This page was last updated : 160624.
File size is: 228 k.
Fragment Genealogie Van Uffelen
Generatie 1
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Van Uffelen,
version 1.2,
Muiden, 2016.
© Copyright 2016 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Van Uffelen Gen. nr. 1

Manuscript Van Uffelen 1688
In het Staatsarchiv Hamburg bevindt zich een - in het Nederlands geschreven - Manuscript Van Uffelen met gegevens van 9 generaties Van Uffelen (1390-1688), verluchtigd met wapentekeningen, en diverse brieven in het Latijn. [1] Het stuk is ondertekend op 25-9-1688 door F(rans) Avercamp, secretaris der Stadt Hattem, die zegt de oorspronkelijke brieven met zegel gezien en gecollationeerd te hebben.

De genealogische en heraldische informatie in dit manuscript valt als volgt samen te vatten:

Wapen Van Uffelen: In zilver 13 klokjes van rood, 4-5-4 geplaatst, de buitenste klokjes van de middelste rij aan beide zijden gehalveerd door de schildrand.

Ia. Frederik van Uffelen, geb. in't lant van Hessen 1390, vanaf ca. 1438 in militaire dienst van "den Huijse van Oostenrijk" volgens een brief van Roomsch Koning Maximiliaan van Oostenrijk, tr. Hetwich van Boyneburgh.
Wapen Van Boyneburgh: Gevierendeeld: I en III zilver, II en IV blaauw.
Hieruit:

IIa. Jacob van Uffelen, wordt eveneens genoemd in de brief van Maximilaan wegens getrouwe dienst aan het Huijs van Oostenrijk in de oorlog, tr. Isabella van Hun.
Wapen Van Hun: In rood een zilveren haan.
Hieruit:

IIIa. Willem van Uffelen, ridder, commandeert in het land van Luxemburg de hoogduitse troepen die Maximiliaan te hulp zijn gekomen in de strijd tegen de Fransen, en is volgens een brief van Maximiliaan uit 1486 door zijn goed beleid en dapperheid oorzaak van diens overwinning, tr. Maria van Romerswaal.
Wapen Van Romerswaal: In rood twee gekruiste zwaarden met gouden gevest.
Hieruit:

IVa. Carel van Uffelen, in dienst van Keizer Karel V tijdens diens kroning te Aken, wordt daarvoor door Karel geridderd (volgens een keizerlijke brief), tr. Wilhelmina van Lidekerken.
Wapen Van Lidekerken: In rood drie klimmmende gouden leeuwen, 2,1 geplaatst.
Hieruit:

Va. Heer Henrik van Uffelen, stond in groot aanzien bij Keizer Karel V (volgens een keizerlijke brief uit 30-10-1530), tr. Cornelia van der Meeren.
Wapen Van der Meeren: In zilver drie rode torens (2,1) met vier kantelen en een zwart poorthek.
Hieruit:

VIa. Hans van Uffelen, ovl. 1582, beg. Utrecht Domkerk, begeeft zich in 1579 uit Brabant naar het Sticht van Utrecht, wordt in 1581 verkozen tot schepen van Utrecht ("als burgermeesters waren Jan van Abcoude van Meerten en Peter Foeyt"), tr. Agnes van Liesveld.
Wapen Van Liesveld: In zilver en zwarte dwarsbalk vergezeld boven van 2 groene halve schoven uitkomend uit de balk.
Hieruit:

VIIa. Hieronymus van Uffelen, ovl. Utrecht 1628, beg. St. Janskerk, eerste Heer van Roscheers, een heerlijkheid bij Rochefort verkregen van Koning Hendrik IV van Frankrijk tr. Susanna Vogelaar. Hieruit: Hieronymus van Uffelen, volgt VIIIa. Zij hertr. in Overijssel Henrik Schaap van de Dam, proost en aertsdiaken van St. Marien te Utrecht.
Wapen Vogelaar: Gevierendeeld: I en III: in rood een gaande zilveren ooievaar op groene grond voor zilver water, met gouden poten en snavel waarin een worm, II en IV: in goud een grijze klimmende leeuw, roodgetongd.
Wapen Schaap van de Dam: In goud een rood ankerkruis waarove een hartschild beladen met een gaans schaap.

VIIIa. Hieronymus van Uffelen, ovl. Wijk bij Duurstede 1651, beg. Utrecht St. Janskerk (bij zijn vader), heer van Roscheers, tr. Geertruijd-Magariit van Zuylen van Natewisch. Hieruit: Hieronymus Marcus van Uffelen, volgt IXa. Zij hertr. Gerard van Galen, geb. burgemeester te Hattem, waaruit: Gerard Johan van Galen, burgemeester te Hattem, en afgevaardigde van de Ridderschap van de Veluwe in de Generaliteits Rekenkamer in 's-Gravenhage.
Wapen Van Zuylen van Natewisch: In rood drie zilveren (zuilen?), 2,1 geplaatst.
Wapen Van Galen: In rood drie .... 2,1 geplaatst.

IXa. Hieronymus Marcus van Uffelen, heer van Roscheers, tr. Susanna-Geertruyd van Bodek tot Merwits, vrouwe van Zuyleveld, Ter Aa, etc.
Wapen Van Bodek tot Merwits: Gevierendeeld: I en III: in blauw een gouden kruis, II en IV: in goud een rode klimmende leeuw met in zijn rechterklauw een rode (scepter?).

Hieronder volgen deze negen generaties nogmaals, nu aangevuld met gegevens uit andere bronnen, en waar nodig voorzien van commentaar.


Van Uffelen 1438-1688

Ia. Frederik van Uffelen, geb. in't lant van Hessen 1390, vanaf ca. 1438 in militaire dienst van "den Huijse van Oostenrijk" volgens een (kennelijk latere) brief van Roomsch Koning (1486-1519) Maximiliaan van Oostenrijk, tr. Hetwich van Boyneburgh.
Wapen Van Boyneburgh: Gevierendeeld: I en III zilver, II en IV blaauw.

COMMENTAAR(¥) Een adellijk geslacht Von Boyneburg verschijnt rond 1120 in Hessen met een gevierendeeld schild (stam A zwart en zilver, stam B blauw en goud).[2] Hoe Hetwich in dit geslacht zou kunnen passen heb ik niet gevonden.

Hieruit:

IIa. Jacob van Uffelen, wordt eveneens genoemd in de brief van Maximilaan wegens getrouwe dienst aan het Huijs van Oostenrijk in de oorlog, tr. Isabella van Hun. Hieruit:

IIIa. Willem van Uffelen, ridder, commandeert in het land van Luxemburg de hoogduitse troepen die Maximiliaan te hulp zijn gekomen in de strijd tegen de Fransen, en is volgens een brief van Maximiliaan uit 1486 door zijn goed beleid en dapperheid oorzaak van diens overwinning, tr. Maria van Romerswaal. Hieruit:

IVa. Carel van Uffelen, in dienst van Keizer Karel V tijdens diens kroning te Aken (1520), wordt daarvoor door Karel geridderd (volgens een keizerlijke brief), tr. Wilhelmina van Lidekerken. Hieruit:

Va. Heer Henrik van Uffelen, stond in groot aanzien bij Keizer Karel V (volgens een keizerlijke brief uit 30-10-1530), tr. Cornelia van der Meeren. Hieruit:

VIa. Hans van Uffelen, ovl. 1582, beg. Utrecht Domkerk, begeeft zich in 1579 uit Brabant naar het Sticht van Utrecht, wordt in 1581 verkozen tot schepen van Utrecht ("als burgermeesters waren Jan van Abcoude van Meerten en Peter Foeyt")(¥), tr. vóór 1578 Agnes van Liesveld, beg. verm. Amsterdam Nieuwe Kerk en Engelse Kerk 23-4-1619 ("Jantien van Libsvelt(!) bij die Raembruegh op die Konniertsgraeft (?), ƒ 8,-- betaelt 4-5-1619"), dr. van Joachim van Liesvelt en van Gabriele Verbeke. Hieruit: VIIa.

COMMENTAAR(¥) Het jaar 1581 kan kloppen: Jan van Abcoude van Meerten was burgemeester en schepen 1565-1581 en Peter Foeyt burgemeester en schepen en raad 1577-1596 van Utrecht.

toevoegen kinderen

Hans van Uffele heeft procuratie d.d. 15-8-1579 gepasseerd te Utrecht van zijn echtgenote Agneta van Liesvelt en procuratie d.d. 16-6-1579 gepasseerd te Amstelredamme van haar zuster Anna van Liesvelt, geh. met Jeronimus Piteteau, om hun aandeel in een huis te verkopen dat hun vader, wijlen Joachim van Liesvelt, geh. met Gabriele Verbeke (nu is zijn weduwe Josijne Smits), in 1549 had gekocht. [3]
Op 28-5-1599 verkoopt Francos Loijs aan Jeronimus Petiteau en Hans van Uffelen, een tuin in de Reguliershof te Amsterdam. [4]
In Ref. [5] wordt vermeld "Hans van Uffelen, van wien bij mij een portret met zijn wapen van zilver met drie klokjes 2 en l. (...) Onder het portret staat ingesneden AEtatis suae LXIII A. MVCIIII (dus 63 jaar in 1604). (...) Bij dit portret, op een en hetzelfde blad, staat dat van Janneke Liesvelt, met haar wapen van keel (rood), waarop een opengeslagen boek, vertoonende eene prent, voorstellende een persoon liggende geknield, en achter dezen den scherpregter met opgeheven zwaard staande. Onder het portret is almede ingesneden Aetatis suae XLVII A. MVCII (dus 47 jaar in 1602). Dit was denkelijk de vrouw van Van Uffelen. Hierbij staat met de pen geschreven: Deese Janneke Liesvelt, haer vader is onthalst omdat hij den Bijbel overgeset hadde."(¥)

COMMENTAAR(¥) Met "haer vader" wordt door de aantekenaar kennelijk gedoeld op de Antwerpse boekdrukker Jacob Liesvelt die inderdaad de Liesveldsche Bijbel uitgaf waarvoor hij in 1545 in Antwerpen werd onthoofd. [6] Hij kan dus niet de vader van Agnete (Janneke) zijn die in 1602 47 jaar oud zou zijn volgens bovengemeld portret. Volgens de akte van 1579 is zij een dr. van Joachim van Liesvelt en van Gabriele Verbeke.

CHECK of 3b identiek is met VIa

3b. Hans van Uffele, geb. 1541, ovl. verm. voor 1603[7], of beg. Amsterdam Oude Kerk 23-12-1608 ("Jan van Nuffelen op den Dam in De Katte, ƒ 13,7,-, beluijt grote (klok) 1½ uer), volgens Ref. [8] de broer van Jacomo (Jacques) alsook van Marcus, Daniel en Dominic (II) van Uffelen werkt in Hamburg voor de bankier Johann van Bodeck,[9] vertrekt in 1584 uit Hamburg naar Amsterdam, betaalt ƒ 25,-- Capitale Impositie te Amsterdam 1585, wordt poorter van Amsterdam 7-8-1591 als koopman van Antwerpen, koopman (1586..1596) te Amsterdam, komt voor in bevrachtingscontracten 1591-1602,[10] handelt samen met Herman Heesters onder de fa. Heesters & Van Uffelen op Rusland,[11] waar Gommer Spranger (zie Fragment Genealogie Spranger nr. 3a ) hun agent was op het Kolaschiereiland, neemt in 1597 met Jacques de Velaer en Daniel van der Meulen deel in de uitrusting van een schip naar Guinea,[12] reder op Guinee, bewindhebber van de Guineese Compagnie, aandeelhouder van de Oostindische Compagnie, tr. vóór 1578[13] Agneta (Anna, Janneke) van Liesvelt (Lijsfelt), geb. 1554/55, beg. verm. Amsterdam Nieuwe Kerk en Engelse Kerk 23-4-1619 ("Jantien van Libsvelt(!) bij die Raembruegh op die Konniertsgraeft (?), ƒ 8,-- betaelt 4-5-1619") of beg. Wester Kerk 28-12-1640 ("Angniet van Nuffelen, eijgen (graf) ƒ 8,--"), dr. van Joachim van Liesvelt en Gabriele Verbeke.

