This page was last updated : 111006.
File size is: 28 k.
Fragment Genealogie Botter
Generatie 6
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Botter,
version 1.1,
Muiden, 2011.
© Copyright 2011 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Botter Gen. nr. 6

6a. Jan Botter, ged. Rem. Amersfoort 10-2-1684, ovl. na 1713, j.m. wonend te Amersfoort (1707), meester metselaar (1708, 1713), belender op de Cingel (1708), otr./tr. Amersfoort geref. 9/27-9-1707 Lijsbet Hagen, ovl. na 1713, j.d. wonend te Amersfoort (1707).

Op 12-7-1713 verkopen Jan Botter, meestermetselaar en zijn vrouw Elisabeth Hagen, borgers, aan Gijsbartus van Oudendoelen, brouwer en zijn vrouw Elisabeth Scheerder, een huis, plaats en gang ter breedte van een venster vrij opslag, staande op de Westsingel (de Cingel) achter de Lieve Vrouwetoren bij de Varkensmarkt (Verckenmerkt), strekkende van de Cingel af tot achter aan de grond, nu competerende Jan Jacobsen van Loeveseijn belend aan de ene zijde: de voornoemde Loeveseijn, aan de andere zijde: Cornelis van Gerdeten, meestermetselaar. [1]
Op 16-12-1713 verkopen Jan van Dompselaar met zijn vrouw Fijtje Botter tevoren weduwe van Jan Corssennagel, Jan Botter met zijn vrouw Lijsbet Hagen, Francis Nigrelli met zijn vrouw Maijtje Botter, mitsgaders Isaacq Botter met zijn vrouw Marritje Jans, allen borgers, kinderen en erfgenamen van Goris Botter en Petronella Jans in hun leven echtelieden en borgers, aan Jan Everts van de Posthoorn, borger, een huis, tabaksschuur en hof, strekkende voor van de Zuidsingel (Cingel) met een uitgang door een poort in de Koesteeg (Koeijsteegh), waardoor men met wagen en paarden rijden kan, door Jan Evertsen bewoond, met de expresse voorwaarde dat de pomp achter de schuur zal wezen gemeen en gemeen moet onderhouden worden en dat de luiken van de schuur buitenwaards over de grond van het huis van Henrick van Zevender hun vrije opgang hebben, hetwelk hij moet gedogen belend aan de ene zijde: de Calandermolen. [2]

6b. Isaak Goris Botter, ged. Rem. Amersfoort 13-2-1687, ovl. na 1713, j.m. van en wonend te Amersfoort (1709), otr./tr. Amersfoort geref. 20-12-1709/21-1-1710 Marritje Jans van Nimwegen, ovl. na 1713, j.d. van en wonend te Amersfoort (1709).

6c. Guielmus (Willem) Botter, ged. Oud-Kath. Amersfoort Muurhuizen 16-12-1689 (get. Agneta Jerusalem), ovl. Amersfoort 6-4-1772, j.m. (1717), huw. get. (1711..1751), mr. glasemaker (1732, 1755), betaalt in 1755 huisgeld voor huizen op Havik Muurhuijsensijde (ƒ 6,--) en in het straatjen bij de Bloemendalse Binnepoort (ƒ 4,13,8.), wordt als Willem Botter, 72 jaar oud, op 11-5-1762 ingeschreven in het Sint Pieters- en Bloklandsgasthuis te Amersfoort, en uitgeschreven 6-4-1772 wegens overlijden, otr./tr. Amersfoort gerecht 18-5/1-6-1717 (get. zijn vader Hermen Botter, haar zuster Grietje Stuijvenberg), tr. Amersfoort Oud Kath. 't Zand 1-6-1717 Marritje (Maria) (van) St(r)uijvenberg(h), ovl. 1739-1770, ouderloze j.d. (1717), doopget. (1752..1760).

