This page was last updated : 120409.
File size is: 20 k.
Fragment Genealogie Harinckhouck
Generatie 3
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Harinckhouck,
version 1.2,
Muiden, 2010.
© Copyright 2012 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Harinckhouck Gen. nr. 3

3a. Daniel van Harinckhoeck, geb. vóór ca. 1575, ovl. na 1620, j.m. van Sandwich (1601), ouderling (1612)[1] en senior (1602..1623)[2] van de Hollandsche Gemeente te Londen, treedt te Londen op als gemachtigde van de joodse koopman Manoel Rodrigues Vega te Amsterdam (1610),[3] koopman te Lissabon (1611) en te Londen (1610, 1614), tr. Londen Austin Friars geref. 20-1-1601 Elizabeth Godschalck (Gods(c)all), ovl. na 1620, j.d. van Londen (1601), dr. van James Gods(c)all en Jane Sohier.

Op 30-8-1611 approbeert Guillaume Bert, coopman te Amsterdam, het testament van zijn broeder Blasius Bert, overleden te Portugal, te Lixboua. Executeurs Testementairs van diens testament zijn Nicolaes van Damme en Daniel van Harinckhoeck, "coopleyden tot Lixboua". [4]
Op 10-5-1614 testeert te Londen Mary Sohier, wed. van Francis de Behaulte, in leven koopman te Londen. Zij benoemt diverse erfgenamen en tot haar executeurs testamentair haar zwager James Godscall en Daniel van Harinckhoeck, koopman, diens schoonzoon. [5]
Op 23-11-1616 heeft Jonas Cabbeliau, coopman, (zie Fragment Genealogie Cabbeljou, nr. 3a ) uit naam van Peter Verhoeven, coopman te Dordrecht, gemachtigt Daniel van Haringhoek, Jan van der Brugge, Abraham van der Koutere en Johan Nuls, allen te Londen in Engelant, tot het innen van vorderingen. [6]

3b. Matheus van Harinckhouck, ged. geref. Amsterdam Nieuwe Kerk 20-3-1594, ovl. 1629-1634 (volgens Ref. [11] waarschijnlijk in Londen), j.m. van Amsterdam, woonachtich tot Amersfoort (1619), cruijdenier te Utrecht,[12] otr. Leiden geref. 1-3-1619 (get. voor hem Cornelis Jarys, zijn cosijn, voor haar Marytgen Karniers, haar moeder), otr./tr. Amersfoort St. Joriskerk/Leiden geref. 7-2/24-3-1619[13] Hester Karniers (Cerniers, Conira), geb. vóór ca. 1595, wed. van Dr. Daniel Cantier/Cambier (huw. 1616), medisch doctor te Leiden, afkomstig van Sandwich in Engeland, wonend te Leyden (1619). Zij hertr. Bolsward gerecht 15-10-1634 Gellius Brunga, procureur postulant. Matthias en Hester wonen kennelijk tot ca. 1621 in Amersfoort, en 1627-1629 te Londen.

3c. Ds. Antonius van Harinchouck (Haringhoek), geb. ca. aug. 1599, ovl. Amsterdam 25-2-1636 ("naauwelijks zes en dertig jaren oud"), afkomstig van Amsterdam, ingeschreven als student filosofie aan de Universiteit van Leiden 19-9-1615 ("Antonius ab Harinchouck, Amstelodamensis, 18 (jaar)"),[19] ingeschreven als student aan Universiteit van Heidelberg (D) 22-9-1619 ("Antonius ab Harinchouck, Amsterdamensis"), [20] als proponent beroepen naar de Rijp (1622), predikant in de Rijp (1622-1629), vervolgens in oct. 1628 beroepen naar Amersfoort en aldaar bevestigd zomer 1629, predikant te Amersfoort (1629-1633), werd op 16-11-1632 beroepen naar Amsterdam en bevestigd aldaar 7-4-1633, predikant te Amsterdam (1633-1636),[21] bezit kennelijk in 1627 al een pand in Amersfoort wanneer sprake is van een belendend huis staande op de "Cijngel aen den huysinge van Harinchoeck", wordt - met zijn huisvrouw Maria - geref. lidmaat te Amersfoort 4-7-1629 afkomstig van Amsterdam, doopget. te Amersfoort (1632), te Benthuizen (1634), otr./tr. Amsterdam geref. 10/15-8-1624 (get. zijn moeder Abigael Wijts, wed. van Anthonij van Harinckhoeck, haar ouders Cornelis Jans Valckenier en Aefge Boom),[22] Maria Cornelisdr Valckenier(sen), geb. 1602/03, beg. Amsterdam Oude kerkhof 5-12-1665, dr. van Cornelis Jans Valckenier en Aefge Boom.