VIIa. Hieronymus van Uffelen (gezeid Rocher), geb. (Antwerpen?) 1577/78, ovl. Utrecht jan. 1628, beg. St. Janskerk[14], eerste Heer van Roscheers, een heerlijkheid bij Rochefort verkregen van Koning Hendrik IV van Frankrijk afkomstig uit Utrecht (1595), ingeschreven als student theologie aan de Universiteit van Franeker 3-8-1595 ("Hieronymus Uffelen, Ultraiectinus"),[15] ingeschreven als student letteren aan de Universiteit van Leiden 17-9-1597 ("Jeronymus van Uffelen", Ultrajectinus, 19 (jaar)"),[16] werkte mee aan een in 1605 opgerichte onderneming met Humprey Bradley, de gebroeders Comans en Francois de la Planche voor de drooglegging van meren en moerassen aan de Franse Atlantische kust,[17] verwerft daar het goed Rocher, aandeelhouder van de kamer Amsterdam van de VOC,[18] koopman te Amsterdam, werd bij resolutie d.d. 4 feb., 3 en 27-11-1627 naar Algeriije gezonden om restitutie van alle schepen en goederen te eisen, die sedert het vertrek van Pijnacker door de corsaren van Algeriije en Tunis genomen waren, testeerde 10-1-1628 voor notaris W. Zwaardecroon te Utrecht,[19] ridder van Malta,[20] otr. Amsterdam geref. 7-5-1624 ,[21] Susanna (de) Vogelaer(s), ged. geref. Amsterdam 5-1-1596[22], ovl. na 1661, dr. van Marcus Joostz de Vogelaer, koopman op Italië en de Levant, mede-oprichter van de Brabantse Compagnie, mede-oprichter en bewindvoerder van de VOC,[23] en van Margaretha van Valkenburg.
Zij hertr. Utrecht St. Jacobskerk 12-1-1633 Jonker Hendrik Schaep van den Dam, ook genaamd Schaep tot Windesheim, geb. 1601/02, ovl. jan. 1668[24], kanunnik, proost en aertsdiaken van het kapittel St. Marie te Utrecht,[25] [26] [27] wordt in 1633 beleend met het huis Windesheim, wordt in 1633 met 1100 morgen deelnemer in de Compagnie van de 5000 Morgen te Hogeveen (later met nog een 100 morgen uitgebreid)), neemt in september 1647 een aanta Overijsselse lenen over van zijn toen overleden grootvader Henrick Schaep, eigenaar van het herenhuis Venendal op de oostijde van de (huidige) Ooststraat te Hogeveen,[28] zn. van Reinier Schaep, bouwer van het huis Windesheim, en Anna van Echten.[29]

Inventaris van het archief van het Hof van Holland:[30]
1617: Request van de ouders van H. van Uffelen gezeid Rocher, om hem wegens slecht gedrag te mogen confineren, met de apostille.
ZOEK OP!
Briefwisseling Constantijn Huygens. nr. 235. [31]
Brief d.d. 6-5-1624 van zijn Moeder (Suzanna Hoefnagel) aan Constantijn Huygens:
"Breur, Killegreetgen brengt my dees brieven en breur heeft u hier in haest wat bestiert, en soo maek ick er een couverte over, terwyl men hier vast schiet en raest, dattet huys davert, en is de principaele kermisure. Dit cnaepken heb ick laestmael een albertin gegeve, gelyck ick u geschreven heb, en nu heeft hy begeert, dat ick hem noch 6 gl. geve sou, dat ick gedaen heb. Ick denck, dat ick er geen quaet aen en doen. My verlangt, dat ge thuys comt, om ons fray huys te sien, dat al de werelt soo wel aenstaet. Adieu, breur. T Amsterdam is onse nichte Susanna Vogelers de bruyt, gisteren gesloten met een Jeronimus van Uffel, die daer in Vranckeryck soo al met dycken en ick en weet (niet) wat, is besich geweest, mynheer van Somerdyck weter wel af, maer op t raport, dat my syn huysvrou gedaen heeft, daer en sou ick t niet op geavonturt hebben, maer t schynt, dat sint beter geluckt is. Godt geve, dattet soo is. Item Maria Vogeler staet op goey maet, heb dy lust te bruyloft te gaen, daer is genoch voorhanden. Adieu noch eens, ick en hoor noch en sien, sulcken regement is hier. Maendach, 6 Mey 1624."
Op 1-5-1627 stellen de staten van Holland en West-Friesland een instructie op voor Jeronimus van Uffele "om weegens de Handelaars van Levanten nader te negotieeren met die van Algiers en Tunis".[32]
Op 10-1-1628 testeerde Jeronimus van Uffelen voor notaris W. Zwaardecroon te Utrecht.[33] TEKST nog opzoeken.
Op 28-9-1631 legt Susanna de Vogelaer, wed. van Jeronimus van Uffelen wonende te Utrecht op de Oudegrafte, een verklaring af over het verzoek aan de requirant Henrick Broen, bewinthebber der WIC tot Amsterdam, om voor haar boter te kopen en met de eerste gelegenheid aan haar te doen toekomen. [34]
Briefwisseling Constantijn Huygens. nr. 1340. [35]
Brief (verm. dd.-1-1636) van Susanna Schaep-de Vogelaer aan Constantijn Huygens:
"Wilt gij aan de beide burgemeesters schrijven, om mijn man aan te bevelen, 'alsoo hier een van de Heeren Staten doot is? Mijn man is op dit oogenblik te Zwolle, ik heb hem dadelijk geschreven en ben al vast eenige heeren gaan spreken. Als hij niet gauw terugkomt, ga ik hem uit Overijsel halen. Wilt gij, waarde neef, ons helpen en ook aan eenige menschen hier schrijven."
De brief mist plaats, datum, jaar en adres, maar Huygens teekende er op aan: 18 Jan. 36. Waarschijnlijk werd hij uit Utrecht verzonden.
Beschrijving van het herenhuis Veenendal in de Oprechte Haerlemse Courant van 1668, dat te koop kwam na het overlijden van Hendrik Schaep.[36]
"Op den 27 Mey, Oude-stijl sal in de Drenthe, 3 Uren boven Meppel, op 't hooge Echtinger Veen, verkocht werden, een groot, nieuw en welbetimmert Huys, genaemt Veenendal, met sijn Hoven, Boomgaert en Wey-landen, en daer by 200 Morgen Veenen, met veel Privilegien en Vryheden. De Conditien sijn te sien tot Amsterdam, by Jeronimus de la Croix, Makelaer."
  Uit haar eerste huwelijk (van Uffelen-de Vogelaer) volgens Ref. [37] maar geen dopen te Amsterdam gevonden:

VIIIa. Hieronymus van Uffelen, geb. vóór ca. 1625, ovl. Wijk bij Duurstede 1651, beg. Utrecht St. Janskerk (bij zijn vader). Heer van Roscheers, otr./tr. Wijk bij Duurstede/Darthuysen 27-10/19-11-1650[39] Geertruijd Margriet van Zuylen van Natewisch, geb. Wijk bij Duurstede?, dr. van Gerrit Davidsz van Zuylen van Natewisch, capitein der waertgelders in Utrecht en van Cunera van Nestelrade.
Zij hertr. 1o voor 1654 Gerrit van Galen tot de Bonenburg, burgemeester (1640) en kerkmeester te Hattem, wedr. van Johanna Bentinck,[40] verm. zn. van Gerrit van Galen, lid van de magistraat te Hattem, en van Geertruid Jacobsdochter van Lennep.
Zij hertr. 2o Heerde 10-10-1659 Luyer Daendels, adjunct schout (1644), schout (1652), en ouderling van Heerde,[41] [42] zn. van Egbert Daniels (ook Daendels genoemd), schout van Heerde en burgemeester van Hattem, en van Swana van Huedt.

Familie-archief Van Heiden (Reinestein)[43]
ongedateerd, na 1665: Memorie houdende juridisch verweer tegen de aanspraak van Geertruijdt Margaretha van Zuylen van Natewisch namens haar zoon Hieronymus Marius van Uffelen (!), om uit kracht van hypotheek onder speciaal verband geprefereerd te worden op goederen te Veenendaal, schultambt Zuidwolde (Dr.), in de boedel van wijlen Henrick Schaep tot Den Dam boven de schuldeiseres Henrijka Brienen geb. Vogels.
Op 9-11-1695 benoemt Susanna Geertruyt van Bodeck, eerder wed. van Hieronimus Marcus van Uffelen, thans gehuwd met Maximiliaen Jacob de Renesse van Wulp, Josina Sara van Brederode, haar moeder tot voogd over haar voorkinderen, met seclusie van Gerard Johan van Galen, halfbroer van haar eerste man, burgemeester te Hattem. Er wordt verwezen naar een akte d.d. 16-11-1694 voor notaris C. van Doorn, een akte d.d. 13-8-1679 voor notaris R. van Cuylenborch superscriptie d.d. 9-12-1680 voor notaris R. van Cuylenborch. [44]
  Uit haar eerste huwelijk (van Uffelen-van Zuylen van Natewisch):

IXa. Hieronimus Marcus van Uffelen (tot Roscheers), ovl. 1689-1695, heer van Roscheers ((Rocher), woont te Utrecht (1679, 1687), ritmeester (1689), voor 1679,[50] Susanna-Geertruyd van Bodek tot Merwits (Marwits), geb. Utrecht 14-4-1659, ovl. 19-1-1741,[51] vrouwe van Zuyleveld, Ter Aa, etc. woont te Utrecht (1679), dr. van Pieter Nicolaas van Bodeck tot Marwitz en van Josina Sara (Justine) van Brederode. Zij hertr. 1687-1695 Maximiliaan Jakob van Renesse van Wilp, ovl. 25-2-1738, beg. te Ter Aa, heer van Ter Aa, Wesenthorst en Wilp, wordt op 1-12-1734 beschreven in de Ridderschap van Utrecht met zijn Huis Ter Aa, zn. van Wynand Jan van Renesse, Heer van de Poll, Holthuys en Wilp, in de Ridderschap van Veluwe, en Johanna Maria van Baexen van Harmelen, Vrouwe van Wesenthorst.[52]

Op 13-8-1679 testeren Hieronimus Marcus van Uffelen x Susanna van Bodeck tot Merwitz wonende te Utrecht. Zij lyftochten de langstlevende met benoeming van langstlevende tot voogd. [53]
Op 29-11-1679 sluiten Frederick de Renesse van Moermont, comparerende onder de ridderschap ter staaten van Utrecht x Josina Sara van Bredenrode en Hieronymus Marcus van Uffelen tot Roscheers x Susanna Geertruyd van Bodeck tot Marwits een akkoord over de afwikkeling van een pachtschuld met Gysbert Gerritsz Byman en Hendrick Schellingh, schout van Den Ham. Er wordt verwezen naar een overdracht d.d. 1-1-1679 voor notaris J. van Paddenburgh. [54]
Op 29-1-1687 machtigt Jeronimus Marcus van Uffelen, wonende te Utrecht, Jacob van Wallendal wonende te La Rochelle, tot beheer van onroerend goed in Petite Flandre. [55]
Op 9-5-1687 verhuurt Hieronymus Marcus van Uffelen, verhuurder, x Susanna Geertruyt van Bodeck tot Marwitz, aan Franck Janss van Eyck, wiens borg is Johan van der Cloes wonende te Utrecht, een huysinge, hoffstede c.a. met 20 mergen soo wey-, hoy- ende henniplant aan de Leech Nieuwcopperdyck, belend achter: de kade, gelegen in het gerecht Leech Nieucop Hamsgerecht. Franck Janss van Eyck heeft gewoond te Breeveld onder Woerden. [56]
Op 22-3-1688 machtigt Jerosme (!) Marcus van Uffle wonend te Utrecht, de procureur in Tonay Charante tot zaakwaarneming. [57]
Op 12-2-1689 sluit Hieronimus Marcus van Uffelen, ritmeester, met Johannes Coster meester roeremaker wonend te Utrecht, een overeenkomst over de levering en betaling van 58 paar pistolen en 58 karabynen. [58]
Op 9-11-1695 benoemt Susanna Geertruyt van Bodeck, eerder wed. van Hieronimus Marcus van Uffelen, thans gehuwd met Maximiliaen Jacob de Renesse van Wulp, Josina Sara van Brederode, haar moeder tot voogd over haar voorkinderen, met seclusie van Gerard Johan van Galen, halfbroer van haar eerste man, burgemeester te Hattem. Er wordt verwezen naar een akte d.d. 16-11-1694 voor notaris C. van Doorn, een akte d.d. 13-8-1679 voor notaris R. van Cuylenborch superscriptie d.d. 9-12-1680 voor notaris R. van Cuylenborch. [59]
Op 2-12-1698 machtigen de onmondige kinderen van wijlen Hieronimis Marcus van Uffelen by Susanna van Bodeck door middel van hun voogd Johan van Galen wonende te Hattum, Casper van Couwenhoven wonende te Rochelle, in Vranckryck, om het huis Rocher c.a. in bezit te nemen. [60]
  Uit dit huwelijk:[61]
 • 1. Pieter Nicolaas van Uffelen, heer van Rochers.
 • 2. Josina Geertruid van Uffelen.

Wapen Van Uffelen: van zilver met tien klokjes van keel 4, 3, 2, 1.[62]


Van Uffelen te Antwerpen, Keulen, Hamburg en Bergen op Zoom

Volgens Ref. [63] is de stamvader
- Willem van Uffelen, geadeld door Keizer Maximiliaan in 1486. Hieruit:
- Karel (Willemsz) van Uffelen. Hieruit:
- Hendrik (Karelsz) van Uffelen, wiens adeldom werd bevestigd in 1530 door Keizer Karel V.
Deze Hendrik (Karelsz) van Uffelen is mogelijk identiek met nr. 1a hieronder.


