This page was last updated : 130811.
File size is: 68 k.
Fragment Genealogie Hartogvelt
Generatie 3
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Hartogvelt,
version 1.2,
Muiden, 2010.
© Copyright 2013 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Hartogvelt Gen. nr. 3

3a. Dr. J(o)(h)an Egbertsz van Hartoghvelt, ged. geref. Amsterdam Oude Kerk 31-3-1602, ovl./beg. Amsterdam Oude Kerk 11/16-1-1669 (Zuiderzijbeuk, graf nr. 342)[1] ),[2] promoveert aan de Universiteit van Leiden 6-9-1624,[3] [4] geneesheer, woont in 1627 "over de Bantambrug" ten huize van zijn zwager Hector Jansz van Chanu, daarna op 't Singel,[5], in 1669 op 't Singel, ondertekenaar van de Remonstrantse petitie van 1628, lidmaat van de Remonstrantse gemeente te Amsterdam 1630, en opziener daarvan (1631..1649),[6] reder (1630, 1640), koopman (1640), regent van het Aalmoezeniersweeshuis (1633) en van het Leprozenhuis (1638-1654), inspector van het Collegium Medicum (1639), doctor van het Oost-Indischhuys, "dat jaerlijx geeft vijf a ses hondert guldens", en als zodanig belast met het examineeren van de kandidaten voor het ambt van scheepsdokter bij de VOC,[7] commissaris van de Zeezaken (1653), [8] wordt op 24-4-1654 benoemd tot derde Rekenmeester, schepen (1653-1665) en raed (1660-1669) van Amsterdam, opziener en bibliothecaris van de Remonstrantse gemeente te Amsterdam,[9] schrijft op 23-6-1660 een gedicht op een portret van Jacob Heyblocq in het album amicorum van Jacob Heyblocq (1623-1690), rector van de Latijnse school te Amsterdam,[10] huw. get. (1664, 1665), otr./tr. Amsterdam pui 29-5/15-6-1625[11] Agatha (Aechgen) Jans (van) Chanu, ged. geref. Amsterdam Oude Kerk 17-4-1603, beg. Amsterdam Oude Kerk 8-1-1667 (Aeghien Jans van Chanu hv. van Joan van Hartoghvelt), dr. van Jan Hectersz van Chanu, afkomstig van Utrecht, houtkoper in de Ridderstraat te Amsterdam, en Grietgen Dieriks Duyvel.[12]

De regenten van het Leprozenhuis door Ferdinand Bol (1616-1680).
Olieverf op doek, 224x310 cm
Datering: 1649
Locatie: Amsterdams Historisch Museum in bruikleen aan Rijksmuseum.
De regenten zijn waarschijnlijk in hierarchische volgorde weergegeven, van rechts naar links: Jacob Willem Hooft, Augustijn Wtenbogaert, Pieter Cleutrijn en Joan van Hartoghvelt. Daarnaast de binnenvader, die een ziek jongetje binnenbrengt.
Grafsteen van Jan van Hartoghvelt (1602-1669) in de Oude Kerk te Amsterdam (graf. nr. 342). Inscriptie: D(r) I(an) v(an) Hartoghvelt". Hij is eigenaar van dit graf sinds 1652. Voorts zijn in dit graf begraven: zijn kleinzoon Matthias van Hartoghvelt (1673-1724) en Elisabeth Johanna Doesburgh.
Bron: De Oude Kerk - Graven op internet

