This page was last updated : 121009.
File size is: 48 k.
Fragment Genealogie Berghuijs
Generatie 2
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Berghuijs,
version 1.2,
Muiden, 2012.
© Copyright 2012 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Berghuijs Gen. nr. 2

2a. Hendrik Jacobsen Berghuis, geb. vóór ca. 1635, ovl. 1674-1675, wednr. afkomstig van Barneveld (1666), tr. 1o (huw. voorw. 12-7-)1658 Elbertjen Wijn(n)en, geb. vóór ca. 1610, ovl. 1664-1666, vermeld 17-12-1658 als Elbertje Wijnen, wed. van Reyer van Esvelt(¥), met haar tegenwoordige man Hendrik Jacobs, wier erfgenamen belenders zijn te Barneveld (1677), laat een - bij de huw. voorwaarden geregisteerd - kapitaal na van ƒ 1100,-- waarvan de renten te betalen zijn aan haare behoeftige vrinden of armen van Barneveld, dr. van Wijn Woulters en Elbertgen NN, otr. 2o Barneveld geref. 2-9-1666 (beiden onder patroniem, tr. wellicht te Hoevelaken?)) Annetgen Hessels, ovl. na 1675, dr. van Hessel Everts, van Swartebroek onder Voorthuijsen (1666), Zij hertr. Barneveld geref. 21-11/12-12-1675 Jan Peters Romeijn, wednr. van Lisje Lubberts.

Op 21-3-1629 passeert een akte van transport en oprukking van het heerengoed Evert-Woltersgoed, te Kootwijk, voor de echtelieden Reyer van Esfelt en Elbertgen Wijnen, dochter van wijlen de echtelieden Wijn Woulters en Elbertgen NN. [1]


COMMENTAAR(¥) Volgens Ref. [2] "trouwde Reyer van Esvelt met Elbertgen Wijnen en overleed na zijn echtgenote, zonder kinderen na te laten." Dit is niet overeenstemming met het trouwen vam Elbertje Wijnnen in 1658 als diens weduwe!