I

1a. Henric van Uffelen, geb. vóór ca. 1500, ovl. vóór 1527[64] , tr.[65] Lijsbeth de Wilde / Swilders, ovl. vóór 1541, dr. van Philippus de Wilde alias Sauvage en Maria de Weert / Sweerts.

Op 14-1-1527 transporteert te Antwerpen Lijsbeth Swilders weduwe Henrix van Uffele met al haar kinderen ... [66]


II

2a. Jan van Uffele(n), geb. ca. 1505, ovl. vóór 1576, goud- en zilversmid te Antwerpen,[74] koopt een rente op een huis in de Nieuwstraat te Antwerpen (1562), bezitter van een huis en speelhof te Antwerpen, tr. 1o vóór ca. 1550[75] Cornelia von der Meeren, ovl. vóór 1576, tr. 2o voor 1576 Franchyne Cuypers, ovl. na 1576.

Schepenregister Antwerpen: Op 27-3-1576 verklaarden Adriaen, Jasper, Severijn, Hans en Dominicus van Uffele Janss[76] ewylen, Elisabet van Uffele met Jasper Bertels, haar man, Josyne van Uffele met Hans Fritz, haar man, Cornelie van Uffele met Lenaert Heymans, haar man, allen voor zichzelf, voorn. Adriaen van Uffele en Henrick van Uffele als voogden van Anna van Uffele, elkaar volkomen voldaan te hebben en voldaan te zijn van ouders erf door Henrick van Uffele, die hun voogd geweest is. Onverdeeld blijft het huis Den joseph naer Egypten in de Keyserstraat, een speelhof in de Marckgravenlye en een rente op een huis aan de Nieuwe Beurs, die zij in tocht geven - haar leven lang - aan Jouffrouw Franchyne Cuypers, hun stiefmoeder.[77]

Op 27-3-1576 verkopen dezelfden aan Clara Bertels, begijn te Herentals, die rente die Franchoys Janss zilversmid 7-7-1562 verkocht op een huis in de Nieuwstraat aan hun vader Jan van Uffele. [78]III

3a. Henrick van Uffele(n), geb. Antwerpen 1524, ovl. 1576-1594, noelmaker,[114] treedt op als voogd over de kinderen van zijn vader Jan van Uffele, is mogelijk identiek met notaris Henrick van Uffelen te Antwerpen (1564..1583),[115] [116] vermeld als Hendrick van Uffele "in den negensten ende thienden wyck" te Antwerpen die in 1574 XXXII penningen voor zes maanden uitleent volgens het "Quohier inhoudende declaratie vanden persoonen die gewillichlyck hebben geaccordeert inde leeninge van IIIIc M guldenen byde Leden deser stadt geaccordeert Zyner Majesteyt, om daermede betalinge te doene den Spaenschen zoldaten, naervolgende dacte vanden consente in date 29-4-1574,[117] vermeld als wyckmeester te Antwerpen (1579),[118] tr. vóór ca. 1570[119] Martine Mahieu.

Certificatieboeck Antwerpen: 1567
Getuigschrift voor Melchior Mahieu, soen wylen Franchois Mahieu. Borgen: Gheeraerdt Mahieu, Adolff Stollaert, Henrick Van Uffel. [120]

3b. Hans van Uffele, geb. 1541, ovl. verm. voor 1603[125], volgens Ref. [126] de broer van Jacomo (Jacques) alsook van Marcus, Daniel en Dominic (II) van Uffelen werkt in Hamburg voor de bankier Johann van Bodeck,[127] vertrekt in 1584 uit Hamburg naar Amsterdam, betaalt ƒ 25,-- Capitale Impositie te Amsterdam 1585, wordt poorter van Amsterdam 7-8-1591 als koopman van Antwerpen, koopman (1586..1596) te Amsterdam, komt voor in bevrachtingscontracten 1591-1602,[128] handelt samen met Herman Heesters onder de fa. Heesters & Van Uffelen op Rusland,[129] waar Gommer Spranger (zie Fragment Genealogie Spranger nr. 3a ) hun agent was op het Kolaschiereiland, neemt in 1597 met Jacques de Velaer en Daniel van der Meulen deel in de uitrusting van een schip naar Guinea,[130] reder op Guinee, bewindhebber van de Guineese Compagnie, aandeelhouder van de Oostindische Compagnie, tr. vóór 1578[131] Agneta (Anna, Janneke) van Liesvelt (Lijsfelt), geb. 1554/55, ovl. na 1602, dr. van Joachim van Liesvelt en Gabriele Verbeke.

Hans van Uffele heeft procuratie d.d. 15-8-1579 gepasseerd te Utrecht van zijn echtgenote Agneta van Liesvelt en procuratie d.d. 16-6-1579 gepasseerd te Amstelredamme van haar zuster Anna van Liesvelt, geh. met Jeronimus Piteteau, om hun aandeel in een huis te verkopen dat hun vader, wijlen Joachim van Liesvelt, geh. met Gabriele Verbeke (nu is zijn weduwe Josijne Smits), in 1549 had gekocht. [132]
Op 28-5-1599 verkoopt Francos Loijs aan Jeronimus Petiteau, en aan Hans van Uffelen, een Tuin in de Reguliershof te Amsterdam. [133]
Op 7-12-1602 verklaart Jaspar Moermans (49), coopman, verklaart op verzoek van Duarto Fernandes, Portugees coopman te Amsterdam, dat Fernandes en Francisco Pinto de Britto, Portugees koopman te Amsterdam voor het College ter Admiraliteit alhier te Rotterdam een rekest heeft ingediend voor teruggave van 10 kisten suiker, toebehorende aan Manuel de Saa die zijn waar per rekening van Franchoys van Hoeve en Hans van Uffele, cooplieden, met het schip van Pieter West, schipper, uit Bresillien heeft opgehaald. [134]
In Ref. [135] wordt vermeld "Hans van Uffelen, van wien bij mij een portret met zijn wapen van zilver met drie klokjes 2 en l. (...) Onder het portret staat ingesneden AEtatis suae LXIII A. MVCIIII (dus 63 jaar in 1604). (...) Bij dit portret, op een en hetzelfde blad, staat dat van Janneke Liesvelt, met haar wapen van keel (rood), waarop een opengeslagen boek, vertoonende eene prent, voorstellende een persoon liggende geknield, en achter dezen den scherpregter met opgeheven zwaard staande. Onder het portret is almede ingesneden Aetatis suae XLVII A. MVCII (dus 47 jaar in 1602). Dit was denkelijk de vrouw van Van Uffelen. Hierbij staat met de pen geschreven: {Deese Janneke Liesvelt, haer vader is onthalst omdat hij den Bijbel overgeset hadde."(¥)

COMMENTAAR(¥) Met "haer vader" wordt door de aantekenaar kennelijk gedoeld op de Antwerpse boekdrukker Jacob Liesvelt die inderdaad de Liesveldsche Bijbel uitgaf waarvoor hij in 1545 in Antwerpen werd onthoofd. [136] Hij kan dus niet de vader van Agnete (Janneke) zijn die in 1602 47 jaar oud zou zijn volgens bovengemeld portret.

Dubbelportret van Hans van Uffelen en Agneta (Janneken) van Liesvelt.
Prent: ets op papier, 12,7 x 19,5 cm.
Prentmaker: van Uffelen
Bron: Rijksmuseum Amsterdam

klik op plaatje(s) om te vergroten

Portret van Lucas van Uffelen (1586-1638) toegeschreven aan Anthony van Dyck.
Olieverf op paneel 20,3 x 16,2 cm
Datering: 1622
Locatie: onbekend (geveild in Londen 2000)

klik op plaatje(s) om te vergroten

3c. Dominicus van Uffele(n), geb. Antwerpen 1545, ovl. 12-7-1623, beg. Hamburg St. Katharina Kirche, vermeld als Jan Hoen ende Dominicus van Uffelen met een inkomen "Van de 200 gulden ter maent" in Het Breede-Raadboek van 1579 te Antwerpen van personen die bijdragen tot een lening van 52.000 gulden,[155] woont in de Klein Rijkenstraat te Antwerpen, vermeld als Dominicus van Uffele op een plakaat d.d 9-6-1586 met namen van personen in Antwerpen die van de koning van Spanje een paspoort hebben verkregen om de stad te verlaten,[156] uitgeweken naar Hamburg, woont daar 1585, Herr auf Dutzow (onder Lübeck), koopman en bankier te Hamburg, bankier en koopman te Hamburg, importeur van suiker, indigo, campechehout, gember, rijst en anijs, Verwalter der Niederländischen Armenkasse in Hamburg (1604-1605),[157] [158] bezitter van een riddergoed, leider van handelsmissies tbv export van koper en ijzer tussen Amsterdam en Spanje, betrokken bij de koperhandel in Zweden, werkte voor Portugese pepercontractanten en deed zaken met o.a. Amsterdam, Bilbao, Lissabon, Messina en Venetie,[159] [160] tr. vóór 1580[161] Maria (van) Hoon, geb. 1554, ovl. 29-6-1610, beg. Hamburg St. Katharina Kirche, dr. van Jacob of Jehan Hoon en van NN 's Wilden. [162]

Grafschrift van Dominicus van Uffele en Maria Hoon in de St. Katharinen Kirche te Hamburg.
Bron: Theodor Anckelmann, Inscriptiones antiquissimae et celeberrimae urbis patriae Hamburgensis, Heidelberg, 1663

klik op plaatje(s) om te vergroten

Johann von Bodeck (1589-1650) door een onbekende schilder.
Datering: 1625
Locatie: eertijds bij Mevrouw C. J . van Heemskerck van Beest-barones van Reede tot ter Aa te 's-Gravenhage.
Bron: Ref. [185] [186]
Susanna von Uffelen (1593-1648) door een onbekende schilder. Aet. 24.
Datering: 1617
Locatie: eerijds bij Mevrouw C. J . van Heemskerck van Beest-barones van Reede tot ter Aa te 's-Gravenhage.
Bron: Ref. [187]

klik op plaatje(s) om te vergroten
Op 22-6-1641 benoemen Johan van Bodeck en zijn vrouw Susanna van Uffelen wonende te Utrecht op de Nieugrafte tot voogden over de na te laten onmondige kinderen en erfgenamen de langstlevende, en Dominicus van Uffelen, haar broer wonende op Dutzow (onder Lübeck) en Peeter van Uffelen, haar broer wonende op Dutzow (onder Lübeck). [188]
Op 20-4-1648 testeren Johan van Bodeck en zijn echtgenote Susanna van Uffelen wonende te Utrecht, omtrent Martensdam naest Hierusalems Clooster. Zij lyftochten de langstlevende aan al hun goederen, waarby legatering door ieder der testateuren tot een bedrag van ƒ 76.000,- vry van lyftocht zal zyn. [189]
Op 14-2-1666 verkoopt Johan Reael wonend te Utrecht, aan Jacob Randerode van der Aa, Gerard Ploos van Amstel, houtvester en luytenant-colonnel, Dominicus van Uffelen, Bonaventura van Bodeck, Ernst van Bodeck, de onmundige kinderen van Dominicus van Bodeck, en het kind van Piter Nicolaes van Bodeck, 1/9 part van huysinge, erve en hof belend zz Brigittestraet, ow: N.N. Hogerbeets, wed. van N.N. Caddel, ww: Pieter Blancheteste gelegen in het gerecht Utrecht. [190]

3d. (Se)bastiaen van Uffel(en), geb. vóór ca. 1565, ovl. 1603-1606, (ouders onbekend) tr. 1o voor 1590 Margaretha Dircksdr, ovl. 1596-1603, otr. 2o Amsterdam geref. 26-4-1603 Jenne le Fevre, wed. van Peete Noormans. Zij hertr. Amsterdam geref. 12-8-1606 Laurens Mesureur, wednr. van Antoinette de Sar.IV

4a. François van Uffel(en), geb. vóór ca. 1600, tr. vóór 1624 Maijke Claes (Jacobs?).

