This page was last updated : 151212.
File size is: 84 k.
Fragment Genealogie Voomberg(h)
Generatie 1
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Voomberg(h),
version 1.2,
Muiden, 2015.
© Copyright 2015 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Voomberg(h) Gen. nr. 1

Wapen Voombergh: In (blauw) een (zilveren) berg waaronder een (zilveren) slingerpad dat naar de schildpunt loopt. Helmteken: een vlucht waartussen een zespuntige ster. Dit wapen komt voor op negentiende-eeuwse lakzegels van leden van het geslacht Voombergh [1] en wordt beschreven door Koenen[2] als "een sprekend wapen n.1. een berg en slingerpad, dat van den voet van den berg ("vom Berg") naar de schildpunt loopt".

Bij de samenstelling van de Kwartierstaat Van Schothorst kwamen enkele aangehuwden Voomberg(h) in beeld, naar wie nader onderzoek is verricht. De resultaten daarvan worden hier weergegeven. Recent is door Ref. [3] een groot aantal aanvulingen ter beschikking gesteld uit het Van Lennep archief in Amsterdam.[4]

Het fragment begint met nr. 1a Jan (ten) Voombergh die in 1611 grondeigenaar was in het Schoutambt Raalte. [5]


I

1a. Jan (ten) Voembargh, geb. ca. 1605, ovl. na 20-10-1691, wordt in 1654 genoemd als bezitter van het goed de Voombergh in de buurtschap Linderte bij Raalte, is in 1655 keurnoot (gerechtsassessor), en treedt op 27-1-1657 op als gedaagde in een proces over bieraccijns te Raalte, terwijl de rentmeester van het kapittel van Deventer op 27-4-1686 panding op al zijn goed voor achterstallige betaling van zaad en groenpacht sedert 1661, procedeert in 1690 over chirurgijnsloon inzake zijn overleden zoon Hendrik, wordt op 20-10-1691 voor het laatst genoemd,[6] tr. NN.II

2a. Henric (Hendrik) Jans Voomberg(h), geb. vóór ca. 1640, ovl. vóór 13-10-1675, is waarschijnlijk al vrij jong ziek geworden en overleden, tr. Raalte ca.1660[9] [10] Anneke (Anna) Jacobs, ovl. feb. 1676 - jan. 1678, dr. van Mr. Jacob Herms, brouwer en keurnoot te Raalte (1655), en van Hendrikje Grim (uit een familie die te Raalte gegoed is). Zij hertr. Joan Gerrits, die wegens problemen met de verdeling van Anna's nalatenschap op 1-2-1678 alle onroerende goederen voor ƒ 5500,-- van Hendrik en Anna's kinderen koopt.III

3a. Jacob Voomberg, geb. vóór ca. 1665, ovl. mei 1739 - nov. 1741, wordt in 1715 tot diaken van de gereformeerde kerk gekozen,[17] keurnoot te Raalte (1718, 1732 en 1737). tr. vóór 3-7-1688 Everdi(j)ne Tonissen Velthui(j)s(en), geb. vóór ca. 1670, ovl. Raalte tussen 28-11-1741 en 8-6-1745, dr. van Tonis Gerrits Pas(t)man (alias van/op't Velthuijsen), keurnoot te Raalte (1688, 1698), en van NN op de katerstede Velthuisen onder Luttenberg.[18] [19] Zij wonen in het dorp Raalte (1688..1709) en worden vermeld als geref. lidmaten te Raalte in het Voomberghuis gelegen naast de brouwerij de Zwarte Arend (1699), waar zij in 1716 nog wonen.

In 1690 kopen Jacob Voomberg en zijn vrouw het allodiaal goed de Weghorst in de buurtschap Tyenraan even te noorden van Raalte, en in 1702 en 1704 landerijen in de Raalter Enk. [20]

Op 15-12-1716 testeren Jacob Voombergh en Everdina van Velthuysen. Zij bezitten dan o a. het allodiaal goed de Weghorst [21] en de Boetelerkamp [22] en bewoonden het Voombergshuys.[23]

Op 15-5-1739 testeren zij opnieuw en bezitten dan de boerderij de Boetelerkamp.[24]

Op 28-11-1741 testeert Ever(har)dina Velthuijs opnieuw nu als weduwe van Jacob Voomberg.

Op 8-6-1745 vindt scheiding en deling van de nalatenschap van Ever(har)dina Velthuijs plaats. [25]IV

4a. Henrick Voomberg, ged. geref. Raalte 5-2-1688, ovl. na 1726, voor 15-5-1739[36], bezit land op de Bleekenkamp (1726),[37] tr. vóór 1713 J(o)hanna Smits, geb. vóór ca. 1686, ovl. na 1704, wordt in juli 1704 geref. lidmaat op belijdenis te Raalte, wonend bij haar moeder in de Kroon, verdeelt net haar broer de nalatenschap van hun vader (1714),[38] dr. van Gerrit Smit(t) en Hendrikjen E(n)gberts (zie Kwartierstaat Van Schothorst nr. 829 ). Zij wonen in het dorp Raalte (1713..1723).

