This page was last
updated : 000104.

File size is : 21 k.
© Copyright 2000 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands.
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Genealogie Reinders,
version 6.1,
Muiden, 2000.
.\"GENEALOGIE REINDERS .\"VERSIE 1.1 AUG 1983

3. G E N E A L O G I E

------------------------ .sp 5

1a. ?

2a. ?

3a. ?

4a. ? 3. 5 generatie V.

5a. ROELOF RHIJNDERS, tr. Hees (1) voor 1767 SOPHIA MAGDALENA BEUDEKERS, zij worden geref. lidmaat te Wijhe op St. Jan (24 juni (2)) 1767, afkomstig uit Hees (3).

6a. HARMEN JAN REIJNDERS, ged. Wijhe 26-7-1767, ovl. Deventer 9-8-1822 (4), tr. Zwolle voor ca 1794 JOHANNA WERFF, geb. Zwolle 1771, ovl. Zwolle 8-11-1842.

7a. WIECHERT REINDERS, geb. Dalfsen 16-11-1795, ovl. Deventer 1-12-1865, klerk, boekhouder (1828), gemeenteontvanger (1865) te Deventer, woonde (1865) op de Brink, tr. Deventer 20-4-1828 JOHANNA ANTONIA LO(O)SEMAN, geb./ged. Deventer 1/14-6-1807 (6), ovl. Deventer 2-1-1892, dr. van Arend Loseman (7), statenbode van Overijssel, en Hendrikje ten Ho(o)ve. Johanna is de oprichtster van de aardewerk- en porceleinzaak op de Brink te Deventer, die zij overnam van de dames De Weerd. Een boek met de beschreven geschiedenis van de winkel, alsmede een geschilderd portret van Wiechert, zouden in het bezit zijn van museum De Waag te Deventer.

7b. PIETER REIJNDERS, ged. Deventer 29-4-1808, ovl. Zwolle 1-1-1835, tr. Zwolle 24-3-1831 JOHANNA VAN SANTEN, geb. Zwolle 23-1-1807, ovl. Zwolle 26-12-1844 (9).

8a. ROELOF REINDERS, geb. Deventer 8-1-1832, ovl. Deventer 30-5-1879 (zelfmoord) (11), dreef een concurrerende aardewerk- en porceleinzaak te Deventer, welke niet goed ging en waaruit schulden voortkwamen (12), tr. Deventer 8-9-1859 BERENDINA WILLEMINA JOHANNA BASTIAANS, geb. Deventer 2-10-1834, ovl. Haarlem 21-1-1906.

8b. HENDRIK REINDERS, geb. Deventer 18-8-1833, ovl. Deventer 7-12-1916, dreef de aardewerk- en porceleinzaak op de Brink te Deventer, tr. Delden 2-9-1867 BERNARDA MATHILDA GERHARDA WEERMAN, geb. Delden 29-7-1844, ovl. Deventer 9-12-1907, dr. van Gerrit Weerman (18), koopman, fabrikant, postdirekteur te Delden, en Daniella Johanna Reerink.

8c. JACOB REINDERS, geb. Deventer 11-12-1837, ovl. Amsterdam 2-5-1868, tr. Amsterdam 28-5-1863 ARENDINA DIRKJE VAN EERTEN, geb. Amsterdam 21-8-1841, ovl. Amsterdam 22-12-1902 (21).

9a. RUDOLPH REINDERS, geb. Deventer 8-1-1867, ovl. ?, dreef een porceleinzaak te Haarlem, tr. Hamburg 23-6-1894 DORA THERESE FRANZISKA WEGNER, geb. Hamburg 22-4-1870, woonde in Heelsum (24).

9b. GERRIT REINDERS, geb. Deventer 22-4-1875, ovl. Utrecht 18-4-1951, dreef een porceleinzaak te Utrecht, tr. Amsterdam 4-7-1901 zijn nicht MARGARETHA CORNELIA ("Kee") REINDERS, geb. Deventer 17-3-1872, ovl. ?, zie 8a-10 (25).

9c. HERMAN REINDERS, geb. Deventer 9-11-1876, ovl. ?, wijnhandelaar, tr. Deventer 19-5-1909 FEMMA GIJSBERTA HUSSELMAN, geb. Deventer 14-6-1883, ovl. ?, dr. van NN Husselman, juwelier.

