This page was last updated : 121022.
File size is: 24 k.
Fragment Genealogie Berghuijs
Generatie 5
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Berghuijs,
version 1.2,
Muiden, 2012.
© Copyright 2012 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Berghuijs Gen. nr. 5

5a. Jacob Berghui(j)s, ged. geref. Barneveld 9-12-1714, ovl. 1768-1773, eigenaar van een huis in de Langstraat in Barneveld in 1749, wanneer het huis staat aangegeven als hoedenwinkel,[1], curator van de insolvente boedel van (zijn zwager) Hendrik van Dompseler (1750), momber over diens onmondige kinderen (1751, 1762), belender te Barneveld (1747, 1751),[2] otr. 1?) Barneveld geref. 25-4-1738[3] Aeltje van der Vliert, ged. geref. Barneveld 3-3-1717, ovl. 1742/43, dr. van Aalt van der Vliert en Hilletje Schaap, tr. 2o 1743-1751 (niet gevonden te Barneveld) Evertje van Dompseler(¥), ovl. na 1788, dr. van Elbert van Dompseler.

COMMENTAAR(¥) Doop mogelijk geref. Barneveld 21-12-1721 Evertje dr. van Elbert Elberts x Marritje Hendriks.

Herengoederen op de Veluwe, nr. 142:[4]
Een herengoed genaamd Heijlwegen goedt in het ambt Barneveld, Kerspel Garderen, buurtschap Stroe. ....
30-11-1731 Hendrik Berghuijs oprukking voor het halve herengoed.
13-6-1739 Gijsbert Janssen en Berghuijs consent tot het houwen van bomen.
3-9-1742 Jacob Berghuijs oprukking voor het halve herengoed.
3-9-1742 Hendrik Evertsen x Gerrigje Jans en Hendrik Reijnten x Fijtjen Jans investiture en oprukking voor de halve zaalweer en 2/3 van het herengoed na transport door Jacobus Berghuijs x Aaltje van der Vliert.
15-9-1759 Gijsbert Jansen oprukking voor het halve herengoed
etc.
Op 10-12-1735 is Peter Aertse Jeths, meerderjarige jonkman, schuldig aan Jacob Berghuijs als oudste soon van en erffgenaam van Hendrik Berghuijs x Rijkje Brouwer, een somma van drie hondert car. guldenss. tot voldoening van desselfs protemptie waer voor hij de gerede goederen van Cornelis Rijksen van Otterlo x Luijtjen Jans Collert heeft bepeint. Als onderpand dient sijn portie in de landerijen aen de Arnhemsewegh onder Rootseler, soo hij van sijn grootmoeder de weduwe van Rijk Willemsen ten deele geerft en ten deel van sijn oom Cornelis voornoemt en moeij Luijtje Collert gecoft heeft. g(eroijeert den 29e maij 1736.) Geërfden Jacob Hendriksen en Hendricus van Heerd.[5]
Op 7-7-1743 verclaert Jacob Berghuijs, weduwenaer van Aaltjen van de Vliert op 4 septembris 1734 voor wijlen den scholtis Engelbert Georg Ardesch gepasseert en opgericht te hebben een beslooten testamentaire dispositie en versoekt deze te doen openen, bij voeging van een acte van approbatie van de Kelnaer tot Putten voor sooveel het hofhorige absgoedt Husselmans of Corler in den ampte van Nijkerk op Nautina gelegen, aangaat. Na verleesen van dien is door Jacob Berghuijs versogt registratie van het een en ander. Geërfden Evert Aartsen en Hendrick Heijmen. [6]
Op 11-08-1751 hebben Jacob Berghuijs en Wijnand Berghuijs voor sig selfs en d' eerstgenoemde caverende voor sijn absente huijsvrouw Evertjen van Dompseler en mede als volmagtiger van Jannitjen Brouwers weduwe van Michiel van Ek en Dirk Sandelijn x Aaltjen Brouwers, Willem Brouwer x B.L. Geesdorp, en Jan Tijmensen x Hendrina Brouwers, publicq verkogt aan Willem Petersen Breuren x Geurtjen Bakkenes en haare erven, een kampjen land sijnde een hooij maatjen gelegen in den Callenbroeker Booijhoek, alwaar oost Lubbert Woutersen, west Heijmen Evertsen, zuijd de Nijkerker Weg (door dit maatjen sig selven op moet uijtwegen) en noord de Hr. Westervelt. En sulx voor een somma van ƒ 197.-:-. Geërfden: Johan Walburgh en Heijmen van Bemmel. [7]
