This page was last updated : 120409.
File size is: 20 k.
Fragment Genealogie Hartogvelt
Generatie 2
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Hartogvelt,
version 1.2,
Muiden, 2010.
© Copyright 2012 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Hartogvelt Gen. nr. 2

2a. Egbert Adriaensz, ged. geref. Amsterdam Oude Kerk 14-1-1569, beg. verm. Amsterdam Nieuwe Kerk 21-8-1625 (volgens Ref. [1] ovl. 1621, kennelijk doelend op: Elbert Ariaensz, beg. Amsterdam Nieuwe Kerk 5-5-1621), boekverkoper (1602), eerst in de Warmoesstraat,[2] is als Egbert Adriaensz werkzaam als boekverkooper, te Amsterdam (1605-1614) op 't Water (1605-1611), in de S. Jacobscapelsteech (1614), int Schultboeck (1605-1614),[3] neemt deel in de Loterij t.b.v. de bouw van een Oudemannenhuis te Haarlem (26-9-1606) als Egbert Aeriaensz wonend In het Schultboeck op 't Water 26-9-1606, ot/tr Amsterdam Nieuwe Kerk geref. 11/28-4-1596[4]. Lijsbet Jansdr Soet, geb. 1573[5]. dr. van Jan Pietersz Soet.[6]

Dit echtpaar was/werd Nederduits gereformeerd, hun nageslacht ook Remonstrants.

Op 20-6-1598 verkoopt Barent Adriaensz aan Egbert Adriaensz, een 1/2 huis en erf met woning en erf op de Zeedijk noordhoek Waterpoortsteeg te Amsterdam. [7]
Op 9-1-1604 verkopen de erven van Moertgen Heijndrix aan Egbert Adriaensz, een huis en erf, waar Het Hoornse Veerschip uithangt, in de Sint Jacobskapelsteeg (Haringpakkerssteeg) te Amsterdam. [8]
Op 4-5-1610 verkoopt Egbert Adriaensz aan Adriaen Mathijsz, een huis en erf in de Otterwalensteeg bij de Spinhuissteeg (Sint Ursulenconvent) te Amsterdam. [9]
Op 15-5-1618 verkoopt Egbert Adriaensz aan Barthoult Claesz, een huis en erf in de Sint Jacobskapelsteeg (Haringpakkerssteeg) te Amsterdam. [10]

2b. Barent Adriaensz, geb. vóór ca. 1565, ovl. 1624-1626, beg. verm Amsterdam Nieuwe Kerk 21-6-1625, is als Barent Adriaensz werkzaam als boekdrukker/boekhandelaar "int Gulde Schrijfboeck" in de Warmoesstraet (thans nr. 30) te Amsterdam (1588-1611),[11] wiens boeken in 1613 worden verkocht voor ƒ 3945,--,[12] huw. get. (1611, 1615), ligt in 1619 "zeer krank te bedde", koopt het huis "de Drie Croonen" (1624), boekverkooper in de Warmoesstraat in de Drie Croonen(¥),[13] treedt op als Barent Adriaensz, "eerijds boekverkoper", borg voor Jurgen Bolten (1624),[14] otr. Amsterdam pui 25-8-1584[15] Aechien Hendricx Loen, geb. 31-10-1560[16], beg. Amsterdam Oude Kerk 15-10-1652 (Aechien Hendricx Loen, wed. van Barent Adriaansz Hertochvelt), huw. get. (1612), dr. van Hendrick Cornelisz Loen, "een verkwister", brouwer, en Aeff Pietersdr Brouwer.[17]
Dit echtpaar en hun nakomelingen bleven Rooms-Katholiek.

COMMENTAAR(¥) Zoals door Breen[18] aangetoond niet in compagnie met de als schrijver bekende boekhandelaar Sacharias Heyns, zoals Elias[19] meent.