9d. Mr. JAN BERNARD REINDERS, geb. Deventer 14-12-1882, ovl. Bloemendaal 17-1-1933, studeerde Indisch recht te Leiden, promoveerde aldaar 4-12-1908 in de rechtswetenschappen op stellingen, rechter te Batavia en Bandoeng (ca. 1910/11), directeur der Geldersche Credietvereeniging te Winterswijk (1913 - 1924), directeur van het kantoor IJmuiden der Twentsche Bank (1924-1933), vrijmetselaar, tr. Sneek 7-3-1910 ANNA MARIA VEEN, geb. Sneek 18-3-1885, ovl. Bloemendaal 5-7-1937, dr. van Egbert Veen, bankier, en Elisabeth Mathilda Feenstra, bezocht een kostschool (1902-1903) te Zwitserland, waarvan een dagboek bewaard is gebleven (27).

9e. JOHANNES REINDERS, geb. Amsterdam 23-12-1864, ovl. ?, dreef de aardewerkzaak te Arnhem, tr. Amsterdam 11-8-1892 zijn nicht JOHANNA SOPHIA MAGDALENA REINDERS, geb. Deventer 28-11-1865, ovl. ?, zie 8a-5.

9f. JACOB REINDERS, geb. Amsterdam 24-5-1868, ovl. ?, tr. Amsterdam 18-1-1894 MARIA THERESIA TEUTE, geb. Luik (B) 28-1-1870, ovl. ?, dr. van NN.

10a. RUDOLPH WILHELM REINDERS, geb. Haarlem 6-6-1895, ovl. ... 1959?, vertegenwoordiger van Geo (Wilburg?) en Co. te Nederlands Indie, tr. Arnhem zijn (achter)nicht JACOBA BERENDINA JOHANNA ("Zus") REINDERS, geb. Arnhem 21-5-1893, pianolerares. Uit dit huwelijk geen kinderen.

10b. Ir. EGBERT REINDERS, geb. Winterswijk 22-11-1914, bosbouwkundige, opperhoutvester en rentmeester van het Kroondomein, jagermeester voor Gelderland van de Koningin, tr. Apeldoorn 6-2-1943 JOHANNA CHRISTINA RIJPMA, geb. (Indonesie?) 17-4-1920, dr. van NN, secretaresse.

10c. Mr. JOHAN REINDERS, geb. Arnhem 10-5-1900, ovl. ?, secretaris van de Kamer van Koophandel te Utrecht, erfde de aardewerkzaak te Arnhem van zijn vader en verpachtte de zaak, tr. 1o DOREEN BONEBAKKER, dr. van NN, tr. 2o ANS HURKOP, dr. van NN.

11a. Mr. EGBERT REINDERS, geb. Apeldoorn 25-12-1945, kandidaat notaris te Utrecht, tr. LIESBETH (WEEDA?).

11b. MICHIEL REINDERS, commercieel directeur te Casa Blanca (Mar.), tr. NN DE LUCA, dr. van NN.

11c. Mr. PETER REINDERS, geb...., jurist bij Unilever, tr. H... BRAAT, dr. van NN.


Referenties van de gegevens van generatie 1 staan ook hier
References Genealogie Reinders --- Generation 1 ( 29 refs.)
 1. volgens een boekje, in bezit van Ir. E. Reinders te Apeldoorn, gemaakt ter gelegenheid van het huwelijk Reinders-Veen (zie 9d), bevattende een aantal fragment genealogien en wapentekeningen, waarschijnlijk opgemaakt door Mr. A.S. Miedema (zie 8b-3), hierna te refereren als Huw. boek RV
 2. W. Wijnaendts van Resandt, Dagen, maanden, jaren, CB-reeks nr. 7, Den Haag, 1979
 3. J.G.J. van Booma, Lijst van ingekomen lidmaten bij de Hervormde Gemeente te Wijhe, 1763-1812, bibl. NGV, Naarden
 4. Huw. boek RV
 5. Huw. boek RV
 6. Huw. boek RV
 7. Jb. CBG 20(1966)227
 8. Huw. boek RV
 9. Huw. boek RV
 10. Huw. boek RV
 1. Huw. boek RV
 2. Huw. boek RV
 3. Huw. boek RV
 4. Huw. boek RV
 5. Huw. boek RV
 6. Huw. boek RV
 7. Huw. boek RV
 8. zie NP 4(1913)436 voor stamreeks Weerman
 9. Huw. boek RV
 10. MvV 2(1974)145
 1. Huw. boek RV
 2. Huw. boek RV
 3. Huw. boek RV
 4. Huw. boek RV
 5. Huw. boek RV
 6. Huw. boek RV
 7. E.A. Veen, Een Friesch koopmansgeslacht, het geslacht Veen. Amsterdam, 1947
 8. zie Bijblad NL 7(1981)181 voor de Genealogie Van Schothorst
 9. zie L. Lapikas, Kwartierstaat Van Schothorst, voor de kwartieren van deze kinderen

Back to the contents Forward to next generation 2 Back to previous generation 0