4b. Jacques (Jakob, ook genoemd Jacomo) van Uffelen, geb. 1580/81, beg. Amsterdam Wester Kerk 27-3-1640 ("Jaques van Nuffelen, eijgen (graf), ƒ 8,--), is bij zijn huwelijk 35 jaar oud en wonend op de OZ Achterburchwal (1616), reeder en koopman op de Middellandse Zee,[233] onder de firma Jacomo & Marco van Uffelen,[234] koopt op 8-7-1620 voor ƒ 12.125,-- samen met Lekert Sweersz het huis Messina (thans Heerengracht 164), woonde eerst in de Nieuwe Hoogstraat in 't Wapen van Portugal en bij zijn overlijden op de Heerengracht over de Driekoningenstraat (1640),[235] betaalt in 1631 als Jacques van Uffelen, wonend op de Keysersgracht, ƒ 250,-- Tweehonderdste Penning,[236] was deelnemer aan de inpoldering en exploitatie van de Horstermeer,[237] verzamelaar van Italiaanse schilderijen,[238] huw. get (1638), otr./tr. 1o Amsterdam geref. 13-1/9-2-1616 (get. haar vader Arent van Erp ,[239] Maria Arents van Erp, ged. geref. Amsterdam Oude Kerk 12-9-1593, ovl. 1616-1618, dr. van Aer(nou)t van Erp, zeemleerhandelaar te Antwerpen,[240] handelaar in Zweedsch koper, en O.Z. Huiszittenmr te Amsterdam, en van Geertruy Willemsdr Fennes, otr. 2o Amsterdam geref. 7-9/16-10-1618 ,[241] Susanna de Haze (Hase), geb. 1587, beg. Amsterdam Nieuw Kerk 29-8-1658, wed. van Jaques Marchijs/Mercijs, wordt als wed. van Jacomo van Uffle in april 1658 vermeld als hoofd-participant van de West-Indische Compagnie ter Camere Amsterdam,[242] uit wier boedel het huis Messina in 1675 werd verkocht aan Philips De Flines voor ƒ 38.000,--,[243] dr. van Hendrick de Haze, koopman te Amsterdam, en Clara Coymans.

In oktober 1619 (exacte datum onbekend), legt Philips Metsu, koopman, 45 jaar, een verklaring af op verzoek van Jacques van Uffelen, man en voogd van Juffr. Susanna de Haes, weduwe van Jacques Merchys, betreffende een obligatie door de verver Dirck Huybertsz aan haar verkocht.[244]
Op 26-6-1621 verkoopt Anthonij Gommers aan Jaques van Uffelen, een stuk land op de Herengracht te Amsterdam. [245]
Op 6-5-1630 verkoopt Jaques van Uffelen aan Dr. Theodorus Braesman, 2 huizen en erven in de Kalverstraat te Amsterdam genaamd De Groene Papegaai en De Witte Vos. [246]
Op 14-6-1634 verklaarden de eerbare Jacomo van Uffelen, 53 jaar, Geronimo de Haze, 53 jaar , Pieter van Ceulen, 37 jaar, Cornelis Gysbrechtsz van Goor, 33 jaar, Aris Elbertsz Snoeck, 36 jaa, Hendrick Dommer, 38 jaar, Marinus de Voocht, 32 jaar, en Jeronimus van Ceulen, 26 jaar, allen kooplieden, op verzoek van Cornelis Berck en Dirck van de Perre, dat ze allen handel hadden gedreven met Venetië en wisten dat 100 pond in Amsterdam gelijk is aan 60 pond in Venetië (met uitzondering van doek).[247]
Op 3-11-1637 machtigt Jacques van Uffeln, ingeseten koopman, Dirck de Coninck tot het innen van ƒ 1400 bij de kamer Delft van de V.O.C.[248]
Op 12-7-1640 presenteerde (voor de Weeskamer?) Susanna de Haze, bijgestaan ​​door haar zwager (=schoonzoon) Jeremias van Ceulen, haar twee minderjarige kinderen Agneta, 17 jaar, en Jacob, 13 jaar, wier overleden vader was Jacomo van Uffelen, koopman, en verklaarde dat de kinderen recht hadden op ƒ 36.000,-- als erfdeel van hun vader en bovendien als hun deel van de nog te ontvangen erfenis die hun vader van zijn broer Lucas van Uffelen zou ontvangen, maar die nog niet was geliquideerd (dit volgens Jacomo van Uffelens testament). Jeremias van Ceulen en David Heesters, beiden zwagers (hier schoonzoons!) van wijlen Jacomo van Uffelen, stonden garant voor de goede overdracht van de erfenis. [249]

Jeremias van Collen (1619-1707) (CHECK!), zijn vrouw Susanna van Uffelen (1622-1674) en hun twaalf kinderen, toegeschreven aan Pieter van Anraedt. In de achtergrond de hofstede Velserbeek.
Olieverf op doek, 107 x 155 cm
Datering: 1655 - 1657
Locatie: Rijksmuseum Amsterdam
Bron: Rijksmuseum Amsterdam.

klik op plaatje(s) om te vergroten

4c. Servaes van Uffelen, geb. Antwerpen vóór ca. 1570, ovl. na 1632? zilversmid te Antwerpen en daarna Bergen op Zoom, doopget. te Bergen op Zoom (1620..1633), tr. Antwerpen Onze Lieve Vrouwekerk 30-4-1596[270] Maria (Maeycken) Schrevels.

In 1616 procedeert Aart Marcelis, rentmeester geestelijke goederen in Bergen op Zoom, voor de Raad van Brabant contra Servaas van Uffelen, als gemachtigde van Gijsbrecht van Couwenburg. [271]

4d. Marcus (Marco) van Uffelen, geb. vóór ca. 1595, ovl. na 1628, tekent samen met Paulo van Uchelen in op 400 balen peper "in de Doose van de Kamer van Amsterdam" van de VOC (1639),[275] otr./tr. Amsterdam geref. 29-4/26-5-1620 ,[276] Sara He(e)sters, ged. geref. Amsterdam Nieuwe Kerk 13-10-1600, ovl. na 1628, dr. van Harmen Heesters en Magdalena Gemart.

4f. Jeronimus (Hieronymus) van Uffelen (gezeid Rocher), geb. (Antwerpen?) 1577/78, ovl. Utrecht jan. 1628, beg. St. Janskerk[277], heer van Rocher(s),[278] afkomstig uit Utrecht (1595), ingeschreven als student theologie aan de Universiteit van Franeker 3-8-1595 ("Hieronymus Uffelen, Ultraiectinus"),[279] ingeschreven als student letteren aan de Universiteit van Leiden 17-9-1597 ("Jeronymus van Uffelen", Ultrajectinus, 19 (jaar)"),[280] werkte mee aan een in 1605 opgerichte onderneming met Humprey Bradley, de gebroeders Comans en Francois de la Planche voor de drooglegging van meren en moerassen aan de Franse Atlantische kust,[281] verwerft daar het goed Rocher, aandeelhouder van de kamer Amsterdam van de VOC,[282] koopman te Amsterdam, werd bij resolutie d.d. 4 feb., 3 en 27-11-1627 naar Algeriije gezonden om restitutie van alle schepen en goederen te eisen, die sedert het vertrek van Pijnacker door de corsaren van Algeriije en Tunis genomen waren, testeerde 10-1-1628 voor notaris W. Zwaardecroon te Utrecht,[283] ridder van Malta,[284] otr. Amsterdam geref. 7-5-1624 ,[285] Susanna de Vogelaer(s), ged. geref. Amsterdam 5-1-1596[286], ovl. na 1661, dr. van Marcus Joostz de Vogelaer, koopman op Italië en de Levant, mede-oprichter van de Brabantse Compagnie, mede-oprichter en bewindvoerder van de VOC,[287] en van Margaretha van Valkenburg. Zij hertr. Utrecht St. Jacobskerk 12-1-1633 Jonker Hendrik Schaep van den Dam, ook genaamd Schaep tot Windesheim, geb. 1601/02, ovl. jan. 1668[288], kanunnik en proost van het kapittel St. Marie te Utrecht,[289] [290] [291] wordt in 1633 beleend met het huis Windesheim, wordt in 1633 met 1100 morgen deelnemer in de Compagnie van de 5000 Morgen te Hogeveen (later met nog een 100 morgen uitgebreid)), neemt in september 1647 een aanta Overijsselse lenen over van zijn toen overleden grootvader Henrick Schaep, eigenaar van het herenhuis Venendal op de oostijde van de (huidige) Ooststraat te Hogeveen,[292] zn. van Reinier Schaep, bouwer van het huis Windesheim, en Anna van Echten.[293]

Inventaris van het archief van het Hof van Holland:[294]
1617: Request van de ouders van H. van Uffelen gezeid Rocher, om hem wegens slecht gedrag te mogen confineren, met de apostille.
ZOEK OP!
Briefwisseling Constantijn Huygens. nr. 235. [295]
Brief d.d. 6-5-1624 van zijn Moeder (Suzanna Hoefnagel) aan Constantijn Huygens:
"Breur, Killegreetgen brengt my dees brieven en breur heeft u hier in haest wat bestiert, en soo maek ick er een couverte over, terwyl men hier vast schiet en raest, dattet huys davert, en is de principaele kermisure. Dit cnaepken heb ick laestmael een albertin gegeve, gelyck ick u geschreven heb, en nu heeft hy begeert, dat ick hem noch 6 gl. geve sou, dat ick gedaen heb. Ick denck, dat ick er geen quaet aen en doen. My verlangt, dat ge thuys comt, om ons fray huys te sien, dat al de werelt soo wel aenstaet. Adieu, breur. T Amsterdam is onse nichte Susanna Vogelers de bruyt, gisteren gesloten met een Jeronimus van Uffel, die daer in Vranckeryck soo al met dycken en ick en weet (niet) wat, is besich geweest, mynheer van Somerdyck weter wel af, maer op t raport, dat my syn huysvrou gedaen heeft, daer en sou ick t niet op geavonturt hebben, maer t schynt, dat sint beter geluckt is. Godt geve, dattet soo is. Item Maria Vogeler staet op goey maet, heb dy lust te bruyloft te gaen, daer is genoch voorhanden. Adieu noch eens, ick en hoor noch en sien, sulcken regement is hier. Maendach, 6 Mey 1624."
Op 1-5-1627 stellen de staten van Holland en West-Friesland een instructie op voor Jeronimus van Uffele "om weegens de Handelaars van Levanten nader te negotieeren met die van Algiers en Tunis".[296]
Op 10-1-1628 testeerde Jeronimus van Uffelen voor notaris W. Zwaardecroon te Utrecht.[297] TEKST nog opzoeken.
Op 28-9-1631 legt Susanna de Vogelaer, wed. van Jeronimus van Uffelen wonende te Utrecht op de Oudegrafte, een verklaring af over het verzoek aan de requirant Henrick Broen, bewinthebber der WIC tot Amsterdam, om voor haar boter te kopen en met de eerste gelegenheid aan haar te doen toekomen. [298]
Briefwisseling Constantijn Huygens. nr. 1340. [299]
Brief (verm. dd.-1-1636) van Susanna Schaep-de Vogelaer aan Constantijn Huygens:
"Wilt gij aan de beide burgemeesters schrijven, om mijn man aan te bevelen, 'alsoo hier een van de Heeren Staten doot is? Mijn man is op dit oogenblik te Zwolle, ik heb hem dadelijk geschreven en ben al vast eenige heeren gaan spreken. Als hij niet gauw terugkomt, ga ik hem uit Overijsel halen. Wilt gij, waarde neef, ons helpen en ook aan eenige menschen hier schrijven."
De brief mist plaats, datum, jaar en adres, maar Huygens teekende er op aan: 18 Jan. 36. Waarschijnlijk werd hij uit Utrecht verzonden.
Beschrijving van het herenhuis Veenendal in de Oprechte Haerlemse Courant van 1668, dat te koop kwam na het overlijden van Hendrik Schaep.[300]
"Op den 27 Mey, Oude-stijl sal in de Drenthe, 3 Uren boven Meppel, op 't hooge Echtinger Veen, verkocht werden, een groot, nieuw en welbetimmert Huys, genaemt Veenendal, met sijn Hoven, Boomgaert en Wey-landen, en daer by 200 Morgen Veenen, met veel Privilegien en Vryheden. De Conditien sijn te sien tot Amsterdam, by Jeronimus de la Croix, Makelaer."

4e. Jacques van Uffel(en), geb. vóór ca. 1565, tr. Antwerpen 21-7-1589[303] Jacquelijn Domis, geb. ca. 1566, ovl. Antwerpen 15-3-1644 (mogelijk 78 jaar oud?), dr. van Jacques Francoisz Domis en van Marguerita de Semerpont.V

5a. Pieter van Uffelen, geb. Antwerpen 1597/98, beg. Bergen op Zoom 8-3-1674, zilversmid te Tholen 1632 en te Bergen op Zoom (1634-1669), doopget. te Bergen op Zoom (1627..1647), mr.zilversmid te Bergen op Zoom (1671), tr. 1o voor 1634[305] Catharina de Vicq (Wieck), ovl. 1634-1642, doopget. (1631, 1633), otr./tr. 2o Bergen op Zoom 24-10/19-11-1642[306] [307] Lysbeth (Elisabet) de Potter(e), ged. Bergen op Zoom 7-11-1607, ovl. Bergen op Zoom 9-9-1688, wed . van Philips Schalk, doopget. (1635..1682), dr. van Jan de Pottere, gezworene van het kleermakersgilde en deken van het oude klerenkopersgilde te Bergen op Zoom, en van Claerken Michiels. Hieruit verder nageslacht bekend.

