This page was last updated : 160602.
File size is: 32 k.
Fragment Genealogie Bom van Cranenburch
Generatie 4
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Bom van Cranenburch,
version 1.1,
Muiden, 2011.
© Copyright 2016 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Bom van Cranenburch Gen. nr. 4

4a. Johan Pietersz Bom van Cranenburch, geb. vóór ca. 1580, ovl. Dordrecht 1628-1630, zette de brouwerij het (Gulden) Vlies (oorspronkelijk van Jan Stockmans) te Dordrecht voort met diens weduwe, tr. Dordrecht 8-2-1604[1] [2] Elisabeth Jansdr Lamers(¥), geb. Nijmegen,[3] wed. van Jan Stockmans, brouwer in 't Vlies.

COMMENTAAR(¥) In Ref. [4] heet zij Elisabeth Lambrechtsdochter!

4b. Jacob Peters Bom van Cranenburch, geb. Delft ca. 1570, ovl. Utrecht 24-9-1640 ("1640 24 Sept. de Hr Jacob Bom van Cranenborch, oudt-raedt der stadt Utr."),[16] beg. Buurkerk 5-10-1640 (laat een zoon na), ingeschreven als student rechten aan de Universiteit van Leiden 23-4-1586 ("Jacobus Bommius", Delphensis"),[17] j.g. van Delft (1594), raad der stad Utrecht 1613-1618, wordt op 24-7-1618 ontslagen als raad van Utrecht, "bequaem, en de Remonstrantsche religie met verstant toegedaen", nadat prins Maurits de Utrechters, die aan de kant van Oldenbarneveld stonden, had gedwongen hun krijgsvolk af te danken en een nieuwe magistraat te kiezen,[18] wordt in 1631 vermeld als oom en voogd over de enige niet bij name genoemde onmondige zoon van Sibilla van Groenenhout, die 12-4-1631 te Utrecht overleed als weduwe van Mr. (sic!) Jacob Bom van Cranenburch,[19] otr./tr. 1o Utrecht geref. St. Geertekerk 28-4-1594 (hij als Jacob Peters Bom),[20] Maria van Melan, ovl. 1594-1602, j.d. wonende te Utrecht (1594), otr. 2o Utrecht 12-10-1602[21] [22] Catharina Adriaens van Wyckersloot, geb. vóór ca. 1565, ovl. 1602-1606, wonende in het Keyserrijck aan de Oudegracht te Utrecht (1580, 1581), wed. van Lubbert Tomasz van de Well (huw. voor 1580), bij wie voorkinderen.

BELENINGEN
Lenen van de Hofstede De Haar
n° 33. Een viertel op de (1461: Lage) Haar te Haarzuilens in het gerecht van de leenheer.[23] ..-.-1587: Lubbert Thomasz van der Wel bij overdracht door Jacob, zijn broer.
..-.-15..: Willem Thomasz voor Adriana van der Wel, zijn nicht, bij dode van haar vader.
6-1-1618: Dirk Tholinck voor Adriana van der Well, zijn vrouw, met ledige hand.
23-8-1623: Octaviano del Ponto bij overdracht door Jacques Bon, oud-raad van Utrecht, voor Adriana van der Well, gehuwd met Dirk Tholinck.

Lenen van de Hofstede Zuilenburg
n° 1. Twee hoeven in heer Amelisweerd .. die de leenheer houdt van de proost van Oudmunster.[24]
2-3-1592: Belast voor Lubbert Thomasz van der Wel, gehuwd met Katharina van Wijkersloot, met ƒ 250.-- karolus door Amelis uten Eng, neef van de leenheer, te lossen met ƒ 4000.--.
21-4-1606: De rente is gelost.