4b. Albert Voomberg, ged. geref. Raalte 20-3-1692, ovl. na 1731, voor 29-10-1738[42], heeft geldschuld aan Jan Smit (1719), keurnoot te Raalte (1731), tr. 1716-1719[43] Steventje Bomers (Beumer), ged. Twello 8-8-1686, ovl. na 1745, j.d. van wijlen Jacob Bomer van Twel (1713), wed. van Henrijkus Smits (1718),(zie Kwartierstaat Van Schothorst nr. 414 ), woont met haar eerste echtgemoot te Raalte in het dorp (1716), en idem met haar tweede echtgenoot (1720..1728), woont als weduwe Voombergh op de Nijencamp (1738), is geld schuldig (1740), regelt de voogdijschap over haar kinderen bij Albert Voomberg 4-1-1740 (Willem, hun oom is voogd), compareert 1745.[44]

4c. Willem Voomberg, ged. geref. Raalte 7-5-1702, ovl./beg. Wijhe 4/7-9-1781, vestigt zich te Wijhe als koopman in 1731 en is daar keurnoot in 1750 en 1752, woont als wednr. van Hendrika Grijpmoed onder Wijhe (1746), koopt regelmatig onroerend goed (1740..1767), erft met zijn zoon Albert van zijn schoonvader het huis dat hij bewoont te Wijhe in de Langestraat, een stuk land het Broekslag geheten, drie akkers bouwland in de Wijse Enk, de helft van vijfte half akkers in het Bosje in de Enk, het halve Jan Berentsplaatsje, de halve Venuscamp enz., alsmede 1434 carolus gulden die hij als uitzet van zijn inmiddels overleden eerste vrouw had ontvangen, koopt in 1760 van zijn zoon Albert, die dan in Amsterdam woont, al diens onroerende goederen in Wijhe,[48] tr. 1o Wijhe 3-5-1732[49] Hendrika Grijpmoet(s), geb. vóór ca. 1715, beg. Wijhe (in graf van haar vader) 22 sept. 1735, dr. van Albert Hendriksz Grijpmoet, meester-timmerman, keurnoot, diaken en eigenaar van onroerend goed in en rond Wijhe, en van Marrigje van der Veen,[50] [51] tr. 2o Wijhe geref. 30-3-1746 Jannichien Doornink(s), ged. geref. Wijhe 25-2-1723, ovl./beg. Wijhe 30-4/4-5-1804, j.d. wonend onder Wijhe (1746), dr. van Hermen Derksen Doornink en van Yda Lubberts.[52]

Overlijdensannonce van Jennichjen Doorninck (1723-1804).[53]
klik op plaatje(s) om te vergroten
Op 11-5-1740 koopt Willem Voomberg de katerstede de Vinkerije in de buurschap Pleegste, en verkoopt deze 1-8-1741. [54]

In 1754 passeert een transportbrief voor het schoutengericht van Wijhe waarbij de kinderen van Jan Jansen Rijsebos verklaren verkocht te hebben aan Willem Voomberg en vrouw twee akkers buitendijks in de buurtschap Wijnvoorden, zooals deze op den 9 October j.l. publiek zijn verkocht, met een afschrift van de koopconditien. [55]

Op 27-3-1767 passeert een transportbrief voor het schoutengericht van Wijhe, waarbij Berent Wiechmus en zijn vrouw Trijntje Willems verklaren verkocht te hebben aan Willem Voomberg en vrouw twee morgen groenland, de Schellemate geheeten, gesproten uit het erve de Woert, gelegen in de buurtschap Tongeren. Met oudere transportbrief van 29-3-1746. [56]

Op 14-12-1796 passeert een leenbrief, waarbij Hendrik van Campen als gemachtigde van Jennigje Doornick, wed. van Willem Voomberg, door den leenverwalter van den Hof te Colmschate, na afdracht van verzuim, wordt beleend met het Langeslag, hoerende onder het volschuldige hofhoorige erve Rietberg, gelegen onder Wijhe in de buurtschap Tongeren. Bijbehorende stukken de volmacht van 9-12-1796, de koopbrief van 11-9-1759 en de transportbrief van 17-4-1760, benevens een brief van den leenverwalter van 29-9-1796. [57]V

5a. Albert Voombergh, ged. geref. Wijhe 25-10-1733, ovl. Utrecht 20-4-1811, beg. Pieterskerk, wordt poorter van Amsterdam (1768), koopman in manufacturen en lakens te Amsterdam, woont in de Kalverstraat (1760), aan de noordzijde van de Nieuwendijk, hoek Gravenstraat (1766), doet de koopmanschap uiteindelijk over aan zijn zoon Willem en renteniert van het geld dat zijn tweede vrouw aan hun dochter (Regina Christina Voombergh) heeft nagelaten, eerst te Amsterdam, verhuist rond 1780 naar Utrecht, koopt in 1789 het buiten Stadwijk waar hij enkele jaren met zijn gezin zomer en winter doorbrengt, wordt in Het naamregister van alle kooplieden van Amsterdam van 1792 vermeld als Alb. Voombergh op de Keizersgracht, 2e huis van de gewezen schouwburg, keert rond 1802 weer terug naar Utrecht,[79] otr./tr. 1o Amsterdam geref. Nieuwe Kerk 29-8/14-9-1760 ,[80] Maria van Heekeren, ged. geref. Amsterdam Westerkerk 8-3-1743[81], ovl./beg. Amsterdam Oude Kerk 8/12-8-1769 ("Maria van Heekeren huisvrouw van Albert Vroombergh !), dr. van Dirk van Heekeren, apotheker, en van Aefje Haeck,[82] otr./tr. 2o Amsterdam geref. 2/18-3-1770 Christina van Heyst, geb. IJsselstein (Utrecht?[83]) 10-2-1740, ovl./beg. Amsterdam Wester Kerkhof 3/9-4-1774 ("Christina van Heijst huisvrouw van Albert Voombergh"), doopsgezind, wed. van Jacob Verbeek (huw. 1760) uit een doopsgezinde familie van zijdehandelaren te Utrecht, van wie zij een huis aan de zuidzijde van de Nieuwendijk nr 141. genaamd de Beek, had geërfd,[84] dr. van David van Heyst, kassier, en van Regina Elter,[85] otr. 3o Amsterdam geref. 20-7-1780 , en otr. 3o Utrecht 6-8-1780[86] Anna Christina Elisabeth Muntendam, geb. Utrecht 11-12-1755, ovl. Utrecht 16-2-1823, woont te Utrecht (1822, 1823) op de Oude gracht (1823), dr. van Nicolaas Muntendam, boekdrukker in de Mariastraat te Utrecht, en van Elisabeth Bronkhorst.[87]

