This page was last updated : 121004.
File size is: 32 k.
Fragment Genealogie Berghuijs
Generatie 6
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Berghuijs,
version 1.1,
Muiden, 2010.
© Copyright 2012 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Berghuijs Gen. nr. 6

6a. Dr. Hendrik Berghuis, ged. geref. Barneveld 10-9-1741, beg. Amersfoort 24-10-1794[1], ingeschreven als student geneeskunde (12-11-1764) en kandidaat geneeskunde (27-1-1769) aan de Universiteit van Harderwijk ("Hendrikus Berghuis, Barnevelda-Gelrus"),[2] promoveert aldaar op 10-6-1769 summa cum laude in de geneeskunde op een dissertatie getiteld "De abusu potuum aquosorum calidorum",[3] als med. dr. geref. lidmaat te Harderwijk op attestatie van Barneveld (Pasche 1765), en weer vertrokken met attestatie naar Barneveld (1769), med. dr. te Harderwijk (1769), geneesheer te Amersfoort, raad (1779, 1782, 1783, 1785, 1788, 1789, 1792, 1793) en schepen (1781, 1785, 1787, 1791, 1794) aldaar,[4] [5] belender in buurschap Esveld (1763..1775),[6] als Doctor Hendrik Berghuis, afkomstig van en geboortig van Barneveld, burger van Amersfoort op 2-7-1770 ("geadmitteert voor halve leges als getrouwd aan een borgersdogter"), betaalt ƒ 12,-,- huisgeld voor een huis op Havik op de hoek van de Lavendelstraat te Amersfoort (na 1755),[7] otr. 1o Barneveld geref. 17-5-1770 en otr./tr. 1o Amersfoort/Nunspeet? geref. 17-5/3-6-1770 (met attestatie naar Nunspeet),[8] Maria van Veersen, ged. Amersfoort geref. 30-8-1737, beg. Amersfoort St. Joriskh. 24-9-1772, j.d. wonend te Amersfoort (1770), dr. van Anthonij van Veersen, procureur te Amersfoort, en Aleijda de Bruijn, otr./tr. 2o Amersfoort geref. 13/31-5-1773 (als haar wednr.),[9] [10] Elisabeth Magdalena Kolff, geb./ged. Amersfoort geref. 31-8/2-9-1755, ovl. Veendam 24-8-1833, j.d. wonend te Amersfoort (1773), dr. van Ds. Lambertus Kolff, geref. predikant te Oostkapelle (1740-1744), Barneveld (1744-1746) en Amersfoort (1746-1779),[11] en Hermina Johanna Methorst.[12] Zij otr. 2o Wildervank 11-10-1796 Jacob Woortman, lid van de gezworen gemeente aldaar (1789, 1790, 1793, 1794),[13] Zij wordt ingeschreven als geref. lidmaat te Wildervank met attestatie van Amersfoort (dec. 1796) en is op 3-6-1815 met attestatie vertrokken naar Veendam.[14]

Wapen Berghuijs: in goud een zwart ankerkruis. Helmteken: een vlammende vuurmand.
Dit wapen (oorspronkelijk zegel, kleuren onbekend) werd gevoerd door Hendrik Berghuijs, leenman van de Kellenarij te Putten, Barneveld 31-3-1764.[15]
Op 19-3-1746 verclaert Aelt van der Vliert te prelegateren aan sijn dochter Hillegonda van der Vliert:
eerstelijk het halve huijs hof en schuur staende in den dorpe van Barnevelt aan de straat tusschen de huijsinge van Lubbert Romeijn en het kerkhoff thans bewoont en gebruijkt door de comparant selfs.
Tweedens drie campen lants gelegen op de Oost van outs genaamt Jacob Driessens campen gelegen naest het lant van de kinderen van Joost Jacobs.
Ten derden de halfscheijt van de plantagie en Pothovens lant naast den anderen gelegen soo als het selve van Wijnant van Heert en Willem Pothoven is aangekofft, alle gelegen in den ampte van Barnevelt.
