This page was last updated : 121013.
File size is: 32 k.
Fragment Genealogie Berghuijs
Generatie 3
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Berghuijs,
version 1.2,
Muiden, 2012.
© Copyright 2012 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Berghuijs Gen. nr. 3

3a. Jacob Henriks Berghui(j)s, geb. vóór 1658, ovl. 1712/13, eigenaar van een huis in de Langstraat in Barneveld in 1705,[1], otr. Barneveld geref. 29-11-1691 [2] Marrijtjen Lamberts, ged. geref. Barneveld 6-9-1668, ovl. 1717-1720, onmondig in 1678, dr. van Lambert Beerts en Evertie Maas. De wed. Berghuijs wordt in 1717 vermeld als belendster met land in de Grooten Beerkampen aan het oosteinde van het dorp Barneveld.[3]

Herengoederen op de Veluwe, nr. 142:[4]
Een herengoed genaamd Heijlwegen goedt in het ambt Barneveld, Kerspel Garderen, buurtschap Stroe. ....
8-8-1674 Lambert Beerts n.u. Evertje Maes investiture en oprukking als erfgename van haar broer Aert Maessen, voor de zaalweer en een kindsgedeelte van het herengoed.
12-4-1678 Henrickje, Marijtje en Claesjen Lamberts, onmondigen, als erfgenamen van hun moeder Evertje Maessen, onder momberschap van Jacob Aelberts en Derck Wouters.
12-4-1678 Hendrick Aerts oprukking na transport door Jacob Aelberts en Derck Wouters, als mombers van de onmondige kinderen van Evertien Maes van het halve herengoed. Dit transport was al eerder - zonder consent - gedaan, met als reden dat Hendrik zijn dochter Derckien Hendricks in haar huwelijk met Aert Maessen, broer van Evertien, huwelijksgift had meegegeven. Daar dezen overleden waren zonder kinderen moest dit terug worden betaald.
14-1-1688 Hendrickie, Marritie en Claesie Lamberts oprukking voor het halve herengoed.
3-4-1693 Jan Henrixsz investiture en oprukking als erfgenaam van zijn vader Hendrick Aerts voor het halve herengoed.
4-11-1705 Oprukking.
12-6-1706 Marrie Lamberts, gehuwd met Jacob Berghuis, c.s. oprukking voor het halve herengoed.
5-4-1710 Gijsbert Jans investiture voor het halve herengoed.
6-4-1720 Hendrik Berghuijs investiture en oprukking als erfgenaam van zijn moeder voor het halve herengoed.
1-6-1720 Gijsbert Janssen oprukking voor het halve herengoed.
10-3-1725 Hendrik Berghuijs en Gijsbert Janssen consent om bomen te houwen.
30-11-1731 Hendrik Berghuijs oprukking voor het halve herengoed.
13-6-1739 Gijsbert Janssen en Berghuijs consent tot het houwen van bomen.
3-9-1742 Jacob Berghuijs oprukking voor het halve herengoed.
3-9-1742 Hendrik Evertsen x Gerrigje Jans en Hendrik Reijnten x Fijtjen Jans investiture en oprukking voor de halve zaalweer en 2/3 van het herengoed na transport door Jacobus Berghuijs x Aaltje van der Vliert.
15-9-1759 Gijsbert Jansen oprukking voor het halve herengoed
etc.
Arch. Rekenkamer:
Merritje Lambers, huysvr. van Jacob Berghuis vermeld 12-6-1706. [5]
In het thijnsboek 18e eeuw Barneveld-Voorthuizen staat vermeld: 'Den thins des nyen lantz in den kerspel van Barneveld- Jacob Berghuijs 1711.
Een erff ende goet den Hul met twee slagen daarbij gedeijlt uijt het goet de Ruijlert gelegen in den ampte Barnevelt buijrschap Esvelt dogh het huijs in den ampte van Ede toebehoorende Aart Elbertsen en Trijntjen Willems eghteluiden voor d'eene helfte en Jacob Berghuis en Marritjen Lamberts ook eghtelieden voor de andere helfte soo als het haar bij coop van de Heer van den Berencamp aengecomen is. 1709 den 9e maij vercoght en overgegeven aen Jan Reijersen voor de somma van 2350 gl. Geregistreert den 12e may 1709. [6]
Op 9-7-1709 worden huis en hof bestaande in twee woningen aan het oosteinde van het dorp Barneveld door Jan Harmensen en Cornelisje Cornelissen, echtelieden, bezwaard met een kapitaal van 100 gld a 6% jaarlijks ten profijte van Jacob Berghuis en Marritjen Lamberts sijn huisvrou en erven.[7]
Op 5-8-1710 wordt een perceel landt genaamd de Voorste Berencamp in de karspel Barneveld door Evert Gerritsen bezwaard met een kapitaal van 500 gld a 5% ten behoeve van Jacob Berghuis en Marritjen Lamberts, echtelieden, en hun erven. Geregistreerd 6-8-1710 en afgelost 3-5-1713.[8]
Twee campen landt gelegen in den ampte Barnevelt buijrschap Esvelt genaemt de Voorste en Achterste Berecampen daer ten suiden Gerrit Gerritsen ten westen de wed. van Bart Willemssen, ten noorden Evert Stael en ten oosten Jan van Dompseler Wijnands naest aengelegen sijn toecomende Evert Gerritsen. 1712 den 19e janu. beswaert met een somma van ƒ 500:-:- tegen 5 percento ten behoeve van Jacob Berghuis en Marritjen Lamberts eghteluiden en haere erven. Geregistreert den 3e september 1712. Nadat de voors. aghterste Beercampen aen Jacob Beertsen en sijn huijsvrouw is vercoght geworden ende de wed. van Jacob Berghuijs geassisteert met haer soon Henr. Berghuijs, van het beswaer daer op gerenuncieert hebben, is de voorsch. Beerecamp nogh beswaert met een capitael van twee hondert guld. dit ten prothocolle gebraght op den 21e october 1712. Dit capitael in coop verandert daerom doorgeslagen geroijeert den 13e october 1713. Voors. camp landt gnt. de voorste Berencamp toebehorende als voren den 27e april 1713 vercoght en overgegeven voor de somma van 1000 gln aen Marritjen Lamberts, wed. Berghuijs en haere erven geregistreert den 17 febr. 1714. [9]
Wouter Reijersen als borge voor Jan Reijersen peijnt aen de gerede goederen actien en credititen in den ampte Barnevelt te vinden toecomende Jan Reijersen als aen de penn. soo te goede mochten sijn voor sijn gedeelte van t hout in de jaren 1715 en 1716 op de hegh gevallen en bij insuffisancie van dien en ingevolge speciale authorisatie van de Heer Verwalter Landdrost van Veluwen aen de ongerede goederen van Jan Reijersen en speciael aen sijn part vant erff Wincoop off genaamt de Hegh in t Garderbroek ende vorder aen alle landerijen en t reghte van dien genaemt den Hul die onder Barneveld gelegen sijn. Ten eijnde om daer aen te verhalen een capitale somma van negen hondert gulden neffens de daerop verlopen interesse ad hondert een en veertigh gulden als mede voor de costen door peijndinge als anders op des aenleggers goederen veroorsaeckt en welcke somma den aenbr. als borgen in principael voor den verweerder nae voorgaemde executie op desselfs goederen heeft moeten betalen aen de wed. van Aert Elbertsen en de wed. van Jacob Berghuis volgens geregistreerde obligatie daer van sijnde ter goeder rechten in cas van oppsitie ten dage dienende nader te deduceren cum expensis. Desen ten prothocolle gebraght op den 12e maij 1716. [10]
Op 10-12-1735 is Peter Aertse Jeths, meerderjarige jonkman, schuldig aan Jacob Berghuijs als oudste soon van en erffgenaam van Hendrik Berghuijs x Rijkje Brouwer, een somma van drie hondert car. guldenss. tot voldoening van desselfs protemptie waer voor hij de gerede goederen van Cornelis Rijksen van Otterlo x Luijtjen Jans Collert heeft bepeint. Als onderpand dient sijn portie in de landerijen aen de Arnhemsewegh onder Rootseler, soo hij van sijn grootmoeder de weduwe van Rijk Willemsen ten deele geerft en ten deel van sijn oom Cornelis voornoemt en moeij Luijtje Collert gecoft heeft. g(eroijeert den 29e maij 1736.) Geërfden Jacob Hendriksen en Hendricus van Heerd.[11]

