This page was last updated : 140527.
File size is: 52 k.
Fragment Genealogie Botter
Generatie 5
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Botter,
version 1.1,
Muiden, 2011.
© Copyright 2014 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Botter Gen. nr. 5

5a. Goris Aertsz Botter, geb. vóór ca. 1657, ovl. na 1696, j.m. wonend op Havick (1675) wordt als Goris Aersen Botter, metselaar, Rem. lidmaat te Amersfoort 4-4-1675 (aangekomen) treedt op als not. get. (1681, 1688), huw. get. (1685), meester metselaar (1691, 1696), burger van Amersfoort, otr./tr. Amersfoort geref. 8/24-1-1675 Petronella Jansz La Roche, ovl. na 1691, wonend te Amersfoort (1675), burger van Amersfoort.

Op 25-8-1684 verkopen Marthen Adriaens van de Leempoel (tekent met huismerk) en zijn echtgenote Marritgen Jacobs zekere huijsinge en plaats of gang achter en naast deze huijsinge na 't secreet daaraan behorende is, op de Cingel bij de Verckensmerckt achter de Lieve Vrouwentoren, strekkende van de Cingel tot aan de grond waar de berg van Aert Suckel gestaan heeft, wat nu behoort aan Jan Jacobs van Loeveseijn. Belend aan de ene zijde Paulus Paulus Langestoud en aan de andere zijde de gemene steeg, aan Goris Aerts Botter en zijn vrouw Petronella Jans. De verkoop gebeurt met instemming van Jan Ghijsberts van Deventer als gevestigde crediteur. De koper neemt het in dit pand gevestigde kapitaal over, groot 400 gulden ten behoeve van Jan Ghijsberts van Deventer en de van de koopsom resterende 100 gulden betalen de verkopers aan van Deventer ter voldoening van renten en reparatie. De verkopers machtigen Jan Ghijsberts van Deventer voor het transport. Getuigen: Winand Pannekoeck en Rutger Dibbits. [1]
Archief Remonstrants Gereformeerde Gemeente te Amersfoort: [2]
1689: Schuldbekentenis van Goris Aertss Botter ten gunste van de Remonstrantse gemeente voor het lenen van ƒ 200,--.
Op 16-5-1691 verkoopt Clementia van Middeldorp, wed. van Adriaen De Conicnk, Schepen en Raad van Amersfoort, aan Goris Aerts Botter, meestermetselaar, en Gerard(us) Nieuwenburgh verwer, borgers van Amersfoort, een huijsinge, hoff en hoffstede, staande op de Cingel, belend aan de ene zijde: de Calander molen en aan de andere zijde: de erfgenamen van borgermeester Triens saliger, Met alle serviteiten aangaande lichten, goten, heijningen etc. Aanvaarding per Maij 1691. De verkoop vindt plaats tegen een jaarlijkse lijfrente van 60 Carolus gulden, zolang zij en/of Jacob de Hennin leeft, te betalen in 4 termijnen per jaar. Getuigen: Johan van Birckhoven en Godert Brinckesteyn. [3]
Op 2-6-1691 testeren: Goris Aerts Botter, meestermetselaar en zijn echtgenote Petronella (Peternel) Jans, borgers van Amersfoort. Over en weer bemaken zij elkaar de lijftocht en vruchtgebruik van hun na te laten goederen, inclusief de provisie van steen, kalk en wat verder tot het metselaarsambacht behoort, met een volkomen bewind en administratie, tot hun mundige of trouwdage gekomen zullen zijn. Zij secluderen de Weeskamer. Akte ten huijse van de comparanten. Getuigen: Lamphert Henricks, verwer, Peter Jacobs, karman (tekent met huismerk) en Johannis Johannis, (verwer). [4]
Op 22-8-1696 verkoopt Pieter van Haverloo, zoon van Everardt van Haverloo zal: in zijn leven medicinae doctor, voor zichzelf en zich sterkmakend voor zijn twee zusters Margareta en Gerarda van Haverloo, aan Goris Aertzn Botter, metselaar, huis, hof en hofstede, staande en gelegen in de Hellestraat. [5]
Op 2-10-1696 lenen Goris Aertzn Botter, metselaar en zijn vrouw Peternella Jans, van Doctor Gerard Harderwijck, schepen, 400 carolij gulden a twintig stuivers per stuk, met als onderpand:
1. huis, hof en hofstede staande en gelegen in de Hellestraat, belend aan de ene zijde: de weduwe van Gerrit Thonisse, backer, aan de andere zijde: Wouter Elissen,
2. huis, hof en hofstede staande en gelegen aan de Zuidsingel (op de Cingel) bij de Sint Andriesstraat (Triesjensstraat), belend aan de ene zijde: Brant Reijerse, aan de andere zijde: de weduwe van Jan Cornelisse,
3. de actie van coop op hun huis staande aan de Singel (op Cingel) bij de Varkensmarkt, belend aan de ene zijde: Paulus Pauwelsen Langestond, aan de andere zijde: de gemeene steeg,
4. de actie van coop van een hofje gelegen buiten de Arnhemsepoort (Slijkpoort) en door de comparanten gekocht van Margareta van Eede en haar zuster. [6]
Op 16-12-1713 verkopen Jan van Dompselaar met zijn vrouw Fijtje Botter tevoren weduwe van Jan Corssennagel, Jan Botter met zijn vrouw Lijsbet Hagen, Francis Nigrelli met zijn vrouw Maijtje Botter, mitsgaders Isaacq Botter met zijn vrouw Marritje Jans, allen borgers, kinderen en erfgenamen van Goris Botter en Petronella Jans in hun leven echtelieden en borgers, aan Jan Everts van de Posthoorn, borger, een huis, tabaksschuur en hof, strekkende voor van de Zuidsingel (Cingel) met een uitgang door een poort in de Koesteeg (Koeijsteegh), waardoor men met wagen en paarden rijden kan, door Jan Evertsen bewoond, met de expresse voorwaarde dat de pomp achter de schuur zal wezen gemeen en gemeen moet onderhouden worden en dat de luiken van de schuur buitenwaards over de grond van het huis van Henrick van Zevender hun vrije opgang hebben, hetwelk hij moet gedogen belend aan de ene zijde: de Calandermolen. [7]

