This page was last updated : 160118.
File size is: 100 k.
Fragment Genealogie Groenhout
Generatie 5
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Groenhout,
version 1.1,
Muiden, 2011.
© Copyright 2016 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Groenhout Gen. nr. 5

5a. Aryaen Dircksz Groenhout, ovl. 1642-1644, j.m. van Rotterdam (1615), treedt in 1625 op als voogd over de kinderen van Reynier Maertenss van Beaumont, en zijn vrouw Catharyna Dircxdr die hem hun halzwager noemen, voogd (1638, 1640) van van het weeskind van Ocker Pietersz Pesser, tr. 1?) Rotterdam schepenen 1-2-1615 (huwel. voorwaarden voor notaris Jacob Duyfhuys)[1] ("Oude") Maria Cornelisdr Elsewael(¥), geb. Rotterdam, ovl. 1615/16, j.d. van Rotterdam (1615), dr. van Cornelis Gijsbrechtsz Elsewael en Willempje Cornelisdr, tr. 2?) (huw. voorw. 31-10-1618) Ermtgen (Ermke) Reyersdr van Beaumont, geb. ca. 1601, beg. Rotterdam 2-9-1655 ("Ermpje Revers van Beaumont", weduwe), dr. van Rijk (Reijer, Reinier) van Beaumont Maartenszoon, kruidenier te Rotterdam, en Catharina Thoers.[2]

COMMENTAAR(¥) Niet te verwarren [3] met haar gelijknamige jongere zuster: ("Jonge") Maria Cornelisdr Elsewael(¥), geb. Rotterdam, tr. Rotterdam schepenen 16-4-1619 Cornelis Govertsz. van der Stael, brouwer in de Flappe te Gouda.

