This page was last updated : 120409.
File size is: 20 k.
Fragment Genealogie Hartogvelt
Generatie 5
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Hartogvelt,
version 1.2,
Muiden, 2010.
© Copyright 2012 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Hartogvelt Gen. nr. 5

5a. Dr. Mr. Matthijs (Mat(t)hias) van Hartog(s)veld, geb./ged. Rem. Amsterdam 27/30-7-1673, ovl. na 1732, ingeschreven als student rechten aan de Universiteit van Franeker 5-9-1692 ("Matthias van Hartoghveld, Amstelodamensis"),[1] ingeschreven als student aan de Universiteit van Utrecht 1696 ("Matthias van Hartoghveld, Amstelo-Batavus"),[2] promoveert aldaar op 18-6-1696 in de rechten op een dissertatie getiteld "De Causis patriae potestatis" ("Matthias van Hartogveld, Amstel.-Bat"),[3] opperboekhouder bij de Bank van Leening te Amsterdam,[4] wordt op 6-2-1714 ingeboren poorter van Amsterdam als Mathias van Hartogvelt, advokaat van Amsterdam, zn. van wijlen Jan van Hartogveld, advokaat, kerkmeester van de Nieuwe Kerk te Amsterdam (1714-1724),[5] [6] woont op de Lelijgraft (1714), otr. Amsterdam geref. 20-4-1714 (met att. van de Beemster, in margine: att. verleend om in de Beemster te trouwen 6-5-1714),[7] Constantia Cornelia Lo(o)ten, geb. Amsterdam 10-4-1683, ovl. Haarlem 25-5-1759, woont in de Beemster (1714), doopget. (1730-1732), dr. van Guillielmus Loten en Constantia Gerard.

In de UB van de UvA bevindt zich een geschrift getiteld: Disputatio juridica pro eunomia romana vigesima quinta ad librum XII Pandectarum door Matthias van Hartoghveld, "Amst. Batav." (uitg. Franeker 1694). In de catalogus heet dit "Proefschrift Franeker", maar in het Album Promotorum Academiae Franekerensis (1591-1811),[8] komt hij niet als gepromoveerde voor. Klinkt logisch want hij promoveert in ieder geval twee jaar later in Utrecht.

5b. Hector van Hartogsvelt, ged. Rem. Amsterdam 1-10-1679, beg. Amsterdam Oude Kerk 28-4-1736, doopget. (1717), wordt op 6-2-1714 ingeboren poorter van Amsterdam als Hector van Hertogvelt, rentenier van Amsterdam, zn. van Jan van Hartogveld, advokaat, j.m. woont op de Lijdsegracht (1727), otr. Amsterdam geref. 15-8-1727 (met att. van Haarlem, in margine: acte verleent 31-8-1727 om tot Haarlem te trouwen) Susanna van den Heuvel, beg. Amsterdam Oude Kerk 28-6-1736 (Susanna van den Heuvel, wed. van Hector van Hartogvelt), j.d. woont te Haarlem (1727). Zij hertr. Amsterdam geref. 31-7-1738 Hendrik van der Pijpen.

5c. Bernardus van Hartogvelt, geb. vóór ca. 1655, ovl. 1726-1728, apothecaris wonend te Utrecht (1682-1726), wijncoper (1704), verkoopt zijn deel van het huis het Schrijfboek in Amsterdam (1701), treedt op als voogd van de kinderen van Johannes Bosch en Cornelia van Wyckersloot (1703), tr. Utrecht RK 26-5-1677[9] Cunera van Wijckerslooth, beg. Utrecht Jacobskerk 13-1-1729 (laet na mundige kinderen, aen de Oudegracht omtrent Geestebrug, 12 dragers),[10] dr. van Anthoni van Wyckersloot, korenkoper, en Sebastiana van Wyk.