5b. He(y)ndrick van Uffele(n), geb. vóór ca. 1595, ovl. aang. Bergen op Zoom 23-6-1666, j.m. van Antwerpen (1624), treedt op als gemachtigde te Bergen op Zoom (1624), zilversmid te Bergen op Zoom (1624..1661), gezworene 1623..1659 en deken 1630..1656 van het goudsmedengilde, deken 1627, 1632 en gezworene 1631..1644 van het zilversmedengilde, deken 1640 en gezworene 1641..1645 van het goud- en zilversmedengilde, appreciateur (1655), schepen 1663, 1664 te Bergen op Zoom,[325] doopget. (1613, 1630, 1633), tr. Bergen op Zoom 6-10-1624[326] Johanna (Janneken) Domis, ged.. Bergen op Zoom 13-8-1589, ovl. na 1661, j.d. van Bergen op Zoom (1624), doopget. (1632), dr. van Huybrecht Domis, kramer, deken en gezworene van het gilde van de meerse te Bergen op Zoom, en Janneke Willems.[327]

Op 30-10-1624 kwiteert Henrick van Uffelen, zilversmid, getrouwd met Janneke Domus, Willem Houck, oud-wethouder en weesmeester, cousijn van Janneke voornoemd. [328]
Op 27-9-1632 passeert een transport door Cornelis en Cornelis Domis, gebroeders, Davidt van Fernij, getrouwd met Maeyken Domis, Cornelis Schalck als man en momber van Willemynken Domis, Hendrick van Uffelen als man en momber van Janneken Domis, ook voor Lysbeth Domis, tezamen kinderen en erfgenamen van wijlen Huybrecht Domisse en Janneken Willems. [329]
Op 16-11-1661 compareren Cornelis Schalck, wethouder, als vader en voogd van zijn minderjarige kinderen bij Wilhelmina Domys en voor Hendrick van Uffelen, zilversmid, man en momber van Janneke Domys en Huybrecht Domys, hoedenmaker, vervangende zijn zwager Abraham van Boren, kleermaker, gehuwd met Janneke Domys, allen tezamen erven van Huybrecht Wellemans, overleden als assistent op een jacht op reis naar Oost-Indie, [330]

5c. Adriaen van Uffelen, geb. vóór ca. 1575, ovl. 1632-1651, tr. vóór ca. 1600 Catharina Segers, ovl. na 1651.

Op 2-10-1651 verklaren Sr Pieter van Uffelen, zilversmid, oud omtrent 53 jaar, en Cornelis Schalck, koopman, oud omtrent 55 jaar, te Bergen op Zoom ten verzoeke van Catharina Segers, weduwe van Adriaen van Uffelen en moeder van Abraham van Uffelen, overleden in Oost-Indie op het comptoir Jamby als assistent, dat zij zijn eigen moeder is geweest en dat zij twee dochters, Catharina en Anna, heeft. [345]

5d. Jeronimus (Hieronimus) van Uffelen, geb. vóór ca. 1625, ovl. 1650-1654, otr./tr. Wijk bij Duurstede/Darthuysen 27-10/19-11-1650[348] Geertruyt Margriet van Zuylen van Natewisch, geb. Wijk bij Duurstede?, dr. van Gerrit Davidsz van Zuylen van Natewisch, capitein der waertgelders in Utrecht en van Cunera van Nestelrade. Zij hertr. 1o voor 1654. Gerrit van Galen tot de Bonenburg. burgemeester (1640) en kerkmeester te Hattem, wedr. van Johanna Bentinck,[349] verm. zn. van Gerrit van Galen, lid van de magistraat te Hattem, en van Geertruid Jacobsdochter van Lennep. Zij hertr. 2o Heerde 10-10-1659 Luyer Daendels, adjunct schout (1644), schout (1652), en ouderling van Heerde,[350] [351] zn. van Egbert Daniels (ook Daendels genoemd), schout van Heerde en burgemeester van Hattem, en van Swana van Huedt.

Familie-archief Van Heiden (Reinestein)[352]
ongedateerd, na 1665: Memorie houdende juridisch verweer tegen de aanspraak van Geertruijdt Margaretha van Zuylen van Natewisch namens haar zoon Hieronymus Marius van Uffelen (!), om uit kracht van hypotheek onder speciaal verband geprefereerd te worden op goederen te Veenendaal, schultambt Zuidwolde (Dr.), in de boedel van wijlen Henrick Schaep tot Den Dam boven de schuldeiseres Henrijka Brienen geb. Vogels.
Op 9-11-1695 benoemt Susanna Geertruyt van Bodeck, eerder wed. van Hieronimus Marcus van Uffelen, thans gehuwd met Maximiliaen Jacob de Renesse van Wulp, Josina Sara van Brederode, haar moeder tot voogd over haar voorkinderen, met seclusie van Gerard Johan van Galen, halfbroer van haar eerste man, burgemeester te Hattem. Er wordt verwezen naar een akte d.d. 16-11-1694 voor notaris C. van Doorn, een akte d.d. 13-8-1679 voor notaris R. van Cuylenborch superscriptie d.d. 9-12-1680 voor notaris R. van Cuylenborch. [353]

5e. He(y)ndrick van Uffelen, geb. vóór ca. 1595, beg. Utrecht 18-2-1667[359], vertrekt (rond 1650?) met zijn gezin naar Noord-Nederland, koopt het landhuis Vechtenstein (18 kamers) aan de Vecht te Maarssen,[360] eigenaar van Vechtenstein 1651-1660, woont, blijkens onderstaande akten, met zijn vrouw in 1665 weer te Antwerpen, en in 1666 weer te Utrecht, tr. Antwerpen Onze Lieve Vrouwekerk 17-9-1620[361] [362] Barbara Jonquet (Joncken), beg. Utrecht 8-10-1680,[363]

Akten van belening door de Staten van Utrecht met vier morgen uit de helft van het goed ten Bossche onder Maarssen, vanaf 1651 met inbegrip van het huis Vechtenstein, 1629-1764:[364]
1651: Hendrik van Uffelen na opdracht door Guillaume Domis,
1660: Maria van Exsel, echtgenote van Isaac Looman, na opdracht door Hendrik van Uffelen.
Op 29-3-1665 bekennen Gerard van Rossem capitain wonende te Utrecht, oz Niwegrachte, en zijn echtgenote Anna Maria van der Straten ƒ 3000-- schuldig te zijn aan Henrick van Uffelen x Berbara Jonket wonende te Antwerpen, vanwege een lening, te vestigen op een huis aan de oostzyde van de Nieuwegracht te Utrecht. [365]
Op 14-9-1666 machtigt Henrick van Uffele gewesen coopman tot Antwerpen wonende te Utrecht, zijn behuwdzoon Pieter Kersselaer, om in Brugge ƒ 160-18-8 te vorderen van de boedel van wijlen Anthoni Durmond en diens overleden echtgenote en ƒ 128-10-12 van Jan Baptist van Wechelen wegens geleverde zyde en om zo nodig rechtsmiddelen te gebruiken. [366]
Op 3-7-1672 draagt Johanna Ogelbé ,wed. van Egbertus Wils wonende te Utrecht, Achter 't Wystraet over aan Berbara Jonquet wed. van Henrik van Uffelen en aan de erven van Henrik van Uffelen een deel van kooppenningen van huis, hof en 3 kameren Achter 't Wystraat ter voldoening van ƒ 2000,-- en rente Indien de niet doorgaat zal het bedrag gevestigd worden op het huis c.a. [367]
Op 17-8-1675 machtigt Barbara Joncket wed. van Henrick van Uffelen, haar dochter Catharina van Uffelen, tot het innen van achterstallige renten van plecht ten laste van Govert Celius van Sevenhoven. [368]
Op 8-10-1679 machtigen Hendrick van Uffelen, Catharina van Uffelen, en hun onmondige, broer(s) en zuster(s), Pieter Kersselaer coopman wonende te Middelburch x Anna van Uffelen, hun zuster tot regeling zaken in Zeeland ten aanzien van de nagelaten boedel van hun moeder Barbara Joncket, in leven wed. van Hendrick van Uffelen. [369]
Op 8-11-1679 verkopen Henderick van Seesdorp meester cleermaecker, x Lucia Enghsbert aan Henderick van Uffelen, aan het onmondige kind van wijlen Philips Bieseman by Barbara van Uffelen, aan de onmondige kinderen van Jacques van Uffelen, aan Maria van Uffelen (zij is innocent), een vierde part van 11 mergen, 3 hont hoy-, wey- en teelland aan de dyckslooth belend achter: weeteringe, ow: vicarye van Vianen, ww: Jacob Nobel gelegen in het gerecht Jaersvelt, en voorts tevens aktie van koop van een vierdedeel in een uitterwaard van 4 morgen onder Jaarsveld. [370]
Op 27-3-1680 verwerpen Henderick van Uffelen, Catharina van Uffelen, Pieter Kersselaer x Anna van Uffelen, de kinderen van Jacques van Uffelen, Johannes Bieseman zoon van Philips Bieseman en Barbara van Uffelen, en Maria van Uffelen, innocente zuster, de boedel van wijlen Anna Barbara Joncket, nicht, behoudens hun recht als crediteur. Martinus Verbert is wedr. van Anna Barbara Joncket wonend te Antwerpen. [371]
Op 28-12-1682 wordt een overeenkomst gesloten terzake van het betalen van ƒ 370-18- volgens sententie, tussen de Erfgenamen van Barbara Joncquer in leven wed. van Hendrick van Uffelen, enerzijds Catharina van Uffelen, Hendrick van Uffelen den jongen, Christiaen Rycken x Barbara van Uffelen, Hendrick van Uffelen den ouden, en anderzijds Maria Sloth wed. van Adriaen van Oostrum. Borg is Ernestus van Oostrum advocaet voor hove van Utrecht Met kwitantie d.d. 8-4-1685 [372]
Op 18-6-1683 machtigen Hendrick van Uffelen c.s. en Catharina van Uffelen c.s., erfgenamen van Barbara Joncken in leven wed. van van Hendrick van Uffelen, Franciscus de With notaris 's hooffs van Utrecht, tot het in beslag nemen van de goederen van Willem Willemsz van Sydervelt vanwege achterstallige pacht. [373]
Op 11-7-1687 draagt Johannes Bieseman wonende te Rotterdam over aan Pieter Kesselaer, zijn oom 1/5 portie van ƒ 4000,-- waaraan zyn tante Maria van Uffele lyftocht heeft vanwege een schuld groot ƒ 1000,--. Er wordt verwezen naar de scheiding d.d. 30-9-1681 tussen de kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Hendrick van Uffele en Barbara Jonquet. [374]
Op 10-1-1690 verkopen de erven van Barbara Jonket, in leven wed. van Hendrick van Uffelen, en van Maria van Uffelen, met name Catharina van Uffelen wonende te Utrecht, Hendrick van Uffelen coopman wonende te Utrecht, Pieter Karselaer x Anna van Uffelen, en Johannes Bieseman, wonende te Rotterdam, aan Mathys van Dulcken, diaken van de Ministe kerck een plecht van ƒ 400,-, gevestigd op een huis en erf, gelegen buiten de Wittevrouwenpoort, ten laste van Jan Stael, smid. Er wordt verwezen naar een plecht d.d. 6-7-1680 voor gerecht van Wittevrouwen. [375]
Op 10-1-1690 verkopen dezelfden aan de zoon van Jurphaes Vosch (borg NN Garsten, procureur). sestien mergen lant aan de Capelse voorweteringe, over het huys te Vliet alias Sevenhoven belend achter: de Leck ow: vicarye tot Vyanen nw: Jacob Nobel gelegen in het gerecht Lopiker Kapel, Overjaersveltsepolder. Er wordt verwezen naar een procuratie d.d. 11-11-1676 voor notaris W. Wygans te Middelburg [376]
Op 10-1-1690 verkopen dezelden in openbare verkoping aan Daniel Beghuysen wonende te Utrecht, in de Nieuwstraet (voor wie als gemachtigde optreedt Gysbert de Heger), een huysgen ofte camere aan de nz van Langh Rosendael te Utrecht, belend ow: Hendrick Anthonisz, ww: Jan Strate. Er wordt verwezen naar een procuratie d.d. 11-11-1676 voor notaris W. Wygans te Middelburg [377]
Op 5-2-1692 wordt de boedel gescheiden door de erven van Barbara Joncket, in leven wed. van Heyndrick van Uffelen, tussen Catharina van Uffelen, dochter, Pieter Carselaer coopman wonende te Middelburgh x Anna van Uffelen, dochter, Johannes Bieseman, kleinzoon, coopman wonende te Rotterdam, Heyndrick van Uffelen, kleinzoon. Het betreft een huysinge, hoff, camere - naar Heyndrick van Uffelen - aan de WZ van de Oudegraft, aende zuytsyde omtrent de Geertebrugh Er wordt verwezen naar procuratie d.d. 11-11-1676 voor notaris W. Wygans te Middelburg. De genoemde erfgenamen zijn ook erven van hun zuster respectievelyk tante Maria van Uffelen. [378]
Op 4-7-1695 vindt de scheiding van de nalatenschap plaats door de erven van Hendrick van Uffelen den ouden en van Catharina van Uffelen, met name Johannes Bieseman, neef, coopman wonende te Rotterdam Elisabeth van Wyck wed. van Hendrick van Uffelen den jongen, neef, voor haar drie onmondige kinderen bij Hendrick van Uffelen, Pieter Remmers coopman wonende te Amsterdam, x Barbara Karselaer, nicht, Petrus Karselaer, neef, notaris hove van Hollandt. Er wordt verwezen naar een procuratie d.d. 1-6-1695 voor notaris P. Schabaelje te Amsterdam en een testament d.d. ----- voor notaris C. van Doorn. De erfenis van Hendrick van Uffelen den ouden is in 3 porties verdeeld, en die van Catharina van Uffelen in 4 porties. [379]