Op 5-7-1618 testeert Adriaen Dircx Groenhout. Hij benoemt tot zijn erfgenamen de kinderen van Gerrit Barents, zijn halfbroer, met een bepaling t.a.v deze broer en diens vrouw Maritgen Pieters Boucquets. Hij legateert aan Adriaen en Aechtgen Gerrebrandts, zijn oom en moeye. [4]
Op 15-7-1616 gaat Adriaen Dircksz. Groenhout, weduwnaar van Maria Cornelis Elsenwaelsdochter za(liger) ged(achtenis), geassisteerd met zijn vader, Dirck Adriaensz Groenhout, over tot scheiding en verdeling van "de sterfhuyse van de zelve Maria Cornelis Elsenwaelsdochter met Gijsbert ende Pieter Cornelis Elsenwaelszoonen, elk voor heurzelven, Govert Joosten Clinquebijl, als man en voogt van Fijtqen Cornelis Elsenwaelsdochter ende voorn. Gijsbert Elsenwael, Pieter Elsenwael ende Govert Joosten 't samen heurl. sterck maeckende ende de rato caveerende voor Cornelis Cornelisse Elsenwael, ende de voors. Gijsbert Elsenwael noch als voogt over Emmitgen, Stephania ende Jonge Maritqen Cornelis Elsenwaelsdochteren, altsamen broeders en zusters ende mitsdien ab intestato erfgenamen van voors. Maria van Elsenwael. enz. [5]
Op 18-7-1624 testeren Reynier Maertenss van Beaumont, en zijn vrouw Catharyna Dircxdr in de Lombertstraet Op hun vorig testament brengen zij de volgende wijzigingen aan, dat de kinderen en kleinkinderen van hun overleden zoon IJsbrant Reyerss van Beaumont, en zijn vrouw Maertgen Cristiaensdr van Hoochstraeten alleen het vruchtgebruik zullen hebben van de hun toevallende goederen, welke zullen vererven op de achterkleinkinderen van hun zoon IJsbrant Reiersz. De bloedverwanten van diens weduwe Maertgen Christiaensdr zullen nooit enig voordeel uit de erfenis mogen genieten. Tot voogden worden benoemd hun zoon Jan Reierss van Beaumont, en Adriaen Dircxs Groenhout, hun halfzwager. Het vroegere testament is verleden voor notaris, Jacob Symonss [6]
Op 9-2-1625 heeft Isack Abramsz, backer, een machtiging van Arijen Huybrechtsz, houtsager, gepasseerd voor notaris Nicolaes van der Hagen op 29-12-1624, om huur te innen van het huis en erf van voorn. Arijen Huybrechtsz staande op de Bierhaven en daaruit rente te betalen van 2 rentebrieven aan Adriaen Dircxz Groenhout. Hij belooft nu deze rente plus aflossing uit de huurpenningen te voldoen. [7]
Op 3-3-1631 testeren Aryaen Dircksz Groenhout en zijn vrouw Ermtgen Reyersdr van Beaumont. Hij legateert aan zijn vrouw al zijn kleding, goud, zilver en juwelen en huisraad, en benoemt zijn kinderen tot zijn erfgenamen. Zij benoemt haar man tot erfgenaam maar hij moet 8000 gulden aan de kinderen uitkeren. [8]
Op 9-10-1635 compareren 1. Adam Pietersz van Kip te 's-Gravenhage, als voogd over de kinderen van Jan Jansz van Heel, die een zoon was van Catarina Jansdr van Heel 2. Leendert Jansz van Heel, ook een zoon van Catarina Jansdr van Heel 3. mr Gerrit de Coninck te 's-Gravenhage, getrouwd met Heyltgen Jansdr, dochter van wijlen Catarina Jansdr van Heel, allen voor een derde erfgenaam. Zij dragen drie obligaties over aan Adriaen Dircxsz Groenhout. De drie obligaties spreken tot last van de heere ontfanger generael Phillips Doubelt terzake van werken voor 's-Hertogenbosch en ten gunste van Jan van Eck van 8-5-1631 voor 1233 gulden, 27-4-1632 voor 500 gulden, en 6-7-1632 voor 300 gulden. De eerste obligatie staat nog ten name van Evert Jansz Barlehair, die hem heeft verkregen van Jan van Eck, en verkopers beloven de overdracht binnen twee maanden te regelen, waarvoor Jan Elbertsz, wijncuyper zich borg stelt. [9]
Op 15-11-1639 legt Ermgnet van Beaumont, vrouw van Adryaen Dircx Groenhout, ca. 38 jaar, een verklaring af op verzoek van Olivier Couwijn, coopman. Gisteren is zij met Couwijn meegegaan naar het huis van Aeffgen Ockers, weduwe van Daniel Kievid, wonende in de Oppert, waar ook kwam Machelt Becx, vrouw van mr. Isaacq de Colonia, schilder. Deze vertelde over de gehaaste thuiskomst op zaterdagavond om 10 uur van Samuel Bon, die bij hen op kamers woont, [10]
Op 3-2-1642 verklaren Capiteyn Reijnier van Driel, mede namens Heijltgen Ariensdr van Dam en Aeltgen Ariensdr, weduwe van burgemeester Hairwijck, Adriaen Dircxz Groenhout, als man van Eurmtgen Reijersdr Beaumont, mede voor capiteyn Jan Reijersz Beaumont, Dirck Reijersz Beaumont en de nagelaten kinderen van Isbrant Reijersz Beaumont, en Jan Govertsz Thoen, mede voor Dirck Govertsz Thoen, Adriaen van Berckel als man van Aeltge Govertsz Thoen en Willem van Orten, man van Aeltgen Pietersdr Kellenaers, nagelaten dochter van mw. Dirxdr Thoen, allen erfgenamen van Dirck Govertsz Thoen, hun grootvader, dat zij van Rijck Adriaensz, coopman, voor 100 gulden de helft hebben overgenomen van de sarck en begraafplaats in het middelpant van de Groote Kerck, nummer 104, waarvan deze de andere helft behoudt, mits hij het gebeente dat daarin is in een kist zal doen. [11]
Op 24-7-1642 testeert Ermtgen Reyers van Beaumont, echtgenote van Adryaen Dircxsz Groenhout. Zij herroept het testament d.d. 3-3-1631 voor notaris Wagensvelt, en verklaart de bepalingen in de huwelijksvoorwaarden d.d. 31-10-1618 voor notaris Jacob Symonsz te laten gelden. [12]
Op 18-2-1644 testeren Reijnier Adriaens Groenhout, ca. 18 jr., en Catharijna Adriaens Groenhout, de oudste dochter van Adriaen Dircxsz Groenhout, ca. 13 jr. Zij benoemen hun moeder Ermtge Reijers Beaumont, weduwe van Adriaen Dircxsz Groenhout, tot erfgenaam. [13]

Opdracht aan Reinier Groenhout door Johannes Geertsom in het door laatstgenoemde in 1656 uitgegeven
"Canzonette amorose libro I, a una, doi, tre voci concertate per cantare nel cimbalo, spinetta, thiorba o altro simile instrumento, raccolte da Giov. van Gheertsom, con una serenata a tre di Marco Aurelli."
Impressum: In Rotterodamo, appresso Giovanni van Geertsom. MDCLVI
Bron: Ref. [27]

klik op plaatje(s) om te vergroten

5b. Cornelis Dircx Groenhout, geb. vóór ca. 1560, beg. Rotterdam 25-5-1613, regent van het Gereformeerd Oudevrouwenhuis te Rotterdam (1607),[33] wonend in de Nieupoert te Rotterdam (1607), treedt op als bemiddelaar (1607), voogd (1610), curator (1611), belender op de Slickvaert te Rotterdam (1611), tr. vóór 1607 Grietgen (Margriete) van Osch (Esch, Nesch!), geb. 1563/64, beg. Rotterdam 23-3-1626 ("Grietje van Es), wonend te Rotterdam (1618), op de Nieuwehaven (1626). Zij hertr. Rotterdam stadstrouw 10-6-1618 Pieter Kievit, weduwnaar wonend te Rotterdam, brouwer in De Druijff.

