This page was last updated : 121022.
File size is: 48 k.
Fragment Genealogie Berghuijs
Generatie 4
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Berghuijs,
version 1.2,
Muiden, 2012.
© Copyright 2012 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Berghuijs Gen. nr. 4

4a. Hendrik Jacobsz Berghuis, ged. geref. Barneveld 5-10-1692, ovl. 1733, vermeld in het arch. rekenkamer (1720, 1730),[1] otr./tr. Barneveld geref. 11-1/4-2-1714 Rijckjen Brouwer, geb. vóór ca. 1695, ovl. 1733-1735, woont te Barneveld (1714), dr. of zuster van Jan Brouwer, eigenaar van een brouwerij te Barneveld.

Herengoederen op de Veluwe, nr. 142:[2]
Een herengoed genaamd Heijlwegen goedt in het ambt Barneveld, Kerspel Garderen, buurtschap Stroe. ....
12-6-1706 Marrie Lamberts, gehuwd met Jacob Berghuis, c.s. oprukking voor het halve herengoed.
5-4-1710 Gijsbert Jans investiture voor het halve herengoed.
6-4-1720 Hendrik Berghuijs investiture en oprukking als erfgenaam van zijn moeder voor het halve herengoed.
1-6-1720 Gijsbert Janssen oprukking voor het halve herengoed.
10-3-1725 Hendrik Berghuijs en Gijsbert Janssen consent om bomen te houwen.
30-11-1731 Hendrik Berghuijs oprukking voor het halve herengoed.
13-6-1739 Gijsbert Janssen en Berghuijs consent tot het houwen van bomen.
3-9-1742 Jacob Berghuijs oprukking voor het halve herengoed.
3-9-1742 Hendrik Evertsen x Gerrigje Jans en Hendrik Reijnten x Fijtjen Jans investiture en oprukking voor de halve zaalweer en 2/3 van het herengoed na transport door Jacobus Berghuijs x Aaltje van der Vliert.
15-9-1759 Gijsbert Jansen oprukking voor het halve herengoed
etc.
Op 25-7-1733 sijn Cornelis van Wolfswinkel x Aleida van Wessel schuldig aan Hendrik Berghuis x Rijkje Brouwer, een capitaele somma van drie hondert en vijfftig gulden. Als onderpand dient een camp bouwland groot ongeveer een mergen met daar bijgehorende houtgewas en heetvelt gelegen in Buurtschap Esveld op Rootzeler. Geërfden Hendrik van Heerdt en Aelt van de Vliert.[3]
Op 3-10-1733 compareren Mor van Hardevelt x Geertjen Jacobs neffens Gerrit Melissen van Couthoorn als volmagtiger van Jan Loeff x Johanna van Hardevelt te Amersfoort, Cornelis van Dompseler x Geertruijd van Hardevelt, Wulphert Heijnen x Maria van Hardevelt, Reijmert van Doornik x Jacoba van Hardevelt, mede voor haer ommundige suster Elsebea van Hardevelt tesaemen kinderen van wijlen Gijsbert van Hardevelt en Catharina van Beeftingh en uijt dier hoofde neffens voorseijde Mor van Hardevelt erffgenaemen van wijlen Willem van Hardevelt. Voorts ook Elbert Deeuwse en Gerritje Gijsberts, weduwe en boedelhouderse van wijlen Beert Deeuwsen en moeder en mombersche van de kinderen bij den selven verweckt alsmede Egbert Derksen als momber van de kinderen van Hendrik Deeuwsen neffens Reijntje Deeuwsen, weduwe van Jochem Jansen van den Broek en Grietje Deeuwsen, weduwe van Willem Lubbertsen dan nog Teunis Gerritsen en sijn vrou Neeltjen Hendriks, meerderjarige dogter van voornoemde Hendrik Deeuwsen te saemen erffgenaemen van wijlen Neeltje Deeuwsen, huijsvrouw van Willem van Hardevelt. En Jan Carel Luchtigh als volmagtiger van Jan Maessen en Breunisje Petersen Craijencamp en de twee onmunnige kinderen van wijlen Evert Petersen Craijencamp. En Cristiaen Roijesteijn als vader en momber van zijn twee nog ommundige kinderen bij sijn overleden vrou Aertjen Aerts, dogter van Annetje Peters Craijencamp verweckt te saemen eenighste erffgenaemen van wijlen Peter Dirksen Craijencamp transporteren aan Gerhardus van der Vliert x Evertjen Berghuis voor de eene helft en Rijkjen Brouwer, als weduwe en boedelhouderse van wijlen Hendrik Berghuijs en moeder en mombersche van hun kinderen voor de andere helft. Het betreft een huijs hoff en een bergh, neffens 't campje land daeragter, in den dorpe van Barnevelt naest 't land van de pastorij. Bewoont en gebruijckt geweest bij Willem van Hardevelt en Neeltjen Deeuwsen en door voorseijde Peter Derksen Craijencamp als mede eijgenaer nagelaten. Voor de somma van ses hondert seventig gulden. Beswaert met een jaerlijkse verponding van ƒ 1:11:4: en een uitgang aen de pastorij van Barnevelt ad. ƒ 12:15:--. Geërfden zijn Hendrik Schut en Frederik van den Ham. [4]
Op 05-04-1740 sijn Willem de Wael x Metjen Romeijn schuldigh aen Frederick van den Ham x Gijsbertjen van den Ham, een somma van driehondert carolis guldens, ter saeke van een overgenomen obligatie door de weduwe van Peter Janse Romeijn ten behoeve van Hendrik Jacobsen Berghuijs x Rijckjen Brouwer beleden in dato 17 augustis 1731 welcke voornoemde obligatie van Maria Berghuijs bij lootingen tot haer erfdeel was gevallen en nu bij voornoemde van de Ham is overgenomen. Als onderpand dient haer huijs en hoff bergh en schuijr en het daer aengehorende land in den dorpe van Barnevelt aen het Beecken Eijnde van alles nogh genaemt De Naghtegael en tegenwoordig bij Hendrik Zijmonsen Methorst bewoont en gebruijkt wordende, sijnde onbeswaert goedt. Op vertoonde quitantie den 14 januari 1774 geroijeert. Geërfden Hendrik Schudt en Jan Aertsen van Rootseler. [5]

