This page was last updated : 120313.
File size is: 16 k.
Fragment Genealogie Milet
Generatie 1
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Milet,
version 1.1,
Muiden, 2010.
© Copyright 2012 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Milet Gen. nr. 1

Wapen Milet: doorsneden: A in groen een gouden lelie. B in zilver een lage groene punt tussen twee toegewende rode leeuwen.
Wapenvoerder: Johan Hendrik Milet (1742-1809). [1]

1a. Hendrik Milet, ovl./beg. Middelburg Oude Kerk 12/20-2-1784, chirugijn, vaart op 6-6-1723 als Hendrik Milet, afkomstig van Middelburg in de rang Derde meester voor de kamer Zeeland van de VOC met het schip Borssele via Kaap de Goede Hoop (alwaar aankomst 17-10-1723 en vertrek 6-11-1723) naar Ceylon alwaar aankomst 31-1-1723, repatrieert in 1725 met het schip Borssele naar Nederland, (hij heeft geen maandbrief, en geen schuldbrief),[2] vaart op 17-1-1726 als Hendrik Milet, afkomstig van Middelburg in de rang Ondermeester voor de kamer Zeeland van de VOC met het schip Hof niet Altijd Zomer via Kaap de Goede Hoop (alwaar aankomst 30-4-1726 en vertrek 16-5-1726) naar Batavia alwaar aankomst 30-7-1726, repatrieert in 1727 met het schip Hof niet Altijd Zomer naar Nederland, (hij heeft geen maandbrief, en geen schuldbrief),[3] vaart op 13-12-1730 als Hendrik Milet, afkomstig van Middelburg in de rang Oppermeester voor de kamer Zeeland van de VOC met het schip Zoetelingskerke via Kaap de Goede Hoop (alwaar aankomst 13-4-1731 en vertrek 13-5-1731) naar Batavia alwaar aankomst 13-7-1731, repatrieert in 1739 met het schip Wickenburg naar Nederland, (hij heeft geen maandbrief, en geen schuldbrief),[4] levert in 1731 als scheepschirurgijn een attestatie in bij de Gouverneur van Kaapstad over de oorzaken en het verloop van ziekte en sterfte aan boord van zijn schip tot de aankomst in de Tafelbaai,[5] is diaken (bevestigd 19-5-1748 en 16-5-1751) van de Nederduits Gereformeerde Gemeente in Middelburg,[6] in 1751 vader van het Burgerweeshuis, van 3-11-1754 tot 17-10-1756 ouderling van de Engelsche Gereformeerde Gemeente in Middelburg, schepen (1756-1758, 1760-1763, 1766, 1769, 1772, 1775-1776) en burgemeester (1770-1771, 1773-1774, 1778) van Veere,[7] vanaf 1757 lid van de Staten van Zeeland als raad van de stad Veere, procuratiehouder van Reijnier Houque mede-erfgenaam van Pieter Houque (1778-1780),[8] woont te Middelburg (1742) op de Noorddam (1748), Dam (1751), te Veere (1784), tr. 1739-1742[9] Adriana de Kanter, ged. St. Annaland 18-10-1722 (get. Willem de Canther and Josina Batenburg)[10], ovl./beg. Middelburg Oude Kerk 25-1/1-2-1746, wordt, vermoedelijk samen met haar zuster Johanna - na de dood van haar ouders kort voor 1739 - opgevoed door hun grootvader Jan Craen in Middelburg, woont Noordzijde van de Dam in Middelburg (1746), dr. van Philip de Kanter, chirugijn, en Suzanna Crane (zie Fragment Genalogie De Kanter ), tr. 2o 1746-1748 vrouwe Adriana Jacoba Blondel, ovl. 18-10-1782, beg. Middelburg Oude Kerk 25-10-1782 (als Jakoba Adriana Blondel van Veere).