Op 01-12-1751 hebben Jacob Berghuijs voor sig selfs en caverende voor sijn huijsvrouw Evertjen van Dompseler en broeder W. Berghuijs, sn ook als volmagtiger van Jannitjen Brouwers weduwe van Ek, Derk Sandelijn x Aaltjen Brouwers, Willem Brouwer x B.L. Geesdorp, Jan Tijmensen x Hendrina Brouwers, samen erfgenamen van wijlen Jan Brouwer publicq verkogt aan Lubbert Woutersen x Jannitjen Geurts en haare erven, een camp land in buurschap Callenbroek, alwaar oost en noord de Heer Westerveld, zuijd de Nijkerkerweg en west Willem Petersen Breuren met het hooymaatjen dat over desen camp geen uijtweg heeft. En sulx voor een somma van ƒ 250 guldens. Geërfden: Johan Walburgh en Heijmen van Bemmel. [8]
Op 01-12-1751 hebben dezelfden publicq verkogt aan Heijmen Evertsen en sijnen erven, een camp land gelegen in buurschap Callenbroek, alwaar oost Willem Petersen Breuren, west en noord de Heer Westerveld en Joost Willemsen en noord de Nijkerker Weg. En sulx voor een somma van ƒ 434 gulden. Geërfden: Johan Walburgh en Heijmen van Bemmel. [9]
Op 06-12-1751 verklaren Jacob Berghuijs voor sigselfs en zijn absente huijsvrouw E. van Dompseler en broeder W. Berghuijs en ook als volm. van Jannetjen Brouwers wed. van Ek, Dirk Zandelijn x Aaltjen Brouwers, Willem Brouwer x B.L. Geesdorp, Jan Tijmensen x Hendrina Brouwers, vermogensvolmacht voor de scholtis tot Barneveld gepasseert, zijnde samen erfgenamen van wijlen Jan Brouwer, op 9 februari 1751 publiek verkocht te hebben aan Hendricus van Heert x Hendrikje Mouw en haaren erven, een huijs met de daar in sijnde Brouwerij en Melkerij, nevens twee Bergen, Hoven en een toebaxschuur daar agter staande en gelegen in den dorpe van Barneveld nabij de kerk, alwaar aan d'eene kant de gemeene steegh en aan d'andere kant Abel Lugtigh en Cornelis Arissen, voor een somma van seven en twintig hondert guldens. Geërfden zijn Johan Walburgh en Fredrik van den Ham. [10]
Jan Cornelissen Cosijnsen en Jacob Berghuijs hebben een hypotheek van ƒ 1100,-- op het soogenaamde Cooterland bij den dorpe Barneveld in bezit van Maria van Coot (1753). [11]
Op 05-02-1755 hebben Wouter Jansen x Wijmtje Jansen getransporteert aan Jan Teunissen, de kamer met het hoffje van 't huijs van Jacob Berghuijs en de weduwe van G. van der Vliert, staande in Barneveld bij de Wheem, voor een somma van ƒ 95 gulden. Geërfden zijn: Frans Hendrikse en Rijk van der Horst. [12]
Op 21-06-1763 zijn Lubbert Janssen Cosijnse x Willemtje Otten schuldig wegens ontfangen penningen aan Jacob Berghuijs en Evertje van Dompseler en haare erven, een capitaale somma van twee hondert caroli guldens (waarvan op den 1 maij 1744 een obligatie was gemaakt, die bij het passeeren deeses zoo veel het capitaal aan gaat gedoodt en vernietigt. Als onderpand dient haar huijs kelder schuur, bergh en hoff zoo sij thans selfs gebruijken en als in Barneveld tegens over de kerk tussen de behuijsingen van Jan Tuijnenbergh en de weduwe J.C. Lugtigh gelegen. Acte is doorgehaald, geroyeert. Geërfden: Hendrik van Heerdt en Lambert van Heerd. [13]