Op 11-2-1732 verkopen Jan van den Neijs mr. metselaar en zijn vrouw Francina Methorst, aan Willem Botter mr. glasemaker en zijn vrouw Maria van Stuijvenberg, sekere huijsinge op de Havik belend aan de ene zijde: aan de regtersijde de huijsinge van sijn comparants principalen gekogt bij Bart van Garderen, aan de andere zijde: de acceptanten selfs met haar hoekhuijs aan de Bloemendalse binnenpoort. [3]
Op 28-9-1739 verkopen Johannes Dalekamp, wijnkoper, voor zich en zijn vrouw Anna Maria van Rootselaar, voor Elisabeth, Jacoba en Machteld van Rootselaar, meerderjarige dochters, voor Christiaan van Rootselaar en zijn vrouw Aleyda Hooft van Huijsduijnen, aan Willem Botter en zijn vrouw Maria van Struijvenbergh, huis, hof en hofstede aan het St.Janskerkhof belend aan de ene zijde: van de wal Hendrik Mol, aan de andere zijde: Jacobus Corssen van de Oudenaller,. [4]
Op 14-5-1770 verkopen Willem Botter, weduwnaar van Maria van Struivenberg. Abraham Botter en zijn vrouw Yda van Deuverden. Petronella Botter. Dirk Welling en zijn vrouw Aleida Botter, aan Maria van Kalken, meerderjarige jongedochter., zekere huizinge, erve en grond, staande op het Havik op de hoek naar de Bloemendalsche Binnepoort (ook: Bloemendalse Binnenpoort). belend aan de ene zijde: op het Havik: de verkopers, aan de andere zijde:, naar de Bloemendalse Binnenpoort: Wouter Overkamp nomine uxoris. Mede namens de andere verkopers treedt op als gemachtigde: Abraham Botter volgens gerechtelijke procuratie d.d. 14-2-1770 voor schout en schepenen der stad Straalen en procuratie opgenomen in de notariële koopcedulle d.d. 10-3-1770 voor Notaris Wilhelmus Gualterus van Veerssen. Dit transport vindt plaats met het recht om ten allen tijde in het tussenhuis tussen dit getransporteerde huis en het huis daarnaast op Havik gelegen dat eveneens aan de verkopers toebehoort, tegen de muur een loden pomp te mogen zetten en met de loden pijp daarvan in de put van het huis daarnaast te komen. De koopster zal ter weerszijden van de loden pomp een muur in het tussenhuis mogen zetten, maar zal onder de gootsteen een waterlozing voor het tussenhuis moeten behouden. Wat de koopster door het plaatsen van de pomp moet breken, zal zij alleen en op haar kosten laten maken. De put is gemeen en wordt onderhouden door beide eigenaren, evenals de goot in het tussenhuis. Verkoop volgens erfkoopsrecht. De koopsom bedraagt 560 gulden. [5]
Op 14-5-1770 verkopen Willem Botter (de vader van Abraham Botter). Abraham Botter (meester-verwer en glazenmaker alhier) en zijn vrouw Ida van Deuverden. Dirk Welling (meester-pruikenmaker) en zijn vrouw Aleijda Botter. Petronella Botter, meerderjarige dochter, aan Godert van Lokhorst (meester-metselaar alhier), een huizinge, erve en grond staande op Havik belend aan de ene zijde: voornoemde Lokhorst, aan de andere zijde: de huizinge mede verkocht aan Maria van Kalken. Abraham Botter treedt op als gemachtigde voor zijn vrouw, zijn vader en de andere verkopers volgens procuratie opgenomen in de koopcedulle d.d. 17-3-1770 voor Notaris C. van Deventer. Zijn zuster Petronella had aan Abraham Botter procuratie verleend, gepasseerd d.d. 14-2-1770 te Straalen. Verkoop volgens erfkoopsrecht. [6]

6d. Goris (Gregorius) Hermansz Botter, ged. Oud-Kath. Amersfoort Muurhuizen 5-4-1696 (get. Maria Jans), ovl. na 1748, j.m. (1722), huw. get. (1747) meester metselaar (1735, 1749), otr./tr. 1o Amersfoort gerecht 30-1/14-2-1722 (get. zijn moeder Maria Henriks van Altena, wed. Herman Botter, en haar vader Henrik Swarthoff), tr. 1o Amersfoort RK 't Zand 14-2-1722 (get. Gertrudis Hendrix Swerthof, Evertje Hendrix Swerthof) Maria Hendrix Swarthof(f), ovl. Amersfoort 2-1-1746, j.d. (1722), dr. van Henrik Swarthoff, otr./tr. 2o Amersfoort gerecht 14-11/28-11-1747 (zij met consent van haar moeder Gijsbertje Jans Prins, wed Barent Hendriksen gepasseerd te Hoevelaken), tr. 2o Amersfoort RK 't Zand 28-11-1747 Gijsbertje Barends (Berents), ovl. na 1748, j.d.