klik op plaatje(s) om te vergroten
Wapen van Dr. Jan van Hartoghvelt:[13] Gevierendeeld: 1. in blauw een staand en omgewend zilveren hert (van Hartoghvelt), 2. in rood drie naast elkander geplaatste gouden rijsjes of gebladerde takken, 3. in blauw een groengestengelde en -gebladerde zilver lelie tusssen twee rechtopstaande toegewende gouden slangen (Reael), 4. in blauw een zilveren zwaan mer rode bek en poten. Het wapenbord van het Collegium Medicum geeft zijn wapen als: 1. het hert, 2 en 3 de rijsjes, 4 de zwaan.
Op 13-4-1630 willen Dirck Joosten en Johan van Hartichvelt te Amsterdam, reders en eigenaars van de boyerschepe genaamd de 'Neptunus' waarop schipper is geweest Willem Cornelisz van Amsterdam, van Pieter Adriaens de Lange betaling van de gerst en boekweit, ingeladen in Rouaen in genoemd schip, hetgeen deze weigert. Omdat het schip door de Duinkerkers is gekaapt en de lading gedeeltelijk overboord geworpen is waarna het schip weer is vrijgegeven, zijn comparanten bereid arbitrage te accepteren van 2 of 3 commissarissen van de Camer van Asseurantien. [14]
Op 3-5-1630 verkopen Jan Lucasz en Sara Willems, wed. van Hans Lenardsz de Jong, aan Anthoni de Lange, wijnkoper, aan Dr. Jan van Hertogsveld, een huis en erf op de Keizersgracht te Amsterdam, belend westzijde door Sara Willems, weduwe van Hans Lenards de Jonge, hoedemaker. [15] [16] Zij kopen het pand, een hoedenwinkel (thans De Rode Hoed), namens de Remonstrantse Broederschap om daar de diensten te vieren.
Op -9-5-1640 hebben Cornelis Laurenssen van Frederickstadt, schipper op het schip 't Vliegende hart en Joan van Hartichvelt, coopman te Amsterdam, zijn medereder, mede optredend voor de andere reders ter ene zijde en Johan Hennekin, coopman ter andere zijde een geschil. Voorn. Hennekin heeft in december 1638 het voorn. schip bevracht met haring en andere vis om naar Roan in Normandien te brengen. Onder de haring was zout geladen, wat verboden was. De schipper is hiervoor aangeklaagd. De schipper heeft aan de pachter van het zout aldaar 1.500 gulden betaald. Hennekin ontkent de inscheping van het zout en zegt dat dit gedaan is door Nicola Duchemijn, fransch coopman alhier. Arbiters in het geschil zijn Paulus Timmers en Johan Jansz. de Jonge, oud-schepenen en Abraham Boogaert schepen van Schielandt, Pieter Blankc, outh-schepen van Schielandt en Pieter de Langhe. [17]
Op 1-6-1650 verkopen Hendrick Barentsz Hartoghveld, Pieter Barentsz Hartoghveld, Jan van Hartoghveld, Christoffel Barentsz Hartoghveld, en Gijsbert Cornelisz Zeeton, echtgenoot van Grietge Claes, aan Thomas Hendrixsz, een huis en erf met een huis en erf daarachter in de Sint Olofskapelsteeg (Nieuwebrugsteeg) te Amsterdam. [18]
Om de uitslag van stemmingen in de Raad van Amsterdam te beinvloeden werden list en bedrog niet geschuwd:[19]
"Den 27sten Julij 1670, smiddach in Den Haech over tafel sittende en praetende van Docter Jan Hartochvelt, Raed en Out-Schepen, syde Burgemeester Pancras, dat (hij) in den jaere 1666, doen men cuypte om Graef en niet Hooft Burgemeester te maken, had gepractiseert, soo met de stemmen niet conde te boven comen, dat door opmaeken van een siecke omtrent den Overtoom, Hartochvelt aldaer soude werden ontbooden en op de wederomcomst op een wagen geset, en dat den voerman, in plaets van nae de stadt te rijden, soude opgemaekt hebben van te rijden nae Amsterveen, en (dat hij Dr. Hartochvelt) alsoo buyten de electie (zou) gehouden hebben, aen dit overlech is de gauwichyt van den Heer Pancras te sien, en conden de Heeren Maerseveen, Bontemantel, Corver en pensionares Hop van lachen niet onthouden over sulck een practijq."
Uit het verslag van de burgemeestersverkiezing op 1 Februari 1666 blijkt dat Jan Hartochvelt toch daarbij tegenwoordig was.
Over de begrafenis van Jan van Hartochvelt wordt gemeld:[20] "Den 16den Januarij 1669, doen Jan van Hartochvelt wiert ter aerde gebracht, waeren neffens de kist gaende, aen 't hooft: Jan van Waveren, president van Schepenen, en Frans Riael, ende Nicolaes van de Capelle, tweede president van Schepenen, en Maerseveen aen de voeten."

Bijdrage d.d. 23-6-1660 van Jan van Hartogvelt (1602-1669) aan het Album Amicorum van Jacob Heyblocq, praeceptor en rector, aan de Latijnsche school te Amsterdam.
Bron: KB Den Haag

klik op plaatje(s) om te vergroten

3b. Pieter Barentsz van Hartoghvelt, geb. 1589/90, beg. Amsterdam Oude Kerk 22-8-1662 (Zuiderzijbeuk nr. 404), woont in de Warmoestraat (1611), treedt op als borg voor zijn moeder (1626), koopt het huis het Roode Hart in de Warmoesstraat (1639), is sinds 1646 eigenaar van het door hem gebouwde huis aan de Buitenkant (Pr. Hendrikkade), waar Scholtenburg uithing, dat tot 1728 in de familie blijft tot zijn nakomelingen het verkopen,[22] koopmansbode, postmeester op Antwerpen, vermeld als eigenaar van een graf in de geref. kerk te Egmond aan de Hoef (ca. 1650),[23] huw. get. (1643, 1649), otr. Amsterdam pui 14-12-1611 (get. Barent Adriaensz, zijn vader, en Lijsbeth (Seijnenx?)) Antoinette (Teuntje) Lambertsdr, geb. 1592/93, beg. Amsterdam Oude Kerk 27-6-1662 (Tuentie Lamberts, hv. van Pieter Barentsz van Hartoghvelt), woont in de Warmoestraat (1611).