In 1752 erft Albert Voombergh van zijn grootmoeder van moeders kant (Marrigje van der Veen) enkele katerstedes: de Harm Gerritskamp, de halve Heillevenskamp in de buurschap Tongeren, de halve Venuskamp en bouwland in de Enk, in 1752.[88]

Van zijn moeder (Hendrika Grijpmoet) erft hij haar onroerend goed, dat hij in 1760 verkoopt aan zijn vader omdat hij zich te Amsterdam vestigt als koopman in Engelse manufacturen en lakens. [89]

Op 4 september 1760 worden te Amsterdam de huwelijkse voorwaarden opgemaakt van Albert Voombergh, bruidegom, en Maria van Heekeren, bruid, waarvoor haar voogden, haar broer Jan van Heekeren en Jurriaan Bartels aanvankelijk geen toestemming wilden geven. Na het huwelijk maken zij op 18-9-1760 samen een testament en verklaren daarbij nog geen vijftig mille gegoed te zijn. Na haar dood in 1769 kregen hun beide zoons Willem Hendrik en Dirk Jan elk vier mille uit het erfdeel van hun moeder.[90]
Op 10-12-1769 koopt Albert Voombergh van Barend Tobias een huis aan de Nieuwendijk tussen de nieuwe brug en de Mandemakerssteeg, nr. 139, waar de Vergulde balk” in de gevel staat, gelegen naast het huis nr. 141 dat zijn vrouw al had geërfd. Had hem die aankoop acht mille gekost, hij verkocht het uiteindelijk 26-4-1803 voor zeven. OPZOEKEN [91] DATUM??
Op 30-11-1779 verkoopt Barend Tobias aan Albert Voomberg voor ƒ 8000,-- een huis en erf op de Nieuwendijk vanouds genaamd de Gulden Balk tussen Oudebrugsteeg en Mandenmakerssteeg te Amsterdam.(CHECK) [92] [93]
Op 28-6-1785 verkoopt Bernard Adolph Freidler aan Albert Voomberg, voor ƒ 3000,-- een huis en erf, waar De Rode Haan in de gevel staat, in de achter de Grote Hal (Sint Pieterssteeg) op het plein te Amsterdam. [94]
Op 26-4-1803 verkoopt Albert Voombergh aan Evert Levert voor ƒ 7000,-- een huis en erf op de Nieuwendijk vanouds genaamd de Gulden Balk tussen Oudebrugsteeg en Mandenmakerssteeg te Amsterdam. [95] [96]
De Buitenplaats Stadwijk te 's-Graveland.[97]
De buitenplaats Stadwijk , met herenhuis en verder getimmerte, tuinen, landen, toe- en aanbehoren in 's-Graveland, gelegen aan de Straatweg van Soestdijk, op de hoek van de Oetgens- of Leeuwenlaan, kanton Loenen, nr. 95.
1783: Eigendom van Isaac Ernst de Petersen.
21-3-1789: Albert Voombergh koopt voor ƒ 8500,-- het buitentje Stadwijk, het voormalig Herenlogement gelegen op de zuidwesthoek van de Leeuwenlaan te 's-Graveland, van de familie de Petersen.[98]
1811: Anna Christina Elisabeth Muntendam erft Stadwijk na het overlijden van haar man Albert Voombergh.
2-4-1822: Clazina Elisabeth Voombergh koopt het goed aan uit de boedel van haar moeder Anna Christina Elisabeth Muntendam voor ƒ 4.000.
19-3-1828: Goed uit de boedel van Clazina Elisabeth Voombergh aanbedeeld aan haar weduwnaar, Isack Ernst de Petersen, het goed getaxeerd op ƒ 4750,--.
1828-1835: Het goed is in deze periode verkocht, want het komt in 1835 niet meer voor in de boedel van Isack Ernst de Petersen.