Op 17-3-1682 machtigen Bernardus van Hartogvelt, apothecaris wonend te Utrecht, Benjamin Venkel gehuwd met Agata van Hartogvelt, Barent Pont, Sybrant van Noort, zn. van Elsien Corver en wijlen Jacob van Noort, Cornelia van Noort, dr. van Elsien Corver en wijlen Jacob van Noort, Cornelis Corver, coopman wonend te Amsterdam, tot het verkrygen van ontslag uit fideï-commissair verband van onroerend goed uit nalatenschap Bett Jans Dommers, overgrootmoeder van de eerste comparant. [11]
Op 8-2-1685 machtigt Bernardus van Hartochvelt, apotecaris wonend te Utrecht, Cornelis Corver wonend te Amsterdam, tot verkoop en transport van zyn aandeel in diverse huisjes. [12]
Op 4-4-1700 verhuren de erven van Johanna de Leeuw en Maria de Leeuw,met name Thomas Sem, Henrick van Wyck, Barnardus van Hartochvelt, c.s. aan Cornelis van der Meer, meester cuyper wonend te Utrecht, een camere in de huysinge ende herberge genaamd den Rynstroom gelegen in de Lange Nieuwstraet bij het Maria Michielspoortien te Utrecht. [13]
Op 25-6-1704 staat Barnardus Hartogsvelt, wyncoper wonend te Utrecht, borg voor Willem van Velthuysen maerschalck vant Overquartier voor de schuld van Adriaen van Wyck. [14]
Op 27-2-1707 machtigen Antoni van Hartoghvelt, 28 jaar, en zijn broer Hendricus van Hartoghvelt, 26 jaar, wonend aan de Hooge Koorenmerkt te Utrecht, Bernardus van Hartoghvelt, hun vader, apothecaris wonend te Utrecht, gehuwd met Cunera van Wykerslooth, hun moeder, om een huis in Amsterdam te belasten met ƒ 1000,-- ten behoeve van huurder Nicolaas Boone of een ander. [15]
Op 27-1-1711 verhuren Bernardus van Hartochsvelt en Henrick van Wyck, aan Johannes Stael en zijn aanstaande echtgenote Cornelia ter Smith, voor wie borg is Reynier Stael, meester schoenmaecker wonend te Utrecht, vader van Johannes Stael, een huysinge ende herberge genaamd "den Rhynstroom" gelegen aan de wz van de Lange Nieuwstraat over de ABC straat te Utrecht. [16]
Op 21-2-1714 machtigen Geertruyt Tibbel, wed. van Adriaen van Wyck, Hendrick van Wyck, gehuwd met Maria Vervoort, Cornelis Sem en Judith van de Waeter, allen fideï-commissaire medeërfgenamen van Maria de Leeuw, in leven wed. van Johan van Overmeer, Bernardus van Hartoghsvelt apotheecquaris wonende te Utrecht, eveneens fideï-commissaire medeërfgenaam, tot transport van herberg "de Rynstroom". [17]
Op 12-9-1726 machtigt Willemina Brants van Huyssen, wed. van Willem Pieterse van Leerdam, wonend te Utregt Johannes Hubertus van Lathum, wonend te Utregt, tot het doen casseren van een plecht, groot ƒ 1.400,-- ten laste van Bernardus van Hartogvelt en diens echtgenote Cunera van Wykerslooth, te Utrecht Er wordt verwezen naar de plecht d.d. 15-12-1713 voor het gerecht van Utrecht. [18]
Op 7-9-1722 testeren Barnardus van Hartogvelt en zijn echtgenote Cunera van Wyckersloot, wonen te Utrecht. Erfgenamen zijn hun zoons Anthony van Hartogvelt en Hendrick van Hartogvelt onder de last van de lyftocht ten behoeve van de langstlevende. Hendrick van Hartogvelt krygt als prelegaat de apotheek. [19]
Op 7-9-1726 verkopen Barnardus van Hartoghsveld en zijn echtgenote Cunera van Wyckerslooth, nagelaten dochter van Anthoni van Wyckersloot en Sebastiana van Wyk, wonend te Utrecht, aan Jan Kool, koopman in wynen wonend te Utrecht een huysinge en hof, vroeger genaamd "het Spiegel", gelegen aan de wz van de Oudegraft, op Hoogh Koornmerkt belend zw: de doorganck naar het St Jacobsgasthuys, nw: Michiel Francois Bodart, brouwer in de Leligjens, te Utrecht. [20]
Op 20-9-1726 zijn Bernardus van Hartoghvelt, apothecaris wonend te Utrecht, en zijn echtgenote Cunera van Wyckerslooth borg voor Hendrick van Hartoghsvelt, vanwege een lening van ƒ 250,-- van Willemina Brants van Huyssen, wed. van Willem Pieterss van Leerdam. [21]
Op 17-11-1728 scheiden de erven van Barnardus van Hartoghvelt, met name zijn zoons Anthony van Hartoghvelt, lieutenant, gehuwd met Isabella Lambrechts, en Hendrik van Hartoghvelt, de fideïcommissaire goederen uit de boedel van Bet Jans Dommer en Pieter Jacobsen Houtkoper. Het betreft drie sestiende part in huysinge, in twee woningen geappro(p)rieert naar Hendrik van Hartoghvelt, genaamd "het Stapelhout", gelegen aan de Tesselsekay te Amsterdam. [22]
Op 17-1-1729 verklaren Anthony van Hartogsveld, luytenant, en Hendrick van Hartogsvelt, zijn broer, dat het begraven van hub moeder Cunera van Wyckerslooth, wed. van Bernard van Hartoghsveld, niet inhoudt het aanvaarden van de nalatenschap. [23]
Op 21-2-1729 scheiden de erven van Cunera van Wyckerslooth, in leven wed. van Bernardus van Hartoghsveld, apothecaris te Utrecht, met name haar zoons Anthony van Hartoghsveld, luytenant, en Hendrik van Hartoghsveld de boedel van hun ouders. [24]