VI

6a. Hieronimus Marcus (ook Andreas Hieronymus!) van Uffelen (tot Roscheers), ovl. 1689-1695, heere van Rogeers (Rocher), woont te Utrecht (1679, 1687), ritmeester (1689), tr. vóór 1679 [413] Sussanna Geertruid van Bodek tot Marwits, geb. Utrecht 14-4-1659, ovl. 19-1-1741,[414] woont te Utrecht (1679), dr. van Pieter Nicolaas van Bodeck tot Marwitz en van Josina Sara (Justine) van Brederode (zie IIIC sub 3d). Zij hertr. 1687-1695 Maximiliaan Jakob van Renesse van Wilp, ovl. 25-2-1738, beg. te Ter Aa, heer van Ter Aa, Wesenthorst en Wilp, wordt op 1-12-1734 beschreven in de Ridderschap van Utrecht met zijn Huis Ter Aa, zn. van Wynand Jan van Renesse, Heer van de Poll, Holthuys en Wilp, in de Ridderschap van Veluwe, en Johanna Maria van Baexen van Harmelen, Vrouwe van Wesenthorst.[415]

Op 13-8-1679 testeren Hieronimus Marcus van Uffelen x Susanna van Bodeck tot Merwitz wonende te Utrecht. Zij lyftochten de langstlevende met benoeming van langstlevende tot voogd. [416]
Op 29-11-1679 sluiten Frederick de Renesse van Moermont, comparerende onder de ridderschap ter staaten van Utrecht x Josina Sara van Bredenrode en Hieronymus Marcus van Uffelen tot Roscheers x Susanna Geertruyd van Bodeck tot Marwits een akkoord over de afwikkeling van een pachtschuld met Gysbert Gerritsz Byman en Hendrick Schellingh, schout van Den Ham. Er wordt verwezen naar een overdracht d.d. 1-1-1679 voor notaris J. van Paddenburgh. [417]
Op 29-1-1687 machtigt Jeronimus Marcus van Uffelen, wonende te Utrecht, Jacob van Wallendal wonende te La Rochelle, tot beheer van onroerend goed in Petite Flandre. [418]
Op 9-5-1687 verhuurt Hieronymus Marcus van Uffelen, verhuurder, x Susanna Geertruyt van Bodeck tot Marwitz, aan Franck Janss van Eyck, wiens borg is Johan van der Cloes wonende te Utrecht, een huysinge, hoffstede c.a. met 20 mergen soo wey-, hoy- ende henniplant aan de Leech Nieuwcopperdyck, belend achter: de kade, gelegen in het gerecht Leech Nieucop Hamsgerecht. Franck Janss van Eyck heeft gewoond te Breeveld onder Woerden. [419]
Op 22-3-1688 machtigt Jerosme (!) Marcus van Uffle wonend te Utrecht, de procureur in Tonay Charante tot zaakwaarneming. [420]
Op 12-2-1689 sluit Hieronimus Marcus van Uffelen, ritmeester, met Johannes Coster meester roeremaker wonend te Utrecht, een overeenkomst over de levering en betaling van 58 paar pistolen en 58 karabynen. [421]
Op 9-11-1695 benoemt Susanna Geertruyt van Bodeck, eerder wed. van Hieronimus Marcus van Uffelen, thans gehuwd met Maximiliaen Jacob de Renesse van Wulp, Josina Sara van Brederode, haar moeder tot voogd over haar voorkinderen, met seclusie van Gerard Johan van Galen, halfbroer van haar eerste man, burgemeester te Hattem. Er wordt verwezen naar een akte d.d. 16-11-1694 voor notaris C. van Doorn, een akte d.d. 13-8-1679 voor notaris R. van Cuylenborch superscriptie d.d. 9-12-1680 voor notaris R. van Cuylenborch. [422]
Op 2-12-1698 machtigen de onmondige kinderen van wijlen Hieronimis Marcus van Uffelen by Susanna van Bodeck do0r middel van hun voogd Johan van Galen wonende te Hattum, Casper van Couwenhoven wonende te Rochelle, in Vranckryck, om het huis Rocher c.a. in bezit te nemen. [423]

6b. Jacques van Uffelen, ged. Antwerpen 31-12-1623, ovl. Utrecht 2-1-1665, wonende te Maersen (1655), zijdelakenverkoper (1662), coopman (1664), wonende te Utrecht (1662, 1664), tr. Utrecht 10-3-1655 Margareta van der Zee, ovl. na 1677, wonende te Utrecht (1655). Zij hertr. (huw. voorw. Utrecht 12-11-1674) Louis Boileau.

Op 13-10-1664 leggen Jaques van Uffelen coopman wonende te Utrecht, en Guiljame Bequel wonende te Diepen en onlangs teruggekeerd van de Caraibische eilanden, een verklaring af op verzoek van Hubert van Velthoven coopman wonende te Middelburch en Nicolaes Offermans coopman wonende te Antwerpen, over een betalingsaanbod door Joost Louwrens, gemachtigde van Elias Lukeni verblijvend op de Caraibische eilanden, welk aanbod door Hubert van Velthoven niet is geaccepteerd. [425]
Op 28-4-1668 machtigen de erven van Nicolaes van Erp, met name de zoon Petrus van der Zee (medicine doctor) wonende te Utrecht en de dochter Margareta van der Zee, wed. van Jaques van Uffelen, namens hun moeder Neeltgen Petersdr van Enspit, Johannes Wenning, Theodorus van Rothoven en Hermannus Specht, allene klerken, om voor het gerecht van Utrecht twee plechten te transporteren aan Berbara Jonket weduwe Henrick van Uffelen. Er wordt verwezen naar een plecht d.d. 5-6-1644 voor gerecht van Utrecht en een plecht d.d. 5-6-1664 voor gerecht van Utrecht. [426]
Op 12-11-1674 worden huwelijkse voorwaarden gemaakt tussen bruidegom: Louis Boileau, geassisteerd met Francois Charles de Wattigny baron de Divette en Louis la Borde, en bruid: Margareta van der Zee wed. van Jacques van Uffelen geassisteerd met Henrick van Uffelen, haar zwager, en Catharina van Uffelen, haar schoonzuster. By vooroverlyden van de bruid krygt debruidegom kindsdeel, indien voorkinderen in leven zyn. [427]
Op 11-9-1686 machtigt Louis Boileau zijn echtgenote Margareta van der Zee tot inning van hetgeen haar toekomt uit de nalatenschap van haar dochter Barbara van Uffelen in leven gehuwd met Johannes Knoop en overleden in Amsterdam. [428]
Op 20-4-1693 schenkt Catharyna van Uffelen wonend te Utrecht het restant van schuldbekentenis ƒ 1000,- ten laste van Johannes Knoop, wedr. Barbara van Uffelen, aan haar neef en nicht Heyndrick van Uffelen x Elisabeth van Wyck. Er wordt verwezen naar een accoord d.d. 1-5-1687 voor notaris J. de Vlieger te Amsterdam. [429]
Op 9-8-1697 testeert Margareta van de Zee, eerder wed. van NN van Uffelen, wonende te Oudewater. Ergenaen zijn de kinderen van Elisabeth van Wyck, haar schoondochter, met name: Catharina Hendricx van Uffelen, Jacobus Hendricxss van Uffelen Maria Elisabet Hendricx van Uffelen. Elisabeth van Wyck, eerder wed. van NN van Uffelen, zoon van de testatrice, is nu gehuwd met Cornelis van Son. [430]

Personen met de naam Van Uffelen die nog niet aangesloten konden worden

Jan van Uffelen, vermeld in Venetie (ca. 1650).[440]

Op 12-2-1658 wordt Jacob van Rhenen door het Hof van Utrecht vrijgesproken van doodslag op Jacob van Uffelen. [441] Wie is deze Jacob?

vermeld in een lijst met bevrachters, die in de periode 1591-1620 vracht uit Holland naar Italie verscheepten, als Hans van Uffele met 17 bevrachtingen (15 als enige opdrachtgever, 2 samen met anderen) [442]

tekent als Hans van Uffelen in op 6000 balen peper "in de Doose van de Kamer van Amsterdam" van de VOC (1639),[443]

Hij stierf voor 14-12-1654, op welke datum zijn weduwe Barbara Romers van Uffelen, ovl. na 1657, compareert te 's-Gravenhage 14-12-1654, tr., [Jb. CBG 13(1959)128 Nicolaas van Brederode, ovl. vóór 14-12-1654.