Jacob van Geuns (1769-1732) en Regina Christina Voombergh (1774-1821) getekend door vermoedelijk Wessel Lubbers.
Crayon
Datering: 1802
Bron: Meniste Vrijage
Locatie: S.H. van Geuns (1969)
Jacob van Geuns en Regina Christina Voombergh met vier kinderen (Matthias (1802), Albert (1806), Jan (1808), Anna Christina (1811), geschilderd door C. van Geelen.
Olieverf
Datering: 1817
Bron: Meniste Vrijage
Locatie: S.H. van Geuns (1969)

klik op plaatje(s) om te vergroten

Drie regenten en de binnenmoeder van het Leprozenhuis te Amsterdam door Louis Moritz.
v.l.n.r Michiel Abraham van Peene (..-1853), Arnaud Jacob de Bordes (1769-1826), Jhr. Isaac Ernst de Petersen (1780-1834), Weduwe K. Raven, binnenmoeder.
Olie op doek, 270 x 230 cm
Datering: 1818-1826
Bron : Amsterdam Museum

klik op plaatje(s) om te vergroten

5b. Antoni Voomberg(h), ged. geref. Wijhe 21-12-1755, ovl. of beg Wijhe 12-11-1807[116] (CHECK), j.m. te Wijhe (1792), koopman, lid Provisionele Representanten van het Volk van Overijssel (1795),[117] otr. Wijhe geref. 11-9-1792 (attestatie naar Avereest 5-10-1792) en otr. Amsterdam geref. 21-9-1792 tr. Avereest geref. 11-10-1792 (met attestatie van Amsterdam en Wijhe) Jannichje Meyer, geb. (Neede?), beg. Wijhe 28-12-1810[118], j.d. te Amsterdam (1792), dr. van Gerrit Meijer en Maria Harperink. Zij wonen aen de Langestraet in Wijhe (1795..1807). Zij hertr. Utrecht/Wijhe 17-6/2-7-1810 (attestatie afgegeven om te Wijhe te trouwen 3-7-1810)[119] Hendrik van der Horst, geb. Hattem, j.m., zn. van Dries van der Horst en Jennigje Kelders.

Overlijdensannonce van Antoni Voombergh (1755-1807). [120]
klik op plaatje(s) om te vergroten


VI

6a. Willem Hendrik Voombergh, geb./ged. geref. Amsterdam Oude Kerk 5/07-6-1761 (get. Jan van Heekeren en Alida Hotze), ovl. Amsterdam 9-2-1818, zet de affaire van zijn vader  "in lakens, corsagen, baaijen enz." voort,[133] vermeld in Het naamregister van alle kooplieden in Amsterdam van 1792 als koopman in Engelse facturen op de Nieuwendijk met de firma Voombergh & Verbeek, schrijft gedichten ter gelegenheid van het zilveren huwelijksfeest op 28-8-1793 van Abraham van Ketwich (wiens neef hij is) en Susanna Maria Ruswurm, gevierd op buitenverblijf Rusthoff aan de Vecht te Baambrugge,[134] fabrikant van vilt,[135] wordt na de Bataafse omwenteling in mei 1797 verkozen tot lid van de raad en - nadat deze in maart 1798 wordt ontbonden - in juni 1798 benoemd tot lid van de municipaliteit, lid van het Comité van Koophandel en Zeevaart,[136] regent van het Zijdewindhuis 1799-1806, en regent van het Leprozenhuis (1801-1818) , wordt in 1808 en 1809 voor zijn nijverheid beloond met een prijspenning, uitgevaardigd door "Lodewijk Napoleon, Koning van Holland, beschermer der Volksvlijt", vanwege zijn ("Bukking") baaien en vilten stoffen ("karsaai) die zich onderscheiden in kwaliteit, wordt in mei 1811 bij keizerlijk decreet benoemd tot adjunctmaire van Amsterdam (1811-1813), was in die functie een van de burgers die Napoleon Bonaparte verwelkomden bij diens bezoek aan Amsterdam op 9-10-1811, wordt na de vlucht van de Franse autoriteiten uit Amsterdam op 16-11-1813 uit die functie ontheven,[137] otr./tr. Amsterdam geref. 05/22-10-1786 Geertruijd(a) Beth, geb./ged. geref. Amsterdam Oude Kerk 23/27-3-1763 (get. Susanna van Santen en Geertruij Mes), ovl. Haarlem op huis Middenhout 12-7-1843 ("geen kinderen doch wel goederen nalatende"), is als Geertruyd Beth, huisvrouw van W. Hendr. Voombergh, regentes van het Oude Mannen- en Vrouwengasthuis te Amsterdam (1799-1828),[138] overleden te Haarlem aan de Paviljoenslaan doch wonende in Amsterdam, dr. van Tamme IJsbrandsz Beth, overman van de Oude Jagthaven, reder, cargadoor en makelaar in assurantiën, en van Susanna Hendriks van Santen.[139] Zij wonen te Amsterdam (1790..1818) op de Nieuwendijk 141 (ca. 1790), (1798), op het Singel bij de Blauwburgwal, waarschijnlijk nummer 91, waar ook zijn broer Dirk Jan woont.[140]

De intocht van Napoleon te Amsterdam, 9-10-1811, geschilderd door Mattheus Ignatius van Bree.
Olie op doek.
Datering: 1812-1813
Bron: Amsterdam Museum[141] . Locatie: Amsterdam Museum
Detail van nevenstaand schilderij met tiende van links Willem Hendrik Voomberg (1761-1818)
Bron: Suzette van 't Hof[142]

klik op plaatje(s) om te vergroten
Op 26-2-1802 verkoopt Willem Hendrik Voomberg aan Thomas Parker, een huis en erf waar Het Slot van Kronenburg uithangt in de Oude Teertuinen (Prins Hendrikkade) te Amsterdam.[143] Dit huis was in 1793 door zijn schoonvader gekocht.[144]
Op 19-1-1809 verkopen de erven van Martin Udink, wednr. van Cornelia Margaretha le Grand aan Willem Hendrik Voombergh, een stal met koetshuis en erf op de Langestraat (WZ) tussen Brouwersgracht en Roomolensteeg te Amsterdam. [145] Deze goederen waren onderdeel van een complex van zijn schoonvader.[146]