Referenties van de gegevens van generatie 5 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Hartogvelt --- Generatie 5 ( 26 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
 1. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 2. Album Studiosorum Academiae Rhenotraiectinae, 1636-1886, Utrecht, 1886
 3. Album Promotorum Academiae Rheno-Trajectinae 1636-1815, Utrecht, 1936
 4. Wap. 13(1909)304
 5. P. C. Bloys van Treslong Prins en J. Belonje, Gen. en her. gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Noord-Holland, Utrecht, 1928
 6. Jb. Amstelodamum 4(1906)84
 7. zie ook Wap. 13(1909)304
 8. Th.J. Meijer, Album Promotorum Academiae Franekerensis (1591-1811), Franeker, 1972
 9. Gen. Her. Bld. 3(1908)167
 1. Gen. Her. Bld. 3(1908)178
 2. GA Utrecht, ONA, Nots. H. VAN WOUDENBERGH, inv. nr. U93a7, akte 19
 3. GA Utrecht, ONA, Nots. H. VAN WOUDENBERGH, inv. nr. U159a3, akte 159
 4. GA Utrecht, ONA, Nots. H. VAN WOUDENBERGH, inv. nr. U93a38, akte 47
 5. GA Utrecht, ONA, Nots. W. VAN DEN BRINCK, inv. nr. U115a3, akte 77
 6. GA Utrecht, ONA, Nots. W. VAN RHEENEN, inv. nr. U159a3, akte 97
 7. GA Utrecht, ONA, Nots. H. VAN WOUDENBERGH, inv. nr. U93a60, akte 10
 8. GA Utrecht, ONA, Nots. J. A. BECKER, inv. nr. U100a22, akte 1
 9. GA Utrecht, ONA, Nots. J. A. BECKER, inv. nr. U100a30, akte 134
 1. GA Utrecht, ONA, Nots. J. BOTH, inv. nr. U142a3, akte 121
 2. GA Utrecht, ONA, Nots. A. DE COOLE, inv. nr. U151a8, akte 59
 3. GA Utrecht, ONA, Nots. J. A. BECKER, inv. nr. U100a30, akte 133
 4. GA Utrecht, ONA, Nots. E. VERRYKEN, inv. nr. U129a9, akte 123
 5. GA Utrecht, ONA, Nots. J. VREEM, inv. nr. U159a3, akte 156
 6. GA Utrecht, ONA, Nots. J. VREEM, inv. nr. U159a3, akte 159
 7. GA Utrecht, ONA, Nots. J. VREEM, inv. nr. U159a3, akte 160
 8. GA Utrecht, ONA, Nots. J. VREEM, inv. nr. U159a3, akte 158

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 6
Back to previous
generation 4
Directly go to generation :
1 2 3 4 5