Op 12-3-1605 vindt arbitrage plaats tussen Jan Dircks van Coelen te Schiedam, Pleuntgen Jorisdr weduwe van Gijsbert Michielsz Schilperoort, Goossen Ariensz Groenhout, Cornelis Dircxz Groenhout, Ewout Gerritsz Vermuelen de lakenbereyder. Het betreft arbitrage in een geschil om 2 huizen. [34]
Op 12-7-1606 vindt arbitrage plaats tussen Hans Clementsz de Goor. Olivier van Willygen. Adriaen de Wit, Cornelis Dircx Groenhout, Ewout Dircx van Cuelen, Christiaen Henricx Truweel. Het betreft een conflict over betimmering van deel van een huis, staande aan de noordzijde van de Hoochstraet op de Middeldam. Genoemd wordt een vroegere giftebrief daterende van 10-4-1439. [35]
Op 4-6-1607 testeert Cornelis Dircxsz Groenhout, wonend in de Nieupoert. Hij schenkt zijn kinderen Esaias, Lucretia en Niesgen gelden, en aan zijn vrouw Margrietie van Nes de inboedel en kostbaarheden. Zij vermaakt een lijfrente aan zowel Dirck Borrewijnsz als Annitgen Borrewijnsdr, kinderen van Maritgen Cornelisdr Tromper, de dochter van zijn (haar??) zus. [36]
Op 2-1-1609 testeert Engeltgen Gerritsdr, vrouw van Evert Barentsz. Zij bevestigt haar testament d.d. 19-12-1605, en voegt bepalingen toe ten aanzien van Cornelis Dircxsz Groenhout en Pieter Arentsz Kijvit, haar tante Dirckgen Hermansdr, de kinderen van Sebastiaen Jochimsz, cleermaecker, man van haar nicht Lijsken Cornelisdr, en de kinderen van haar oom Gerrit Voet. [37]
Op 13-9-1609 verklaart Adriana Cornelisdr van Crimpen, vrouw van Pieter Michielsz Leest, op verzoek van Cornelis Dircxz Groenhout, administrateur van de kinderen en erfgenamen van Willem Adriaensz van der Goedereede, dat 12 a 13 jaar geleden Willem Adriaensz van der Goedereede, aan haar een bedrag van 900 gulden en de interest hierover heeft verstrekt, dat onder hem berustte voor het opvoeden van haar kinderen, die zij van wijlen haar eerste man Adriaen van der Leck heeft. [38]
Op 13-5-1613 testeert Cornelis Dircxsz Groenhout. Hij herroept de huwelijksvoorwaarden die hij met zijn huidige vrouw Margareta van Nes heeft gepasseerd, en het testament gepasseerd op 4-7-1607, en benoemt haar nu tot erfgenaam. Zij dient een lijfrente en gelden te vermaken aan zijn natuurlijke zoon Esaijas Cornelisz, aan Lucretia Cornelis en Niesken Cornelis, zijn natuurlijke dochters, en hun zoons en dochter. Zijn vrouw is gehouden aan zijn naaste familie zijn huis en erf te vermaken, gelegen aan de noordzijde van de Nieuwehaeven. Tenslotte legateert zij (hij?) aan Huijch Borrewijns en Dirck Borrewijns, en aan hun moeder en zijn nicht Marie Cornelisdr Tromper. [39]
Handschriftenverzameling (Rotterdam):[40]
5-8-1614: Akte, verleden voor schepenen van Gorinchem, waarbij Esaias Cornelisz Groenhout als administrateur over de goederen van zijn zoon Dirck Esaiasz, uit handen van Margrieta van Nes, weduwe van Cornelis Dircxsz Groenhout een bedrag van 600 carolus gulden ontvangt, die zijn zoon zijn gelegateerd door zijn grootvader. Perkament. Met twee uithangende zegels in bruine was t.n.v. Jacob Cornelisz Vervoorn en Balthazar Jansz Wevelinckhoven, schepenen.
Handschriftenverzameling (Rotterdam):[41]
26-8-1614: Akte van kwijtschelding wegens de ontvangst van een bedrag van 600 gulden door Frans Willemsz van Minnebeeck, goudsmid, gehuwd met Niesgen Cornelis, uit handen van zijn schoonmoeder Margriete van Nes, weduwe van Cornelis Dircxsz Groenhout. Perkament.
Op 1-10-1621 wordt op verzoek van Lysbeth Jansdr, weduwe van Olivyer Lodewijcxs Couijen, een verklaring afgelegd door Margrietge van Nesch of Esch, 57 jr. weduwe van Cornelis Dircxz Groenhout, dat Margaretha Aryens, moeder van Cornelis Dircxz Groenhout, patrona en collatrice is geweest van een vicarie of capelrie op het Sinte Jeroensaltaar in de Sinte Laurenskerck welke vicarie zij in 1593 gegeven heeft aan Cornelis Oliviersz, zoon van Olivyer Lodewijcxs Couijen, na diens dood is de vicarie door Groenhout gegeven aan haar zoon Olivyer Oliviersz, broer van Cornelis Oliviersz. [42]
Op 15-2-1640 passeert een overeenkomst over een arbitrage. Er is een geschil over de nalatenschap van Cornelis Dircx Groenhout. Na de dood van zijn vrouw Grietgen van Osch moest zijn huis, land en rente naar zijn bloedverwanten gaan. Ocker Pieters Pesser en Cornelia Pessers hoorden bij die bloedverwanten. Adriaen Dircx Groenhout en Jan Ariensz van Wijngaerden, voogden van het weeskind van Ocker ter ene zijde en Abel Fransz Otterdijck getrouwd met Elisabeth Jans, de weduwe en erfgenaam van Ocker Pesser en Cornelis Cleywech, erfgenaam van Cornelia Pesser ter andere zijde, besluiten zich neer te leggen bij arbitrage door de Raad van Hollant. [43]