En laatstelijk de helfte van het lant van het erff en goed Backenes gelegen in den ampte van Ede en gebruijkt door Willem Janssen,
waar tegens sij Hillegonda van der Vliert aan het kint van Jacob Berghuijs in ehe geprocreert bij haar suster Aeltjen van de Vliert zalliger, Hendrik Berghuijs, sal uijtkeren en betalen een somma van twee hondert guldens. Begerende dat de goederen van sijnen overigen nalatenschap tusschen sijne voornoemde doghter Hillegonda van der Vliert en het kint, Hendrik Berghuijs, genaamt gelijk sal doorgedeijlt worden. Soo als in oudelijke testament van anno 1711 bepaalt. Getekent dd.8 juni 1740. Gerigtsluijden zijn Jan Carel Lugtigh, custos tot Barnevelt, Henricus van Heert. [16]
Op 20-03-1758 verklaarden de susters Hendrikje van de Vlierd gaande en staande en Teuntje van de Vliert swak na den lichaamen, edogh beijde volkoomen bij haar verstand, dat de testamentaire dispositie tussen haar comparanten op den 19 maart 1735 voor den Scholt en Schepenen van Scherpenseel gepasseert op langhst levende sal blijven. Na haar beijden dood sullen alle gerede en ongerede goederen in den lande van Uijtregt met alle haare obligatien erven en versterven voor de eene halfscheijd op haar neeff Hendrik Berghuys soon van Jacob Berghuijs x Aeltje van der Vliert en voor de andere halfscheijd op haar night Debora Woutera Brouwer doghter van Derk Brouwer x Hillegonda van de Vlierd. Getekent op den 12 februari 1751. Gerigtsluijden: Abel Lugtigh en Gerrit Noij. [17]
Op 12-09-1760 hebben Aalbert Jansen van Breeweert x Cornelia van Gramsbergen getransporteert aan en ten erffelijken behoeve van Hendrik Berghuijs, een vierde part van een camp land bij H. v. Creyenoort nagelaten en tussen derselven erffgenaamen in 4 deelen verdeelt soo als deselve afgebaakt is en nu bij transportanten verhuurt en gebruijkt word gelegen even buijten den dorpe van Barneveld aan 't Beekeneijnde alwaar naast den vercoper vierenmaals geland sijn oostw. Jan Lettinck, met sijn vierel, westw. Geurtje Hendriks met twee vierendeels, zuijdw. de Doven en W.E. Brouwer en noordwaarts de Voorthuijser wegh met een vrijen uijtwegh midden over 't vierendeel van Jan Lettingh. En sulks voor een somma van drie hondert en dartigh gulden. Geërfden: Aart Evert Hogeland, Rijk van der Horts en Aelbert van Hamersfeld. [18]
Hendrik Berghuijs is eigenaar van een vierde van een camp land genaamt de Doven in buurschap Callenbroek (1760). [19]
Op 10-03-1761 sijn Aalbert Jansen van Breeweert x Cornelia van Gramsbergen, wegens ontfangen penningen, schuldig aan Hendrik Berghuijs en sijn erven, een capitaale somma van vijff hondert caroli guldens. Als onderpand dient haar halve erff en goed genaamt Craijenkamp in buurschap Kallenbroek gelegen. Sijnde beswaart met 500 guldens ten profijte van Dominus Lambertus Kolf. Geërfden: Aalt van Maurick en Rijk van der Horst. Geroijeert 30 maart 1768. [20]
Op 30-04-1761 hebben Geurtje Hendriks, weduwe en boedelhouderse van Harmen Jansen van Engeland en Grietje Harmsen van Engeland voor sigh self en haeren absenten man Peter van Ruyssen, indesen geassisteert met Lubbert J. Cosijnsen als haer gecosen momber getransporteert aan Hendrik Berghuijs een huijs en hoff in Barneveld in de soogenaamde Stijne Steegh. Aan de eene kant Hendrik Berghuijs en aan de andere kant Wijnand Evertse Brouwer. En sulks voor een somma van hondert en dertigh gulden. Geërfden: Heijmen van Bemmel, Harmanus van der Kieft en Lubbert Jan Cosijnsen. [21]