Elbertje Wijnen en Hendrik Jacobs Berchuis, vermeld 1664. [3]
In 1768 wordt Hendrik Berghuys vermeld als curator ofte administrateur van een seekere somma familiegelt heencomende van Elbertjen Wijnen.[4]
Op 4-5-1669 wordt seekere gedeelte vant erff gent. Creijencamp en van Oldenbernevelt twelck Jan Tuenissen en Aeltijen Hendricks, door dode en offsterven van zal. Elbertijen Wijnnen is angeerfft neffens sodane erff en versterffenis als haer eluijden, van voors. zal. Elbertijen Wijnnen is angeerfft, beswaert met 250 gl. ten behoeve van Hendrick Jacopsen Berghuijs en Annetgen Hessels eluijden. Geregistreert den 16 nov. 1676.[5]
1674 Akte in het Archief van het Huis Ter Schuur, waarbij de erfgenamen van Elbertgen Wijnen, vrouw van Henrick Jacobsen Berghuis, hun aandeel in het erf Creyencamp, met 2 stukken land, eertijds van het goed Byler afgedeeld, in Evert Woutersgoed te Kootwijk, in delen in het Kootwijker Boven- en Benedenbos, in een hof en in grond aan de Groene Steeg, een huis aan het Beeckeinde en een plechte in een huis aan het Frouwendijkje overdragen aan Johan van Dompseler en Alberta van Ommeren. [6]
Barneveld: akte d.d. 16-04-1732. Alzoo Jan van Dompseler Heijmans, weduwenaar van Maria van Coot, nalatende vijf kinderen, met name Hendrik, Woutherus, Jacobus, Heijmen en Hendrikjen van Dompseler, door gemelde egtel[7] in egten staet verwekt en gemelde weduwenaer ongelegen komt om met gemelde kinderen te blijven, sonder sig te veranderen, soo is volgens ordentelijke plight, een maegescheijd tussen hem ende wettige mombaren opgerigt, op navolgende wijse: Na dat al vooren voo af was gebleken, alles gepasseert en gedaen te zijn, het geen na regt en eerlijkheid behoord en sijnde uijt balans van dien bevonden dat de kinderen uijt het gerede, sonder eenige lasten des boedels, toekomt, vrijgeld een summa van vijf hondert gldn en wegens het ongerede, bij conventie een kamp land, gelegen aen de Arnhemsche weg, in sijn bekende bepalingen, soo als van Vonk Smit door gemelde egteluijden is aengekogt, uijtgesondert de jonge gepoote boomen en houtgewas, welke ten profijte van haer vader sullen blijven, welke ook soo gereede als ongereede volgens ordentlijke tugtbrief daer van in den boedel bevonden, sal houden en genieten, soo lang hij leeft, mits daer en tegen de gemelde vijf kinderen in alles gerak te doen en te behandelen soo als een eerlijk en ordentlijk vader betaamt nae sijn hart, blijvende nog in specie volgens de gemelde tugtbrief voor de dogter uijt het gerede bedongen, alle het goud en silver, tot haers moeders lichaam voorheen gebruijkt, bestaande in een goude keten, drie dubbeld, met sijn toebehoren, item de goude ringen, grote en kleine, vorders silver van alderleij soort, niets uijtgesondert, nevens japponnen, samaren, tabberden en vorder kleding soo als van haer moeder zaliger gedragen zijn. Wijders sullen de kinderen hebben alle soodanige gerede en ongerede, soo als na de dood van haer grootvader uijt dien boedel wegens haer moeder is toekomende, waertegens de vader Jan van Dompseler Heijmans sal hebben en behouden, alle de gerede inboedels goederen soo als tegenwoordig besit, niets uijtgesondert, nevens all actien en crediten waer sij zijn genoemt of ongenoemd, nevens alle de ongerede goederen, door hem tegenwoordig besittende en soo als hem van sijn olders sijn aengeërft en aangestorven, mits de lasten des boedels ook te dragen, soo groot, als kleijn en in specie het capitael door egtel[8] genegotieert ter summa van elf hondert gldn: behorende aen de familie waer van de intrest aen de benodigde word betaald, invall sulks vereijtt welk capitael is uijt een liefdadigheid tot dien eijnde beleid, door Elbertje Wijnen(¥) en vorders als het gene desen boedel debet is, niets uijtgesondert, waer mede partijen, zoo vader, als mombaren in den minne en na regten sijn en blijven gescheijden, gelijk erffmagescheijdt regt is in Veluwen en sal dese moeten geapprobeert worden daer sulks behoord, tot nakoming deses verbinden contrahenten haer en hare erven personen en goederen, deselve tot dien eijnde submitteerende de judicature en executien des wel Ed Hove van Gelderland en alle andere Heeren, Hooven en gerigten, met renunciatie van alle eenigsins teegenstrijdig contrarieerende en sijn hier van twee allens luijdende gemaekt en in oirkont getekent in Barneveld op den 15 april 1732. onder stont J. v. Dompseler Heijmans, H. v. Dompseler E. van Barneveld als mombaer, W. v. Dompseler F. van den Ham als mombaer, Jan van Wolfswinkel als getuijgen Jan Hendrik Brouwer als getuijgen. Geregistreert op den 16 april 1732. [9]
Op 5-6-1744 zijn Jan van Dompseler Heijmans x Maria van Coot, wegens opgenomen penningen, schuldig aan Cornelis Gerritsen en Jan Brouwer als naast bestaanden van Elbertje Wijnen en uijt dien hoofde wettige administrateurs, van een capitael groot ƒ 1100,-- soo gemelte Elbertjen Wijnen in conformite van haar huwelijkse voorwaarden met haar bruijdegom Hendrik Jacobsen in dato den 12 julij 1658 opgerigt heeft, gemaakt om bij twee van haar naaste vrinden te worden belegd en de renten te betalen aan haare behoeftige vrinden of armen van Barneveld. Als onderpand dient al hun aangedeelde en aangekogte goederen aan en op het erf en goed de Coot. Geroijeert den 7 julij 1774. [10]

COMMENTAAR(¥) Uit bovenstaande blijkt dat Elbertje Wijnen een kapitaal groot ƒ 1100,--, heeft nagelaten voor de liefdadigheid en dat dit in 1744 wordt geadministreerd door haar nabestaanden Cornelis Gerritsen en Jan Brouwer. Hoe dezen familie zijn van Elbertje, is nog onbekend.