Op 26-6-1779 hebben Evertje van Dompseler weduwe van Jacob Berghuijs, Ambrosius van Dompseler x Wijmptjen Geurts en Geurt van Dompseler x Ida Margritha van den Ham uyt de hand verkogt en getransporteert aan Jan van Dompseler x Evertjen Meijnten, drie vierde parten van een erff en heerengoed genaamt Palant, gelegen in buurschap Seumeren, bij koperen selvs in pagt bewoont en gebruykt wordende, soo als die drie vierde parten uyt de nalatenschap van wijlen Arnolda van Dompseler zijn aangekomen en waarvan het overige een vierde part aan koperen egtelieden toebehoort. Sulks voor een summa van vijfftien hondert gulden. [14]
Op 26-6-1779 Ambrosius van Dompseler x Wijmptjen Geurts, Jan van Dompseler x Evertjen Meijnten en Geurt van Dompseler x Ida Margritha van den Ham hebben uyt de hand vercogt en getransporteert aan Evertje van Dompseler weduwe van Jacob Berghuijs en haare erven, drie vierde parten van een bosch genaamt het Weerlandsche Bosch, gelegen in buurschap Seumeren, soo en als die drie vierde parten uyt de nalatenschap van wijlen Arnolda van Dompseler sijn aangekomen en waar van het overige een vierde part aan de koperse selfs toebehoord. [15]
Op 6-6-1783 hebben Evertje van Dompseler weduwe en gelijfftugtigde van Jacob Berghuijs, mitsgaders Hendrik Berghuijs x Magdalena Kolff getransporteert aan Dirk Bisseling x Aartjen Everts, een huijs en erff met een hoff daar agter in Barneveld, tegen over de kerk, hebbende het huijs van Derk de Vrindt ter eenre en dat van Maartje van Ede ter andere zijde, zoo als laast bij Jan Sagittarius in pagt bewoont en gebruijkt is geweest. En zulks voor de som van dertien hondert gulden. [16]

5b. Dr. Wijnand (Wijnant) Berghuijs, ged. geref. Barneveld 3-9-1730, ovl. Nijkerk 5-10-1802, ingeschreven als student geneeskunde (15-9-1749) en kandidaat geneeskunde (2-7-1754) aan de Universiteit van Harderwijk ("Wijnand Berghuis, Barnevelda-Gelrus"),[18] ingeschreven als student geneeskunde aan de Universiteit van Leiden 14-9-1753,[19] promoveert op 10-7-1754 in de geneeskunde aan de Universiteit van Harderwijk,[20] j.m. van Barneveld, med. dr. (1772-1790), diaken (1759), ouderling (1765, 1768) en kerkmeester (1789) te Nijkerk, geërfde te Esveld (1770), laat in 1789 als kerkmeester een preekstoel vervaardigen voor de hervormde kerk te Nijkerk (vermeld op een wandboord in de consistoriekamer),[21] otr./tr. 1o Nijkerk 6/23-10-1757[22] Hendrikje (Hendrika, Hendrica) van Dompseler (Dompzelaer, Domselaer), ged. Nijkerk 4-1-1724, ovl./beg. Nijkerk 1/6-11-1781, dr. van Maas van Dompselaar en Garritje van Rouenburg, otr./tr. 2o Nijkerk 25-2/16-3-1785[23] Alberta Klaver (Claver), ged. Harderwijk 1730 of 1740, ovl. Nijkerk 7-7-1818, j.d. te Nijkerk (1785), rentenierster (1818), verm. identiek met Aartje Klaver, ged. geref. Harderwijk 10-11-1739, dr. van Cornelis Jacobs Klaver en Jannetje Alberts.

Een herengoed te Voorthuizen, later erf ten Bosch genoemd:
...
17-7-1731 Hendrikje van Dompseler, onmondige dochter van Maes van Dompseler, verkrijgt investiture en oprukking als erfgenaam van Grietje Maesse ten Bos, weduwe van Geurt van Dompseler, voor het erf ten Bosch in het dorp Voorthuizen, op verzoek van Hermen van Dompseler, haar oom en bloedmomber.
30-11-1738 idem oprukking,
29-11-1740 Evertje van Dompseler approbatie van haar testamentaire dispositie, waarin zij haar vader Elbert van Dompseler tot universele erfgenaam maakt en legaties maakt ten behoeve van haar tante Arnolda van Dompseler en de diaconie van Barneveld (in haar vijfde part).