Op 18-01-1764 heeft Hendrick Berghuijs getransporteert aan en ten erffelijken behoeve van Lucas Willem Baron van Essen, Heere van Helbergen en Schaffelaer Vrij Heere van Abbenbroek etc., een vierde part van een camp land voormaals bij Harmannus van Kraijenoort beseten en van desselfs erffgenaamen aangecoft even buijten het dorp Barneveld aan 't Beekeneinde gelegen alwaar oost, west en zuijdwaerts den Heer Cooper en noordwaarts de Voorthuijser Wegh. En sulks voor een somma van drie hondert en sestig guldens. Geërfden: Johan Beek en Jacob Berghuijs. [22]
Op 04-08-1764 heeft Hendrick Berghuijs getransporteert aan en ten erffelijken behoeve van 't Ampt Barneveld, een huijs met de grond daar 't op staat en een hofje voor t selve, geleegen in den dorpe Barneveld in de zoogenaamde Stijne of nu Magasijns Steegh soo als het tans tot een ampts magasijn getimmert is, daar aan de west sijde den transportant, gelijk ook aan de zuijdsijde den selve en ten oosten Wijnand Everts Brouwer en ten noorden welgemelte magasijn steegh aangelegen is. En sulks voor de somma van een hondert drie en dertig gulden. Geërfden: Johan Beek en Jacob Berghuijs. [23]
Op 27-06-1765 hebben Rijkje van Dompseler woonagtig te Nijkerk geadsisteert met Jan Brouwer als haare gecoorene momber, verkoft aan en ten erffelijken behoeve van haar neeff Hendrick Berghuijs, een huijsinge waarin twee wooningen van oudts de Branderie genaamd, zoals haar van haar ouders aangeerft is en op heden is toegedeeld, gelegen in den dorpe Barneveld, ten eijnde den hof van des kopers vader en zulks voor eene somma van vierhondert gulden. Geërfden: Jan van Dompseler en Wijnand Evertse Brouwer. [24]
Op 1-9-1768 hebben Lubbertus van der Hoeff x Rikje Brouwers van Dompseler, Niesken van Dompseler en Woutera Johanna van Dompseler, geassisteert met Hendrik Berghuijs, voorts Dr. Wijnand Berghuijs en Hendrik Berghuijs, de drie eerst genoemden voor de halvscheijt en de twee laaste voor een agste part erffgenamen der tugtgoederen van Jan van Dompseler Heijman door desselvs weduwe Maria van Coot in tugt beseten, in publijcqe veijling in dato den 12e april 1768 getransporteert aan en ten erffelijken behoeve van Hendrikje van Dompseler, weduwe van A. Timmer en haare erven, sijnde gemelte weduwe voor 1/8e part mede erffgenaam der bovengenoemde tugtgoederen, ses agste parten in de groote weijcamp met de wal agter de westzijde en voorts sijn slooten en houdt, aan de Rootzelerweg, in buurschap Esveld, voor ses hondert en agt gulden. Geërfden zijn Cornelis Sonneveld en G. van Leeuwen. [25]
Op 1-9-1768 hebben Lubbertus van der Hoeff x Rikje Brouwers van Dompseler, Niesken van Dompseler en Woutera Johanna van Dompseler, geassisteert met Hendrik Berghuijs, voorts Dr. Wijnand Berghuijs en Hendrik Berghuijs, de drie eerst genoemden voor de halvscheijt en de twee laaste voor een agste part erffgenamen der tugtgoederen van Jan van Dompseler Heijman door desselvs weduwe Maria van Coot in tugt beseten, in publijcqe veijling in dato den 12e april 1768 getransporteert aan en ten erffelijken behoeve van Hendrikje van Dompseler, weduwe van A. Timmer en haare erven, sijnde in publijcqe veijling in dato den 12e april 1768 getransporteert aan en ten erffelijken behoeve van Geurt van Leeuwen x Hendrikje Hendriks seeven agste parten in een camp lands genaamt den Dove met de nieuwe wal daar langs in buurschap Esveld, voor twee hondert ses en tagentig gulden. Geërfden zijn Cornelis Sonneveld en Jan Wolfertsen. [26]