5c. Cornelis Goossens (van) Groenhout, geb. 1574/75, ovl. na 1635, jongeman afkomstig uit Rotterdam (1597), vermeld in akten te Rotterdam (1606), woont te Vianen (1610..1635), tr. 1o Delft 13-7-1597 Catharina Michiel Vosmeersdr, ovl. 1597-1604, jongedochter (1597), dr. van Michiel Vosmaer, vir pius et catholicus, en Maria van Wapevelt,[47] tr. 2o Rotterdam stadstrouw 11-7-1604 Agatha Willemsdr Spaens, ovl. na 1605, afkomstig van Somesdijck (1604), dr. van Willem Leendertsz Spaen.[48]

Op 28-4-1605 testeert Agatha Willemsdr Spaens, en vermaakt als zij de eerststervende is, gelden aan haar man Cornelis Goessenss Groenhout. [49]
Op 24-6-1610 leggen Aeffgen Jans, weduwe van Dirck Willemsz Vastrick , 64j., en Cornelis Goossens Groenhout te Vianen, 35j., een verklaring af op verzoek van Susanna Adriaens, weduwe van Claes Willems van Sorgen, en Victor Odulphi, voogd over hun kinderen. Het betreft de onenigheden met Dirckgen Jans za., vrouw van Goessen Adriaens Groenhout, en Pietertgen Sijmons, vrouw van Willem Claesz van Sorgen. Diens dochter, Heyltgen Willems werd om tussenkomst gevraagd. [50]
Op 20-10-1620 hebben op verzoek van Cornelis Groenhout, wonende te Vianen, Gooswijn Adriaensz Groenhout, oud 74 jaar en zijn vrouw Sara Cassiopijnsdr, oud 58 jaar wonende in de Nyeupoort een verklaring afgelegd over een stuk lywaet dat volgens de schippersvrouw van de marktschuit van Vianen door requirant was meegegeven maar was gestolen en de schippersvrouw zou gaan zien of het stuk in de lombert was. [51]
Op 20-10-1620 heeft op verzoek van Cornelis Groenhout, wonende te Vianen, Janneken Cabbeliaus , oud 33 jaar, vrouw van Philips de Lariviere cassier van de Bancke van Leeninge, verklaard dat de schippersvrouw van de marktschuit van Vianen bij haar geinformeerd heeft of een stuk lywaet dat uit haar schuit was gestolen in de lombert gebracht was. [52]
Op 1-8-1635 verklaart Dirck Pouwelsz Bosch, 56 jaar, wonende aan de Blommersdijck, op verzoek van Abraham Tonisz dat Cornelis Gosensz Groenhout wonende te Vianen hem ca. 5-6 weken geleden opdracht heeft gegeven met Abraham te spreken over schadevergoeding voor een kwetsuur die de zoon van Cornelis Goossensz hem had toegebracht. Er werd een bedrag van 6 of 7 gulden genoemd, maar zij konden het niet eens worden. Zij zouden hem nader order geven, maar dat is tot nu toe nog niet gebeurd. [53]
Op 5-8-1635 verklaren Christiaen Weyts, 30 jaar, chirurgijn, en Jan Davitsz Schoude(e), 27 jaar, op verzoek van Abraham Tonisz dat toen hij op de kermis door Jasper Cornelisz Groenhout van Vianen aan zijn arm verwond werd, genoemde chirurgijn hem heeft verbonden, deze heeft toen gezegd dat als een nog een dokter aan te pas mocht komen, hij alles zou betalen. Het voldoen van deze gelden werd echter steeds uitgesteld, ook toen zijn vader Cornelis Goossensz Groenhout, wonende te Vianen, erop werd aangesproken. Betaling bleef uit, zodat men hem zou laten arresteren. Jasper Cornelisz was echter vertrokken. Jan Davitsz verklaart dat Jasper bij hem werkte als wijnverlater. Zijn broer Willem Cornelisz Groenhout wilde een schikking en zou 15 of 16 gulden vergoeden. Abraham Tonisz ging hiermee niet akkoord. [54]


