This page was last updated : 131025.
File size is: 20 k.
Fragment Genealogie Bom van Cranenburch
Generatie 2
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Bom van Cranenburch,
version 1.1,
Muiden, 2011.
© Copyright 2013 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Bom van Cranenburch Gen. nr. 2

2a. Anthony Jacobsz Bom van Cranenburch, ovl. 6-4-1586, beg. Delft Oude Kerk in de Noordtrans, was (tijdens een bedevaart) in Constantinopel 1551, in Jerusalem 1554,[1] baljuw en schout van De Lier (1557), burger van Delft (1559), beleend (1569), verpacht land in de Oostabtspolder (1580), tr. Soetye Arendsdr, ovl. 1-12-1581, beg. Delft Oude Kerk in de Noordtrans.

Memorie van de Oostabtspolder van de 50e penning, 1580:[2]
Aelbrecht Maertensz bruikt van Anthonis Bom 8 morgen, komt de 50e penning £ 20-3-3
Graven in de Oude Kerk van Delft:[3]
Tviertiende pleyn, nr. 13:
1367: Katrijn, vrouw van Pieter Bijlkijn
na 1470: Gegund aan Antonis Bom zijn erfgenamen
Een oorkonde d.d. 12-3-1557 wordt bezegeld door Anthonis Jacobsz Bom, baljuw en schout van de Lyer. Zegel: een kasteeltoren met poort, middenboven vergezeld van een wassenaartje, met aan weerszijden een ondersetboven geplaatste wassenaar. [4]
Grafschriften in de Oude Kerk van Delft:[5]
In de Noordtrans:
Hier leydt begraven ANTHONY BOM JACOBSZ., was tot Constantinolen (sic)! Ao. 1551, tot Jerusalem anno 1554, starff den 6 April Anno 1586. Hier leyt begraven SOETYE ARENDSD., huysvrouw van ANTHONY BOM JACOBSZ., starff 1581 1 December.
BELENINGEN
Hofstede Altena nr. 58: Een koren- en smaltiende in Werkendam, leenroerig aan de Hofstede Altena:[6]
10-5-1555: Adriaan van der Staal voor Rochus, weduwe, zijn moeder, bij dode van Jan, zijn vader
12-4-1559: Adriaan van der Staal Jansz
10-12-1559: Anton Bom, burger van Delft, voor Jacob Bom Andriesz, weeskind van Neeltje, dochter van Jan van der Staal, als kindsdeel
. .-.-1569: Jan Bom Andriesz vermeld ..-.- 1569: Adriaan van der Staal, die aankwam van Jan, zijn vader, te Werkendam vermeld

COMMENTAAR(¥) Kan hieruit het volgende worden afgeleid?
Anton Bom heeft een broer Andries Bom, ovl. vóór 1559, tr. Neeltje Jans van der Staal, dr. van Jan van der Staal en Rochus NN. Hieruit:
  • a. Jacob Bom Andriesz, onmondig 1559,
  • b. Jan Bom Andriesz, vermeld 1569.

Grafelijkheid nr. 3A 6 morgen land tussen de Schie en de Polrevaart in Kethel en Spaland, leenroerig aan de Grafelijkheid:[7]
28-9-1565: Willem Rochusz, onmondig en uitlandig, hulde door Maertiin Pietersz decker te Ouderschie volgens procuratie d.d. 14-7-1565 door Betgen Reyersdochter, weduwe van Rochus Dircxz, bil dode van zijn vader Rochus Dircxz, te Ouderschie in de iurisdictie van Delft
28-11-1569: Anthonis Bom Jacobsz omdat Maertiin Pietersz is overleden

Landverpachtingen in Vlaardingen
nr. l: 7 morgen land in Ketelambact:[8]
1557: Anthonis Jacobsz Bom 30 pond
1557: Het land is behoudens recht van lossing verkocht aan Johan van Bodeghem
3 morgen land gemeen met 10 morgen in Geerbrantsweer:[9] 1560-1565: Anthonis Jacobsz Bom 8 pond

Quoyer vanden thienden pemdnck de anno XVc LXI (1561) van Vlaerdinger Ambacht
Die derde polder genaemt den Brouckpolder: in het 4e weer:[10]
Anthonis Jacobsz Bom 3 m(orgen). weiland H. van de Co. Mat., gemeen met de vsz. 4 m. 3 h., str. van Jasper Vranckeszs land tot de Geersloot (1/3 ten laste v.d. pachter): 8 Cgld.