Op 1-9-1768 hebben Lubbertus van der Hoeff x Rikje Brouwers van Dompseler, Niesken van Dompseler en Woutera Johanna van Dompseler, geassisteert met Hendrik Berghuijs, voorts Dr. Wijnand Berghuijs en Hendrik Berghuijs, de drie eerst genoemden voor de halvscheijt en de twee laaste voor een agste part erffgenamen der tugtgoederen van Jan van Dompseler Heijman door desselvs weduwe Maria van Coot in tugt beseten, in publijcqe veijling in dato den 12e april 1768 getransporteert aan en ten erffelijken behoeve van Hendrikje van Dompseler, weduwe van A. Timmer en haare erven, sijnde in publijcqe veijling in dato den 12e april 1768 getransporteert aan en ten erffelijken behoeve van Jan Wolfertsen en sijne erven, seeven agste parten in een campjen lands bij de Coot gelegen in buurschap Esveld, genaamt het Boscampje aan de Rootselerweg voor twee hondert en tagentig gulden. Geërfden zijn Cornelis Sonneveld en Jan Wolfertsen. [27]
Op 03-01-1769 compareren G.M. van Seumeren, Rentmeester en secretaris te Scherpenseel als gevolmagtigde van Evertje van Twillaar, weduwe van Gerrit Overeem, Weijmtjen Glashorst huijsvrouw van Jan van Breeschoten, Willemijntjen Glashorst, huijsvrouw van Cornelis Romeijn, mitsgaders van Jan van Breeschoten en Derk van Wagensveld als voogden over de onmundige kinderen van Hendrik van Wagensveld bij wijlen Maartjen Glashorst ehelijk verweckt egter volgens volmagt in dato den 1e augustus 1768 voor Schout en Scheepenen der Heerlijkheijt Scherpenseel gepasseert, te zamen erffgenamen van Anthonia van der Vliert laast weduwe van Melchior van Wolffswinkel in leven Schout en ontfanger der Heerlijkheijt Scherpenseel. Zij verklaren na publicqe veijling en verkoping in dato den 5e september 1768 in Barneveld geschied verkogt te hebben aan Hendrik Berghuijs en sijne erven, een geregte agste part van een plaats genaamt Westerveld in buijrschap Callenbroek gelegen, waarvan de eene helvt Joost van Vheenschoten het vierde part den koper reets en het overige agste part de kinderen van Romeijn cum suis is toebehorende en sulks voor een summa van drie hondert carolij guldens. Geërfden: Elbertus Beek en Joost van Veenschoten. [28]
Op 03-04-1770 heeft Dr. Hendrik Berghuijs getransporteert aan en ten erffelijken behoeve van Jan Maassen Top en Aalbert Maassen Top, een geregt vierde part van een huijs en hoff in Barneveld in het Schaapsteegje gelegen, van outs genaamt Wijnants van Dompselers Huijs, soo als het selve thans door kopers ouders en Hendrik de Dood bewoont wordt grensende voor met den hoff aan het Schaapsteegje en agter aan de Groene Steeg uijtkomende, soo als het selve transportant van desselvs grootvader is toegekomen, behorende de andere drie vier aan de weduwe Gerardus van de Vliert en Dr. A. van Bommel nomine uxoris. En zulx voor een somma van twee hondert en tagtig gulden. Geërfden: Derk Brouwer en A. van Bommel. [29]