Referenties van de gegevens van generatie 3 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Berghuijs --- Generatie 3 ( 23 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
 1. G. Crebolder c.s., Als eene stadt betimmert, Barneveld, 1989
 2. zie ook mededeling J.G. Smit te Leidschendam
 3. Caudron, l.c., p39
 4. Herengoederen op de Veluwe, nr. 142
 5. Arch. Rekenk. mv. nr. 1550 fol. 152, gecit. in VG 76.41
 6. ORA 0203 boek 835, Estvelt, folio 12.
 7. Caudron, l.c., p32
 8. Caudron, l.c., p34
 1. ORA 0203, boek 835, Estvelt, folio 22v
 2. ORA 0203, boek 835, Estvelt, folio 25, dd. 12-05-1716.
 3. ORA 0203, boek 836, Buurtschap Esvelt, folio 230v en 231, dd. 10-12-1735.
 4. ORA 0203, boek 835, Estvelt, folio 29v
 5. ORA Barneveld 0203, boek 835, dorp Barneveld, folio 69E
 6. ORA 0203, boek 835, Estvelt, folio 27.
 7. ORA 0203, boek 835 Estvelt folio 7, dd. 12-10-1680.
 8. ORA 0203, boek 836, dorp Barneveld, folio 24v , 25 en 25v , dd. 20-06-1735.
 1. ORA 0203, boek 836, dorp Barneveld, folio 24 en 24v, dd. 02-08-1735.
 2. ORA Barneveld 0203, boek 836, Buurtschap Callenbroek, folio 430, 430v, dd. 7-3-1736
 3. ORA 0203, boek 836, Buurtschap Callenbroek, folio 460. dd. 23-04-1743.
 4. ORA 0203, boek 836, Buurtschap Callenbroek, folio 430, 430v, dd.07-03-1736.
 5. ORA 0203, boek 836, dorp Barneveld, folio 139v, dd. 05-02-1755.
 6. ORA 0203, boek 836, Buurtschap Callenbroek, folio 507, 507v, dd.25-04-1757.
 7. ORA 0203, boek 836, dorp Barneveld, folio 220 en 220v, dd. 19-10-1762.

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 4
Back to previous
generation 2
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9