Beschrijving van de inboedel van Geertruijda Beth (1763-1843) op het Singel nr. 318 te Amsterdam, die op 27-2-1844 geveild zal worden.
klik op plaatje(s) om te vergroten

6b. Dirk Jan Voombergh, geb./ged. geref. Amsterdam Oude Kerk 11/18-12-1768 (get. Jan van Heekeren en Alida Hotze), ovl. Amsterdam 18-11-1824, makelaar in o.a. beleningen, obligaties, vaste goederen,en inboedels aan de Keizersgracht bij de Herenstraat (1762-1795), koopman (1799, 1812), drijft ssinds ca. 1800 samen met Abraham van Ketwich een firma en administratiekantoor het Huys van Negotiatie Ketwich & Voombergh[148] eigenaar van het Huis aan de Drie Grachten, een kapitaal pand aan de Nieuwe Doelenstraat 6 en koopt in 1806 van Mordechaij Mercado de buitenplaats Slotzigt aan de Vecht te Vreeland, woont daar in de zomer (in de wintermaanden in het grote huis Herengracht 179), breidt het huis uit met een aanbouw aan de Vechtzijde en bouwt een koepelkamer aan de tuinmanswoning,[149] is in 1806 samen met Willem Borski en Jan Bondt oprichter van de eerste grote kassiersinstelling Associatie Cassa in een woonhuis op Keizersgracht 132, met Jacob van Geuns (zie hierboven 5a sub 6) en Bartholomeus van der Hoolck Broes als eerste directeuren,[150] is commissaris van de Associatie Cassa (1814-1824) en raadslid (1814-1824) te Amsterdam, laat bij overlijden een vermogen van twee miljoen na, bij de verdeling waarvan zijn jongste dochter, Henriëtte Maria, Slotzigt erft,[151] otr./tr. 1o Amsterdam geref. 8/24-4-1791 en otr./tr. 1o Utrecht geref. Catharijnekerk 10/25-4-1791[152] Aletta Cornelia Rutgers, geb./ged. geref. Utrecht 26/28-9-1768, ovl./beg. huis Bleeklust bij Weesp/Amsterdam Nieuwe Kerk 27/31-10-1801 ("Aletta Cornelia Rutgers huisvrouw van Dirk Jan Voombergh"), dr. van Isaac Rutgers en van Johanna Huberta van Taack, otr./tr. 2o Amsterdam 29-7/24-8-1803 ,[153] [154] Maria Margaretha van der Vliet, geb. Amsterdam 2-1-1775, ovl. Amsterdam 15-12-1811 (laat één dochter na)[155] volgens Labouchere overl. Amsterdam 14 dec. 1811 CHECK, wordt lidmaat van de Doopsgezinde gemeente De Zon 22-2-1795 (get. Henriette van der Leije en Jan Lucas van der Vliet). dr. van Jan Lucas van der Vliet, koopman, lid der firma Gebrs. van der Vliet, en directeur van de Stadsbeleenkamer,[156] en van Henriette von der Leyen.[157]

Geschilderd portret van Dirk Jan Voombergh (1768-1824) toegeschreven aan Charles Howard Hodges.
Olieverf op doek, 72 x 59 cm
Datering: 1800-1824
Locatie: Particuliere collectie (1992)
Bron: RKD
Portretminiatuur van Aletta Cornelia Rutgers (1768-1801) door een onbekende kunstenaar.
7 x 5,5 cm (dagmaat)
Datering: 1775 - 1799
Locatie: Particuliere collectie (1992)
Bron: RKD