Op 11-4-1771 verkopen Aleijda de Bruijn, weduwe van Anthonij van Veerssen, mede als moeder en momboirse over haar minderjarige dochter Johanna van Veerssen, Wilhelmus Gualterus van Veerssen, raad en oud-schepen, Hendrik Berghuijs en Maria van Veerssen, ten behoeve van de stad, (1) een huis, hof en hofstede, in de Muurhuizen, (2) een mergen tabaksland, aan de Hogeweg, gebruikt door Jan Kok, (3) een tabaksschuur met een mergen warmoeziersland, buiten de Bloemendalsche poort, gebruikt door Jacobus Struivenberg en Arien van Malsum. [30]
Op 10-8-1771 verkopen Willem Koning en Cornelis Heiligendorp excecuteurs van het testament van wijle Sophia de Zwart, weduwe van Jan van Veerssen, mitsgaders als momboirs en voogden over de minderjarige kinderen van Albertus Harthoorn als fideicommissaire erfgenamen van Sophia de Zwart en van de erven van Jan van Veerssen en met name de heer Wilhelmus Gualterus van Veerssen en als voogd over zijn minderjarige zuster Johanna van Veerssen, alsmede Hendrik van Berghuis med. doctor in huwelijk hebbende Maria van Veerssen, benevens de kinderen van Anthonij van Veerssen voor een derde part, tevens van Alijda de Bruijn weduwe Anthonij van Veerssen als geinstitueerde erfgenamen van Weijntje van Veerssen mede voor een derde part en van dezelve Alijda de Bruijn als weduwe, boedelhoudster en lijftogterse van Antoni van Veerssen, aan Abraham Weyland, borger en bakker, een huis met een woning daar annex staande op het Havik tegenover de Havikerbrug, belend aan de ene zijde Pieter Frans van Erkelens, aan de andere zijde de erven van Rutgerus Koelen. [31]
Op 10-8-1771 verkopen Willem Koning en Cornelis Heiligendorp, executeurs van den testamentaire boedel en goederen van wijlen Sophia de Zwart, weduwe van Jan van Veerssen, en momboirs en voogden van de minderjarige kinderen van Albertus Harthoorn, als fideicommissaire erfgenamen van Sophia de Zwart voor de ene helft en voor Willemina Gualterus van Veerssen, alsmede van Hendrik Berghuijs, als in huwelijk hebbende Maria van Veerssen voor de andere helft,
 • 1 aan Willemina Cock en Geertruida Cock gezusters en minderjarige dochters, een huis of twee woningen annex de andere in de Oliesteeg op de hoek van de Pothstraat (Potsteeg). [32]
 • 2 aan Willemina Cock, meerderjarige dochter, een huis, erf en grond aan de westzijde van de Krankeledestraat en aan de Singelgracht uitkomende, belend aan de ene zijde de erven van Jan Hermans, aan de andere zijde Jan Blok. [33]
 • 3 aan Godert van Lokhorst, mr. metselaar, een hofje met een huisje daarin in het Heerepoortje, in de vrijheid van Amersfoort op de Blaffert van het vrijheidsgeld bekend met no. 293, [34]
Op 28-07-1773 hebben Dr. Hendrik Berghuijs x E.M. Kolff verkogt aan en ten erffelijken behoeve van Hessel Romeijn x Elisabeth Lugtigh, drie agste parten van het erff en goed genaamt Westerveld onder Buurschap Callenbroek, thans in huur gebruijkt wordende bij Harmen Hendriks, komende de overige helvt van Joost van Vheenschoten en 't overige agste part de weduwe Lubbertus Romeijn. En zulks voor een summa van een duijsent guldens. Geërfden: D. de Vrindt en Abel Lugtigh. [35]
