This page was last updated : 120411.
File size is: 36 k.
Fragment Genealogie Mooijaart
Generatie 2
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Mooijaart,
version 1.1,
Muiden, 2009.
© Copyright 2012 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Mooijaart Gen. nr. 2

2a. Dr. Cornelis Moyaert, geb. Amterdam RK vóór ca. 1655, ovl. 1682-1685, student te Leuven 28-2-1675,[1] doctor medicinae te Naarden (1677) en Amersfoort (1680, 1682), wiens erfgenamen in 1685 belenders zijn in de Muurhuizen, otr./tr. Amersfoort gerecht 13/28-8-1680 (ten huize van de bruid, get. zijn oom Balthasar Schoute, haar moeder Mechtelt Reijers Roberts, wed. van Peter Coedijk) (Anna) Maria (van) Coedijck, geb. Amersfoort RK, beg. St. Joriskh. 7-2-1729 (laat kinderen na), j.d., als Maria Coedijk, weduwe Mooijaart, regentesse van het Sint Elisabeth Gast- of Ziekenhuis te Amersfoort (1703-1705),[2] belendster in de Muurhuizen (1694, 1719), aan de Hogeweg (1705), op Havick (1730, postuum!), doopget. (1711), dr. van Peter Geritszn Coedij(c)k en Mechtelt Reijer Robertsdr.