klik op plaatje(s) om te vergroten

Frontpagina van de "Huwelyks-zangen, ter bruilofte van den ... heere Dirk Jan Voombergh, en jongvrouwe Aletta Cornelia Rutgers" d.d. 25-4-1791 met bijdragen van Maria Rutgers, G(errit) Nierop en B(enjamin) Trakranen.
Bron: Ref. [158]
Overlijdensannonce van Aletta Cornelia Rutgers (1768-1801).[159]
klik op plaatje(s) om te vergroten
Op 24-12-1796 verkoopt Dirk Jan Voombergh in een openbare verkoping te Utrecht obligaties ten laste van de Provincie Utrecht en een recepis. Er wordt verwezen naar een overdracht d.d. 28-10-1796 voor notaris A. van Beem te Amsterdam, een testament d.d. 4-5-1770 voor notaris G. Bouman te Amsterdam, een testament d.d. 7-8-1794 voor notaris A. van Beem te Amsterdam, en een overdracht d.d. 7-9-1796 voor notaris A. van Beem te Amsterdam. [160]
Op 28-12-1796 transporteert Dirk Jan Voombergh wonend te Amsterdam, twee obligaties, elk van ƒ 1000,-- ten laste van de Provincie Utrecht, aan respectievelijk Geertruy Nikerk, en aan Gerrit Doedes apotheecar te Utrecht Er wordt verwezen naar de voorgaande openbare verkoping d.d. 24-12-1796 en de daarin genoemde stukken. [161]
Op 16-8-1797 sluiten Dirk Jan Voombergh wonende te Amsterdam enerzijds en Arnoud Loten, Adriaan van Romondt en Frans Cornelis Craeyvanger, raden in de voormalige vroedschap van Utrecht en oud-gecommitteerden ter directie van de momboirkamer van Utrecht, anderzijds, een overeenkomst over aflossing schulden van Arend Rutgers, gewezen administrateur van de momberkamer van Utrecht, en zwager van de eerste comparant. [162]
Op 14-2-1800 benoemen Dirk Wernard van Vloten gehuwd met Anna Gillina van Taack wonende te Utrecht, Dirk Jan Voombergh koopman wonende te Amsterdam, en Cornelis de Wys tot executeurs over hun nalatenschap [163]
Op 3-10-1801 verleent Anna Gillina van Taack, wed. van Dirk Wernard van Vloten wonende te Utrecht, machtiging aan Dirk Jan Voombergh wonende te Amsterdam, om aanbreng te doen van effecten in Holland voor het collateraal vanwege overlyden van haar echtgenoot [164]
Op 14-11-1801 verkopen Dirk Jan Voombergh, wedr. van Aletta Cornelia Rutgers namens zyn minderjarige kinderen, en Cornelis de Wys in een openbare verkoping aan Gysberta Ruiseveen en aan Johannes Telen, 2 kameren off wooningen, oz Agterom, by de Oudekamp belend zw: Godskameren van capittel van Oudmunster, gelegen in het gerecht Utrecht. Er wordt verwezen naar een procuratie d.d. 6-11-1801 voor notaris N. Obbes te Amsterdam betreffende Dirk Jan Voombergh als erfgenaam van zyn echtgenote. [165]
Op 8-12-1801 benoemt Anna Gillina van Taack, wed. van Dirk Wernard van Vloten wonende te Utrecht, Dirk Jan Voombergh wonende te Amsterdam tot executeur over : - goederen en effecten in de Verenigde Staten, [166] - goederen en effecten in Engeland, [167] - goederen en effecten in Frankryk [168]
Op 8-12-1801 machtigt Anna Gillina van Taack, wed. van Dirk Wernard van Vloten wonende te Utrecht, Dirk Jan Voombergh wonende te Amsterdam, tot het houden der boeken en correspondentie inzake negotiatie ten laste van planters in Essequebo en Demerary, met goedkeuring van commissaris Andries Jan Strick van Linschooten. [169]
Op 30-11-1802 verkoopt Willem Douwe van 't Vlie aan Dirk Jan Voombergh, een Ddubbel huis en erf op de Fluwelenburgwal (Oudezijds Voorburgwal) hoek Grimburgwal en Oudezijds Achterburgwal te Amsterdam. [170]
Op 24-1-1803 transporteert Lambertus Jan Siccama echtgenoot van Theodora Agatha van Westrenen wonende te Utrecht, aan Dirk Jan Voombergh, een obligatie van ƒ 1000,-- ten laste van Willem prins van Oranje en Nassau Er wordt verwezen naar een scheiding d.d. 31-8-1796 voor notaris T. Koppen. [171]
Op 18-5-1803 verkopen de erven van Isaac van Ketwich, echtgenoot van Aagje van Camstra, aan Dirk Jan Voombergh, een stal met koetshuis en erf in de Oude Nieuwstraat (WZ) te Amsterdam. [172]
Op 2-4-1805 machtigt Anna Gillina van Taack, wed. van Dirk Wernard van Vloten wonende te Utrecht, Dirk Jan Voombergh om haar te representeren c.q. namens haar te assisteren by de vergadering van de Assurantie Compagnie te Amsterdam wegens het sterven van commissaris Anthony Bruyning [173]
Op 17-1-1811 verkoopt Dirk Jan Voombergh aan Hendrik Meulekamp, een stal met koetshuis en erf in de Nieuwe Nieuwstraat (WZ) te Amsterdam. [174]
Op 19-12-1810 verkopen de erven van Raijmond de Smeth aan Dirk Jan Voombergh, een huis en erf in de Nieuwe Doelenstraat te Amsterdam. [175]
Lijst der honderd hoogst aangeslagenen samengesteld ten behoeve der verkiezingen binnen Amsterdam 1812.[176]
nr. 88. Dirk Jan Voombergh, geb. 11 Dec. 1769 (sic!), koopman, weduwenaar met twee dochters en een zoon, inkomen francs 50.000, aanslag francs 2723.06

Portret van Albert Voombergh (1793-1851) toegeschreven aan Heinrich Siebert (I).
Pastel, 40 x 33,5 cm
Datering: 1825-1849
Locatie: particuliere collectie (1992)
Bron: RKD
Het huis Hoog Beek en Royen te Zeist.
Prent (litho) naar een tekening van Petrus Josephus Lutgers.
Datering: ca. 1868
Bron: Het Utrechts Archief.

klik op plaatje(s) om te vergroten

(Handgeschreven concept?) annonces betreffende de geboorte in 1799 en 1801 van twee dochters van Dirk Jan Voombergh en Aletta Cornelia Rutgers.[189] (Handgeschreven concept?) annonces betreffende geboorte en spoedig overlijden van een zoon van Dirk Jan Voombergh en Aletta Cornelia Rutgers, en van overlijden van Dirk Jans' tweede vrouw.[190]
klik op plaatje(s) om te vergroten