2b. Pieter Jacobsz Bom, mogelijk reder (zie akte van 1545), brouwer te Delft (1557), tr.[11] Geertgen Sorgen.

Schuldboek van Rotterdam:[12]
10-5-1545: Pieter Bom Jacobsz en Jan Pietersz Bom samen debent Arien Joesten, Gerijt Joesten en Willem Willemsz 400 kgld., inzake levering van een buiskarveel op waterrecht. Te betalen op twee opeenvolgende Sint Maertensdagen (11 - 11) eerstvolgend.
BELENINGEN
nr. 78A. Een vierde van 15 morgen land in de Vrijenban leenroerig aan De Hofstad te Hontshol.[13]
14-4-1550: Pieter Jacobsz. Bom na overdracht door Gillis Ghijsbrechtsz. en draagt het leen over aan Dirc Duyst Heynricxz.
Op 30-1-1557 verkopen Pieter Jacobszn Bom, brouwer te Delft, en Jan Willem Jacobszn Bom zijn broer wonende ook tot Delft, aan Joost Jacobszn een woning met huis, schuur, barg en 14 morgen land boven weg te Hazerswoude, belend O Huijch Aelbrechtszn en Jan Janszn c.s., Z de landscheiding, W Dirck Jacobszn en N de Achterweg, belast met 37 KG losrente en 1 st erfpacht tbv de heer van Cruyningen, van de 37 KG moeten worden betaald aan Gerrit Bueckelszn Buytewech 20 KG, aan Willem Aelbrechtszn 9 KG en aan Frans Gerritszn Gool 8 KG, betaald met een obligatie. Borg Jan Willem Jacobszn zijn broer. [14]

2c. Jan Willem Jacobsz Bom, landeigenaar te Nieuweveen (1543),[17] mogelijk reder (1549, 1550), verpachter van land te Nootdorp (1569), procureur voor het Hof van Hollant, wonende tot Delft (1557).