Op 22-6-1678 verkoopt Hendrickje Jacobs van de Bilt, bejaarde dochter, aan Cornelis Moyaert, medicine docter, een plechte van 600 gulden, gedateerd 27 juni 1676 (oudenstijl). Opdracht : huis, hof en hofstede in de Vijver (Vijverstraat), competerende Henrick Aertsz van Gutter, bejaerde jongman, belend de erfgenamen van Dirck van Arnhem. [3]
Op 16-12-1678 verkopen Lodevicus van Lommetsum en sijn vrouw Catharina Mooij, wonenden te Niekerck, aan Cornelis Moyaert, med. doctor voor 400 Car. gulden van xx stuiver het stuck, 3 morgen land gelegen aen de oude karreweg buyten de Utrechtse poort, belending ten oosten Cornelis Boelhouwer, ten westen nae den Diefwegh aengelant, Akte is doorgehaald en afgelost 26-10-1695. [4]
Op 5-3-1682 wordt Maria Koedijck, gehuwd met Dr. Cornelio Mojaert genoemd als legataris in het testament van haar tante Marritgen Reijer Robertsdr. [5]
Op 30-5-1688 wordt Maria Koedijck, wed. van Dr. Cornelis Mojaert opnieuw genoemd als legataris in het testament van haar tante Marritgen Reijer Robertsdr. [6]
Cornelis Moyaert, doctor medicinae, echtgenoot van Maria Coedijck te Amersfoort krijgt octrooi om te testeeren 23-9-1682 voor Nots. G.J de Wijs.[7]
Op 8-6-1683 (ouden stijl) machtigt Maria van Weede,, wonend te Amersfoort, Henrick van Aecken, Gerechtsbode van Bunschoten, het navolgende goed te transporteren voor Schout en Gerecht van Bunschoten: de helft van zekere huijsinge, hoff en hoffstede met omtrent 32 dammaten lands, waarvan de wederhelft behoort aan Walburgh van Weede. De overdracht vindt plaats aan de kinderen en erfgenamen van Cornelis Mojaert en Maria van Hulten saliger. Akte ten huijse van Sampson Spiegel. Getuigen: Winand Pannekoeck en Pieter van Cover. [8]
Op 6-9-1683 verklaren Willem Cornelis van Moorselaer en zijn vrouw Cornelisje Rutgers, borgers van Amersfoort, dat zij op 18-10-1680 voor Schout en Gerecht van Bunschoten een plecht hebben gepasseerd van 600 gulden, gevestigd in 8 dammaten lands in de Bickerspolder onder den Gerechte van Bunschoten, ten behoeve van Cornelis Mojaert saliger en zijn vrouw Maria Koedijck. Zij waren 72 gulden schuldig voor 2 jaren rente, die zij voor Carsmisse 1683 zullen voldoen, en de somme van de plecht in twee termijnen, resp. in 1685 en 1686 met 3% interest, ten laste van Joff. Mojaerts. Mede-comparant is Elias Willems van Moorselaer, schipper in 't Veer alhier en borger van Amersfoort, die verklaart aan zijn genoemde ouders geld schuldig te zijn en zich borge stelt, die 300 gulden voldoet aan Joff. Mojaert en zijn schip daaraan verbindt. Akte ten huijse van Joff. de weduwe Mojaert. Getuigen: Sampson Spiegel en Pieter ten Oven (tekent: Oouen). [9]
Op 2-6-1685 verkoopt Roeloff Goudoever, geautoriseerd tot het invorderen bij executie van het familiegeld (??), aan Maria Koedijck, weduwe van Cornelis Mojaart, een huis, hof en hofstede, staande in de Muurhuizen. [10]
Op 25-6-1692 verkopen Maria Koedijck, weduwe van Cornelis Moijaart en Catharina Moijaart, weduwe van Sampson Spiege, aan Anna Maria van Renoij, weduwe van wijlen de heer Everard van Staverden een huis en erve, staande en gelegen op de Havik, belend aan de ene zijde Simon van Alkemades erven aan de andere zijde Albert van Minnen. [11]
Op 4-11-1723 vindt te Amersfoort de boedelscheiding plaats van Cornelis Moijaert, de medicinen doctor, overleden, echtgenoot van Maria Koedijck. Erfgenamen zijn de 2 kinderen: Maria Moijaert, gehuwd met Cornelis Vernoy, wonend in Wijck bij Duurstede, en Pieter Moijaert, meerderjarig, in Amersfoort. Pieter ontvangt: 1 vierendeel lands met de tabacxschuur daarop buiten de Camppoort van de Hoogewegh tot aan de Beek toe, het erff Steenbeek met huysinge, bergen en schuur in de Heerlijkheijd van Asschat. De moeder krijgt de andere vaste goederen. [12]
Op 24-3-1729 vindt te Amersfoort de boedelscheiding plaats van Anna Maria Koedijck, overleden, wed. van Cornelis Moijaert, der medicinen doctor. Het betreft een huysinge, hoff en hoffstede op de Bredestraat, door de overledene bewoond, een huysinge, hoff en hoffstede gen. den Lombaart in de Muurhuijsen op den Hoff daar tegenover, een huysinge, erve en grond in de Lavendelstraat, een huysinge, hoff en hoffstede op Havik, 5 dammaten 290 roeden lands in de polre van Bunschoten, kleinodien, juwelen van goud en zilver. Erfgenamen zijn haar kinderen: Maria Moijaert, gehuwd met Cornelis Vernoij in Wijk bij Duurstede, en Pieter Moijaert in Amersfoort. [13]

2b. Franciscus (Francoys) Moijaert, geb. vóór ca. 1657/58.

Op 11-11-1685 machtigt te Amersfoort Francois Mojaert, jongeman, meerderjarig verklaard, zijn broer, Nicolaes Mojaert, om met zijn voogden Hermannus van Nijpoort en Philoppo van Hulten, zijn oomen, af te rekenen over de gevoerde administratie. Getuige, o.a. Jan Tesper van Munster. [33]

2c. Jo(h)an(nes)/Juan Mojaart(¥), geb. Amersfoort RK vóór ca. 1660, ovl. Curaçao 11-3-1711[34] [35] , woont te Amsterdam (1684), koopman op Curaçao (1700), directeur van de plantage 'Sint Joris' aldaar,[36] [37] tr. vóór ca. 1690 Gijsbert(h)a Geertruijda van Engelen, geb. geref. Woudrichem 19-4-1676, ovl. Curaçao juni 1711, dr. van Willeb(r)ord van Engelen, kapitein van een compagnie voetknechten in statendienst, commies van de WIC, provisioneel directeur (1685-1686) en raad (1690) van Curacao,[38] [39] en Allegonda van der Graeff. Zij hertr. Curaçao ca. 1708 Aubin Neau.[40]

COMMENTAAR(¥) In 1714/15 is sprake van "de grootste weldoener der katholieke) missie op Curaçao, Moyart, die naar het vaderland terugkeerde".[41] Het is ondudidelijk op welke Moyart dit zou kunnen slaan. In ieder geval niet op Juan.

