This page was last updated : 140509.
File size is: 20 k.
Fragment Genealogie Calandrini
Generatie 2
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Calandrini,
version 1.1,
Muiden, 2009.
© Copyright 2014 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Calandrini Gen. nr. 2

2a. Philippe (Filippo, Phelipe) Calandrin(i) (Calandrijn, Kalandrijn), geb. Frankfort (D) 15-11-1587, ovl. Batavia juli 1649, verbleef eerst in Londen, daarna koopman te Amsterdam (vermeld vanaf 1614),[1] koopman te Venetië, gezant naar Savoye (1623/24),[2] betaalt ƒ 200,-- 200ste penning voor een huis op de Herengracht westzijde, "van de Lelijgracht suijt op" (1631), vertrekt in sept. 1646 met vrouw en vier dochters naar Oostindië, opperkoopman des Casteels Batavia, Raad van Indië,[3] doopget. te Batavia (1649), otr./tr. Utrecht 4/16-11-1613 (huw. voorw. Utrecht 1-9-1613),[4] [5] Margaretha (Margerite) van der Meulen, geb. Bremen 20-2-1594, ovl. Batavia juni 1651, dr. van Andre (Andries) van der Meulen, aanvankelijk koopman te Bremen, sinds 1615 te Amsterdam,[6] heer van Ranst en Milligen, en Susanne de Malapert.

Op 22-6-1621 verkoopt Jan Claesz Hollesloot aan Philips Calandrini, een erf op de Herengracht te Amsterdam. [7]
Op 20-3-1625 verkoopt Philips Calandrini aan Anthonij Artsz, een huis en erf met tuin op het Bredepad (NZ) buiten de Regulierspoort te Amsterdam. [8]
Op 29-7-1645 verkoopt Philippo Calandrijn aan Jacob Pergens, een huis en erf op de Herengracht (WZ) te Amsterdam. [9]
Resolutien van de Kamer Amsterdam van de VOC:[10]
3-9-1646 (No. 362): "Sijn de Heeren Rekenmeesters by de Vergaederinghe geauthoriseert omme aen Philippe Calandrini voor en ten behouve van Syne vier dochters die met hem nae India gaen sullen ter haerer uytrustinghe te versien yder met ƒ 150,-- t' samen maecken ƒ 60,.--, waervan hem ordonnantie gegeven sal werden".
Op 17-9-1648 testeren te Batavia Philippe Calandrini en Margaretha van der Meulen. Zij legateeren elkander alle meubelen, huisraad, zilverwerk, kleederen en juweelen en benoemen tot hunne universeele erfgenamen hun zes kinderen Charles, Elisabeth, Dudley, Susanna, Catharina en Maria onder uitsluiting van de Weeskamer. Tot testamenteurs, voochden ende medemomboirs worden, naast de langstlevende aangesteld hun schoonzoon Joan Cunaeus, Balliouw van Batavia, Sr. Rijckloff van Goens, oppercoopman in dienste van de Compie., en Pieter Kemp, out Capiteyn der Burgerije van Batavia. [11]
Op 31-12-1653 wordt door d'E. Hr. Mr. Joan Cunaeus, Raedt Ordinaris van India nomine uxoris als Erffgenaem van Juffr. Maria van der Meulen zalr. wed. van wijlen d'Hr. Philips de Calandrijn, in sijn leven mede raedt van India, een vonnis ten laste van Philips Angelraet geobtineert om op 26-2-1654 te vercoopen een huys aen de westsijde van de Groote rivier. [12]

De buitenplaats 't Middenhof te Oostkapelle door Jan Arends (1738-1805).
Datering: 1772.
Bron: Ref. [40]
De buitenplaats werd in 1661 door Pieter Sterthemius gekocht van Willem Wilhelmi, en bleef tot 1753 in bezit van de familie Sterthemius.

klik op plaatje(s) om te vergroten

Referenties van de gegevens van generatie 2 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Calandrini --- Generatie 2 ( 40 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. O. Gelderblom, Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-1630), Hilversum, 2000, ⇒ books.google.com
 2. Resolutiën Staten-Generaal Oude en Nieuwe Reeks 1576-1625, ⇒ statengeneraal
 3. NL 58(1940)366
 4. NL 19(1901)95
 5. NL 58(1940)366
 6. O. Gelderblom, Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-1630), Hilversum, 2000, ⇒ books.google.com
 7. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21611056
 8. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21612922
 9. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21574003
 10. NL 58(1940)367
 11. Nots. Adriaan Codde te Batavia, d.d. 17-9-1648, gecit. in NL 58(1940)368
 12. Reg. Schepenen 157, 1, blz. 16, gecit. in NL 58(1940)368
 13. zie ook NL 19(1901)95
 14. Nots. Anthony Huysman te Batavia, d.d. 8-10-1650
 1. Testamenten-Register 1649/'51 fol. 161
 2. NL 58(1940)369
 3. GN 29(1974)372
 4. Ind. Nav. 7(1941)13
 5. GN 38(1983)338
 6. GN 29(1974)374
 7. NL 58(1940)369
 8. Mededeling Patrick Raar, 2014
 9. NL 58(1940)369
 10. NL 58(1940)369
 11. Batavia, Reg. Schepenen 157 1 blz. 95
 12. Test. Reg. 1655/'59, fol. 182/'83
 13. NL 19(1901)62
 14. NL 19(1901)62
 1. NL 23(1905)73
 2. NL 19(1901)95
 3. NL 19(1901)62
 4. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 5. NL 16(1898)25
 6. NL 19(1901)62
 7. NL 58(1940)372
 8. NL 16(1898)25
 9. NL 58(1940)372
 10. F. Nagtglas, 'De algemeene kerkeraad der Nederduitsch-hervormde gemeente te Middelburg van 1574-1860', Middelburg, 1860
 11. ONA Batavia, Nots. Anthony Huysman, d.d. 29-3-1659
 12. ⇒ www.buitenplaatseninnederland.nl

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 3
Back to previous
generation 1
Directly go to generation :
1 2