Op 26-08-1773 hebben Willemina van den Ham weduwe van wijlen Jan Carel Luchtig, Hessel Romeijn x Elisabeth Luchtig, Cornelis Schut x Hendrika Luchtig, Gerrit Naberman x Johanna Luchtig, voorts Grietje Luchtig geadsisteert met Hessel Romeijn als haare gekorene momboir in desen, getransporteert aan en ten erffelijken behoeve van Doctor Hendrik Berghuijs en sijn erven, seeker huijsinge en hoff in den dorpe van Barneveld gelegen tegens over de kerk van outs genaamt het Trapje, waar naast oostwaarts Lubbert Janssen Cosijnssen en westwaarts t huijs van den koper sijn vader geland en gehuijst zijn voor de coopspenningen van neegen hondert en veertig gulden. Geërfden: Paulus Schut en Anthonij Berekamp. [36]
Op 09-09-1773 hebben Hendrik Berghuijs, Med.Dr. x Elisabet Magdalena Kolff getransporteert aan en ten erffelijken behoeve van Derk de Vrindt Mr.Chirurgijn x Ceeltje Wildeman, een huijs met een hoff daaragter, staande en gelegen in den dorpe van Barneveld tegensover de kerk tussen de huijsen van Lubbert Janssen Cousijnssen en 't huijs van de weduwe van Jacob Berghuijs, bij haar in tugt beseten, van outs in de wandeling genaamt het Trapje, thans bewoont wordende bij Elbert Kooten. En zulx voor de summa van vierhondert en vijff en zeventig guldens vrij gelt. Geërfden: A. van Bommel, Abel Lugtigh. [37]
Op 21-2-1774 verkopen Jan van Lingen te Amsterdam, Willem Muysen en zijn vrouw Johanna Vlug, aan Hendrik Berghuis, med. doctor, een 5/32 portie in de Calanderfabriek met zijn huizen opstal, paarden en verder toebehoren. [38]
Op 9-11-1784 laten Hendrik Berghuis en Elisabeth Kolft (!) hun testament registreren.[39]
Op 28-7-1796 wordt verkocht uit de nalatenschap van Hendrik Berghuis, medicine Doctor, raad en oud-schepen van Amersfoort, overleden Amersfoort 1794, echtgenoot van Elisabeth Margaretha (Magdalena) Kolff, eerder gehuwd met Maria van Veerssen, : te Nijkerk: het erf en goed Husselmansgoed, en het erf en goed De Kipmolen onder Nijkerkerveen, te Amersfoort: land op Klaarwater tegenover de Metjesbleek, voorts een aandeel in de Calandermolen, een huis op het Havik, te Amersfoort: bouwland buiten de St. Andriespoort aan de zuidzijde van de Moordenaarssteeg, bouwland aan de Leusbroekerweg tegenover Waterdaal en Nimmerdor, te Stoutenburg: bouwland bij het erf Het Vliet, te Hoogland: 1/4 portie in een Malenhoef Er wordt verwezen naar Boedelscheidingen: d.d. 28-7-1796 [40],en d.d. 3-12-1772 [41] Huwelijkse voorwaarden: d.d. 11-5-1770 (1e echt), en d.d. 22-4-1773 gerechte van Woudenberg (2e echt). [42]
In feb-maart 1838 worden verkocht uit de nalatenschappen van Wijnand Anthony Berghuis van Woortman (notaris te Wildervank) ovl. Wildervank 16-02-1823, en Elisabeth Magdalena Kolff ovl. Veendam 24-08-1833, wed. van wijlen Hendrik Berghuis, Schepen der stad Amersfoort, te Barneveld de kapitale boerenhofstede Klein Havikhorst (huis nr. 335), te Renswoude de kapitale boerenhofstede De Hoope met wei- en bouwland, o.a. aan het Lagewegje, en met boschland, te Woudenberg bouw- en weiland omtrent De Holevoet, vanouds genaamd het Holevoeterland. [43]

Referenties van de gegevens van generatie 6 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Berghuijs --- Generatie 6 ( 44 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
