This page was last updated : 120408.
File size is: 32 k.
Fragment Genealogie Bom van Cranenburch
Generatie 3
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Bom van Cranenburch,
version 1.1,
Muiden, 2011.
© Copyright 2012 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Bom van Cranenburch Gen. nr. 3

3a. Pieter Pietersz Bom van Cranenburch (Bom de Oude), geb. Delft vóór ca. 1545, beg. Delft Oude Kerk 31-10-1623, wijnkoper te Delft, en waard in Het Schaeck te Delft, en in Het Gorcum te 's-Gravenhage,[1] verpacht land te Nootdorp (1569), vermeld als voogd te Delft (1575), tr. vóór ca. 1570 verm.[2] Johanna de Bie.

Wapen de Bie: zwarte beurtelings gekanteelde dwarsbalk in goud, merkwaardigerwijze zonder bijen![3]
De Honderdste Penning van Nootdorp (Delfland) 1569:[4]
Thoenys Joostensz bruyct noch van Pieter Pietersz Bom 3 margen ende vijff hont om 36 £ van date den 15en aprilis '67 : £ 7.18.6.
Dirrick Maertensz bruyct van Pieter Pietersz Bom 13½ hont om 13 £, by eede verclaert £ 2.17.3
Jan Dirricxz Cock bruyct een huys, een bogart, erff mittet landt, groot 3 margen, van Pieter Pietersz Bom om 30 £, blijct van date den 16en january 1568, compt £ 6.12.0
Op 27-1-1586 verkopen Aryaentgen Sentendr met haar gekozen voogd Joris Sentenz voor haar zelf, Claes Claesz Bregman en Joris Senten als voogden van het weeskind van Jonge Claes Claesz Bregman za. ged., Egbert Pietersz als man en voogd van Anna Senten, als erfgenamen van Sent Jansz en Maertge Senten za. ged., aan Pieter Bom Pietersz tot Delft een woning genaamd De Aeckerboom, groot 12 morgen, de hoop zonder maat in de hoefslag gelegen in Keeten (te Capelle aan de IJssel), strekkend uit de IJssel tot de landscheiding, ten oosten Leendert Senten en ten westen Claes Jansz Vormer. Borg is Corstiaen Vincenten. [5]
Op 15-9-1588 compareerde Pieter Pietersz Bom, ende transporteerde midts desen Jan Jansz Bom syn cousin een gerechte derdepaert van een rente van dertien gulden tsjrs verschijnende in Martio met 't verloop sedert Marty Lestleden verschenen. Sprekende op Jan Snouck tot Gorckum die hem by cavelinge te buer syn gevallen in de goederen van sa. Jan Willem in syn leven procureur Shoffs van Hollant blyckende bij de caevel cedulle in datum den xxviij September Anno XVC. acht en tachtig, enz.[6]
Grafboeken der Groote of St. Jacobskerk te 's-Gravenhage:[7]
't XXVe graff behoort Pieter Bom van Delff ende sijnen erven. (register begint 1620)
Dit graff behoort nu d, here Mr. Jacob Hamel, bewinthebber van de West-Indische Compt: als t' selve gecoft hebbende van d'here advocaet Johannes Bom den 28 Januarij 1645, volgens het bescheyt daervan vertoont, ende onder denselven Hamel berustende.

Adriana Bom van Cranenburgh (1567-1619). Kopie van een schilderij van Michiel Jansz. van Mierevelt uit 1610.
Olie op doek, 64 x 54 cm
Locatie: particuliere collectie
Bron:

klik op plaatje(s) om te vergroten
Wapen Vernatti: In goud 3 populieren op groene grond, met een 6-puntige gouden ster in een blauw schildhoofd.[14]
Adriana Pietersdr Bom en Gabriël Vernatti testeerden 5-6-1612.[15]
Gabriël Vernatti testeert alleen op 31-8-1625.[16]
Op 3-4-l626 machtigen Jacob Bom van Cranenburg te Utrecht en Mr Berney Rems, Engelsch koopman te Delft als executeuren testamentair van zaliger Jhr. Gabriel Vernatti, Mr. Philibert Vernatti om ter Csmer der Oost-Indische Compagnie te Amsterdam het kapitaal. groot ƒ 27.000 staande ten name van den overledene op zijn kinderen over te dragen, n.1. op Johanna, Gabriel, Anna, Margaretha, Pieter, Anthony , Abraham, Maximiliaan en Maria Vernatti. Gedaan ter presentie van den heer Michiel Bom van Cranenburg advt. te Utrecht, en Pieter Anthonisz Bom, lakenkooper te Delft. [17]