Elias Tak

5e. Jan Jansz Groenhou(d)t, geb. vóór ca. 1565, beg. Rotterdam (Kerkmeesters) 16-11-1624, schrijnwercker (1601..1618), wednr. (1605), hooftman (1611) van het St. Joseph ghilde (huistimmerlieden, schryenwerckers, stoeldrayers en blockmakers), treedt op als not. get. (1621), otr./tr. 1o Rotterdam/ter Gouw (=Gouda) ../22-11-1587 (beiden onder patroniem) Rijckgen Cornelisdr, ovl. 1601-1605, jongedochter en dienstmaecht van Johan Franchoyss Susio, tafelhouder in de Bagijnstraet (1587), otr./tr. 2o Rotterdam geref. 24-4/8-5-1605 (beiden onder patroniem) Geertgen Dircxsdr, jongedochter (1605), tr. 3o voor 1621 Sijtgen Eewoutsdr, ovl. na 1649, woont aan de Lombertstraat (1649). Zij hertr. Rotterdam 23-9-1634 Dirck Jans van Doorne, garentwijnder.
Volgens Ref. [60] wonen in het midden van de 17de eeuw drie zoons van Jan Jansz Groenhout in Frederikstad aan de Eider. Zij zijn daarheen kennelijk vanwege hun remonstrantse geloof vertrokken of gevlucht