5b. Herman Aertsz Botter, ged. Rem. Amersfoort 15-3-1658 (get. de grootmoeder Fijtje van Schaak), ovl. 1717-1719, treedt op als not. get. (1674..1690), j.m. (1685), wonend te Amersfoort (1685, 1686), meester-metselaar (1686..1713), huw. get. (1711..1717), otr./tr. 1o Amersfoort gerecht 30-10/17-11-1685 (met consent van zijn moeder Lijsbeth Henrickx, get. zijn broer Goris Aertsz Botter en haar vader Willem Davidts Verhouwe) Petronella Willems Verhouwel, ovl. 1689/90, j.d. wonend te Amersfoort (1685), verm. dr. van Wilhem Verhouwel en Marritgen Peters, otr./tr. 2o Amersfoort gerecht 20-5/3-6-1690 (get. haar oom Jan Ulven Backer) Maria Henrickx van Altena, ovl. 29-11-1734, j.d. (1690), verm. dr. van Henrick Willemszn Altena en Marritgen Henrics.

Op 5-8-1686 testeren Herman Aertszn Botter, meester-metselaar, wonend te Amersfoort, en zijn echtgenote Petronella Verhouwel (tekent: Piternil Willems). Zij hebben huwelijkse voorwaarden opgemaakt op 26-10-1685. Zij vermaken elkaar thans de lijftocht en vruchtgebruik van hun bezit, waaronder stenen en calck. Secluderen de weeskamer etc. Getuigen: Matheus Witsenraadt (tekent Weitsevast), Jan Schreuyer (tekent: I.H.S.) en Jacobus van Liender (tekent: Lijnder), allen borgers van Amersfoort. [8]
Op 28-11-1719 hebben Nicolaas van Bogarijen en Anna Botter, echtelieden, ten eenre, en Maria van Altena, weduwe van Harmen Botter en moeder van genoemde Anna Botter, ter andere zijde, een accoord bereikt en uit de weg genomen het proces dat tussen hen voor dit gerecht liep over het vaders goed. [9]
Op 2-10-1724 is overleden Hendrik Krieker, wednr. van Catharina Brouwer. Boedelinventaris: Het betreft een huysinge, erve en grond op 't Sand; 2/18 in de volmolen op Boesemberg buiten de Kleine Coppelpoort. 2 Huysingen bij de Bloemendaalse binnenpoort op de hoek van de Havik en op de hoek van de Muurhuijsen met een caemer in de Muurhuijsen, verdere inboedel verkocht waaronder een ingelegde kast en een glasecast. Ernwordt verwezen naar een Akte van Boedelscheiding d.d 24-5-1720 voor Nots. S. van Brinckesteyn, naar een Inventaris van de boedeltoestand van 1724 van voor de boedelscheiding met de voorkinderen van Herman Botter, zie: 7-11-1725, 21-2-1729 Nots. S. van Brinckesteyn AT 030b004: afrekening van de kinderen onderling. De kinderen (4 zonen, 4 dochters) zijn: Willem Krieker te Amsterdam, overleden. Agnes Krieker, gehuwd met Arien van der Maath te Amersfoort . Pieter Krieker te Amersfoort. Hendrina Krieker in 't Clooster tot Hulst in 't Ceulsland. Johannes Krieker, uitlandig. Elisabeth Krieker (is 21-2-1729 weduwe), gehuwd met Herman Lemmerts, medicine doctor tot Amsterdam. Hendrik Krieker. Catharina Krieker, gehuwd met Adam Bloedbergente Amersfoort. [10]
Op 17-11-1725 vindt de boedelscheiding van Hendrik Krieker, gehuwd geweest met Catharina Brouwer. Het betreft een huysinge, erve en grond bij de Bloemendaelse Binnenpoort met zijn gang in de Muurhuijsen uitkomende, een huysinge daarnaast in de Muurhuijsen. een huysinge annex de bovengenoemde huysinge bij de Bloemendaelse Binnenpoort op de hoek van de Havik. Er wordt verwezen naar een eerdere akte Boedelscheiding: 17-11-1725 S. van Brinckesteyn AT 030b004, en een akte van Verkoop: 14-12-1725 S. van Brinckesteyn AT 030b004. Zij hebben zamen 8 kinderen: zie boedelinventaris en boedelscheiding. Boedelscheiding tussen de kinderen en erfgenamen van Hendrik Krieker: met name Arien van der Maat, gehuwd met Agnes Krieker. Pieter Krieker, gehuwd met Marritje van Egdom. Hendrik Krieker, meerderjarig. Adam Bloetbergen, gehuwd met Catharina Krieker en verdere kinderen. en de voorkinderen van Herman Botter (mr. metselaar alhier) met Petronella Willems Verhouwel: Evert van Ginkel, gehuwd met Geertruijd Botter. Aart Botter, gehuwd met Johanna van Oort. Willem Botter. gehuwd met Marritje van Stuijvenberg. [11]