3b. Willem (Jansz?) Bom van Cranenburch (van Donckebeeck?), geb. vóór ca. 1560, alleen bekend uit het patroniem van zijn dochter.


Referenties van de gegevens van generatie 3 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Bom van Cranenburch --- Generatie 3 ( 76 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
 1. Jb. CBG 16(1962)102
 2. NL 70(1953)123
 3. NL 70(1953)123
 4. OV 49(1994)26 e.v.
 5. ORA Capelle a.d. IJssel nr. 460 (oud nr. 18) d.d. 27-1-1586, gecit. in OV 47(1992)12
 6. ORA Delft, Reg. huw. Voorw., gecit. in NL 14(1896)28
 7. ANF 11(1894)254
 8. NL 70(1953)123
 9. NL 70(1953)123
 10. Jb. CBG 16(1962)102
 11. NL 70(1953)123
 12. Jb. CBG 16(1962)100
 13. Jb. CBG 16(1962)88
 14. Jb. CBG 16(1962)101
 15. NL 30(1912)108
 16. NL 30(1912)108
 17. NL 30(1912)113
 18. Jb. CBG 16(1962)102
 19. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 20. Wap. 18(1914)263
 21. J.G. Frederiks, Nederlanders, Studenten te Herborn
 22. Wap. 18(1914)263
 23. NL 30(1912)111
 24. NL 76(1959)29
 25. NL 76(1959)29
 26. Wap. 18(1914)262
 1. Jb. CBG 16(1962)102
 2. NL 30(1912)113
 3. Jb. CBG 16(1962)102
 4. NL 76(1959)29
 5. ONA Rotterdam, Nots. Jacob Duyfhuyzen, gecit. in Wap. 18(1914)262
 6. Wap. 18(1914)262
 7. NL 30(1912)108
 8. Jb. CBG 16(1962)89
 9. NL 30(1912)108
 10. Nav. 46(1896)138
 11. Nav. 49(1899)67
 12. Jb. CBG 6(1952)90
 13. NL 30(1912)108
 14. Nav. 45(1895)444
 15. NL 30(1912)108
 16. Jb. CBG 16(1962)91
 17. NL 30(1912)108
 18. zie ook Jb. CBG 16(1962)103
 19. ⇒ 17thcenturyhollanders
 20. Jb. CBG 16(1962)103
 21. J.G. Frederiks, Nederlanders, Studenten te Herborn
 22. Jb. CBG 16(1962)103
 23. NL 30(1912)109
 24. Jb. CBG 16(1962)105
 25. Jb. CBG 16(1962)106
 26. NL 30(1912)110
 1. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 2. NL 30(1912)110
 3. Jb. CBG 16(1962)86
 4. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 5. NL 30(1912)110
 6. Jb. CBG 16(1962)105
 7. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 8. NL 30(1912)110
 9. Jb. CBG 16(1962)105
 10. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 11. Jb. CBG 16(1962)106
 12. ANF 1(1883)5
 13. Nav. 49(1899)556
 14. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 15. OV 37(1982)489
 16. GA Schiedam, ORA, inv. nr. 343., aktenr. 9
 17. NL 76(1959)257
 18. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 19. NL 76(1959)257
 20. NL 76(1959)257
 21. NL 76(1959)257
 22. NL 76(1959)257
 23. NL 76(1959)257
 24. NL 76(1959)257

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 4
Back to previous
generation 2
Directly go to generation :
1 2 3 4 5