Op 15-3-1601 testeren Jan Jansz Groenhout, schrijnwercker en zijn vrouw Rijckgen Cornelisdr en benoemen elkaar tot erfgenaam. [61]
Op 23-4-1605 maken Jan Janss Groenhout, schrijnwercker, weduwnaar van Rijckgen Cornelisdr, en Geertgen Dircxsdr, dienstmaecht van Johan Franchoyss Susio, tafelhouder in de Bagijnstraet huwelijksvoorwaarden. Jan wordt geassisteerd door zijn oom IJsbrant Eliass Groenhout en Geertgen door Abraham Gerritss, cleermaecker, en genoemde Susio. [62]
Op 3-10-1607 blijkt uit een boedelinventaris voor de Weeskamer Rotterdam dat Jan Jansz Groenhout, schrijnwerker, bij het overlijden van zijn vrouw nog schuldig is "de gereehte helfte van een obligacie daeraff Thoenis Sebastiaensz (voornoemt) d'ander helft toeconpt, spreeckende op Jacob Allertsz ende Jan Cappelstock, beyde woenende ten Bryel, inhoudende de somme van tsestich gulden. Te betalen zoo wanneer men uuyt dese landen van Hollandt ende Seelandt vrij en vranck zonder licent ofte convoy te betaeien, zall muegen vaeren ende handelen op de stadt Antwerpen. Sulcx datter tussen dese landen ende deselve stede een vaste eenicheyt ende accort zall zijn."[63]
Op 15-9-1618 sluiten Jan Jansz Groenhout, weduwnaar van Rijckgen Cornelisdr, schrijnwerker en Anthonis Sebastiaensz van Laeckervelt te Gorinchem als oom en voogd van de kinderen van Rijckgen Cornelisdr, een overeenkomst. Zij zijn overeengekomen dat Jan Jansz Groenhout zijn oudste kinderen Neeltgen Jansdr en Elias Jansz hun moeders erfdeel direct zal uitbetalen en de andere twee Cornelis Jansz en Jannetgen Jansdr anderhalf jaar later. [64]
Op 23-11-1626 bevestigt Sijtgen Eewoutsdr, weduwe van Jan Jansz Groenhout, schuldig te zijn aan de voogden van haar dochtertje Sijtgen Jansdr een bedrag van 100 gulden door haar ten behoeve van haar dochtertje ontvangen van Symon Govertsz Rijswijt en die haar dochter door wijlen Jannetgen Gerritsdr zijn gelegateerd. [65]
Op 8-9-1628 verkoopt Cijtgen Eewoutsdr, weduwe van Jan Janss Groenhout, geassisteerd door Jan Jacobss Sempel, aan Aryen Corneliss Kam, schoenmaecker, een huis en erf, gelegen aan de oostzijde van de Lomberstraet, voor 1015 gulden. Het huis en erf is met 36 st. per jaar ten behoeve de kinderen van Claes de goudsmit belast. Het huis en erf wordt ten noorden begrensd door Pieter Matthijs, cleermacker, aan de voorkant en de verkoopster aan de achterkant en ten zuiden door een steeg. Het strekt zich uit voor van de straat tot achter aan Christiaen Renierss toe. In de akte is o.a. een voorwaarde opgenomen betr. het kookhuisje van genoemde Pieter Matthijss, die met Jan Janss d.d. 9-1-1612 hierover een overeenkomst heeft gesloten. [66]
Op 29-11-1632 bevestigt Zijtgen Eeuwoutsdr, wed. van Jan Jansz Groenhout, schuldig te zijn aan Jan Jacobsz Sempel een bedrag van 125 gulden wegens geleend geld. [67]
Op 23-9-1634 trouwen Dirck Jans, garentwijnder, weduwnaer, en Sijtgen Eeuwouts, weduwe van Jan Jans Groenhout, onder huwelijksvoorwaarden met een bepaling t.a.v. haar 2 kinderen Saertge Jans, 13 jaar, en Eeuwout Jans, 11 jaar. [68]
Op 16-7-1642 verklaren Dirck Jans van Doorne en Sijtgen Eeuwouts, zijn vrouw, weduwe van Jan Jans Groenhout, dat, op hun verzoek, door meester Pieter Willems Vredenburch, hun huis, in de Lombertstraet, en genaamd "de Trecktafell", geen waarborg meer is voor een stuk land in Ruijbrouck, buiten de Goutse Poort, dat Groenhout gekocht had van Vredenburch. [69]
Op 17-6-1642 heft Adriaen Pietersz de Zeeu, wonend aan de 's-Gravenweg (onder Capelle a/d IJssel), de waarborg(borgstelling) op over een huis en erf in de Lombardstraat, als door Jan Jansz Groenhout (Groenholt) in 1615 gegeven. Dit als zekerstelling bij de aankoop van de helft van het huis "de Valck" en idem van een aantal morgen land te Rubroek, als gekocht van de erven van Ysbrant Heliasz. De waarborg op het huis van Wouter Gerritsz blijft. [70]
Op 24-10-1649 bekent Sijtgen Eeuwoutsdr, weduwe van Dirck Jansz van Doorne, wonend aan de Lombertstraat, schuldig te zijn aan Betgen Pietersdr, weduwe van Cornelis Jansz Groenhout, een bedrag van 400 gulden, ter zake van geleend geld. [71]


Groenhout van onbekende herkomst, te Frederickstadt

Aaltje Groenhout, ovl. 1661-1667, tr. 1661[112] Jacob Stevensz Schoisma, geb. raadsheer te Frederikstadt, zn. van Steven Diksz Schoisma.

Cijtge (Sijtje) Groenhout, jongedochter van Vrederick Stadt (1681), weduwe wonend op de Vissersdijck (1683), doopget. (1686, 1688), otr./tr. 1o Rotterdam Stadstrouw 6/23-3-1681 Mathijs Wagens, ovl. 1681-1683, jongeman van Rotterdam, otr./tr. 2o Rotterdam Stadstrouw 30-9/17-10-1683 Joris de Moij, doopget. (1686, 1688), jongeman van Rotterdam wonend Op Den Dijck (1683). Hieruit remonstrants nageslacht bekend (1e huw.: 1681, 2e huw: 1685, 1688, 1692).