De buitenplaats Slotzigt aan de Vecht te Vreeland, door Henrietta Maria Voombergh (1805-1866) bewoond van 1824-1866.
Tekening door Petrus Josephus Lutgers.
Datering: 1836
Bron: Ref. [193]
De buitenplaats Slotzigt aan de Vecht te Vreeland.
Datering: onbekend.

klik op plaatje(s) om te vergroten
Archief Huis Sans Souci te Vreeland:[194]
1828: Akte van verkoop door Hendrik Hageman Frijmersum aan Henrietta Maria Voombergh van de hofstede Sans Souci met 28 bunder land te Vreeland, met een akte van depot van voornoemde akte.[195]
19-7-1867: Akte van scheiding en deling van de roerende goederen van de nalatenschap van Anna Gelina Voombergh, weduwe van Joan Christoph Rente Linsen, waarbij aan Philippina Constantia Isabella Voombergh de hofstede Sans Souci c.a. te Vreeland wordt toebedeeld. [196]

Referenties van de gegevens van generatie 1 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Voomberg(h) --- Generatie 1 ( 196 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • VanLennep-Amsterdam = Stadsarchief Amsterdam, toeg.nr. 238, Archief van de Familie Van Lennep en Aanverwante Families, inv.nr. 916 Genealogische aantekeningen over de families Voombergh, ..., inv.nr. 995 Verzameling van oorkonden betrekking hebbende op het geslacht Voombergh, bijeengebracht door F.K. van Lennep, inv.nr. 996 Stukken en aantekeningen betreffende Voombergh
 1. CBG Heraldische databank
 2. Wap. 4(1900)220
 3. Mededeling Joan Labouchere, 2015
 4. VanLennep-Amsterdam
 5. Voluntaire Zaken27-4-1686, gecit. in Wap. 4(1900)162
 6. VanLennep-Amsterdam
 7. VanLennep-Amsterdam
 8. VanLennep-Amsterdam
 9. NP 73(1989)178
 10. VanLennep-Amsterdam
 11. Wap. 4(1900)162
 12. VanLennep-Amsterdam
 13. VanLennep-Amsterdam
 14. NP 73(1989)178
 15. NP 73(1989)175
 16. VanLennep-Amsterdam
 17. VanLennep-Amsterdam
 18. zie ook Wap. 4(1900)162 CHECK
 19. VanLennep-Amsterdam
 20. VanLennep-Amsterdam
 21. zie Raalte 12 / 20-8-1690
 22. zie Raalte 3-7-1688 pag 436. Transporten Rijksarchief in Overijssel
 23. Wap 4(1900)162
 24. VanLennep-Amsterdam
 25. VanLennep-Amsterdam
 26. VanLennep-Amsterdam
 27. VanLennep-Amsterdam
 28. VanLennep-Amsterdam
 29. VanLennep-Amsterdam
 30. VanLennep-Amsterdam
 31. VanLennep-Amsterdam
 32. NL 48(1930)222
 33. VanLennep-Amsterdam
 34. VanLennep-Amsterdam
 35. NL 48(1930)222
 36. VanLennep-Amsterdam
 37. VanLennep-Amsterdam
 38. VanLennep-Amsterdam
 39. VanLennep-Amsterdam
 40. VanLennep-Amsterdam
 41. VanLennep-Amsterdam
 42. VanLennep-Amsterdam
 43. zie ook Wap. 4(1904)162
 44. VanLennep-Amsterdam
 45. zie ook Wap. 4(1904)162
 46. VanLennep-Amsterdam
 47. VanLennep-Amsterdam
 48. VanLennep-Amsterdam
 49. VanLennep-Amsterdam
 50. HCO, toeg. nr. 1273 Families Vervoort en Ten Harmsen te Deventer en Wijhe, inv. nr. 166
 51. VanLennep-Amsterdam
 52. GN 15(1960)101
 53. CBG
 54. VanLennep-Amsterdam
 55. HCO toeg. nr. 0319, families Ter Poorten en Voomberg, inv. nr. 25
 56. HCO toeg. nr. 0319, families Ter Poorten en Voomberg, inv. nr. 26
 57. HCO toeg. nr. 0319, families Ter Poorten en Voomberg, inv. nr. 27
 58. NP 36(1950)190
 59. NP52(1966)289
 60. VanLennep-Amsterdam
 61. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
 62. Dominees.nl
 63. Her. Bib. 9(1882)235
 64. Her. Bib. 9(1882)235
 65. Her. Bib. 9(1882)235
 66. ⇒ 1-2
 1. ⇒ 1-2
 2. RA001, 171, 469-536, gecit. in J.C. Streng, Vrijheid, gelijkheid, broederschap en gezelligheid, Hilversum, 2001
 3. NL 67(1957)190
 4. GN 15(1960)101
 5. Her. Bib. 9(1882)210
 6. Her. Bib. 9(1882)210
 7. GN 15(1960)101
 8. GN 15(1960)101
 9. NP 57(1971)365
 10. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 11. Dominees.nl
 12. GN 15(1960)101
 13. VanLennep-Amsterdam
 14. Wap. 4(1904)162
 15. VanLennep-Amsterdam
 16. VanLennep-Amsterdam
 17. VanLennep-Amsterdam
 18. VanLennep-Amsterdam
 19. NP 36(1950)190
 20. NP 52(1966)289
 21. NP 52(1966)289
 22. VanLennep-Amsterdam
 23. VanLennep-Amsterdam
 24. VanLennep-Amsterdam
 25. VanLennep-Amsterdam
 26. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21702249