Op 6-8-1684 machtigen Willem Henricks (tekent W.H. Pals), borger van Amersfoort, en Anna Thimons, borgerse van Amersfoort, Johannes Moyaert, wonend te Amsterdam, inzake: - het ontvangen van maandgelden die Wouter Willems Pals van Amersfoort, de vader van Willem (de eerste comparant), volgens maandcedulle van 5-8-1683 uit zijn verdiende gagie aan de Directeurs van de Societeit van Suriname bestemd heeft, - de maandgelden die Jan Pauwelse van Amersfoort aan zijn moeder Anne Thimons (de tweede comparant) bestemd heeft volgens maandcedulle van 4-8-1683. Getuigen: Nicolaes Mojaert en Winand Pannekoeck. [42]
Op 26-10-1692 machtigt Assuerus Schut, notaris, zelf gemachtigde van Johan Mojaert, meerderjarig jongman, en procuratie voor Mr. Reijnier van Westrenen, mede-notaris d.d. 4-8-1691, alhier gepasseerd, Pieter van Aecken, procureur voor het Gerecht van Amersfoort. Getuigen: Godert van Brinckesteijn en Gerrit van Ghemen. [43]
Op 30-9-1700 herroept Abraham van den Bommenaer, coopman, de procuratie van Jacob Becq en Juan Moijaart, cooplieden te Couraccao. Hij machtigt opnieuw Pieter van der Straten, coopman te Couraccao, om van Maria Adams, weduwe van Jacob Touwloop, wonende in Couraccao, goederen te vorderen en te ontvangen. [44]
Aanteekeningen uit de "Protocollen" berustende in het archief op Curacao.
1722 no. 161. Bartholomeus Tibier, als in huwelijk hebbende Maria Mojaerd, en Willem Kerckrinck, als in huwelijk hebbende Allegonda Mojaert, kinderen van wijlen Juan Mojaert en Gijsberta Geertruijda van Engelen, mitsgaders zusters van wijlen Nicolaas Mojaerdt, den 30en Juni 1720 te Amsterdam overleden, verklaren overgedragen te hebben te hebben aan hun broeder Cornelis Mojaert te Amsterdam hun 2/3 part in 4 obligatien ad ƒ 10.000,--, zijnde het gerechte 1/5 part, voorn Nicolaas Mojaerdt toekomde uit de erfenis zijns vaders. (Deze erfenis werd in 1715 ter weeskamer te Amsterdam bezorgd door Jacobus Beeldsnijder, consul der Staten op de Canarische eilanden).[45]

