
 4. GAU, ONA, Nots. E. Vlaer, inv.nr. U166a12, aktenr. 6
 5. GAU, ONA, Nots. I. Munnciks, inv.nr. U172a3, aktenr. 64
 6. GAU, ONA, Nots. T. Vosch van Avezaat, inv.nr. U118a7, aktenr. 294
 7. GAU, ONA, Nots. E. Vlaer, inv.nr. U166a10, aktenr. 82
 8. GAU, ONA, Nots. E. Vlaer, inv.nr. U166a11, aktenr. 3
 9. GAU, ONA, Nots. E. Vlaer, inv.nr. U166a11, aktenr. 78
 10. GAU, ONA, Nots. E. Vlaer, inv.nr. U166a12, aktenr. 32
 11. GAU, ONA, Nots. E. Vlaer, inv.nr. U166a13, aktenr. 98
 12. GAU, ONA, Nots. E. Vlaer, inv.nr. U166a15, aktenr. 64
 13. GAU, ONA, Nots. E. Vlaer, inv.nr. U166a16, aktenr. 12
 14. GAU, ONA, Nots. E. Vlaer, inv.nr. U166a16, aktenr. 15
 15. GAU, ONA, Nots. E. Vlaer, inv.nr. U166a17, aktenr. 32
 16. GAU, ONA, Nots. E. Vlaer, inv.nr. U166a17, aktenr. 40
 17. GAU, ONA, Nots. E. Vlaer, inv.nr. U166a17, aktenr. 89
 18. GAU, ONA, Nots. E. Vlaer, inv.nr. U166a18, aktenr. 2
 19. GAU, ONA, Nots. E. Vlaer, inv.nr. U166a15, aktenr. 18
 20. GAU, ONA, Nots. J. Sluyterman, inv.nr. U178a6, aktenr. 194
 21. GAU, ONA, Nots. J. Sluyterman, inv.nr. U178a6, aktenr. 195
 22. GAU, ONA, Nots. J. van Overmeer, inv.nr. U192a1, aktenr. 145
 23. GAU, ONA, Nots. E. Vlaer, inv.nr. U166a18, aktenr. 33
 24. GAU, ONA, Nots. J. Smit, inv.nr. U201a1, aktenr. 32
 25. GAU, ONA, Nots. E. Vlaer, inv.nr. U166a19, aktenr. 95
 1. GAU, ONA, Nots. E. Vlaer, inv.nr. U166a19, aktenr. 94
 2. GAU, ONA, Nots. E. Vlaer, inv.nr. U166a20, aktenr. 30
 3. GAU, ONA, Nots. J. van Overmeer, inv.nr. U192a1, aktenr. 206
 4. GAU, ONA, Nots. E. Vlaer, inv.nr. U166a22, aktenr. 66
 5. GAU, ONA, Nots. W. van Vloten, inv.nr. U217a1, aktenr. 28
 6. GAU, ONA, Nots. W. van Vloten, inv.nr. U217a1, aktenr. 36
 7. GAU, ONA, Nots. E. Vlaer, inv.nr. U166a25, aktenr. 108
 8. GAU, ONA, Nots. A. van Broek, U203a3, aktenr. 70
 9. GAU, ONA, Nots. M. de Leeuw, inv.nr. U183a12, aktenr. 48
 10. Lijsten van leerlingen der Hieronymus-school te Utrecht, Utrecht, 1877
 11. Album Studiosorum Academiae Rhenotraiectinae, 1636-1886, Utrecht, 1886
 12. Album Promotorum Rijksuniversiteit Utrecht 1815-1936, Leiden, 1963
 13. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 14. GAU, ONA, Nots. E. Vlaer, inv.nr. U166a18, aktenr. 42
 15. GAU, ONA, Nots. W. van Vloten, inv.nr. U217a1, aktenr. 107
 16. Chr. J. Polvliet, Het geslacht Deutz en Deutz van Assendelft, Brussel, 1899
 17. Wap. 5(1902)261
 18. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 19. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 20. P.C. Molhuysen, Album Promotorum Academiae Lugduno Batavae 1575-1812, 's-Gravenhage 1913-1924
 21. GAU, ONA, Nots. Z.C. van Leene, inv.nr. U207a2, aktenr. 50
 22. Wap. 5(1902)261
 23. Wap. 5(1902)248
 24. Nav 35(1885)661
 25. Wap. 5(1902)261
 1. ⇒ www.genealogieonline.nl
 2. ⇒ direcwic.htm
 3. Nav 35(1885)661
 4. Wap. 5(1902)261
 5. Nav 35(1885)661
 6. Chr. J. Polvliet, Het geslacht Deutz en Deutz van Assendelft, Brussel, 1899
 7. zie ook Wap. 5(1902)261
 8. GA Amsterdam, Kwijtscheldingen
 9. NL 19(1901)52
 10. GAU, ONA, Nots. J. Kol, inv.nr. U219a3, aktenr. 32
 11. Wap. 2(1898)120
 12. Wap. 2(1898)120
 13. Wap. 5(1902)267
 14. Wap. 2(1898)120
 15. Wap. 5(1902)267
 16. Wap. 5(1902)248
 17. ⇒ www.genealogieonline.nl
 18. Jhr. Dr. D.P.M. Graswinckel, Graswinckel, 's-Gravenhage, 1956
 19. Jhr. Dr. D.P.M. Graswinckel, Graswinckel, 's-Gravenhage, 1956
 20. Jhr. Dr. D.P.M. Graswinckel, Graswinckel, 's-Gravenhage, 1956
 21. Wap. 5(1902)261
 22. GA Amsterdam, Kwijtscheldingen
 23. GA Amsterdam, Kwijtscheldingen

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 7
Back to previous
generation 5
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6