 27. Jb. Amstelodamum 53(1961)111
 28. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21707709
 29. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21721865
 30. Jb. Amstelodamum 53(1961)111
 31. NL 116(1999)288
 32. VanLennep-Amsterdam
 33. zie ook Wap. 4(1904)162
 34. Wap. 4(1900)220
 35. NL 116(1999)162
 36. NP 14(1924)104
 37. D.G. van Epen, Album Studiosorum Academiae Gelro-Zutphanicae 1648-1818, 's-Gravenhage, 1904
 38. Album Studiosorum Academiae Rhenotraiectinae, 1636-1886, Utrecht, 1886
 39. Album Promotorum Academiae Rheno-Trajectinae 1636-1815, Utrecht, 1936
 40. Nav. 51(1901)537
 41. zie ook NL 116(1999)289
 42. zie ook Nav. 51(1901)537
 43. NL 116(1999)288
 44. NL 116(1999)289
 45. Wap. 14(1910)514
 46. VanLennep-Amsterdam
 47. VanLennep-Amsterdam
 48. VanLennep-Amsterdam
 49. CBG
 50. zie ook NL 67(1957)190
 51. VanLennep-Amsterdam
 52. NL 67(1957)190
 53. NL 67(1957)190
 54. CBG
 55. VanLennep-Amsterdam
 56. VanLennep-Amsterdam
 57. VanLennep-Amsterdam
 58. CBG
 59. CBG, familieadvertenties Voormbergh
 60. ANF 4(1887)207
 61. Wap. 15(1911)257
 62. VanLennep-Amsterdam
 63. VanLennep-Amsterdam
 64. ANF 4(1887)207
 65. CBG
 66. VanLennep-Amsterdam
 1. VanLennep-Amsterdam
 2. Wap. 4(1900)193
 3. Amsterdam Museum, ⇒ collection.37475
 4. VanLennep-Amsterdam
 5. VanLennep-Amsterdam
 6. Jb. Amstelodamum 4(1906)104
 7. Amstelodamum, passim
 8. VanLennep-Amsterdam
 9. ⇒ collection.37475
 10. ⇒ willem-hendrik-voombergh
 11. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21720816
 12. VanLennep-Amsterdam
 13. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21727228
 14. VanLennep-Amsterdam
 15. CBG
 16. ⇒ 600.nl.html
 17. ⇒ Slotzigt.htm
 18. ⇒ History.aspx
 19. ⇒ Slotzigt.htm
 20. zie ook Wap. 4(1904)193
 21. Wap. 4(1904)220
 22. NP 11(1920)324
 23. CBG
 24. Wap. 5(1901)231
 25. NP 11(1920)324
 26. ⇒ www.earlydutchbooksonline.nl
 27. CBG
 28. GA Utrecht, ONA, Nots. W. Van Der Well , inv.nr. U263a006, akte nr. 88
 29. GA Utrecht, ONA, Nots. W. Van Der Well , inv.nr. U263a006, akte nr. 89 en 90
 30. GA Utrecht, ONA, Nots. J. F. Gobius Jr , inv.nr. U260a011, akte nr. 60
 31. GA Utrecht, ONA, Nots. R. Van Ommeren , inv.nr. U267a003, akte nr. 100
 32. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Wijs , inv.nr. U256c040, akte nr. 61
 33. GA Utrecht, ONA, Nots. W. Van Der Well , inv.nr. U263a007, akte nr. 73
 34. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Wijs , inv.nr. U256c040, akte nr. 103
 35. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Wijs , inv.nr. U256c040, akte nr. 104
 36. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Wijs , inv.nr. U256c040, akte nr. 105
 37. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Wijs , inv.nr. U256c040, akte nr. 111
 38. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21721003
 39. GA Utrecht, ONA, Nots. T. Koppen , inv.nr. U270a024, akte nr. 9
 40. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21721539
 41. GA Utrecht, ONA, Nots. W. Van Der Well , inv.nr. U263a008, akte nr. 57
 42. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21729546
 43. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21729454
 44. Nav. 54(104)322
 45. ⇒ zeist
 46. ⇒ 600.nl.html
 47. ⇒ hoog-beek-en-royen
 48. Catharina L. van Groningen, Het Slot te Zeist en zijn bewoners vanaf 1745 tot 1924, Bulletin KNOB 2(2002)81
 49. ANF 1(1883)#34 p5
 50. CBG
 51. Catharina L. van Groningen, Het Slot te Zeist en zijn bewoners vanaf 1745 tot 1924, Bulletin KNOB 2(2002)81
 52. CBG
 53. NL64(1947)389
 54. CBG
 55. CBG
 56. CBG
 57. CBG
 58. CBG
 59. CBG
 60. ⇒ Slotzigt.htm
 61. ⇒ Slotzigt.htm
 62. RA Utrecht, toeg. nr. 540 Huis Sans Souci te Vreeland, inv. nr. 36 en 37
 63. RA Utrecht, toeg. nr. 540 Huis Sans Souci te Vreeland, inv. nr. 36 en 37
 64. RA Utrecht, toeg. nr. 540 Huis Sans Souci te Vreeland, inv. nr. 38

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 2
Back to previous
generation 0
Directly go to generation :
1