Op 11-3-1735 verkoopt Goris Botter, meestermetselaar, mede als gemachtigde van Maria Swarthoff sijn huijsvrouw, mitsgaders van Jan van Raalt en Elisabeth Botter echtelieden, aan Johannes Ouwerkerk en Elisabeth van Bemmel, echtelieden, een huijsje staande op de Cingel met staande en leggende plaaten belend aan de ene zijde: aan de eene sijde het groote huijs naar de Verkenmerkt, gekogt bij den metselaar Verkroost, aan de andere zijde: aan de andere sijde het erf van Gerrit van der Welb. Procuratie 3-1-1735 voor notaris Steven van Brinckesteijn [9]
Op 13-8-1735 verkopen Goris Botter, meester metselaar en Maria Swarthof echtelieden, Jan van Raelt en Elisabeth Botter echtelieden, aan Hendrik Verkroost, meester metselaar, seekere huijsinge met den hof en grond, staande op den Cingel over de Lieve Vrouwetooren, tusschen de Verkemerkt en 't Hellesteegje belend aan de ene zijde: aan de eene sijde naar de Verkemerkt de gang van 't huijs in de Hellestraat van Gerrit van Beek, aan de andere zijde: 't wooningje annex dese huijsinge, gekogt bij Johannes van Ouwerkerk. Procuratie 3-1-1735 voor notaris Steven van Brinckesteijn [10]
Op 19-8-1735 lenen Goris Botter en Maria Swarthoff echtelieden, van Ida van Lielaar, 600 gulden, met als onderpand: 1. een huijsinge, hoff en hofstede, staande op de hoek van de Driessenstraat, belend aan de ene zijde: aan de eene sijde de kinderen van Nicolaas Haagen, aan de andere zijde: aan de andere sijde op den Cingel de weduwe van Caspar Spil, 2. Nog twee wooningen annex den anderen, staande in de Bredesteegh aen de hoek van de Teut belend aan wedersijden soo in de Teut als Bredesteegh de weduwe Bart van de Koedijk. [11]
Op 13-11-1747 vindt de boedelscheiding plaats van Maria Swartskoff, overleden 2-1-1746 te Amersfoort laatst wonend op de Cingel, echtgenoot van Goris Botter, meester metselaar. Het betreft te Amersfoort: een huis op Cingel hoek St. Andriesstraat, een huis in de St. Andriesstraat. een huis in de Coningstraat, een huis op hoek Bredesteeg in Teutstraat. 3 huizen op Bloemendal, een huis in Lieve Vrouwestraat. De inventarisis opgenomen in de Boedelscheiding. Er wordt verwezen naar een Testament: 29-9-1729 J. de Goeye AT 025a en een Huwelijk: 22-11-1747 A. Methorst AT 037a014 rep 70 (2e huw.). Erfgenamen zijn de 3 Kinderen: Petronella Botter, Hermanus Botter en Hendrik Botter. Goris Botter is hertrouwd met Gijsbertje Barends. [12]
Op 24-9-1748 verkopen Goris Botter, meester metselaar en zijn vrouw Gijsbertje Barends, aan Cornelia van Bemmel, meerderjarige ongehuwde dochter en Maria Morren weduwe van Jan van Bemmel en haar minderjarige dochter Margarita van Bemmel, 'n huis, met erf en staande en liggende platen en alles wat daarin aard- en nagelvast is, bestaande uit twee woningen in de Koningstraat op de hoek van de Potstraat bij de buurpomp, met vrije uitgang en halve eigendom van de grond achter't huis zoals met paaltjes en latjes afgebakend belend aan de ene zijde: in de Koningstraat de erfgenamen van de wed. Lilaar, aan de andere zijde: van achteren Willemine Keijser met de twee boven genoemde nieuwe huizen. [13]
Op 26-3-1749 vindt de boedelscheiding plaats van Maria Swarthof, overleden ca. 1746 te Amersfoort, echtgenoot van Goris Botter, meester metselaar, Erfgenamen zijn hun 3 kinderen: Petronella Botter, Hermanus Botter en Hendrik Botter. [14]
Op 24-6-1749 lenen Goris Botter en zijn vrouw Gijsbertje Barends, van Dirk van Bennekom, 225 gulden, met als onderpand: 'n huis in de Sint Andriesstraat, belend aan de ene zijde: Willemina de Leeuw, geestelijke dochter, aan de andere zijde: de Godshuisjes door de weduwe van Dominee van de Haghen beheerd, [15]

6e. Petrus (Peter) Hermsz Botter(s(, ged. Oud-Kath. Amersfoort 't Zand 28-8-1672 (geen moedersnaam genoemd, get. Everhardus Otten), j.m. wonend te Amersfoort (1695), otr./tr. Amersfoort geref. 2/25-8-1695 Lijsbeth Cornelis Vertriest, j.d. wonend te Amersfoort (1695).


Referenties van de gegevens van generatie 6 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Botter --- Generatie 6 ( 15 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
 1. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-31, blz. 184v
 2. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-31, blz. 190r
 3. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-34, blz. 96v
 4. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-35, blz. 110r
 5. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-38, blz. 165r
 6. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-38, blz. 166v
 1. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-39, blz. 290v
 2. GA Amersfoort, ONA, Nots. G. Vogelesang, AT 048a026 rep 33bis
 3. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-34, blz. 217r
 4. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-34, blz. 234r
 5. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-34, blz. 235r
 6. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. Methorst, AT 037a014 rep 65.
 1. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-36, blz. 139r
 2. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. van Veerssen, AT 033a008 rep 12.
 3. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-36, blz. 152r

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 7
Back to previous
generation 5
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7