This page was last updated : 160611.
File size is: 24 k.
Varia
Generatie 18
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Varia,
version 1.5,
Muiden, 2015.
© Copyright 2016 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Varia Gen. nr. 18


Op zoek naar Betsy de Heer

1a. Stephanus de Heer, ged. Rotterdam geref. 23-1-1780, ovl. Rotterdam 13-9-1831 jongeman van Cool, wonend te Cool (1803), zn. van Jan de Heer en Elisabet van Geldere, otr./tr. Cool/Kralingen gaarder/gerecht 20-1/06-2-1803 (gaarder: pro deo, toevoegd bij bruid: M.Z. Zwanenburg) Jannetje Lin(d)kamp (Zwanenburg), geb. 1779, ovl. Rotterdam 11-7-1833 (als Jannetje Zwanenburg oud 53 jaar, 11 mnd en 6 dagen), afkomstig van van Kralingen en wonend te Kralingen (1803), wed. van Stephanus de Heer (1833), dr. van Hendrik Zwanenburg en Geertrui Lintkamp. Zij wonen aan Rotte onder Cool (1810), te Rotterdam (1823).

2a. Johanna Carolina de Heer, geb. Rotterdam 14-10-1812, ovl. 's-Gravenhage 1-4-1880, woont zonder beroep in Rotterdam (1841, 1848) en 's-Gravenhage (1856, 1875, 1880).


Overlijdensadvertentie van Johanna Carolina de Heer (1841-1920) in de NRC d.d. 16-3-1920. Overlijdensadvertentie van Elisabeth (Betsy) de Heer (1848-1938) in de Nieuwe Leidsche Courant d.d. 31-1-1938.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Omslagillustratie van A. Rünckel voor "Ruim de steenen weg" door Betsy (pseudoniem van Betsy de Heer). Uitg. Callenbach, Nijkerk, 1905 Omslag van "Een vaste burg is onze God, de kerkhervorming herdacht op haar vierde eeuwfeest, 1517--31 October--1917" door Betsy (pseudoniem van Betsy de Heer). Uitg. Bredée, Rotterdam, 1917.
De complete tekst is te lezen op The Project Gutenberg

klik op plaatje(s) om te vergroten

3a. Ds. Jacob Lion de Heer (O.O.N.), geb. 's-Gravenhage 3-6-1856, ovl. Rotterdam 8-3-1941, volgt het Stedelijk Gymnasiun te 's-Gravenhage, wordt, na voorafgaand toelatingsexamen op 23-9-1875 aan de Universiteit van Leiden, ingeschreven als student theologie aan de Universiteit van Utrecht 24-9- 1875 ("Jacobus Leonardus de Heer, Haganus, Th., Examen admissionis in Acad. Lugd. Bat. subiit d. 23 Sept. 1875"),[1] candidaat te Drenthe (1880), beroepen predikant te Nootdorp en wonende te Utrecht(1881), NH predikant te Nootdorp 1881-1884 (intree 8-5-1881), waar hij in 1881 de Zondagschool sticht, beroepen naar Strijen, predikant aldaar 1884-1890 (intree 16-3-1884, afscheid 27-7-1890), beroepen naar Rotterdam, predikant aldaar 1890-1931 (intree 3-8-1890, emeritaat 8-7-1931),[2] praetor van de Classis Rotterdam, vice-voorzitter en voorzitter van de Martha-stichting te Alphen aan den Rijn (t.b.v. misdeelde kinderen), hoofdredacteur van de Rotterdamsche Kerkbode, publicist, koopt - als investering - grond in Opende (Friesland), laat er een villa bouwen, en stuurt zijn zoon Johannes Karel erheen om het eigendom te beheren,[3] ridder en later officier in de Orde van Oranje-Nassau, tr. 's-Gravenhage 4-5-1881 (get. Dirk Annokkee, 27, klerk, Hendrik Jacobus Delen, 31, sigarenfabrikant, Maurits Herman Peter Peres, 23, klerk, Franciscus Wilhelmus de Zwaan, 25, vleeschhouwer) (hij met toestemming van de Commandant van het 4de Regiment Infanterie d.d. 27-3-1881, zij met notariële toestemming d.d. 3-2-1881 van haar vader met zijn schip Nella en Ulana in Batavia verblijvende) Jannetje Annokkee, geb. 's-Gravenhage 14-5-1861, ovl. Rotterdam 19-11-1925, zonder beroep (1881), dr. van Johannes Karel Annokkee, kapitein ter koopvaardij, en van Jannetje de Zwaan.