Referenties van de gegevens van generatie 1 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Van Uffelen --- Generatie 1 ( 444 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Adelslexikon = Genealogisches Handbuch des Adels, Adelslexikon Band I, Band 53 der Gesamtreihe, Limburg (Lahn) 1972, S. 456, gecit. (met fouten) in Wikipedia.de
 • Asaert = Gustaaf Asaert, 1585: de val van Antwerpen en de uittocht van Vlamingen en Brabanders, Tielt, 2004
 • Elias = J.E. Elias, De vroedschap van Amsterdam 1578-1795, Amsterdam, 1963,
 • Gelderblom = O. Gelderblom, Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-1630), Hilversum, 2000, en prosopografische Data Base
 • Kobbe = Peter von Kobbe, Geschichte und Landesbeschreibung des Herzogtums Lauenburg, Volume 3
 • Metselaar = Albert Metselaar, Geschiedenis van het Hooge Veen 8, Hoogeveen 2012
 • Montias = The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ research.frick.org
 • Morera = Raphael Morera, Environmental Change ans Globalization in Seventeenth-Century France, in Eds. Peter Boomgaard & Marjolein 't Hart, Globalization, Environmental Change, and Social History, Cambridge, 2010
 • Van Gelder = Maartje Van Gelder, Trading Places: The Netherlandish Merchants in Early Modern Venice, Leiden, 2009
 • Wijnroks = Eric Wijnroks, Handel tussen Rusland en de Nederlanden, 1560-1640, Hilversum, 2003
 1. Staatsarchiv Hamburg, manuscript "622-1 Uffelen van Uffelen"
 2. ⇒ Boyneburg_(Adelsgeschlecht)
 3. Schepenregister Antwerpen 1579, nr. 359, pag. 170-170v
 4. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21599664
 5. Nav. 13(1863)346
 6. Van der Aa, in Van der Aa e.a., Biographisch Woordenboek der Nederlanden
 7. Gelderblom
 8. Montias
 9. Asaert
 10. Nederlands Economisch-Historisch Archief, The Hague, Nederlandsche Oost-Indische Compagnie. Kamer Amsterdam, 1958
 11. Wijnroks
 12. Nederlands Economisch-Historisch Archief, The Hague, Nederlandsche Oost-Indische Compagnie. Kamer Amsterdam, 1958
 13. zie ook GN 29(1974)91
 14. Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1810, ⇒ www.historici.nl
 15. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 16. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 17. Morera
 18. Van Dillen
 19. Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1810, ⇒ www.historici.nl
 20. Nav. 48(1898)103
 21. zie ook ANF 12(1895)171
 22. ⇒ ped-haarlem.html
 23. ⇒ ped-haarlem.html
 24. Metselaar
 25. ANF 12(1895)171
 26. Wap. 3(1899)92
 27. NL 73(1956)158
 28. Metselaar
 29. Metselaar
 30. NA, 3.03.01.01 Inventaris van het archief van het Hof van Holland, 1428-1811, 5222.16
 31. Constantijn Huygens, Briefwisseling. Deel 1: 1634-1639 (ed. J.A. Worp). Martinus Nijhoff, Den Haag 1911
 32. Resolutien van Holland en Westvriesland
 33. Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1810, ⇒ www.historici.nl
 34. GA Utrecht, ONA, Nots. G. Houtman , inv.nr. U022a004, akte nr. 87
 35. Constantijn Huygens, Briefwisseling. Deel 2: 1634-1639 (ed. J.A. Worp). Martinus Nijhoff, Den Haag 1913
 36. Metselaar
 37. ANF 12(1895)171
 38. NL 73(1956)158
 39. NL 91(1974)132
 40. ANF 15(1902)129
 41. Gen. Her. Blad. 3(1908)78
 42. NL 77(1960)96
 43. Drents Archief, 0185, Heiden Reinestein, nr. 1246
 44. GA Utrecht, ONA, Nots. C. Van Doorn , inv.nr. U060a032, akte nr. 41
 45. ANF 15(1902)129
 46. ANF 15(1902)413
 47. ANF 15(1902)129
 48. NL 77(1960)96
 49. D.G. van Epen, Album Studiosorum Academiae Gelro-Zutphanicae 1648-1818, 's-Gravenhage, 1904
 50. Groot algemeen historisch, geographisch, genealogisch, en oordeelkundig woordenboek..., 1732
 51. ⇒ dullemen?lang=nl&p=josina+sara+justine&n=van+brederode
 52. Gen. Her. Bib. (1913)240
 53. GA Utrecht, ONA, Nots. R. Van Cuylenborch , inv.nr. U086a002, akte nr. 281
 54. GA Utrecht, ONA, Nots. J. Van Paddenburgh , inv.nr. U081a001, akte nr. 234
 55. GA Utrecht, ONA, Nots. W. Zwaerdecroon , inv.nr. U080a009, akte nr. 206
 56. GA Utrecht, ONA, Nots. S. Van Den Aelpoel , inv.nr. U054a005, akte nr. 31
 57. GA Utrecht, ONA, Nots. H. Van Hees , inv.nr. , akte nr. 194
 58. GA Utrecht, ONA, Nots. H. Van Woudenbergh , inv.nr. U093a016, akte nr. 7
 59. GA Utrecht, ONA, Nots. C. Van Doorn , inv.nr. U060a032, akte nr. 41
 60. GA Utrecht, ONA, Nots. M. Van Lobbrecht , inv.nr. U123a002, akte nr. 210
 61. Utrechts Archief, Toeg. 305 Heerlijkheid Ter Aa
 62. Nav. 13(1863)319
 63. NL 74(1957)159
 64. ⇒ aqwg92.htm#40623
 65. NL 83(1966)49
 66. GA Antwerpen no 172 folio 416 14-1-1527
 67. zie ook ⇒ aqwg92.htm#40623
 68. Antwerpiensia, Deel 11, blz. 204-207, ⇒ F.%20Plaisier%20Bijlagen.htm
 69. ANF 4(1887)225
 70. ⇒ _ver025188701_01_0019.php
 71. Antwerpiensia, Deel 11, blz. 204-207, ⇒ F.%20Plaisier%20Bijlagen.htm
 72. ANF 4(1887)225
 73. ⇒ vond001dewe05_01_0003.php
 74. NL 83(1966)49
 75. NL 83(1966)49
 76. on
 77. Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 344, f. 386, gecit. in GN 63(2008)567
 78. Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 344, f. 384, gecit. in GN 63(2008)567
 79. zie ook ⇒ aqwg77.htm#40621
 80. Brandenburg
 81. Brandenburg
 82. Fonds Plaisier, ⇒ fonds%20plaisier_6.htm
 83. Fonds Plaisier, ⇒ fonds%20plaisier_6.htm
 84. Fonds Plaisier, ⇒ fonds%20plaisier_7.htm
 85. Gebodboek, vol. D, fol. 428v en A.A.B. Deel 4, blz. 203-205, ⇒ fonds%20plaisier_7.htm
 86. Nav. 53(1903)466
 87. ⇒ 17thcenturyhollanders.pbworks.com
 88. Brandenburg
 89. Fonds Plaisier, ⇒ fonds%20plaisier_5.htm
 90. Nav. 13(1863)346
 91. Nav. 13(1863)346
 92. Nav. 13(1863)213
 93. Genealogieën van eenige voorname, aan elkaar verwante Meierijsche geslachten, 1918, Delpher.nl
 94. Genealogieën van eenige voorname, aan elkaar verwante Meierijsche geslachten, 1918, Delpher.nl
 95. Charles de Zutter, Les étudiants Belges à l'Université de Dole, période de 1651 à 1674, Travaux 2013 de la Société d'émulation du Jura, Lonsle-saunier, 2014 "pp. 49-83
 96. Messager des sciences historiques, ou, Archives des arts et de la bibliographie de Belgique, Année 1892, Gent, 1892
 97. Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, 10217 Schepenbank Oirschot en Best, nr. 1321
 98. BHIC, toeg. nr. 19 Raad van Brabant, 1586 - 1811, Civiele procesdossiers 1678 - 1707, inv.nr. 788.2021
 99. Genealogieën van eenige voorname, aan elkaar verwante Meierijsche geslachten, 1918, Delpher.nl
 100. ⇒ alles-0082.htm#BM784
 101. ⇒ alles-0082.htm#BM784
 102. ⇒ 17thcenturyhollanders.pbworks.com
 103. Brandenburg
 104. Fonds Plaisier, ⇒ fonds%20plaisier_5.htm
 105. Fonds Plaisier, ⇒ fonds%20plaisier_6.htm
 106. Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 6, blz. 12. ⇒ fonds%20plaisier_6.htm
 107. ⇒ 17thcenturyhollanders.pbworks.com
 108. Jb. CBG 32(1978)82
 109. Jb. CBG 32(1978)82
 110. Jb. CBG 32(1978)82
 111. Gem. archief Utrecht, not. W. van Galen, 8 maart 1650, gecit. in Jb. CBG 32(1978)82
 112. Gelderblom
 113. Wijnroks
 114. Brandenburg
 115. zie o.a. Wap 19(1915)114
 116. ⇒ fonds_plasier_8.htm
 117. Fonds Plaisier, ⇒ fonds%20plaisier_5.htm
 118. Fonds Plaisier, passim, ⇒ fonds%20plaisier_6.htm
 119. Brandenburg
 120. Certificatieboeck 1567, fol. 626v, ⇒ fonds plaisier_3.htm
 121. Brandenburg
 122. Ind. Nav. 14(2001)104
 123. Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 39v, 40, gecit. in ⇒ fonds_plasier_8.htm
 124. ⇒ 17thcenturyhollanders.pbworks.com
 125. Gelderblom
 126. Montias
 127. Asaert
 128. Nederlands Economisch-Historisch Archief, The Hague, Nederlandsche Oost-Indische Compagnie. Kamer Amsterdam, 1958
 129. Wijnroks
 130. Nederlands Economisch-Historisch Archief, The Hague, Nederlandsche Oost-Indische Compagnie. Kamer Amsterdam, 1958
 131. zie ook GN 29(1974)91
 132. Schepenregister Antwerpen 1579, nr. 359, pag. 170-170v
 133. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21599664
 134. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 9, aktenr./blz. 42/108
 135. Nav. 13(1863)346
 136. Van der Aa, in Van der Aa e.a., Biographisch Woordenboek der Nederlanden
 137. Gelderblom
 138. Montias
 139. Montias
 140. Montias
 141. ⇒ ped-haarlem.html
 142. Elias
 143. NATA, Hoge Raad 498/18 d.d.d 16-3-1604
 144. Gelderblom
 145. Jb. Amstelodamum 84(1992)23
 146. Van Gelder
 147. Van Gelder
 148. Amstelodamum 56(1969)79
 149. Morera
 1. Amstelodamum 4(1917)78
 2. Jb. Amstelodamum 91(1999)110
 3. zie ook Elias
 4. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21615773
 5. ANF 3(1886)93
 6. Fonds Plaisier, ⇒ fonds%20plaisier_6.htm
 7. Nav. 53(1903)466
 8. Wap. 6(1902)231
 9. NL 83(1966)48
 10. Gelderblom
 11. Asaert
 12. Mededeling Hans van de Griend, 2013
 13. Wiegand, Die Herren von Uffeln - ein Burgmannengeschlecht des niederen Adels. 1997
 14. Mededeling Hans van de Griend, 2013
 15. ⇒ west-europese-adel
 16. NL 83(1966)45
 17. Wap. 6(1902)231
 18. Kobbe
 19. Wikipedia .de
 20. ⇒ west-europese-adel
 21. Kobbe
 22. Kobbe
 23. Kobbe
 24. ⇒ getperson.php?personID=I40142&tree=2
 25. Kobbe
 26. ⇒ 7.html
 27. ⇒ west-europese-adel
 28. Kobbe
 29. Kobbe
 30. Kobbe
 31. NL 83(1966)45
 32. NL 83(1966)45
 33. Nav. 48(1898)632
 34. NL 83(1966)45
 35. Adelslexikon 1972
 36. NL 83(1966)45
 37. Adelslexikon 1972
 38. NL 83(1966)45
 39. GA Utrecht, ONA, Nots. G. Houtman , inv.nr. U022a013, akte nr. 78
 40. GA Utrecht, ONA, Nots. C. Van Vechten , inv.nr. U031a003, akte nr. 91
 41. GA Utrecht, ONA, Nots. H. Van Zuylen , inv.nr. U048a003, akte nr. 24
 42. zie ook ANF 16(1903)298
 43. zie ook Adelslexikon 1972
 44. Adelslexikon 1972
 45. ANF 16(1903)298
 46. Wap. 15 (1911)158
 47. Wikipedia.de
 48. Adelslexikon 1972
 49. Wikipedi.de
 50. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 51. NL 83(1966)45
 52. Wikipedi.de
 53. Wikipedi.de
 54. ANF 16(1903)298
 55. Wap. 14(1910)437
 56. Adelslexikon 1972
 57. ANF 16(1903)298
 58. Adelslexikon 1972
 59. GA Utrecht, ONA, Nots. H. Van Zuylen , inv.nr. U048a002, akte nr. 310
 60. ⇒ dullemen?lang=nl&p=josina+sara+justine&n=van+brederode
 61. Groot algemeen historisch, geographisch, genealogisch, en oordeelkundig woordenboek..., 1732
 62. ⇒ 0926579979
 63. Wikipedia .de
 64. ⇒ 0955291219
 65. J.J. Poelhekke, Nederlandse leden van de Inclyta Natio Germanica Artistarum te Padua 1553-1700, Med. Ned. Hist. Inst. Rome, deel XXXI
 66. Adelslexikon 1972
 67. Wap. 6(1902)231
 68. NL 117(2000)253
 69. Adelslexikon 1972
 70. Kobbe
 71. J.J. Poelhekke, Nederlandse leden van de Inclyta Natio Germanica Artistarum te Padua 1553-1700, Med. Ned. Hist. Inst. Rome, deel XXXI
 72. J.J. Poelhekke, Nederlandse leden van de Inclyta Natio Germanica Artistarum te Padua 1553-1700, Med. Ned. Hist. Inst. Rome, deel XXXI
 73. ⇒ dispF.php?i=2&t=sh&id=22
 74. ⇒ geschichte.php
 75. ⇒ die-familie-von-uffeln-1648-1721
 76. Kobbe
 77. ⇒ die-familie-von-uffeln-1648-1721
 78. GA Utrecht, ONA, Nots. G. Houtman , inv.nr. U022a017, akte nr. 137
 79. ⇒ geschichte.php
 80. ⇒ 10812026
 81. Wijnroks
 82. Elias, p60
 83. zie Montias
 84. Amstelodamum 26(1939)7
 85. Elias
 86. Elias
 87. Montias
 88. NA 890 , Nots. Van Zwieten, 18 mei 1637, gecit. in Montias
 89. Montias
 90. zie ook Elias
 91. Gelderblom
 92. Zie ook Elias
 93. Nav. 64(1915)17
 94. Jb. Amstelodamum 1(1902)20
 95. NA 200, fol. 349 film 111, gecit. in Montias
 96. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21611073