Referenties van de gegevens van generatie 5 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Groenhout --- Generatie 5 ( 112 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. Jb. CBG 8(1954)24, 25
 2. OV 46(1995)48
 3. NL 80(1963)16
 4. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 21, aktenr./blz. 119/361
 5. Weeskamer Rotterdam, 161, fol. 140 verso, gecit. in NL 80(1963)15
 6. GA Rotterdam, ONA, Nots. Willem Jacobsz., inv. nr. 61, aktenr./blz. 71/231
 7. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 143, aktenr./blz. 57/115
 8. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 128, aktenr./blz. 352/934
 9. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 145, aktenr./blz. 57/102
 10. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 390, aktenr./blz. 253/395
 11. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Hofflant, inv. nr. 263, aktenr./blz. 192/306
 12. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 355, aktenr./blz. 90/226
 13. GA Rotterdam, ONA, Nots. Johan Cooll, inv. nr. 425, aktenr./blz. 86/202
 14. NL 59(1941)400
 15. NL 80(1963)16
 16. GA Rotterdam, ONA, Nots. Christiaan van Vliet, inv. nr. 3840, aktenr./blz. 52/151
 17. GA Rotterdam, ONA, Nots. Christiaan van Vliet, inv. nr. 3840, aktenr./blz. 50/143
 18. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arent van der Graeff, inv. nr. 339, aktenr./blz. 109/216
 19. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 404, aktenr./blz. 276/627
 20. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 359, aktenr./blz. 151/452
 21. Rott. Jb. Reeks 02, 05(1917)4
 22. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 384, aktenr./blz. 132/238
 23. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 359, aktenr./blz. 151/452
 24. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 394, aktenr./blz. 260/449
 25. GA Rotterdam, ONA, Nots. Gerrit van der Hout, inv. nr. 318, aktenr./blz. 251/399
 26. Streekarchief-Voorne-Putten-Rozenburg, Toegang 110, ONA, Nots. Marinus Sandifort, inv. nr. 1077, d.d. 09/05/1754
 27. Annales de la Société d'émulation de Bruges 21(1869)144
 28. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 29. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Duyfhuysen jr, inv. nr. 200, aktenr./blz. 63/79
 30. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 355, aktenr./blz. 240/664
 31. GA Rotterdam, ONA, Nots. Gerrit van der Hout, inv. nr. 317, aktenr./blz. 149/138
 32. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Duyfhuysen jr, inv. nr. 251, aktenr./blz. 13/29
 33. GA Rotterdam, Toegangsnummer: 364, Archieftitel: Elisabethstichting anno 1455 v/h Gereformeerd Oudevrouwenhuis
 34. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Duyfhuysen, inv. nr. 29B, aktenr./blz. 345/477
 35. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Duyfhuysen, inv. nr. 30, aktenr./blz. 111/1439
 36. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 13, aktenr./blz. 17/62
 37. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 14, aktenr./blz. 104/323
 38. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 15, aktenr./blz. 57/180
 1. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 18, aktenr./blz. 32/107
 2. GA Rotterdam, Toegangsnummer: 33.01, Handschriftenverzameling (Rotterdam), nr. 4755
 3. GA Rotterdam, Toegangsnummer: 33.01, Handschriftenverzameling (Rotterdam), nr. 4357
 4. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jan Lz. Schouten, inv. nr. 53, aktenr./blz. 287/593
 5. GA Rotterdam, ONA, Nots. Adriaan Kieboom, inv. nr. 152, aktenr./blz. 33/63
 6. NL 55(1937)409
 7. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 19, aktenr./blz. 129/394
 8. GA Rotterdam, ONA, Nots. Nicolaas v.d. Hagen, inv. nr. 101, aktenr./blz. 77/103
 9. Her. Bib. 2(1873)21
 10. NL 81(1964)339
 11. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 11, aktenr./blz. 69/237
 12. GA Rotterdam, ONA, Nots. Willem Jacobsz, inv. nr. 16, akte nr. 18/57
 13. GA Rotterdam, ONA, Nots. Willem Jacobsz., inv. nr. 57, aktenr./blz. 147/433
 14. GA Rotterdam, ONA, Nots. Willem Jacobsz., inv. nr. 57, aktenr./blz. 148/147
 15. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arent van der Graeff, inv. nr. 323, aktenr./blz. 138/332
 16. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arent van der Graeff, inv. nr. 323, aktenr./blz. 144/353
 17. Her. Bib. 2(1873)21
 18. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 21, aktenr./blz. 86/264
 19. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 20. GA Rotterdam, ONA, Nots. Willem Jacobsz., inv. nr. 58, aktenr./blz. 66/204
 21. Wittert van Hoogland 1910
 22. J.A.M. Mensinga, De Hollandsche Familien In Frederikstad aan de Eider, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde II, 9(1877)331 e.v.