Grafsteen van Pieter Barentsz van Hartoghvelt (1589/90-1662) in de Oude Kerk te Amsterdam (graf. nr. 404). Inscripties: links: 17e eeuws merk bestaande uit de letters P(ieter) B(arentsz), rechts een middeleeuws merk.
Bron: De Oude Kerk - Graven op internet

klik op plaatje(s) om te vergroten
Op 22-9-1645 liet Maria Loen, wed. van Nicolaes Fontein, een inventaris maken van de goederen die ze ter bewaring had achtergelaten in het huis van Pieter Barent Hartochvelt. [24]
Op 1-6-1650 verkopen Hendrick Barentsz Hartoghveld, Pieter Barentsz Hartoghveld, Jan van Hartoghveld, Christoffel Barentsz Hartoghveld, en Gijsbert Cornelisz Zeeton, echtgenoot van Grietge Claes, aan Thomas Hendrixsz, een huis en erf met een huis en erf daarachter in de Sint Olofskapelsteeg (Nieuwebrugsteeg) te Amsterdam. [25]
Op 13-5-1661 verkoopt Willem Barentsz Rees aan Pieter Barentsz Hartogsveldt, een huis en erf genaamd De Schaapskooien op de Haringpakkerij (Prins Hendrikkade) te Amsterdam. [26]
Op 19-2-1728 verkopen de erven van Pieter Barents van Hartogvelt aan Jan Agges Scholten van Aschat, een huis en erf, waar Scholtenburg uithangt, op de Buitenkant of IJgracht (Prins Hendrikkade) vijfde huis bezuiden de Schippersstraat (Nieuwe Schippersstraat) te Amsterdam. [27]
Op 17-2-1745 verkopen de erven van Pieter Barentsz Hartochveld aan Dirk van den Bos, een huis, pakhuis en erven genaamd De Schaapskooi op de Haringpakkerij (Prins Hendrikkade) te Amsterdam. [28]
Op 3-9-1665 wordt opgeleverd de "inventaris ende boedel van den goederen nagelaten by heer Pieter Barents Hartogvelt ende Antoinetta Lamberts in haer leven echteluyden, door Mr. Bernardus van Haertogvelt soon ende mede erfgenaem van 't gen. Pieter Barents Hartogvelt ende Antoinetta Lamberts sulx ende sodanigh de pen. brieven off stat van dien bevonden is op 3 September des jars 1665 als waneer dito Mr. Bernardus van Hartogvelt nopende de administratie die by hem dies aengaende .... sijn vader overleden gehadt." [29] De inventaris bevat o.a. een lijst van 38 schilderijen, waaronder : de conterfeijtsels van Pieter Barents Hartochvelt en sijn huijsvrouw Antoinetta Lambers.
Akten betreffende het huis het Roode Hart in de Warmoesstraat (thans nr. 42) te Amsterdam:
 • Op 9-6-1639 verkopen Coert Coper en Cornelis Schouten van Cleeff aan Pieter Barents van Hartoghvelt een huis en erf in de Warmoesstraat, het Roode Hart, belend door Gabriel Claesz c.s. verleden aan verkopers. Borgen zijn Adriaen, Claes en Philips de Golts. Van vrijwaring wordt uitgezonderd 20 2/3 Wilh.sch. jaarlijks o.e. De koopsom bedraagt ƒ l4.000,--. [30] [31]
 • Op 17-7-1721 verkoopt Jan Canter, gevolmachtigde van Eva Maria de Jager, weduwe van Arnoldus de Bruyn van Berendrecht, welke Eva Maria voor 1/7 part erfgename was van wijlen Pieter de Jager en bij scheiding op 30 Juni 1705 voor not. Hendrik de Wilde voor 1/4 part eigenaresse is geworden, zijnde de voornoemde, zo vermoedt wordt, geweest een zoonsdochter van Pieter Barents van Hartogveld, aan wie het huis en erf bij Kw. d.d. 9 Juni 1639 is opgedragen, 'wezende hij comparant' in de naam van constituante geassisteerd met Adriaen Lever, als voogd en Jan Overveld en George van Leekeling als vierendelen, aan Hendrik de Jager 1/4 part in het huis in de Warmoesstraat, schuin over 'Haantje hoeksteeg', genaamd het Roode Hart waarvan koper reeds de helft bezit vig. Kw. van Koopsom voor dit 1/4 part is ƒ 3.200.--. [32]
 • Op 27-10-1733 verkoopt de gemachtigde van Hendrik de Jager en Deliana Molenaar, echtelieden, aan Jan Kanter een huis en erf in de Warmoesstraat aan de westzijde, schuin over Haantje Hoeksteeg, genaamd Het Root Hart, waarvan lendenen zijn de weduwe Bernardus Holthuisen noord, George Schuurman zuid, vlg. 2 kwijtscheldingen van 17 Juli 1721 ten behoeve van Hendrik de Jager, waarin gezegd wordt dat hem reeds bij scheiding voor notaris Hendrik de Wilde d.d. 30 Januari 1705 de helft toebehoort. Koopsom ƒ 20.000.--. [33]
 • Op 7-11-1787 compareert. Gerard de Roij makelaar gemachtigde (d.d. 27-10-1787 voor Nots. M.J.B. Waeijenbreghe, Kon. Nots. te Mechelen) van vrouwe Geertruides van Bree, wonende te Mechelen, eerst wed. van de Weledelachtbare heer Philippus Anthonius Huens in leven burgemeester der stad Mechelen, en nu laatst Douarière van wijlen de Weledele Heer Henricus Josephus de Villers, met welke beide echtgenoten zij getrouwd is geweest met seclusie van gemeenschap van goederen volgens antenuptiale contracten resp. d.d. 24-11-1760 voor Nots. Pet: Broers, en d.d. 23-12-1772 voor Nots. Jaes: G. Braes, beiden te Mechelen. Voornoemde Geertruides van Bree, benevens haar broeder Wilhelmus Nicolaas van Bree en zuster Jkvr. Maria Anna Geertruides van Bree, de gezamenlijke kinderen van wijlen vrouwe Jacoba van Marcken en wijlen Johannes Theodoor van Bree, en also door denselven moeij maternel Mejuffrouw Anthonia Joanna van Hartogvelt, in leven bejaarde dogter, bij haar testament d.d. 1-3-1732 voor Nots. Matthijs van Son te Amsterdam, tot haar algeheele erfgenamen gesteld, en welke Anthonia Joanna van Hartogveld in der tijd is een nagelaten dochter en voor de helft erfgenaame ab intestato van vrouwe Barbara de Bock wed. van Bernardus van Hartogveld en also bij onderhanse acte van scheiding van haar moeders nalatenschap d.d. 31-5-1712 het recht verkregen hebben tot 5/9 part in het nagenoemde perceel waarvan 1/9 part d.d. 8-5-1681 aan Bernardus van Hartogvelt en 1/9 part d.d. 20-8-1700 aan diens nagelaten weduwe is verkocht, zijnde de overige 3/9 parten indertijd in bezit van dezelfde weduwe geweest en bij haar afsterven in haar boedel bevonden, De makelaar verkoopt namens de bovengenoemde erven van Bernardus van Hartogveld en Barbara de Bock aan Pieter Hendrik Canter, 5/9 huis en erf met het pakhuis en woning daarachter strekkende voor van de Warmoesstraat tot aan het Damrak toe, in de Warmoesstraat hoek Guldehandsteeg te Amsterdam. Koopsom ƒ 4800,--. [34]
 • Op 19-5-1790 verkoopt Pieter Hendrijk Canter, een der nagelaten kinderen van Jan Canter en Maria Catharina de Jager (test. Nots. Matheus van Son d.d. 5 April 1754) welke Jan Canter vlg. Kw.sch. van 27 October 1733 eigenaar was geworden, aan Vincent Horn een huis en erf in de Warmoesstraat westzijde, schuin over de Haantje Hoek steeg genaamd het Roode Hart voor de som van ƒ 23.000,--. [35]