Ds. Jacob Lion de Heer en zijn vrouw Jannetje Annokkee worden op 2-9-1890 ingeschreven in het Bev. Reg. van Rotterdam, met twee zoons Johannes Karel en Jacob Leonard. Zij wonen achtereenvolgens H. de Grootstraat 44, Boezemsingel 98, 186 en 194a en vanaf 13-4-1922 Schiekade 81a. Aldaar voegt op 14-5-1926 zijn zuster Elisabeth zich bij hen.
In 1911 zijn diverse perceelsgedeelten van verschillende eigenaren onteigend ten behoeve van de aanleg van de spoorweg van Drachten naar Groningen:
Akte d.d. 7-8-1911 voor G. Kingma, notaris te Leek, aankoop van 0.18.00 ha. van ds. Jacob Lion de Heer, Nederlands Hervormde Predikant te Rotterdam, vertegenwoordigd door Adriaan Hendrik Tiemens, technisch ambtenaar van de Vereeniging Landkolonisatie en Inwendige Zending wonende te Drachten. NB Waterschap Doezum en Opende, legger 1914, art. 793, 14 percelen te Opende, 27 ha. (bouwland), eigenaar J.L. de Heer, later: de Stichting Broederschap des Gemeenen Levens te Groningen. [4]
Ds. J.L. de Heer, oudste predikant der Ned. Hervormde gemeente te Rotterdam, viert 3 Augustus (1930) zijn veertigjarig jubileum als predikant te Rotterdam. Het volgend jaar, 8 Mei, zal ds. De Heer zijn gouden ambtsfeest mogen vieren. Na in 1881 de Evangeliebediening aanvaard te hebben te Nootdorp en in 1884 deze gemeente te hebben verwisseld met die van Strijen, deed ds. De Heer 3-8-1890 intrede in zijn tegenwoordige standplaats. Ds. De Heer is praetor van den Ring Rotterdam en bepaalt zijn werkzaamheid niet alleen tot zijn kerkelijk werk. [5]

Bericht in de Nieuwe Leidsche Courant d.d. 8-5-1936 over Ds. Jacob Lion de Heer Necrologie van Ds. Jacob Lion de Heer in het Rotterdamsch Nieuwsblad d.d. 10-3-1941.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Referenties van de gegevens van generatie 18 staan ook hier
Referenties Varia --- Generatie 18 ( 9 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Bloys-NH = P.C. Bloys van Treslong Prins en J. Belonje, Gen. en her. gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Noord-Holland, dl. I-III, Utrecht, 1928-1929
 • Dobson2009 = The New York Genealogical and Biographical Record 140(2009)13
 • Dobson2010 = The New York Genealogical and Biographical Record 141(2010)292
 • Dobson2015 = John Blythe Dobson, The descendants of Lenaert Lenaerts and Margaretha van Sassenbroeck of Cologne, Winnipeg, 2015 (to be published)
 • Engelberts1927 = Lyte (F.J.G.W.C.) Engelberts (L.E.), Anna Maria de Sandra, Zeist, 1927
 • Gv1600 = Genealogie voor 1600, ⇒ genealogie.htm
 • Montias = The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ montias
 1. Album Studiosorum Academiae Rhenotraiectinae, 1636-1886, Utrecht, 1886
 2. Dominees.nl
 3. ⇒ prentbriefkaart08.html
 4. K.A.M. Engbers en A.L. Hempenius, Verzamelinventaris van de archieven van de wegwaterschappen liggend in de gebieden van Hunsingo en Westerkwartier (1611) 1853-1995, Groningen, 2010
 1. ⇒ kerk-school-vereeniging
 2. Album Promotorum Rijksuniversiteit Utrecht 1815-1936, Leiden, 1963
 3. zie ook NP 35(1949)349
 4. NP 35(1949)349
 1. NA 75(1984)76

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 19
Back to previous
generation 17
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13