COMMENTAAR(¥) Wie is:Barent van Hertichvelt beg. Amsterdam Oude Kerk 26-3-1648 (Barent van Hertichvelt)

Op 24-6-1593 verkoopt Willem Claesz aan Barent Adriaensz, een 1/2 huis en erf met 1/2 woning en erf op de Zeedijk noordhoek Waterpoortsteeg te Amsterdam. [20]
Op 20-6-1598 verkoopt Barent Adriaensz aan Egbert Adriaensz, een 1/2 huis en erf met woning en erf op de Zeedijk noordhoek Waterpoortsteeg te Amsterdam. [21]
Boekuitgaven van Barent Adriaensz:.[22]
 • de predicatiën van Taulerus in folio (1588)
 • de Rijmkroniek (naar later bleek van Melis Stoke, maar toen nog niet bekend) bezorgd door Spieghel en met van een historische inleiding door Douza (1591).
  In de voorrede van een latere uitgave staat: "nauwlijx was het afgedrukt, of ... een schichtige vlamme, die de druckerye aanstak, verteerde tegelijk het meerendeel van dezen druk, enige weinige afdruksels (gelijk in een verloren veldslag) zijn 't gevaar met de vlugt ontsnapt, om d'onguerre tijdinge van haar ongeluk aan de nakomelingen te boodschappen. Dit is de reden dat er zoo weinige stukken van dezen druk gevonden en tot zoo hoogen prijs verkoft worden".[23]
 • Tafelen van intrest door Simon Stevin (1590)
 • Proportionale ghesolveerde Tafflen van intrest vande Kusting-brieven .... van Marten Wentsel van Aken.
 • Boek vande zeerechten (1594)
 • Hantvesten en Privilegien van Amstelredam met een Register van alle regeeringspersonen (1597 en 2e druk 1613)
Drukkersmerk van Barent Adriaensz en zijn zoon Hendrick Barentsz:[24] een koopmansboek met balans, met de spreuk: "Gelijckheyt bevredicht".
Akten betreffende het huis het Gulden Schrijfboek in de Warmoesstraat (thans nr. 30) te Amsterdam:

Dit huis was tijdens de grote brand in op 19-6-1597 al in het bezit van Barent Adriaensz boekverkoper en uitgever die er sinds 1588 werken uitgaf. Het huis bleef twee eeuwen in de familie.[25]