 97. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21614401
 98. NA 694B , film 4980, Nots. J. Warnaerts, gecit. in Montias
 99. NA 952 , film 1175 Nots. B. Baddel, gecit. in Montias
 100. Montias
 101. Montias
 102. Nav. 64(1915)17 en 19
 103. Amstelodamum 86(1999)180
 104. Jb. CBG 38(1984)181
 105. WK 5073/789 , fol. 251
 106. Montias
 107. Gelderblom
 108. Elias
 109. Wap. 3(1899)180
 110. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21630367
 111. Wap. 4(1900)249
 112. ⇒ west-europese-adel
 113. Elias
 114. ⇒ Investors%20of%20the%20West%20Indies%20Company
 115. Elias
 116. Elias
 117. Wap. 3(1899)180
 118. Elias
 119. GA Utrecht, ONA, Nots. W. Van Velpen , inv.nr. U072a007, akte nr. 225
 120. Wap. 3(1899)180
 121. GN 31(1976)187
 122. BHIC, Toeg. 19 Raad van Brabant, 1586 - 1811, nr. 788.0347
 123. Brandenburg
 124. Jb. CBG 18(1964)134
 125. ONA Bergen op Zoom, Archief nr. 50, Reg. 0063 Not. Wouter de Witte, akte nr. 99
 126. ANF 3(1886)93
 127. zie ook Wap. 3(1899)180
 128. Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1810, ⇒ www.historici.nl
 129. Wap. 3(1899)92
 130. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 131. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 132. Morera
 133. Van Dillen
 134. Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1810, ⇒ www.historici.nl
 135. Nav. 48(1898)103
 136. zie ook ANF 12(1895)171
 137. ⇒ ped-haarlem.html
 138. ⇒ ped-haarlem.html
 139. Metselaar
 140. ANF 12(1895)171
 141. Wap. 3(1899)92
 142. NL 73(1956)158
 143. Metselaar
 144. Metselaar
 145. NA, 3.03.01.01 Inventaris van het archief van het Hof van Holland, 1428-1811, 5222.16
 146. Constantijn Huygens, Briefwisseling. Deel 1: 1634-1639 (ed. J.A. Worp). Martinus Nijhoff, Den Haag 1911
 147. Resolutien van Holland en Westvriesland
 148. Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1810, ⇒ www.historici.nl
 149. GA Utrecht, ONA, Nots. G. Houtman , inv.nr. U022a004, akte nr. 87
 1. Constantijn Huygens, Briefwisseling. Deel 2: 1634-1639 (ed. J.A. Worp). Martinus Nijhoff, Den Haag 1913
 2. Metselaar
 3. ANF 12(1895)171
 4. NL 73(1956)158
 5. ⇒ jvbsh?lang=nl&pz=aloysius+johannes&nz=van+beurden&ocz=0&p=jacques&n=van+uffelen&oc=3
 6. ⇒ jvbsh?lang=nl&pz=aloysius+johannes&nz=van+beurden&ocz=0&p=jacques&n=van+uffelen&oc=3
 7. GN 30(1975)329)
 8. zie ook GN 30(1975)329)
 9. zie ook NL 74(1957)183
 10. NL 82(1965)337
 11. NL 104(1987)491
 12. GN 29(1974)390
 13. NL 74(1957)183
 14. BHIC, Toeg. 19 Raad van Brabant, 1586 - 1811, nr. 788.2483
 15. GN 18(1963)150
 16. GN 18(1963)150
 17. Mededeling Johan de Heij, 2016
 18. GN 13(1958)118
 19. GN 13(1958)118
 20. GN 13(1958)118
 21. Mededeling Johan de Heij, 2016
 22. GN 18(1963)150
 23. GN 21(1966)313
 24. Her. Bib. 8(1881)165
 25. J.M.G. Leune, Het fort Sint Anna in de polder van Namen, Versie maart 2016
 26. J.M.G. Leune, Het fort Sint Anna in de polder van Namen, Versie maart 2016
 27. NL 106(1989)335
 28. NL 74(1957)183
 29. NL 106(1989)335
 30. Bergen op Zoom, R 376, I , fo. 27vo , gecit. in NL 106(1989)332
 31. Bergen op Zoom, R 380, gecit. in NL 106(1989)333
 32. Bergen op Zoom, R 416, gecit. in NL 106(1989)333
 33. NL 74(1957)183
 34. Nav. 59(1910)331
 35. Nav. 59(1910)331
 36. NL 74(1957)183
 37. BHIC, Toeg. 19 Raad van Brabant, 1586 - 1811, nr. 788.1973
 38. J.M.G. Leune, Lillo en Liefkenshoek, Repertorium van personen in en nabij deze Scheldeforten 1585-1786, Capelle a.d. IJssel, 2016, ⇒ www.hanleune.nl
 39. zie ook NL 1(1883)51
 40. NL 104(1987)427
 41. ⇒ LidmatenSluis3.html
 42. MHC Bergen op Zoom, arch. notaris Philip Lauwerens Scheuring, inv. 192, 1-4-1677, akte nr. 7., gecit. in J.M.G. Leune, Lillo en Liefkenshoek, Repertorium van personen in en nabij deze Scheldeforten 1585-1786, Capelle a.d. IJssel, 2016, ⇒ www.hanleune.nl
 43. ORA Bergen op Zoom R 419, gecit. in NL 106(1989)333
 44. zie ook NL 74(1957)183
 45. zie ook Mededeling Louke van Wensveen, 2016
 46. BHIC, Toeg. 19 Raad van Brabant, 1586 - 1811, nr. 788.2788
 47. ONA Bergen op Zoom, not. G Stempel, inv nr 75, gecit. in NL 106(1989)333
 48. ⇒ www.vocsite.nl
 49. Generale missiven van gouverneurs-generaal en raden aan heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie, ⇒ www.historici.nl
 50. NL 91(1974)132
 51. ANF 15(1902)129
 52. Gen. Her. Blad. 3(1908)78
 53. NL 77(1960)96
 54. Drents Archief, 0185, Heiden Reinestein, nr. 1246
 55. GA Utrecht, ONA, Nots. C. Van Doorn , inv.nr. U060a032, akte nr. 41
 56. ANF 15(1902)129
 57. ANF 15(1902)413
 58. ANF 15(1902)129
 59. NL 77(1960)96
 60. D.G. van Epen, Album Studiosorum Academiae Gelro-Zutphanicae 1648-1818, 's-Gravenhage, 1904
 61. Forum CBG
 62. Forum CBG
 63. ⇒ jvbsh?lang=nl&pz=aloysius+johannes&nz=van+beurden&ocz=0&p=jacques&n=van+uffelen&oc=3
 64. Forum CBG
 65. Forum CBG
 66. RA Utrecht, Toegang nr. 29-44, Huis Vechtenstein te Maarssen
 67. GA Utrecht, ONA, Nots. H. Van Zuylen , inv.nr. U048a002, akte nr. 209
 68. GA Utrecht, ONA, Nots. H. Van Zuylen , inv.nr. U048a003, akte nr. 158
 69. GA Utrecht, ONA, Nots. H. Van Zuylen , inv.nr. U048a004, akte nr. 517
 70. GA Utrecht, ONA, Nots. G. Van Lochem , inv.nr. U085a001, akte nr. 188
 71. GA Utrecht, ONA, Nots. W. Van Velpen , inv.nr. U072a007, akte nr. 235
 72. GA Utrecht, ONA, Nots. J. A. Becker , inv.nr. U100a001, akte nr. 110
 73. GA Utrecht, ONA, Nots. J. A. Becker , inv.nr. U100a002, akte nr. 13
 74. GA Utrecht, ONA, Nots. D. Woertman , inv.nr. U065a002, akte nr. 223
 75. GA Utrecht, ONA, Nots. D. Woertman , inv.nr. U065a002, akte nr. 235
 76. GA Utrecht, ONA, Nots. D. Woertman , inv.nr. U065a002, akte nr. 390
 77. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Coole , inv.nr. U113b001, akte nr. 9-3
 78. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Coole , inv.nr. U113b001, akte nr. 9-2
 79. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Coole , inv.nr. U113b001, akte nr. 9-1
 80. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Coole , inv.nr. U113a001, akte nr. 307
 81. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Coole , inv.nr. U113d001, akte nr. 11
 82. ⇒ I16731.php
 83. GA Utrecht, ONA, Nots. G. Van Zuylen , inv.nr. U090a001, akte nr. 40
 84. GA Utrecht, ONA, Nots. D. Woertman , inv.nr. U065b001, akte nr. 152
 85. GA Utrecht, ONA, Nots. D. Woertman , inv.nr. U065a002, akte nr. 335
 86. GA Utrecht, ONA, Nots. D. Woertman , inv.nr. U065a002, akte nr. 393
 87. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Coole , inv.nr. U113a001, akte nr. 152
 88. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Coole , inv.nr. U113a001, akte nr. 211
 89. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Coole , inv.nr. U113a001, akte nr. 213
 90. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Coole , inv.nr. U113a001, akte nr. 308
 91. GA Utrecht, ONA, Nots. C. Van Doorn , inv.nr. U060a029, akte nr.
 92. GA Utrecht, ONA, Nots. C. Van Doorn , inv.nr. U060a029, akte nr. 53
 93. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Coole , inv.nr. U113a001, akte nr. 354
 94. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Coole , inv.nr. U113a001, akte nr. 359
 95. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Coole , inv.nr. U113a001, akte nr. 369
 96. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Coole , inv.nr. U113a001, akte nr. 370
 97. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Coole , inv.nr. U113b001, akte nr. 14
 98. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Coole , inv.nr. U113a001, akte nr. 413
 99. GA Utrecht, ONA, Nots. H. Van Woudenbergh , inv.nr. U093a026, akte nr. 25
 100. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Coole , inv.nr. U113a001, akte nr. 428
 101. GA Utrecht, ONA, Nots. C. Van Doorn , inv.nr. U060a031, akte nr. 24
 102. GA Utrecht, ONA, Nots. C. Van Doorn , inv.nr. U060a031, akte nr. 27
 103. GA Utrecht, ONA, Nots. P. Van Liender , inv.nr. U122a001, akte nr. 126-1
 104. GA Utrecht, ONA, Nots. P. Van Liender , inv.nr. U122a001, akte nr. 126-2
 105. GA Utrecht, ONA, Nots. P. Van Liender , inv.nr. U122a001, akte nr. 126-3
 106. GA Utrecht, ONA, Nots. A. Wechter , inv.nr. U103a001, akte nr. 52
 107. GA Utrecht, ONA, Nots. A. Wechter , inv.nr. U103a001, akte nr. 51
 108. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Coole , inv.nr. U113a001, akte nr. 121
 109. GA Rotterdam, ONA, Nots. Daniel de Olyslager, inv. nr. 1236, aktenr./blz. 47/107
 110. GA Rotterdam, ONA, Nots. Daniel de Olyslager, inv. nr. 1237, aktenr./blz. 37/68
 111. GA Rotterdam, ONA, Nots. Daniel de Olyslager, inv. nr. 1236, aktenr./blz. 44/100
 112. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Coole , inv.nr. U113a001, akte nr. 214
 113. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Coole , inv.nr. U113a001, akte nr. 363
 114. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Coole , inv.nr. U113a001, akte nr. 364
 115. Groot algemeen historisch, geographisch, genealogisch, en oordeelkundig woordenboek..., 1732
 116. ⇒ dullemen?lang=nl&p=josina+sara+justine&n=van+brederode
 117. Gen. Her. Bib. (1913)240
 118. GA Utrecht, ONA, Nots. R. Van Cuylenborch , inv.nr. U086a002, akte nr. 281
 119. GA Utrecht, ONA, Nots. J. Van Paddenburgh , inv.nr. U081a001, akte nr. 234
 120. GA Utrecht, ONA, Nots. W. Zwaerdecroon , inv.nr. U080a009, akte nr. 206
 121. GA Utrecht, ONA, Nots. S. Van Den Aelpoel , inv.nr. U054a005, akte nr. 31
 122. GA Utrecht, ONA, Nots. H. Van Hees , inv.nr. , akte nr. 194
 123. GA Utrecht, ONA, Nots. H. Van Woudenbergh , inv.nr. U093a016, akte nr. 7
 124. GA Utrecht, ONA, Nots. C. Van Doorn , inv.nr. U060a032, akte nr. 41
 125. GA Utrecht, ONA, Nots. M. Van Lobbrecht , inv.nr. U123a002, akte nr. 210
 126. Utrechts Archief, Toeg. 305 Heerlijkheid Ter Aa
 127. GA Utrecht, ONA, Nots. H. Van Zuylen , inv.nr. U048a002, akte nr. 118
 128. GA Utrecht, ONA, Nots. H. Van Zuylen , inv.nr. U048a003, akte nr. 448
 129. GA Utrecht, ONA, Nots. G. Van Zuylen , inv.nr. U090a001, akte nr. 92
 130. GA Utrecht, ONA, Nots. N. Van Vechten , inv.nr. U064a013, akte nr. 150
 131. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Coole , inv.nr. U113a001, akte nr. 370
 132. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Coole , inv.nr. U113a002, akte nr. 184
 133. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Coole , inv.nr. U113a001, akte nr. 354
 134. GA Utrecht, ONA, Nots. W. Van Velpen , inv.nr. U072a006, akte nr. 205
 135. GA Utrecht, ONA, Nots. W. Van Velpen , inv.nr. U072a006, akte nr. 221
 136. GA Utrecht, ONA, Nots. W. Van Velpen , inv.nr. U072a007, akte nr. 158
 137. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Coole , inv.nr. U113a001, akte nr. 461
 138. GA Utrecht, ONA, Nots. T. Vosch Van Avezaat , inv.nr. U118a002, akte nr. 306
 139. GA Utrecht, ONA, Nots. J. Van Den Doorslag , inv.nr. U139a001, akte nr. 153
 140. GA Utrecht, ONA, Nots. J. Van Den Doorslag , inv.nr. U139a001, akte nr. 162
 141. GA Utrecht, ONA, Nots. A. De Coole , inv.nr. U151a006, akte nr. 103
 142. Van Gelder
 143. GA Utrecht, 239-1 Hof van Utrecht, inv.nr. 99-08, p214v-216v
 144. Jb. Amstelodamum 70(1978)56
 145. ANF 3(1886)93
 146. Jb. CBG 13(1959)128

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 2
Back to previous
generation 0
Directly go to generation :
1