3c. C(h)ristoffel Barentsz van Hertochvelt (Hartichvelt), geb. ca. 1590-1595, beg. Amsterdam Oude Kerk 6-5-1651, vervaardigde op jeugdige leeftijd een kaartje van Amsterdam, "zoo als de stad zich omstreeks het jaar 1220 vertoond heeft", van betwiste kwaliteit,[47] wordt in 1614 vermeld als verkoper te Frankfurt als vertegenwoordiger van Hendrick Barentsen (zijn broer) van het tweede en derde deel van de Psalmen Davids van Jan Pieterszn Sweelinck,[48] [49] volgt in december 1619 zijn schoonvader Willem van den Hove naar Sleeswijk-Holstein waar deze is uitgenodigd door Hertog Friedrich III von Schleswig-Holstein-Gottorf om aan de Eider de stad Friedrichstadt te bouwen en tot handelsmetropool te ontwikkelen (met behulp van in Nederland vervolgde Remonstranten die hij geloofsvrijheid beloofde), koopt in 1622 grond in Friedrichstadt, woont daar vermoedelijk met zijn vrouw in het huis van zijn schoonvader op de hoek van de Binnenhafen en de Fürstenburgwall, treedt voor zijn schoonvader op om de zouthandel te bevorderen, als tussenpersoon voor grandstofleveranties naar Friedrichstadt, was actief voor het hof van Gottorp en leverde in juni 1623 "unterschietliche Gemälde oder Schillereyenn, welche F:G: selber vonn Ihme erkaufft haben" voor 100 Reichstaler,[50] [51] treedt op als borg voor zijn vader en wordt dan schilder genoemd (31-1-1624) (NB het is niet duidelijk of hij lijfelijk aanwezig is bij de ondertekening der akte in Amsterdam), ondertekent op 20-10-1625 als lid van het kerkhofbestuur de vaststelling van de begrafenisbelasting te Friedrichstadt,[52] [53] komt sinds 1625 niet meer voor in akten te Friedrichstadt en is kennelijk tussen 1625 en 1629 naar Amsterdam teruggekeerd, koopman te Amsterdam (1629), betaalt ƒ 30,-- 200ste penning voor een huis op de oostsijde van de Warmoesstraat (1631), sergeant in de compagnie schutters van kapitein Jacob Rogh te Amsterdam (1645), luitenat in de compagnie schutters van kapitein Anthoni de Lange te Amsterdam (1650),[54] huw. get. (1650), tr. vóór 1619 (niet gevonden te Amsterdam) Elijsabet van den Hoove, ged. geref. Amsterdam Nieuwe Kerk 23-9-1603, beg. Amsterdam Oude Kerk 25-1-1646 (Elijsabet van den Hoove, hv. van Kristoffel van Hartichvelt), dr. van Willem van den Hove, Amsterdams koopman die de heerlijkheid Wedde en Westerwoldingeland, Bellingwolde en Blijham, in 1617 koopt en in 1619 weer verkoopt en naar Sleewijk -Holstein gaat om daar Friedrichstadt a.d. Eider te bouwen, burgemeester en raad aldaar, en Magdalene Jacobsdr van der Dusse(n).[55] [56] [57]