 • Op 30-1-1675 werd bij executie verkocht aan Jan Gerritsz van der Rijp 1/9 part in een huis en achterhuis in de Warmoesstraat westzijde, het Schrijfboek in de gevel staat en Hamburgh uithangt, belend de Guldenhandsteeg noord, Sijbrant Bolck voor en Pieter van Daken achter aan de zuidzijde, afkomstig van Pieter Hartochveld, voor ƒ 620.-.. Dit 1/9 part werd op 12-3-1675 benaderd bij Wivina en Jan van Os. [26] [27]
 • Op 14-1-1679 werd bij executie verkocht aan Mr. Barnardus van Hartogveld, advocaat 1/9 part in huis als boven, afkomstig van Benjamin Venkel, voor ƒ 770,--. [28] [29]
 • Op 24-8-1700 verkoopt Pieter Jacob Le Febure aan Barbara de Bock, weduwe van Mr. Barnardinus van Hartogvelt 1/9 part in huis als boven voor ƒ 700.-. [30]
 • Op 27-4-1701 verkoopt Barnardus van Hartogsvelt, als mede erfgenaam van Pieter Barentsz van Hartogvelt, zijn grootvader, aan Pieter de Jaeger 1/9 part in een huis en erf en achterhuis in de Warmoesstraat hoek Guldenhandsteegje, waar het Schrijfboek in de gevel staat, voor ƒ 700,--. [31] [32]
 • Op 13-5-1717 verkoopt Hendrik de Jager als executeur testamentair van Theodore de Jager, aan Jan Canter en Arnoldus de Bruin van Beerendregt 1/12 part in huis en erf en pakhuis in de Warmoesstrant op de zuidhoek van Guldenhandsteeg genaamd "het Schrijfboek", belend de steeg noord, Professor van Houten voor en Leendert Goudappel achter zuid, voor ƒ 449.--. [33]
 • Op 11-5-1723 verkoopt de gemachtigde van Bonaventura de Jager die een zoon is van Arnoldus de Jager, aan Eva de Jager, weduwe van Arnoldus de Bruyn van Berendrecht 1/12 part in huis en erf als voren, voor ƒ 500,--. [34]
 • Op 25-11-1767 verkopen de kinderen van Jacoba van Marcken, geh. met Johannes Theodoor van Bree die als 'moeye' hadden Anthonia Joanna van Hartogvelt, dochter van Bernardus van Hartogsveld en Barbara de Bok aan Geertrudis Petronella van Bree 2/3 x 5/9 part huis en erf als boven voor ƒ 3200,--. [35]
 • Op 13-1-1787 verkopen de executeurs van Johannn Maria de Bruyn van Berendrecht, als erfgename van Arnold de Bruyn van Berendrecht en Eva Maria de Jager, dochter van Pieter de Jager en Maria Bot , welke Eva een zuster had Catharina de Jager, gehuwd met Jan Canter, aan Pieter Hendrik Canter 19/72 parten in een huis als boven voor ƒ 2400,--. [36]
 • Op 7-11-1787 verkoopt de gemachtigde van Geertruijd van Bree, eerst weduwe van Philippus Anthonius Hueus, in leven burgemeeter van Mechelen, die als erfgenaam heeft gesteld de kinderen van Jacoba van Marcken en Johannes Theodorus van Bree, en erfgename zijnde van Bernardus van Hartogvelt eigenaar tot 5/9 part waarvan 1/9 part bij executie d.d. 8 mei 1781 aan Bernardus is opgedragen, aan Pieter Hendrik Canter 5/9 part in huis en erf in de Warmoesstraat hoek Gulden Handsteeg en pakhuis en woning daarachter, van de straat tot het Damrak voor ƒ 3000,--. [37]
Akten betreffende het huis De Drie Croonen in de Warmoesstraat (thans nr. 40) te Amsterdam:
 • Op 31-1-1614 hebben de Weesmeesters verkocht aan Barent Adriaensz, boeckvercooper, namens Aeltgen Cornelis Pot met voogd Cornelis Jansz Pot, haar vader, als weduwe en boedelhoudster van Gerrit Wilkes, het huis De Drie Croonen belend Marten ten Berch oost, Anthoni Claesz west, belast met 8 Wilh.sch. o.e. in twee 'brieven' en ƒ 250,-- losrente 16 op 1 in vier 'brieven'. De beterschap bedraagt ƒ 6.103,--. Borgen zijn Christoffel Barentsz, schilder, zoon van de koper, en Claes Jacobsz, boeckverkoper. [38] [39]
  Barent Adriaensz neemt op 28-5-1614 een hypotheek op dit pand.[40] [41]
 • Barent Adriaens betaalt voor dit huis van 1618 tot 1626 twee Wilh. sch. op 'betaaldag Mey' rente aan de N.Z.K.[42]
 • Op 12-1-1626 wil Aechgen Hendricx, weduwe van Barent Adriaens (in margine: geass. met Harman Barents haar zoon en voogd, vierendelen Peter Barents ook haar zoon en doctor Jan Hartochvelt) verkopen een huis en erf genaamd "de Drie Croonen" in de Warmoesstraat, belend met de erfgenamen van Marten ten Berge oost en de kinderen van Anthonis Claes west, van de straat tot 'Ammerack'.
  Vanaf Mei 1625 is het huis nog een Jaar verhuurd voor ƒ 850,-- en het pakhuis is nu verhuurd voor ƒ 6,-- per maand, de eerste zolder voor ƒ 4,--, de tweede voor 3½ gl. en de derde voor 2½ gl. Het huis is belast: het voorhuis en ene met 8 Wilh.sch. o.e. en ƒ 25,-- losbaar 18 op 1. Borgen zijn Herman Barents en Peter Barents. (In marg. staat nog: lendenen nadien Jan Walenz en Andryes Wijdershuysen). Koper voor ƒ 10.600,-- is Davidt Pransz, cruydenier, borg Gerrit Vermeulen.
  Eronder staat de volgende berekening: oud eigen ƒ 11.12 (de Wilh.sch, a 29 st. aflosbaar 20 op 1) 8 x 29 st is ƒ 11.12.0.
  Dit bedrag x 20 geeft ............................ ƒ 232,--
  Hierbij komt de losrente 18 x ƒ 25,-- ... ƒ 450,--
  Hierbij de koopsom ............................. ƒ 10.600,--
  Totale waarde .................................... ƒ 11.282,-- [43]
Op 1-6-1650 verkopen Hendrick Barentsz Hartoghveld, Pieter Barentsz Hartoghveld, Jan van Hartoghveld, Christoffel Barentsz Hartoghveld, en Gijsbert Cornelisz Zeeton, echtgenoot van Grietge Claes, aan Thomas Hendrixsz, een huis en erf met een huis en erf daarachter in de Sint Olofskapelsteeg (Nieuwebrugsteeg) te Amsterdam. [44]