Op 15-10-1580 transporteren Jacob van Asch Jacobsz gehuwd met Judith van Schuylenborch en Cecilia van Schuylenborch haar zuster, aan Lubbert Thomasz van den Well en Catrijna Adriaensdr van Wijckerslooth, echtelieden, het huis genaamd Keysserrijck gelegen aan de stadskraan (= Oudegracht). In de opvolgende (geroieerde) akte bekennen de kopers ƒ 1500,-- schuldig te zijn aan de verkopers en verlenen tot zekerheid voor deze schuld hypotheek op het huis Keyserrijck. Blijkens aantekening in de marge is ter aflossing door Peter Adriaensz van Wijckerslooth op 18-6-1589 ƒ 1000,-- en op 6-10-1604 ƒ 500,-- betaald. [25]
Op 30-10-1581 testeert van Catharina Adriaensdr van Wijckersloot echtgenote van Lubbert Thomasz van de Well, wonende in Keyserrijck.
Op 19-4-1583 passeert het transport van een huis "int Twijstraet aen de oostzijde der straeten" te Utrecht door Lubbert Thomasz van Well en Catarina van Wijckerslooth, echtelieden, Lubbert Thomasz als gemachtigde van Peter Adriaensz van Wijckerslooth, zijn zwager, en Aertgen Jan van Sterrenborchsdr, wed. van Jan Adryaenss van Wijckersloot. [26]
Op 26-4-1602 passeert een schuldbekentenis (groot ƒ 12,--) aan Catharina Adriaensdr van Wijckersloot, wed. van Lubbert Tomasz van de Well. In margine: "Doorgedaen dese plechte bij consent van Jaques Bon als man ende voocht van Catharina Adriaensdr van Wijckersloot, die bekenden .. .enz. Actum den lesten May 1609. [27]
Op 18-10-1606 passeert het transport van een huis aan de Wz. der Twijstraat door o.a. Adriana Lubbert Thomasz van der Wels onmundige dochter als erfgename van zal. Catharina Adriaensdr van Wijckersloot, haar moeder, die vroeger zelf erfgename was van Jan Jacobsz van Wijckersloot aan Peter Adriaensz Van Wijckersloot, haar oom. [28]

4c. Cornelis Pietersz Bom, ovl. Haarlem (kort?) voor 20-9-1618, voogd over de nagelaten kinderen van zijn zuster Adriana Bom van Cranenburch.

Op 20-9-1618 machtigt Cornelis Cornelisz Bom Pieter Verschueren om een grafstede in de Grote kerk te Haarlem te doen overschrijven. Het graf is Cornelis Cornelisz Bom nagelaten door zijn vader Cornelis Pietersz Bom, die te Haarlem is overleden. [31]

4d. Dr. Jacob Willemsz Bom van Cranenburch, geb. 1581/82, beg. Rotterdam 6-7-1625 (Registers overledenen Weeskamer), afkomstig van 's-Gravenhage, ingeschreven als student geneeskunde aan de Universiteit van Leiden 20-3-1602 ("Jacobus Bom, Hagiensis. 20 (jaar)"),[33] promoveert aldaar op 17-5-1605 in de geneeskunde op Theses medicae de Triplice Hydrope ("Jac. Bom van Cranenburch"),[34] doctor in de medicijnen (1608, 1623), wonend te Rotterdam (1608), tr. Rotterdam stadstrouw 10-2-1608 Sibilla Goossens (van) Groen(en)hout, geb. vóór ca. 1590, ovl./beg. Utrecht 9/12-4-1631 (1631 IX Apr. in ob. et fun. Sibyllae Groenhouts, viduae Mr. Jacobi Bom a Cranenburch, dum viveret Medicinae doctorie civitatis Roterodamensis.)[35], dr. van Goossen (Gooswijn) Adriaenz Groenhout en Dirckgen Jansdr de Graaff (zie Fragment Genealogie Groenhout nr. 4b sub 4 ).