Schutters van de compagnie van kapitein Jacob Rogh en luitenant Anthonie de Lange door Nicolaes Eliasz. Pickenoy (1591-1653).
Olieverf op doek, 243x581 cm
Datering: 1645
Locatie: Amsterdams Historisch Museum in bruikleen aan Rijksmuseum.
De geportretteerden zijn "zeventien Schutters, waaronder de volgende namen met vergulde letters geschreeven staan: Jacob Jacobse Roch, Capitein, Antonie de Lange, Lieutenant, Frans Bruining, Vaandrig, Otto Cornelisze van Oever, Claas Pietersz. van Hoorn, Sergianten, Jan Verbeek, Jan Duisken, Roelof Govaertz., Harman van Limburg, Hendrik Willemse Heems, Willem van Daalen, Dirk Douensz Koning, Christoffel van Hartogsvelt, Jean le Gouché, Willem Govaertz., Abraham Bull". Een identificatie heb ik (nog) niet kunnen vinden. Wie Christoffel van Hartogsvelt is, blijft nog onduidelijk.

klik op plaatje(s) om te vergroten

Reconstructiekaart van Amsterdam ca. 1200 door Christoffel van Hartoghvelt, met de bijzondere ligging van de Middeldam.[58] Bron: Handvesten privilegien willekeuren ende ordonnantien der stadt Aemstelredam. Z. pl. 1613.
De nauwkeurighied van deze kaart wordt betwist: "waaruit na critisch onderzoek van le Long en anderen .. omtrent de ware gedaante der stad in het begin der dertiende eeuw niets met zekerheid te besluiten is".[59] Overigens lijkt Christoffel niet met opzet fouten in de kaart gemaakt te hebben.[60]

klik op plaatje(s) om te vergroten
Besluiten Staten-Generaal 1626-1630:[61]
11-5-1629: HHM verlenen Christoffel Hartochvelt, koopman te Amsterdam, voorschrijven aan ambassadeur Joachimi om met behulp van diens tussenkomst het schip Sint Pieter van schipper Willem Groen en de ingenomen lading terug te krijgen. Dit schip werd op de terugweg uit Frankrijk door de Engelsen in beslag genomen en te Dover in Engeland opgebracht.
In de huw. voorw. dd. 31-5-1645 te Amsterdam van Pieter Jansz van Delf en Susanna Gabriels van Roijen brengt de bruid o.a. in een obligatie van ƒ 300,-- t.l.v. Christoffel Hartoghsvelt dd. 30 jan. 1642. [62]
In de verponding van 1647 staat het huis het Moriaenshooft in de Warmoesstraat op naam van Jan Duyn per Christoffel Hartochveldt, in 1659 per Agniege Vooght, in 1684 gaat het over van Jan Duyn op Jan van Zanen's erfgenamen. [63]
Op 1-6-1650 verkopen Hendrick Barentsz Hartoghveld, Pieter Barentsz Hartoghveld, Jan van Hartoghveld, Christoffel Barentsz Hartoghveld, en Gijsbert Cornelisz Zeeton, echtgenoot van Grietge Claes, aan Thomas Hendrixsz, een huis en erf met een huis en erf daarachter in de Sint Olofskapelsteeg (Nieuwebrugsteeg) te Amsterdam. [64]