Referenties van de gegevens van generatie 2 staan ook hier
Referenties Fragment Genealogie Mooijaart --- Generatie 2 ( 56 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
 1. S.A.C. Dudok van Heel, Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten, 2008
 2. GA Amersfoort, Toegangsnummer: 102, Sint Elisabeth Gast- of Ziekenhuis, Bijlage 2, naamlijst van regente(sse)n
 3. GA Amersfoort Transporten Inv. nr. 436-28 blz. 168 1678-06-22
 4. GA Amersfoort Transporten Inv. nr. 436-28 blz. 176 1678-12-16
 5. GA Amersfoort Akten van Testament: Notaris A. van Brinckesteyn AT015 a004 folio 33
 6. GA Amersfoort Akten van Testament: Notaris A. van Brinckesteyn AT 015a005 folio 9 - 10 V.
 7. Putman, Octrooien, l.c.
 8. GA Amersfoort Akten van Volmacht: Notaris A. van Brinckesteyn 08-06-1683 AT015 a004 folio 42 R
 9. GA Amersfoort Akten van Schuldbekentenis: Notaris A. van Brinckesteyn 06-09-1683 AT015 a004 folio 19 R
 10. GA Amersfoort, Transportakten, inv. nr. 436-29, f63v
 11. GA Amersfoort Transporten Inv. nr. 436-30 blz. 53-verso 1692-06-25
 12. GA Amersfoort, Nots. S. van Brinckesteyn AT 030b003
 13. GA Amersfoort, Nots. S. van Brinckesteyn AT 030b005
 14. GN 48(1993)329
 15. S.A.C. Dudok van Heel, Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten, 2008
 16. GA Amersfoort, Nots. S. van Brinckesteyn AT 030b009
 17. S.A.C. Dudok van Heel, Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten, 2008
 18. GA Amersfoort, Toegangsnummer: 102, Sint Elisabeth Gast- of Ziekenhuis, Bijlage 2, naamlijst van regente(sse)n
 19. S.A.C. Dudok van Heel, Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten, 2008
 1. GA Amersfoort, Toegangsnummer: 102, Sint Elisabeth Gast- of Ziekenhuis, Bijlage 2, naamlijst van regente(sse)n
 2. S.A.C. Dudok van Heel, Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten, 2008
 3. S.A.C. Dudok van Heel, Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten, 2008
 4. S.A.C. Dudok van Heel, Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten, 2008
 5. GA Amersfoort, Toegangsnummer: 102, Sint Elisabeth Gast- of Ziekenhuis, Bijlage 2, naamlijst van regente(sse)n
 6. GA Amersfoort Transporten Inv. nr. 436-32 blz. 82 verso 1719-11-03
 7. GA Amersfoort Transporten Inv. nr. 436-35 blz. 155 v 1740-12-24
 8. GA Amersfoort Transporten Inv. nr. 436-35 blz. 155 1740-12-24
 9. GA Amersfoort Transporten Inv. nr. 436-35 blz. 156 1740-12-24
 10. GA Amersfoort, Nots. A. v. Brinckesteyn, inv. nr. AT 039a001 rep 22
 11. GA Amersfoort Transporten Inv. nr. 436-36 blz. 203 verso 1751-04-07
 12. GA Amersfoort Transporten Inv. nr. 436-36 blz. 207 1751-05-08
 13. GA Amersfoort Transporten Inv. nr. 436-37 akte nr. 1 blz. 11753-09-08
 14. GA Amersfoort, Akten van Machtiging: 11-11-1685 A. van Brinckesteyn AT 015 a005 folio 34
 15. ⇒ Genealogie
 16. DvH
 17. ⇒ Genealogie
 18. DvH
 19. ⇒ www.dbnl.org
 1. DvH
 2. DvH
 3. ⇒ benj004ency01_01_0019.htm
 4. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. van Brinckesteyn, AT015 a004 folio 14 R
 5. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. van Brinckesteyn, AT015 a006 folio 18 R
 6. GA Rotterdam, ONA, Nots. D. Vos van Weel, inv. nr. 1658, aktenr./blz. 86/268
 7. Nav. 83(1934)175
 8. J.H.J. Hamelberg, Extract uit het Trouwboek der Gereformeerde Gemeente op het eiland Curaçao van de jaren 1714 t/m 1722, 1899
 9. ⇒ genealogie_kuipers
 10. J.H.J. Hamelberg, Extract uit het Trouwboek der Gereformeerde Gemeente op het eiland Curaçao van de jaren 1714 t/m 1722, 1899
 11. ⇒ details.php?id=67
 12. ⇒ Hardenbroek.htm
 13. DvH
 14. ⇒ Genealogie
 15. NL 25(1907)165
 16. NL 25(1907)165
 17. ⇒ Genealogie
 18. ⇒ Genealogie

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 3
Back to previous
generation 1
Directly go to generation :
1 2