Referenties van de gegevens van generatie 4 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Berghuijs --- Generatie 4 ( 36 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
 1. Arch. Rekenk. mv. nr. 1550 fol. 152, gecit. in VG 76.41
 2. Herengoederen op de Veluwe, nr. 142
 3. ORA 0203, boek 836, Buurtschap Esvelt, folio 222 en 222v, dd. 25-07-1733.
 4. ORA 0203, boek 836, dorp Barneveld, folio 2 en 2v , dd. 03-10-1733.
 5. ORA 0203, boek 836, dorp Barneveld, folio 58 en 58v , dd.05-04-1740.
 6. F.A. Lieburg, Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816, Dordrecht 1996, p. 51
 7. ORA 0203, boek 836, dorp Barneveld, folio 54v , dd.16-08-1738.
 8. ORA 0203, boek 836, dorp Barneveld, folio 91, dd. 01-08-1748.
 9. ORA 0203, boek 836, dorp Barneveld, folio 97, dd. 12-08-1749.
 10. ORA 0203, boek 836, dorp Barneveld, folio 97v, 12-08-1749.
 11. ORA 0203, boek 836, dorp Barneveld, folio 121, dd.04-03-1752.
 12. ORA 0203, boek 836, dorp Barneveld, folio 167v en 168, dd. 09-06-1758.
 13. ORA 0203, boek 837, dorp Barneveld, folio 34v t/m 35v, dd. 24-06-1767.
 1. ORA 0203, boek 837, dorp Barneveld, folio 36v, dd. 17-02-1767.
 2. ORA 0203, boek 837, dorp Barneveld, folio 37, dd. 17-02-1767.
 3. ORA 0203, boek 837, dorp Barneveld, folio 70v, 71, dd. 02-09-1768.
 4. Mededeling P.D. Meijer, 2007
 5. ORA 0203, boek 837, dorp Barneveld, folio 23, dd. 27-06-1765.
 6. Mededeling P.D. Meijer, 2007
 7. Mededeling P.D. Meijer, 2007
 8. ORA 0203, boek 836, Buurtschap Esvelt, folio 376 t/m 377, dd. 22-02-1770.
 9. Mededeling P.D. Meijer, 2007
 10. Mededeling P.D. Meijer, 2007
 11. ORA 0203, boek 837, dorp Barneveld, folio 30v, dd. 21-04-1766.
 12. ORA 0203, boek 836, Buurtschap Callenbroek, folio 558v, 559, dd. 03-08-1767.
 13. Mededeling P.D. Meijer, 2007
 1. ORA 0203, boek 836, Buurtschap Callenbroek, folio 453v t/m 454v, dd. 14-05-1739.
 2. ORA 0203, boek 836, Buurtschap Callenbroek, folio 456v, 457 dd. 13-10-1739.
 3. ORA 0203, boek 836, Buurtschap Esvelt, folio 242v en 243, dd. 05-02-1740
 4. ORA 0203, boek 836, dorp Barneveld, folio 70, dd. 13-03-1743.
 5. ORA 0203, boek 836, dorp Barneveld, folio 97, dd. 12-08-1749.
 6. ORA 0203, boek 836, dorp Barneveld, folio 97v, 12-08-1749.
 7. ORA 0203, boek 836, Buurtschap Esvelt, folio 277, dd. 07-06-1751.
 8. ORA 0203, boek 836, Buurtschap Esvelt, folio 316 en 316v, dd. 14-12-1762.
 9. ORA 0203, boek 837, dorp Barneveld, folio 30v, dd. 21-04-1766.
 10. ORA 0203, boek 837, dorp Barneveld, folio 34v t/m 35v, dd. 24-06-1767.

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 5
Back to previous
generation 3
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9