 23. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 7, aktenr./blz. 70/221
 24. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 11, aktenr./blz. 67/231
 25. GA Rotterdam, archief Weeskamer, Boedelinventaris nr. 383/275, 3 oktober 1607
 26. GA Rotterdam, ONA, Nots. Willem Jacobsz., inv. nr. 56, aktenr./blz. 176/484
 27. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 134, aktenr./blz. 93/140
 28. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 132, aktenr./blz. 140/316
 29. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 134, aktenr./blz. 502/711
 30. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 365, aktenr./blz. 2/4
 31. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 402, aktenr./blz. 395/758
 32. GA Rotterdam, ONA, Nots. Leonard van Zijl, inv. nr. 458, aktenr./blz. 52/113
 33. GA Rotterdam, ONA, Nots. Leonard van Zijl, inv. nr. 446, aktenr./blz. 363/523
 34. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Hofflant, inv. nr. 264, aktenr./blz. 365/520
 35. J.A.M. Mensinga, De Hollandsche Familien In Frederikstad aan de Eider, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde II, 9(1877)331 e.v.
 36. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Duyfhuysen jr, inv. nr. 212, aktenr./blz. 37/75
 37. Hans Pörnbacher et al., Grenzgänge Literatur und Kultur im Kontext, Nijmgen, 1990
 38. B. Tideman Jzn en H. C . Rogge,De remonstrantsche broederschap: biographische naamlijst van hare professoren, predikanten en proponenten, Amsterdam, 1905
 1. B. Tideman Jzn en H. C . Rogge,De remonstrantsche broederschap: biographische naamlijst van hare professoren, predikanten en proponenten, Amsterdam, 1905
 2. GA Rotterdam, ONA, Nots. Nicolaas Vogel Adriaansz, inv. nr. 174, aktenr./blz. 129/198
 3. GA Rotterdam, ONA, Nots. Leonard van Zijl, inv. nr. 446, aktenr./blz. 363/523
 4. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 400, aktenr./blz. 93/1169
 5. GA Rotterdam, ONA, Nots. Nicolaas Vogel Adriaansz, inv. nr. 158, aktenr./blz. 57/211
 6. GA Rotterdam, ONA, Nots. Nicolaas Vogel Adriaansz, inv. nr. 171, aktenr./blz. 17/22
 7. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Hofflant, inv. nr. 266, aktenr./blz. 93/134
 8. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Hofflant, inv. nr. 266, aktenr./blz. 90/129
 9. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Hofflant, inv. nr. 266, aktenr./blz. 304/438
 10. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Hofflant, inv. nr. 267, aktenr./blz. 148/169
 11. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 363, aktenr./blz. 265/936
 12. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jan van der Hoeven, inv. nr. 1045, aktenr./blz. 46/134
 13. Nav. 77(1928)18
 14. NL 51(1933)354
 15. Wap. 15(1911)265
 16. Wap. 15(1911)274
 17. Wap. 15(1911)276
 18. NL 51(1933)354
 19. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 137, aktenr./blz. 243/351
 20. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Duyfhuysen jr, inv. nr. 209, aktenr./blz. 25/48
 21. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Duyfhuysen jr, inv. nr. 214, aktenr./blz. 141/409
 22. J.A.M. Mensinga, De Hollandsche Familien In Frederikstad aan de Eider, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde II, 9(1877)331 e.v.
 23. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 403, aktenr./blz. 397/929
 24. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 358, aktenr./blz. 28/86
 25. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Duyfhuysen jr, inv. nr. 232, aktenr./blz. 184/330
 26. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Duyfhuysen jr, inv. nr. 233, aktenr./blz. 26/49
 27. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 129, aktenr./blz. 188/563
 28. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Hofflant, inv. nr. 264, aktenr./blz. 365/520
 29. GA Rotterdam, ONA, Nots. Pieter Cornelis van der Licht, inv. nr. 551, aktenr./blz. 202/357
 30. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 358, aktenr./blz. 134/359
 31. GA Rotterdam, ONA, Nots. Gerrit van der Hout, inv. nr. 275, aktenr./blz. 58/145
 32. GA Rotterdam, ONA, Nots. Gerrit van der Hout, inv. nr. 317, aktenr./blz. 453/455
 33. GA Rotterdam, ONA, Nots. Gerrit van der Hout, inv. nr. 319, aktenr./blz. 176/221
 34. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 358, aktenr./blz. 124/388
 35. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 365, aktenr./blz. 180/545
 36. J.A.M. Mensinga, De Hollandsche Familien In Frederikstad aan de Eider, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde II, 9(1877)331 e.v.

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 6
Back to previous
generation 4
Directly go to generation :
1 2 3 4 5