16-2-1752 Hendrikje van Dompseler (thans meerderjarig), oprukking 20-7-1759, 18-3-1766, 29-3-1770,
10-2-1777 Hendrikje van Dompseler consent voor het houwen van bomen,
29-9-1781 Hendrikje van Dompseler oprukking,
14-10-1784 Lubbert van der Hoef echtgenoot van Rijkje van Dompseler krijgt investiture en oprukking mede voor Rijkje's zusters als erfgenamen van Hendrikje van Dompseler.
5-4-1788 Geurt Melissen x Elbertje Jochems investiture en oprukking na transport door Evertje van Dompseler, wed. van Jacob Berghuijs voor 1/5 part, Lubbert van der Hoef x Rijkje van Dompseler, Jan Brouwer x Niesje van Dompseler voorts J. Brouwer en J. Claasse van den Brink als voogden over de vier onmondige kinderen van Teunis Lucas van den Brink bij wijlen Woutera Johanna van Dompseler voor de resterende 4/5 parten, mitsgaders Dr. Wijnand Berghuijs als tuchtenaar van laast gemelde 4/5 parten.
5-5-1788 Geurt Melissen x Elbertje Jochems approbatie van verband ten behoeve van Dr. Wijnand Berghuijs en zijn vrouw Alberta Klaver. [24]
Op 21-04-1766 hebben Woutera Johanna van Dompseler geadsisteert met haar oom J. Berghuijs als haare gecoren momber in desen getransporteert aan en ten erffelijken behoeve van haar oom en moeij Dominus Wijnand Berghuijs x Hendrikje van Dompseler, twee hoekjes land voor en agter op de Kloppencamp waar tussen de weduwe van Gerhardus van de Vliert is gelegen en beijde aan de wegh na Amersfoort bij den dorpe Barneveld, zoo als haar bij magescheijd in den voorgaande jaaren met haar susters opgerigt zijn toegedeelt. En zulks voor eene somma van ƒ 550-:-:. Geërfden: Johan Beek en Aart Evert Hoogland. [25]
Op 11-1-1772 verklaarden Jan Hoogstraeten en Reijntje van der Goot op 29-10-1771 uit de hand te hebben verkocht en nu te transporteren een en een half mergen mheenland genaemt de kleijne Tuijnbaen, aan de oostzijde van de Vaert bij de Crommegragt, in de Arkemheen onder Nijkerk, vrij allodiaal goed, voor 830 gulden, aan Wijnant Berghuijs medicine Doctor en Juffrouw Hendrica van Domselaer. [26]
Op 13-3-1775 verklaren Willem Claasen en Evertje Lamberts schuldig te zijn aan Dr. Wijnand Berghuijs en Juffr. Hendrikje van Domseler, ehelieden, 2000 Car. gulden. [27]
Op 22-4-1790 hebben Wijnand Berghuijs, Med. Dr. x Alberta Klaver getransporteert aan en ten erffelijken behoeve van Evert van Norden x Grietjen Jans en derselver erven, een hoekje hoff lands, afgedeelt van het ouds genaamt Kloppen kampje, gelegen even agter het dorp Barneveld, in den Esvelder Booijhoek, waar aan westwaarts gelegen de Hesseweg, noordwaarts het voetpad of uijtweg na de Hesseweg, oostwaarts den uijtweg naast de tabaksschuur van Hermannus Schouten en zuijdwaarts den hoff of hoekje lands van Jacob Verschuur, zijnde dit de hoff voor aan t pad, of Nr 1. En zulks voor de summa van hondert en drie en tachentig guldens ses stuijvers twaalff penningen vrij geld. [28]
Op 18-4-1791 hebben Wijnand Berghuijs med.dr. x Alberta Klaver getransporteert aan en ten erffelijken behoeve van Jacob Verschuur weduwenaar van Elisabeth Lugtigh en zijne erven, een hoekje hoff lands, afgedeelt van het van ouds genaamt Kloppen Campje, gelegen even agter het dorp Barneveld, in de Booijhoek, waar aan noordwaards is gelegen den hoff van Evert van Norden, westwaards de Hesseweg, zuijdwaards den hoff van Hendrik Schaap en oostwaards den uijtweg tusschen desen hooven en het tabaksland van Hermannus Schouten, tussen den hoff van Evert van Norden en van Hendrik Schaap, zijnde dit den hoff zo veel als in t midden, of Nr. 2 en dat voor de summa van een hondert en drie en tachentig guldens ses stuijvers en tien penningen. [29]