COMMENTAAR(¥) Aangezien Elbertje Wijne bijna 50 jaar oud geweest moet zijn toen zij trouwde met Hendrik Jacobsen Berghuis moet worden aan genomen dat alle kinderen van laatsgenoemde stammen uit diens tweede huwelijk met Annetgen Hessels. Voorts is er een hiaat in het geref. doopboek Barneveld mei 1674 - mei 1674.

Referenties van de gegevens van generatie 2 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Berghuijs --- Generatie 2 ( 38 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
 1. ANF 14(1901)20
 2. NL 70(1953)382
 3. Arch. Rekenk. mv. l5SOfoI. l27vso, gecit. in VG 76.41
 4. ORA Barneveld 0203, boek 846, buurschap Garderbroek, folio 158, 158v, 159, dd. 05-12-1768
 5. ORA Barneveld 0203, boek 835, Callenbroek, folio 2, dd. 16-11-1676.
 6. Gelders Archief. Toegangsnr 0434 Huis Ter Schuur, Ambt Barneveld, akte nr. 108
 7. uijden
 8. uijden
 9. Barneveld, ORA 0203, boek 835, dorp Barneveld, folio 93E, 94, dd. 16-04-1732
 10. ORA Barneveld 0203, boek 836, Buurtschap Esvelt, folio 258, dd. 05-06-1744
 11. zie J.F.X. van den Bergh, Het Archief van het zeer oude en voorname College van de Malen op het Hoogland buiten de stad Amersfoort, dl. III Rekeningen, Den Haag, M. Nijhoff, 1898
 12. zie ook mededeling J.G. Smit te Leidschendam
 13. ORA Barneveld 0203, boek 835, dorp Barneveld, folio 49v
 1. ORA Barneveld 0203, boek 835, dorp Barneveld, folio 59.
 2. ORA BArneveld 0203, boek 835, Callenbroek, folio 25v, dd. 13-06-1722
 3. ORA 0203, boek 835, dorp Barneveld, folio 101, 101v, dd. 08-10-1732.
 4. ORA 0203, boek 836, Buurtschap Callenbroek, folio 450v, 451 dd. 23-02-1739.
 5. ORA Barneveld 0203, boek 835, dorp Barneveld, folio 107, dd. 16-04-1733
 6. uijden
 7. ORA Barneveld 0203, boek 835, dorp Barneveld, folio 104v, d.d. 16-04-1733
 8. gistreert
 9. ORA Barneveld 0203, boek 835, dorp Barneveld, folio 105, d.d. 16-04-1733
 10. ORA 0203, boek 836, Buurtschap Callenbroek, folio 455v, 456 dd. 03-06-1739.
 11. ORA 0203, boek 836, Buurtschap Callenbroek, folio 458v, dd. 01-08-1741.
 12. ORA 0203, boek 836, Buurtschap Callenbroek, folio 458v, dd. 11-07-1741.
 13. ORA 0203, boek 843, buijrschap 't Swartebroek, folio 278, dd. 04-08-1741.
 1. ORA Barneveld 0203, boek 836, dorp Barneveld, folio 65E, 66 en 66E, dd. 29-02-1741
 2. ORA 0203, boek 836, dorp Barneveld, folio 121v en 122, dd.11-04-1752
 3. zie ook VG 13(1988)12
 4. ORA Barneveld 0203, boek 835, dorp Barneveld, folio 66.
 5. ORA Barneveld 0203, boek 835, dorp Barneveld, folio 83v
 6. ORA Barneveld 0203, boek 835, dorp Barneveld, folio 84, 84E, dd. 04-08-1731.
 7. ORA Barneveld 0203, boek 835, dorp Barneveld, folio 78
 8. ORA Barneveld 0203, boek 835, dorp Barneveld, folio 80v, 81
 9. ORA Barnweveld 0203, boek 835, dorp Barneveld, folio 92, dd. 28-02-1732
 10. ORA Barneveld 0203, boek 835, dorp Barneveld, folio 104v, d.d. 16-04-1733
 11. ORA Barneveld 0203, boek 836, Buurtschap Glinde, folio 614, 614v, dd. 11-11-1737
 12. VG 13(1988)12

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 3
Back to previous
generation 1
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9