Op 31-5-1613 verkoopt Palick van Heert aan Jacob Bom doctor i.d. medecinen, een huis en erve belend ten westen Johan van der Veecken, ten oosten Jacob Pietersz. Het huis is gelegen aan de noordzijde van de Hoochstraet te Rotterdam en strekt tot de Kipsloot. [36]
Op 14-10-1625 wordt op verzoek van Sibilla Goossens Groenhout, weduwe van Jacob Bom doctor in de medicijnen Hoochstraet, een verklaring afgelegd door Franchoys Lantsbergen, 67 jr., doctor in de medicijnen, Pieter Goedereede, 37 jr., doctor in de medicijnen, Jan Domusz van Blenckvliet, 37 jr., doctor in de medicijnen, Eduward Naebels, 37 jr., doctor in de medicijnen, Maerten van Egmont, advocaat te Leyden, betreffende het tekenen van kwitantie door de voornoemde Jacob Bom t.b.v. zijn oom Jan Bom. [37]
Op 15-6-1635 compareert Adam de Colonia, als lasthebber van Cornelis Visitelli, glasmaker te Londen in Engelant, als vader en voogd van zijn 6 minderjarige kinderen, verwekt bij zijn wijlen zijn vrouw Barbra Sayon, dochter van Vincent Sayon en Maria van Groenhout en als lasthebber van Jan Jansz, getrouwd met Maeyken Sayon, zuster van Barbra Sayon, wonend in Haerlem. Hij verzoekt de notaris zich te vervoegen bij Gijsbert van Zoelen en Arent Kivid, als voogden van Willem Bom van Cranenburch, zoon van wijlen Sibille Groenhouts, mede erfgenaam van Goossen Adriaensz Groenhout, om hen te verzoeken hun erfdeel uit te keren. [38]

Referenties van de gegevens van generatie 4 staan ook hier
Referenties Fragment Genealogie Bom van Cranenburch --- Generatie 4 ( 50 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. NL 70(1953)123
 2. Jb. CBG 16(1962)88
 3. NL 82(1965)253
 4. Amstelodamum 41(1954)139
 5. NL 70(1953)123
 6. NL 82(1965)253
 7. NL 70(1953)123
 8. NL 82(1965)253
 9. NL 82(1965)297
 10. NL 70(1953)123
 11. Balen: Ghijsmar
 12. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 13. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 14. ANF 11(1894)254
 15. GN 18(1963)36
 16. Nav. 45(1895)441
 17. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 1. Bijdr. Med. van het Historisch Genootschap 17(1896)71, DBNL
 2. zie ook NL 70(1953)123
 3. NL 70(1953)123
 4. NL 70(1953)123
 5. Gen. Her. Bl. (1908)162
 6. OV 52(1997)479
 7. NL 117(2000)67
 8. HUA, SA Utrecht II, inv. nr. 3243. gecit. in NL 121(2004)216
 9. Gen. Her. Bl. (1908)197
 10. Gen. Her. Bl. (1908)198
 11. Gen. Her. Bl. (1908)199
 12. NL 70(1953)123
 13. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 14. GA Rotterdam ONA 56 nots. A. Wagensvelt, akte 20 sept. 1618, nr. 180
 15. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jan van Aller Az., inv. nr. 98, aktenr./blz. 209/529
 16. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 17. P.C. Molhuysen, Album Promotorum Academiae Lugduno Batavae 1575-1812, 's-Gravenhage 1913-1924
 1. NL 70(1953)123
 2. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Duyfhuysen, inv. nr. 48, aktenr./blz. 189/342
 3. GA Rotterdam, ONA, Nots. Willem Jacobsz., inv. nr. 63, aktenr./blz. 91/338
 4. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 145, aktenr./blz. 30/53
 5. Archief Staten van Holland en West-Friesland, inv. nr. 1762, fol. 70. 17-7-1637, gecit. inJb. CBG 30(1976)201
 6. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 134, aktenr./blz. 486/689
 7. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 138, aktenr./blz. 222/354
 8. GA Rotterdam, ONA, Nots. Leonard van Zijl, inv. nr. 453, aktenr./blz. 6/11
 9. ARA, R.A. Monster 25, fol. 91. gecit. in
 10. OV 56(2001)364
 11. ARA, Weeskamer Archief Monster 16, gecit. in OV 56(2001)364
 12. GA Schiedam, ORA, Gifteboek, inv.nr. 342, aktenr. 109.
 13. GA Schiedam, ORA , inv. nr. 603, akte nr. 443, folio 103v
 14. OV 56(2001)363 en 657
 15. OV 56(2001)363 en 657
 16. ARA, R.A. Monster 25, fol. 91. gecit. in OV 56(2001)364

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 5
Back to previous
generation 3
Directly go to generation :
1 2 3 4 5