Op 16-2-1793 Rik Gerritsen weduwenaar en boedelhouder van Niesjen Willems, voor sig zelve en als vader en wettige voogd over zijn twee onmundige kinderen heeft uyt de hand verkogt en alnu getransporteert aan Dr. Wijnand Berghuijs x Albertha Klaver, zijn eygendommelijk erff en goed of karpaardts plaats de Modderbeek, gelegen in buurschap Harsseler, thans in pagt gebruykt en bewoond bij Frans Aalbertsen, zijnde vrij en allodiaal goed, doende jaarlyks in de ordinaris verpondinge met de maanpenning fflorijn 12-7-8, te zuyveren tot over den jaare 1791, voorts aan thins aan de domainen van Veluwen ƒ 1-7- tot 1792 incluys, met Petri 1793 te aanvaarden. En dat alles voor de somma van een duysend agt hondert en vijff en zeventig guldens vrijgeld. [30]

Referenties van de gegevens van generatie 5 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Berghuijs --- Generatie 5 ( 30 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
 1. G. Crebolder c.s., Als eene stadt betimmert, Barneveld, 1989
 2. Caudron, l.c., passim
 3. zie ook VG 76.41
 4. Herengoederen op de Veluwe, nr. 142
 5. ORA 0203, boek 836, Buurtschap Esvelt, folio 230v en 231, dd. 10-12-1735.
 6. ORA 0203, boek 836, dorp Barneveld, folio 70 t/m 71v , dd. 07-07-1743.
 7. ORA 0203, boek 836, Buurtschap Callenbroek, folio 481, dd. 11-08-1751.
 8. ORA 0203, boek 836, Buurtschap Callenbroek, folio 482v, dd. 01-12-1751.
 9. ORA 0203, boek 836, Buurtschap Callenbroek, folio 483, dd. 01-12-1751.
 10. ORA 0203, boek 836, dorp Barneveld, folio 119v , dd. 06-12-1751.
 11. ORA 0203, boek 836, dorp Barneveld, folio 124v, dd. 30-03-1753.
 1. ORA 0203, boek 836, dorp Barneveld, folio 139v, dd. 05-02-1755.
 2. ORA 0203, boek 837, dorp Barneveld, folio 6, dd. 21-06-1763.
 3. ORA 0203, boek 843, buijrschap Seumeren, folio 145v t/m 146v, dd. 26-06-1779.
 4. ORA 0203, boek 843, buijrschap Seumeren, folio 146v, 147, dd. 26-06-1779.
 5. ORA 0203, boek 837, dorp Barneveld, folio 264, 264v, dd. 06-06-1783
 6. ⇒ www.kolff.nl
 7. D.G. van Epen, Album Studiosorum Academiae Gelro-Zutphanicae 1648-1818, 's-Gravenhage, 1904
 8. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 9. O. Schutte, Het Album Promotorum van de Academie te Harderwijk, Arnhem. 1980
 10. NL 100(1983)154
 11. Mededeling P.D. Meijer, 2007
 1. Mededeling P.D. Meijer, 2007
 2. Herengoederen Veluwe, l.c. , deel 1, p104
 3. ORA 0203, boek 837, dorp Barneveld, folio 30v, dd. 21-04-1766.
 4. R.A. Veluwe, inv.nr. 853, fol. 11 Arkemheen., gecit. door P. D. Meijer, 2007
 5. RA Veluwe, inv. nr. 863 f348, gecit. in VG 1(1976)148
 6. ORA 0203, boek 840, Buurtschap Estvelt, folio 38, 38v, dd. 22-04-1790
 7. ORA 0203, boek 840, Buurtschap Estvelt, folio 43v, 44, dd. 18-04-1791.
 8. ORA 0203, boek 843, buijrschap Harseler, folio 247v, 248, dd. 16-02-1793

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 6
Back to previous
generation 4
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9