3d. Hendrick Barentsz ((van) Hartoghvelt), geb. 1586, beg. Amsterdam Oude Kerk 8-5-1663 (Hendrick Barentsz Hartoghvelt), is als Hendrick Barentsz werkzaam als boekdrukker/boekhandelaar int Vergulde Schrijfboeck (Gulde Schrijfboeck) in de Warmoesstraet te Amsterdam (1601-1631),[65] [66] afkomstig van Amsterdam, boekverkoper (1612, 1615) en boekbinder (1621) wonende in de Warmoesstraat (1612..1621), later wonende te Delft (1660),[67] koopt (1626) en verkoopt (1645/47) het huis de Jochimsdaelder in de Warmoesstraat te Amsterdam, verkrijgt in 1642 bij de verkaveling van een inpoldering te Butsloot te Holstegn een stuk land ter grootte van 333 1/3 dempt (1 dempt = ca. ½ ha),[68] otr. 1o Amsterdam pui 4-2-1612 (get. Aeghje Heijnrixdr, zijn moeder, en Jakob Pietersz haar vader) Geertruijd (Giertje) Jakobsdr, geb. 1585/86, beg. Amsterdam Oude Kerk 7-5-1613 (Geertruijt Jacops, hv. van Handerick Barentsz), afkomstig van Amsterdam, wonende in de Warmoesstraat (1612), dr. van Jacob Pietersz Pae(d)ts, katholiek boekverkooper en uitgever in de Warmoesstraat op den Noordhoek van de Pijlsteeg in het ABC, en Stijntje Claesdr,[69] otr. 2o Amsterdam pui 4-11-1615 (get. Barent Adriaensz, zijn vader, Heinrik (Gerrets?) haar vader),[70] Catharina (Trijntje) Heijnricksdr, geb. 1592/93, ovl. 1615-1621, afkomstig van Amsterdam, wonend op 't Water, otr. 3o Amsterdam pui 28-1-1621[71] Petronella (Nelletjen) Walraven(s), geb. 1596/97, beg. Amsterdam Oude Kerk 6-8-1647 (Petronella Walravens, hv. van Hendrick Barentsen Hartichvelt), afkomstig van Utrecht, wonende in de Jan Rodenpoortsteegh (1621), dr. van Simon Walraven, na de dood van zijn vrouw katholiek priester te Kervendonk bij Goch, en Petronella Geenens.[72]