5c. Gijsbert Gijsberts Botter, ged. geref. Amersfoort 16-12-1686, wednr. van Amersfoort (1728), tr. 1o (niet gevonden te Amersfoort) Jannitje Jans(en), otr./tr. 2o Amersfoort geref. 2/18-4-1728 Jannitje Everse van Geldenburg, j.d. van Amersfoort (1728).

5d. Harmen Jacobsz Botter / van Loenensloot, geb. vóór ca. 1635, ovl. 1681-1716, j.m. van en wonend te Amersfoort in het Scherbierstraetjen (1658), otr./tr. Amersfoort geref. 30-9/17-10-1658 (hij als Herman Jacobsen van Loenensloot, get. zijn vader Jacob Peelen en zij als Geertjen Willemsz, get. voor haar Griettin Vossen) Geertjen Willemsz Vastrick, j.d. van Amersfoort wonen in de Langestraat (1658).


Referenties van de gegevens van generatie 5 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Botter --- Generatie 5 ( 39 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. GA Amersfoort, ONA, Nots. Notaris A. van Brinckesteyn, AT015 a004, f18 R
 2. GA Amersfoort, 0168 Remonstrants Gereformeerde Gemeente te Amersfoort, 1630-1996, Kerkeraad / Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen / Eigendommen /Schenkingen en legaten en leningen/ 113
 3. GA Amersfoort, ONA, Nots. Notaris A. van Brinckesteyn, AT015 a006, f12 V
 4. GA Amersfoort, ONA, Nots. Notaris A. van Brinckesteyn, AT015 a006, f16 R
 5. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-30, blz. 165r
 6. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-30, blz. 168r
 7. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-31, blz. 190r
 8. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. v. Brinckesteyn, AT 015a005, f8.
 9. GA Amersfoort, ONA, Nots. E. van Goudoever, AT 028b005.
 10. GA Amersfoort, ONA, Nots. S. van Brinckesteyn 7-11-1725 AT 030b004
 11. GA Amersfoort, ONA, Nots. S. van Brinckesteyn AT 030b004; 24-5-1728
 12. GA Amersfoort, ONA, Nots. S. van Brinckesteyn, AT 030b004.
 13. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-33, blz. 146v
 14. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-33, blz. 147v
 1. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-33, blz. 147v
 2. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-35, blz. 38v
 3. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-35, blz. 202r
 4. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv. nr. 436-36, blz. 229
 5. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-32, blz. 65v
 6. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-32, blz. 231r
 7. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-32, blz. 231v
 8. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-32, blz. 232v
 9. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-32, blz. 138v
 10. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-34, blz. 77r
 11. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-35, blz. 1v
 12. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-35, blz. 70r
 13. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. van Veerssen, AT 033a006 rep 3.
 14. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-36, blz. 117v
 1. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-36, blz. 127r
 2. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-32, blz. 73v
 3. GA Amersfoort, ONA, Nots. G. van Wisselingh, AT 035a002 rep 23
 4. GA Amersfoort, Toegang 0102.03 Maesje Everts, 1618-1702
 5. GA Amersfoort, Toegang 0102.03 Maesje Everts, 1618-1702
 6. ca. 1685
 7. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-32, blz. 221r
 8. GA Amersfoort, Nots. A. van Bemmel AT 036a005 (Boonekamp, E.D.).
 9. GA Amersfoort, Nots. A. van Bemmel AT 036a005
 10. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-36, blz. 202r
 11. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv. nr. 436-37, aktenr. 14, blz. 8

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 6
Back to previous
generation 4
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8