COMMENTAAR(¥) Wat is het verband met Joannes Harinckhoeck, predicant, belender in de Muurhuizen (1634).

Op 7-11-1656 verkoopt de gemachtigde van Juffrouwe Maria Valckeniersen, weduwe van de Heer Anthonis Harinckhouck, in leven bedienaar des heiligen Woords te Amsterdam, met Mr. Anthonio van Harinckhouck, advocaat, en de Heer Adriaen Reiniersen, medisch doctor, hun zoon en schoonzoon (procuratie te Amsterdam), aan Jannitgen en Deliaentgen Cornelis, gezusters en hun erven een huis, hof en hofstede in de Muurhuizen, belend enerzijds Jhr. Seger van Achtevelt, anderzijds Jhr. Jacob Botter en echtgenote. [23]

Referenties van de gegevens van generatie 3 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Harinckhouck --- Generatie 3 ( 29 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
 1. ANF 1(1883)3
 2. Jan Hendrik Hessels, Ecclesiae londino-batavae archivum, Vol. III, Cambridge, 1897, ⇒ ecclesiaelondino31austuoft
 3. Jessica Vance Roitman, Us and Them: Inter-cultural Trade and the Sephardim, 1595-1640, proefschrift, Universiteit van Leiden, 2009
 4. GAA, ONA Nots. J.F.Bruyningh; inv. 124: fo.151r
 5. The New England Historical and Genealogical Register, jaJan. 1893, ⇒ books.google.nl
 6. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Duyfhuysen, inv. nr. 49, akte/blz 192/338
 7. Ole Peter Grell, Dutch Calvinists in early Stuart London: the Dutch church in Austin Friars, 1603-1642, Leiden 1989, ⇒ books.google.nl
 8. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 9. J.J. Poelhekke, Nederlandse leden van de Inclyta Natio Germanica Artistarum te Padua 1553-1700, Med. Ned. Hist. Inst. Rome, deel XXXI
 10. ANF 1(1883)#68 p4
 1. GN 41(1986)137
 2. GN 41(1986)137
 3. zie ook NL 34(1916)67 en GN 41(1986)137
 4. J.A. Gruys en J. Bos, Adresboek. Nederlandse drukkers en boekverkopers tot 1700, Den Haag,1999
 5. zie ook NL 95(1978)431
 6. zie ook GN 41(1986)136
 7. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 8. Ds. T.A. Romein, Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe in de hervormde gemeenten van Friesland, Leeuwarden, 1886-1888
 9. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 10. J. de Wal, Nederlanders, en personen, die later met Nederland in betrekking stonden, studenten te Heidelberg en te Genève, in: Hand. en Med. Mij. der Ned. Letterkunde 1865; en Nederlanders, studenten te Heidelberg, 1886
 1. Abraham Rutgers, Het tweede eeuwgetijde van Amersfoorts hervorming, Utrecht, 1779
 2. zie ook NL 39(1921)234
 3. GA Amersfoort, Transportregister, inv. nr. 436-23, d.d. 1656-11-07
 4. Album Studiosorum Academiae Rhenotraiectinae, 1636-1886, Utrecht, 1886
 5. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 6. NL 38(1920)292
 7. J.C. streng, Stemme in staat. De bestuurlijke elite in de stadsrepubliek Zwolle, 1579-1795, Hilversum, 1997
 8. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 9. Arnold Moonen et al., Naemketen der predikanten, die, van de Hervorminge der Kerken aen tot het jaer 1709 toe, in de Gemeenten, die onder de vier Classen van het Overysselsche Synode behooren, het Euangelium bedient hebben, 1807

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 4
Back to previous
generation 2
Directly go to generation :
1 2 3