Referenties van de gegevens van generatie 2 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Hartogvelt --- Generatie 2 ( 45 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
 1. Elias, l.c.
 2. Elias, l.c.
 3. J.A. Gruys en J. Bos, Adresboek. Nederlandse drukkers en boekverkopers tot 1700, Den Haag, 1999
 4. zie ook Elias, l.c.
 5. Elias, l.c.
 6. Elias, l.c.
 7. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21599412
 8. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21735491
 9. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21604758
 10. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21609178
 11. J.A. Gruys en J. Bos, Adresboek. Nederlandse drukkers en boekverkopers tot 1700, Den Haag, 1999
 12. NNBW dl. 1, p30
 13. Elias, l.c.
 14. J.G. Kam, Waar was dat huis in de Warmoesstraat, Amsterdam, 1968, hierna Kam
 15. Elias, l.c.
 16. Elias, l.c.
 1. Elias, l.c.
 2. Jb. Amstelodamum 10(1912)137
 3. Elias, l.c.
 4. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21598176
 5. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21599412
 6. NNBW dl. 1, p29
 7. Jb. Amstelodamum 10(1912)137
 8. NNBW dl. 1, p30
 9. Breen
 10. GA Amsterdam, ORA, inv. 2171, fol. 134, 1676 Juli 30, gecit. in Kam. l.c.
 11. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21585084
 12. GA Amsterdam, ORA, inv. 2172, fol. 39, 1681 Mei 8, gecit. in Kam. l.c.
 13. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21585824
 14. GA Amsterdam, Kw.Sch., inv. 74 (3R), fol. 33, 1700 Augustus 24, gecit. in Kam. l.c.
 15. GA Amsterdam, Kw.Sch., inv. 75 (3S), fol. 214, 1701 April 27, gecit. in Kam. l.c.
 16. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21643068
 1. GA Amsterdam, Kw.Sch., inv. 91 (4K), fol. 205, 1717 Mei 13 , gecit. in Kam. l.c.
 2. GA Amsterdam, Kw.Sch., inv. 97 (4Q), fol. 187, 1723 mei 11 , gecit. in Kam. l.c.
 3. GA Amsterdam, Kw.Sch., inv. 141 (6M), fol. 362, 1767 November 25, gecit. in Kam. l.c.
 4. GA Amsterdam, Kw.Sch., inv. 161 (7H), fol. 163v, 1787 Januari 23, gecit. in Kam. l.c.
 5. GA Amsterdam, Kw.Sch., inv. 161 (7H), fol. 99v, 1787 november 7, gecit. in Kam, l.c.
 6. GA Amsterdam, Huizenverk. WK, inv. V, fol.40, 1614 Januari 31 , gecit. in Kam, l.c.
 7. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21735867
 8. GA Amsterdam, Schepenkennissen reg. 17, f 226v
 9. Jb. Amstelodamum 10(1912)137
 10. Kam. l.c.
 11. GA Amsterdam, Will.verk., inv. 10 fol. 25vs, 1626 Januari 12, gecit. in Kam. l.c.
 12. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21621871
 13. zie ook The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ research.frick.org

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 3
Back to previous
generation 1
Directly go to generation :
1 2 3 4 5