Wapen van Nelletjen Walraven: in goud een rood rad, wapen van Hendrik Hartogvelt: in zilver een springend zwart hert op een groen terras. [73] [74] :
Akten betreffende het huis de Jochimsdaelder in de Warmoesstraat (thans nr. 33) te Amsterdam:
 • Op 21-1-1626 werd bij executie verkocht aan Hendrick Barentsz, bouckvercooper een huis en erf in de Warmoesstraat genaamd "de Jochimsdaelder", belend de wed. van Nicolaes van Bambeecq noord en de erfgenamen van Cornelis van Tongerloo zuid, met een huisje erachter, strekkende van de straat tot achter aan het huis van de weduwe Sael of Sytgen Pieters met een uitgang in het 'sackateegje', Jan Jansz. van Nes, voor ƒ 11.935,-- [75]
 • Op 30-12-1645 wil Hendrick Barentsz Hartoghveldt verkopen een huis en erf in de Warmoesstraat "de Joachimsdaler" daar "t Vergulde Schrijfboeck" uithangt en waar belenders van zijn Cornelis Pietersz, tinnegieter noord, en het huis genaamd "de Colff", toebehorende of toebehoord hebbende de erfgenamen van Cornelis van Tongerloo zuid, 'velverstaande dat zes achtereenvolgende jaren na Mei eerstcomende de boeckhandel ofte het geeve van dezelve neeringhe, hangende desen huyse niet gedaen zal mogen worden. Dat mede het uythangbord, het geschilderde bord voor de luycken, het cantoortge int voorhuys met den aenhang van dien, item de yzere pars in de winckel staande, het casgen op de hangcamer in de winckel, de clopsteen in de gang, door vercoper tot hem genomen zullen worden'. Het huis is opgehouden voor ƒ 17.200.-. [76]
 • Op 29-5-1646 verkoopt Hendrick Barentsz Hartoghveld aan Hendrick Kemp een huis en erf in de Warmoesstraat de Joachimsdaelder, belend Cornelis Pietersz, tinnegieter noord, en het huis genaamd "de Colff", toebehorende of toebehoord hebbende de erfgenamen van Cornelis van Tongerloo zuid. [77] [78]
 • Op 7-1-1647 wil Hendrick Barentsz Hartochvelt verkopen een huis (NB dit is het achterhuis) en erf gelegen in het 'sacksteechgen' comende achter het huys genaemt den Joachimsdaelder hetwelck staende en liggende is in de Warmoesstraet, daer tegenwoordig de Floretbaele uythangt", toebehorende Hendrick Kemp, strekkende dit huis van af de scheidingsmuur tussen dit huis en de Joachimsdaeler tot aan het huis van Wessel Sael of Sytge Pieters met een uitgang in het 'aacksteegje' en een watergang aan de zuidzijde tot aan de Oudezijdsburgwal, belend ten dele met Cornelis Pietersz, tinnegieter, en dan het huis het Eentgen staande in de O.Z. Armsteeg noord en de achterhuizen of pakhuis van wijlen Cornelis van Tongerloo en daarna van het voorhuis genaamd de Colff zuid, welverstaande dat de Colff en de Joachimsdaeler een vrije waterlozing hebben tot op de O.Z. Voorburgwal. Het huis is na Mei a.s nog voor vijf jaar verhuurd. Koper voor ƒ 4.100,-- is Albert Kantert. [79] [80]
Stadsrekeningen van Amsterdam:[81]
1644: An Henrik Barentsz Hartoghveldt betaelt zevenen twintigh gls voor Aeta Sanctorum P. Johannis Bollandi in folio in twee stucke by hem gelevert ten behoeve deser stadt voor de bibliotheque etc. ƒ 27,--.
Op 7-5-1646 verkoopt Hendrick van Hartogsveld aan Marten Cotteau, een huis en erf op de Geldersekade te Amsterdam. [82]
Op 7-5-1646 verkoopt Hendrick van Hartogsveld aan Lucas Lescaillet, een huis en erf op de Zeedijk te Amsterdam. [83]
Op 1-6-1650 verkopen Hendrick Barentsz Hartoghveld, Pieter Barentsz Hartoghveld, Jan van Hartoghveld, Christoffel Barentsz Hartoghveld, en Gijsbert Cornelisz Zeeton, echtgenoot van Grietge Claes, aan Thomas Hendrixsz, een huis en erf met een huis en erf daarachter in de Sint Olofskapelsteeg (Nieuwebrugsteeg) te Amsterdam. [84]
In de boedelinventaris van Hendrick Barentsz van Hartogvelt d.d. 17-6-1667 wordt bij het zilver genoemd een veren waaier met zilveren steel. [85]