 1. ⇒ www.kolff.nl
 2. D.G. van Epen, Album Studiosorum Academiae Gelro-Zutphanicae 1648-1818, 's-Gravenhage, 1904
 3. O. Schutte, Het Album Promotorum van de Academie te Harderwijk, Arnhem. 1980
 4. ⇒ www.kolff.nl
 5. NP 78(1994)113
 6. Caudron, l.c. passim
 7. Blaffert Amersfoort, l.c.
 8. zie ook VG 76.41
 9. zie ook VG 76.41
 10. zie ook NP 78(1994)113
 11. Abraham Rutgers, Het tweede eeuwgetijde van Amersfoorts hervorming, Utrecht,1779
 12. ⇒ www.kolff.nl
 13. ⇒ www.kolff.nl
 14. ⇒ Wildervank.htm
 15. A.C. Zeven, Wapenboek Vereniging Veluwse Geslachten, Barneveld 2011
 1. ORA 0203, boek 836, dorp Barneveld, folio 80 en 80v, dd. 19-03-1746.
 2. ORA 0203, boek 836, dorp Barneveld, folio 161v en 162, dd. 20-03-1758.
 3. ORA 0203, boek 836, Buurtschap Callenbroek, folio 520v, 521, dd.12-09-1760.
 4. ORA 0203, boek 836, Buurtschap Callenbroek, folio 521v, 522, dd.10-12-1760.
 5. ORA 0203, boek 836, Buurtschap Callenbroek, folio 534, 534v, dd.10-03-1761.
 6. ORA 0203, boek 836, dorp Barneveld, folio 197v t/m 198, dd. 30-04-1761.
 7. ORA 0203, boek 836, Buurtschap Callenbroek, folio 549v, 550, dd. 18-01-1764.
 8. ORA 0203, boek 837, dorp Barneveld, folio 16v, dd. 04-08-1764.
 9. ORA 0203, boek 837, dorp Barneveld, folio 23, dd. 27-06-1765.
 10. ORA 0203, boek 836, Buurtschap Esvelt, folio 355 t/m 356, dd. 01-09-1768.
 11. ORA 0203, boek 836, Buurtschap Esvelt, folio 356 t/m 357, dd. 01-09-1768
 12. ORA 0203, boek 836, Buurtschap Esvelt, folio 357v en 358, dd. 01-09-1768.
 13. ORA 0203, boek 836, Buurtschap Callenbroek, folio 567, 567v, 568, dd. 03-01-1769.
 14. ORA 0203, boek 837, dorp Barneveld, folio 94v, 95, dd. 03-04-1770.
 15. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv. nr. 436-38, aktenr. 19
 1. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv. nr. 436-38, aktenr. 41
 2. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv. nr. 436-38, aktenr. 43
 3. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv. nr. 436-38, aktenr. 44
 4. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv. nr. 436-38, aktenr. 45
 5. ORA 0203, boek 836, Buurtschap Callenbroek, folio 593, 593v, dd. 28-07-1773.
 6. ORA 0203, boek 837, dorp Barneveld, folio 142v, 143, dd. 26-08-1773.
 7. ORA 0203, boek 837, dorp Barneveld, folio 143, 143v, dd. 09-09-1773.
 8. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv. nr. 436-38, aktenr. 5
 9. GA, ORA Veluwe inv. nr. 592 f109
 10. GA Amersfoort, Nots. G. Vogelesang AT 048a017 rep 54
 11. GA Amersfoort, Nots. A. Methorst AT 037a -o- (Van Veerssen, M)
 12. GA Amersfoort, Nots. G. Vogelesang, inv. nr. AT 048a017 rep 53,54
 13. Archief Eemland, Nots. J. Schijvliet AT 057a033 passim
 14. VG 76.41, dtb Amersfoort

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 7
Back to previous
generation 5
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9