Op 24-8-1739 machtigt Hendrick Lons gewese canonick in den capittule van St. Marie t' Utrecht, wonend te Utrecht, Hendrick Milet om by Jan Blauw 460 ryksdaalders te innen, die deze schuldig is volgens een schuldbekentenis d.d. 28-7-1738 voor notaris J. van Visvliet te Batavia, aan Mr. Nicolaas van Berendrecht en Hendrick Milet voor rekening van Hendrick Lons. [11]
Op 23-11-1739 verleent Hendrick Lons wonend te Urecht, ontslag uit hun executeurschap over de boedel van wijlen Cornelis Antoni Lons, zijn zoon, in leven koopman en opperhoofd te Soerabaja, aan Mr. Nicolaas van Berendrecht, extraordinaris raad van Neerlands Indien, en Hendrick Milet. [12]
Op 4-7-1742 machtigt Aletta Vreem wed. van Mr. Jan Gerard de Joncheere, wonend te Utrecht, voor haarzelve en de rato caveerende voor Catharina Elizabeth Spieringh, wed. van Hendrik van Tol, wonend te Amsterdam, tesamen en als gemachtigden van Gerard van Westrenen, onderkoopman van de VOC, volgens procuratie te Batavia gepasseert, Hendrik Milet wonend te Middelborgh, tot het innen van 800 ryksdaalders van Frans de Haas, bottelier op 't thans gearriveerde schip t Huys de Speyk, vanwege een obligatie aan Gerard van Westrenen en om aan de Haas meegegeven goederen te ontvangen, en te innen 500 ryksdaalders van Jan Paradys, constapels maat op het schip t Huys de Speyk, vanwege een obligatie aan Gerard van Westrenen en om aan Paradys meegegeven goederen te ontvangen. [13]
Op 6-9-1759 verkoopt Hendrik Millet aan Jan van Gullik een huis op de Dam te Middelburg voor £ 325:0:0. [14]
Op 11-12-1767 verkoopt de heer Hendrik Milet aan Riens Jansz een huis bij de Langevielebrug te Middelburg, voor £ 104:3:4. [15]
Verzameling Handschriften Rijksarchief in Zeeland:
nr. 973 Stukken betreffende het geschil tussen de heren Milet, burgemeester, en De Mauregnault, pensionaris van Veere, 1771. [16]
1774: Kwitantie van Pieter van Gote en Johannes van Houten als zaakwaarnemers van Willemina van Gote, weduwe van Jacobus van Male voor het ontvangen van geld van Hendrik Milet, concept.[17]
Op 16-7-1776 verkoopt Hendrik Milet aan Thomas Holleman het hof en land genaamd "Zeerust" te Koudekerke voor £ 2333:6:8. [18]
Op 4-5-1784 verkopen de erven Milet aan Pieter Jager een huis in de Wijngaardstraat te Veere voor £ 110:0:0. [19]
Weeskamer Veere, Boedelpapieren Milet, Milet van Rosevelt en Blondel:[20]
- nr. 237 Inventaris van de nalatenschap van vrouwe Adriana Jacoba Blondel, echtgenote van mr. Hendrik Milet, burgemeester en raad van Veere, ten behoeve van haar kleindochter Jacoba Henriëtta Milet van Rosevelt en Hendrik Milet, 1782, met testament uit 1748.
- nr. 238 Stukken betreffende de boedel van Adriana Jacoba Blondel, echtgenote van Hendrik Milet, ten behoeve van jonkvrouwe Jacoba Henriëtta Milet van Rosevelt, 1782-1798.
- nr. 239 Rekening van de nalatenschap van Adriana Jacoba Blondel, echtgenote van mr. Hendrik Milet, ten behoeve van haar kleindochter Jacoba Henriëtta Milet van Rosevelt, dochter van Susanna Elisabeth Milet en mr. Francois Adriaan van Rosevelt Cateau, raad en schepen, met borderel, 1784.
- nr. 240 Rekening van de administratie door de weeskamer van de boedel van jonkvrouwe Jacoba Henriëtta Milet van Rosevelt, met borderellen, 1784.
- nr. 241 Boedelrekening door de weesmeesters van de nalatenschap van jonkvrouwe Jacoba Henriëtta Milet van Rosevelt, met borderel en lijst van obligaties, 1784.
- nr. 242 Rekening door de weesmeesters in de administratie ten behoeve van jonkvrouwe Jacoba Henriëtta Milet van Rosevelt, met losse borderel 1787-1798 en rekening courant, 1798.
Van 8 tot 12 november 1784 worden de boeken van Hendrik Milet en anderen geveild. [21]

Referenties van de gegevens van generatie 1 staan ook hier
Referenties Fragment Genealogie Milet --- Generatie 1 ( 23 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
 1. CBG, en G.A. Delft, Mr. W. van der Lelij, Namen ende Wapenen der Ed. Presidenten, Raaden, ende verdere Ministers in de respective Hoven van Justitie in Holland, blz. 66.
 2. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 3. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 4. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 5. ⇒ kaapstad-attestaties-voc-chirurgijns-1729-1749.htm
 6. F. Nagtglas, De algemeene kerkeraad der Nederduitsch-hervormde gemeente te Middelburg van 1574-1860, Middelburg 1860
 7. Jacobus Ermerins, Eenige Zeeuwsche Oudheden: uit echte Stukken opgeheldert en in het licht gebracht, Volume 3, Middelburg, 1792
 8. CBG, Oost-Indische Bronnen
 1. Information from Sietske Hoogerhuis, 2010
 2. Information from Sietske Hoogerhuis, 2010
 3. GA Utrecht, ONA, Nots. G. C. QUALENBRINCK, inv. nr. U167a007, akte nr. 120
 4. GA Utrecht, ONA, Nots. G. C. QUALENBRINCK, inv. nr. U167a007, akte nr. 135
 5. GA Utrecht, ONA, Nots. W. J. VAN OVERMEER, inv. nr. U174a008, akte nr. 63
 6. RAZE, Archief Rekenkamer D 69381
 7. RAZE, Archief Rekenkamer D 69471
 8. RAZ, inv. nr. 33.1 Verzameling Handschriften Rijksarchief in Zeeland, nr. 973
 1. RAZ, inv. nr. 390, Gote, Pieter van
 2. RAZE, Archief Rekenkamer van Zeeland D 69551
 3. RAZE, Archief Rekenkamer van Zeeland D 69631
 4. RAZ, inv. nr. 2030, Weeskamer Veere
 5. J. Mensert, Veilingcatalogus, boeken van Hendrik Milet ... (et al.), 8 tot 12 november 1784
 6. VZS 26(1979)187
 7. NL 84(1967)324

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 2
Back to previous
generation 0
Directly go to generation :
1 2