10e penning 1543 : Nijeuweveen resorterende onder Tambacht van Den Hage:
Jan Willems Bom Jacobsz tot Delft v mergen min een hondt in eijgendomme bij estimatie op ii L viii sc iii d compt voer den xe penn: de somme van: iiii sc ix d
ARchief van het St. Ursula Convent te Schiedam:[18]
5-3-1549: Jacob Doesz en Cornelis Doelman Michielsz, schepenen in Delft oorkonden, dat Pieter Jansz, timmerman, als erfgenaam van Aeffgen Baltasers, heeft getransporteerd aan het convent van St. Ursulen binnen Schijedam een losrentebrief d.d. 1544 Apri; 25. (reg. nr. 1661) sprekende van 12 Karolusgulden 's jaars, ten laste van Jan Willem Jacobsz Bom, vermeld in de brief waardoor deze gestoken is.
Schuldboek van Rotterdam:[19] 24-8-1549: Floris Jansz Druijt, stierman van Sceveningen, Govaer Claesz, Comelis Joesten brouwer, Joris Engebrechtsz van Delffshaven, Adriaen Adriaensz den Dorst, Euwout Comelisz, Bette Reyers, Claes de Coninck, Pieter Ariensz, Commer Splintersz, Jan Willem Bom, de Oude Jan Bom, Pieter Jacobsz Bom, Ormtgen weduwe wonende te sGravensande, Jacob Jansz van Monster, verklaren samen schuldig te zijn Dirck Duijst Henricxz 450 kgld. wegens levering van een buiskarveel. Te betalen Bamisdage (1-10) a.s. of Sint Maertensdage (11-11) d.a.v. onbegrepen wel betaald.
Schuldboek van Rotterdam:[20]
26-7-1550: Floer Jan Druijten, stierman, debit Jan Willemsz Bom 96 kgld. wegens koop van 1/16 part scheeps met toebehoren. Te betalen Sint Maerten (11-11) a.s. op waterrecht. Borg Claes Claesz Coninck mede als principaal.
Op 30-1-1557 verkopen Pieter Jacobszn Bom, brouwer te Delft, en Jan Willem Jacobszn Bom zijn broer wonende ook tot Delft, aan Joost Jacobszn een woning met huis, schuur, barg en 14 morgen land boven weg te Hazerswoude, belend O Huijch Aelbrechtszn en Jan Janszn c.s., Z de landscheiding, W Dirck Jacobszn en N de Achterweg, belast met 37 KG losrente en 1 st erfpacht tbv de heer van Cruyningen, van de 37 KG moeten worden betaald aan Gerrit Bueckelszn Buytewech 20 KG, aan Willem Aelbrechtszn 9 KG en aan Frans Gerritszn Gool 8 KG, betaald met een obligatie. Borg Jan Willem Jacobszn zijn broer. [21]
De Honderdste Penning van Nootdorp (Delfland) 1569:[22]
Adriaen Cornelisz bruyct van Jan Willem Bom 11 hont om 12 .f 'tsjaers ende twee hammen, te gheven in den jaeren '70 ende '71, blijckende van date den 23en aprilis '69, compt 2.14.0.
Adriaen Symonsz bruyct een margen landts, toecomende Jan Willem Bom Jacopsz om 5 £, van date den 13en december '66, compt 1.2.0.
Adriaen Cornelisz heeft in huyere van Geertge Cornelis Bom 13½ hont om 12 £, blijckende van date den lesten marty '65, compt 2.13.0.
Idem Adriaen bruyct van den voors. Geertgen 2l½ margen om 22 £, blijct van date den 22en marty '65, compt 4.17.0.
Die voors. bruyct van Jan Willem Bom 3 margen om 16 £ van den 26en decembris '66 5.14.6.
Jorys Cornelisz Sman bruyct een drift mitte koeye ende voegelen mittet gras van Jan Willem Bom om 11 £, van date den 4en marty '69, 2.8.6.
Jacop Cornelisz Coster heeft in huyere een wooninge, huys, erff mitte berghen ende bogaert ende landt, groot 4½ margen, toecomende Jan Willem Bom Jacopsz.
Noch van de selfde 11 hont ende es gelijckelijck ingehuyert om 69 £ ende een ham jairlijcx, hierup gesyen seeckere verclaeringhe van seeckere conditien, mitten eedt versterckt, compt 15.7.0.

Referenties van de gegevens van generatie 2 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Bom van Cranenburch --- Generatie 2 ( 27 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. NL 70(1953)123
 2. OV 53(1997)13
 3. OV 49(1994)200
 4. OV 47(1992)169
 5. ANF 1(1883)4
 6. OV 40(1985)209
 7. OV 25(1970)240
 8. OV 39(1984)176
 9. OV 39(1984)179
 10. OV 41(1986)477
 1. Jb. CBG 16(1962)102
 2. OV 47(1992)435
 3. OV 27(1972)213
 4. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 136v
 5. Jb. CBG 16(1962)88
 6. NL 55(1937)62
 7. OV 57(2002)427
 8. OV 23(1968)296
 9. OV 50(1995)105
 10. OV 50(1995)149
 1. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 136v
 2. OV 49(1994)26 e.v.
 3. NL en OV passim
 4. ORA Delft, Reg. huw. Voorw., gecit. in NL 14(1896)28
 5. Jb. OV (1955)85
 6. GA Vlaardingen, ORA VA 24, Protocol onroerende goederen, fol. 284-286, gecit in OV 55(2000)520
 7. GA Vlaardingen, ORA VA 24, Protocol onroerende goederen, fol. 284-286, gecit in OV 55(2000)324v

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 3
Back to previous
generation 1
Directly go to generation :
1 2 3 4 5