Referenties van de gegevens van generatie 3 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Hartogvelt --- Generatie 3 ( 98 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
 1. P. C. Bloys van Treslong Prins en J. Belonje, Gen. en her. gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Noord-Holland, Utrecht, 1928
 2. Elias, l.c.
 3. ANF 1(1883)4
 4. Elias, l.c.
 5. Elias, l.c.
 6. Jb. Amstelodamum 70(1978)158
 7. Hans Bontemantel, De regeeringe van Amsterdam, soo in 't civiel als crimineel en militaire (1653-1672), ed. G.W. Kernkamp, Den Haag 1897 ,⇒ www.dbnl.org
 8. Jan Wagenaar, Amsterdam, in zyne opkonst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe (1760), Amsterdam, 1765, ⇒ www.archive.org
 9. Hans Bontemantel, De regeeringe van Amsterdam, soo in 't civiel als crimineel en militaire (1653-1672), ed. G.W. Kernkamp, Den Haag 1897 ,⇒ www.dbnl.org
 10. KB
 11. Elias, l.c.
 12. Elias, l.c.
 13. Elias, l.c.
 14. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 144, akte/blz 32/67
 15. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21614394
 16. GA Amsterdam, 612: Archief van de Remonstrantse Gemeente, nr 414
 17. GA Rotterdam, ONA, Nots. Nicolaas Vogel Adriaansz, inv. nr. 182, akte/blz 17/73
 18. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21621871
 19. Hans Bontemantel, De regeeringe van Amsterdam, soo in 't civiel als crimineel en militaire (1653-1672), ed. G.W. Kernkamp, Den Haag 1897 ,⇒ www.dbnl.org
 20. Hans Bontemantel, De regeeringe van Amsterdam, soo in 't civiel als crimineel en militaire (1653-1672), ed. G.W. Kernkamp, Den Haag 1897 ,⇒ www.dbnl.org
 21. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21637623
 22. Amstelodamum 24(1937)138
 23. P. C. Bloys van Treslong Prins en J. Belonje, Gen. en her. gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Noord-Holland, Utrecht, 1928
 24. The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ research.frick.org
 25. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21621871
 26. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21626920
 27. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21662432
 28. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21675029
 29. GA Amsterdam, ONA, Nots. Cornelis Tou, gecit. in The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ research.frick.org
 30. GA Amsterdam, Kw.Sch, inv. 37 (0), fol. 230, 1639 Juni 9, gecit. in Kam. l.c.
 31. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21616616
 32. GA Amsterdam, Kw.Sch, inv. 95 (4 O), fol. 230, 1721 Juli 17, gecit. in Kam. l.c.
 33. GA Amsterdam, Kw.Sch, inv. 107 (5 B), fol. 276vs, 1733 October 27, gecit. in Kam. l.c.
 1. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21709347
 2. GA Amsterdam, Kw.Sch, inv. 164 (7 L), fol. 52, 1790 Mei 19, gecit. in Kam. l.c.
 3. GA Amsterdam, ONA 2472, fol. 166, Notaris R. Duee, gecit. in The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ research.frick.org
 4. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21641665
 5. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21643068
 6. Jb. Amstelodamum 83(1991)93, 98
 7. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21666311
 8. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21590465
 9. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21590466
 10. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21590480
 11. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21590481
 12. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21652268
 13. The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ research.frick.org
 14. A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 8. Eerste stuk. J.J. van Brederode, Haarlem 1867
 15. Mededeling Harry van der Kamp, 2010
 16. J.P. Sweelinck, Regina Coeli, heruitgave door H.A. Viotta, Utrecht, 1869
 17. Friedrichstädter Stadgeschichte 73(2007)105
 18. Tijds. voor Gesch. 74(1961)413
 19. Friedrichstädter Stadgeschichte 73(2007)105
 20. Tijds. voor Gesch. 74(1961)413
 21. ⇒ RP-P-OB-81.724
 22. Friedrichstädter Stadgeschichte 73(2007)105
 23. Tijds. voor Gesch. 74(1961)413
 24. OV 60(2005)332
 25. ⇒ www.dbnl.org
 26. A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 8. Eerste stuk. J.J. van Brederode, Haarlem 1867
 27. Amstelodamum 24(1937)124
 28. ⇒ www.inghist.nl
 29. GA Amsterdam, ONA, Nots. Pieter Carels, inv. nr. 712, f 513, gecit. in GN 44(1989)492
 30. Kam. l.c.
 31. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21621871
 32. J.A. Gruys en J. Bos, Adresboek. Nederlandse drukkers en boekverkopers tot 1700, Den Haag, 1999
 33. Nav. 20(1870)174
 1. GN 46(1991)250
 2. Nav. 35(1885)633
 3. NNBW, dl. 9, p744
 4. zie ook GN 46(1991)250
 5. zie ook GN 46(1991)250
 6. GN 46(1991)250
 7. Wap. 5(1901)125
 8. GN 46(1991)250
 9. GA Amsterdam, ORA,, inv. 12165 fol.149, 1628 Juli 15, gecit. in Kam. l.c.
 10. GA Amsterdam, Will.verk., inv. 24 fol. 13, 1645 December 30, gecit. in Kam. l.c.
 11. GA Amsterdam, Kw. Sch., inv. 41 (W) fol. 264, 1646 Mei 29, gecit. in Kam. l.c.
 12. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21619849
 13. GA Amsterdam, Wil1.verk, inv. 25, fol. 56, 1647 Januari 7, gecit. in Kam. l.c.
 14. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21620330
 15. Oud Holland 24-25(1883)172 ,⇒ www.archive.org
 16. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21619790
 17. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21619792
 18. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21621871
 19. GA Amsterdam, ONA, Nots. Cornelis Tou, d.d. 17-6-1667
 20. Mededeling Paul Begheyn SJ, archivaris Nederlandse jezuïeten, 2012
 21. P.J. Blok, P.C. Molhuysen Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 4 (1918), sub voce Rougemont
 22. Joseph Dehergne S.J., Répertoire des Jésuites de Chine de 1582 à 1800, Rome, 1973, The Ricci 21st Century Roundtable on the History of Christianity in China, ⇒ ricci.rt.usfca.edu
 23. Dirk Sacré en Gilbert Tournoy, Myricae: essays on neo-Latin literature in memory of Jozef IJsewijn, Leuven, 2000, ⇒ books.google.nl
 24. Mededeling Paul Begheyn SJ, archivaris Nederlandse jezuïeten, 2012
 25. Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom van Haarlem 37(1873)202, ⇒ www.archive.org
 26. Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom van Haarlem 37(1873)202, ⇒ www.archive.org
 27. ⇒ www.gravenopinternet.nl
 28. Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom van Haarlem 37(1873)202, ⇒ www.archive.org
 29. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21650511
 30. Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom van Haarlem 37(1873)202, ⇒ www.archive.org
 31. GA Amsterdam, ONA 3584, FOL's. 302-3, gecit. in The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ research.frick.org
 32. ANF 2(1885)98

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 4
Back to previous
generation 2
Directly go to generation :
1 2 3 4 5