This page was last updated : 160523.
File size is: 40 k.
Fragment Genealogie Cabeljau
Generatie 1
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Cabeljau,
version 1.1,
Muiden, 2009.
© Copyright 2016 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Cabeljau Gen. nr. 1

Als ouders van Jan Cabeljau (nr. 2b) komen gezien diens geschatte geboortejaar (vóór ca. 1540) in aanmerking Josse Cabeliau x 1) Catherine Bauwens, x 2) Jossine de Backere of mogelijk Frans Cabeliau x 1) een onbekende vrouw x 2) Agnes de Saint-Genois. (zie nr. 5A Fragment Cabeljau - heren van Mullem hieronder). Uit de gegevens uit het Leidse archief is onomstotelijk vast komen te staan dat het patroniem van Jan Cabeljau Franchoisz is. Daarmee is Josse Cabeliau als vader uitgesloten. Onder de kinderen van Frans Cabeliau (zie Ref. [1]) en Jossine de Backere komt geen Jan voor. Hij zou een zoon kunnen zijn uit een mogelijk eerder huwelijk van Frans Cabeliau. Van Josse Cabeliau (nr. 1a) zijn 10 eerdere generaties bekend volgens het hieronder staande Fragment Cabeliau - De oudste generaties.

1a. Josse Cabeliau, geb. (1496), tr. 1o vóór ca. 1520 Catherine Bauwens, tr. 2o ca. 1520-1536 Jossine de Backere.

1b. Franchois Cabeljau, geb. vóór ca. 1515, wiens afstamming nog onduidelijk is, alleen bekend uit het patroniem van zijn zoon:


Fragment Cabeliau - De oudste generaties
Fragment volgens Ref. [5].

Ia. Louis Cabeliau, tr. Margareta du Quesnoy.

IIa. Colard Cabeliau, geb. (1219), tr. NN d'Averoult, geb.

IIIa. Gossian Cabeliau, geb. (1244), ovl. (1309), tr. Lisbette Vettinckx.

IVa. Jacquemon Cabeliau, tr. N. Hoens, dr. van NN Hoens.

Va. Colaert Cabeliau, geb. (1295), ovl. Audenaerde 31-7-1336, beg. Oudenaarde Minderbroeders, tr. Margriete de Hacries, beg. Oudenaarde Minderbroeders, dr van Gerard de Hacries.

 • 6. Jan Cabeliau, geb. (1324), ovl. 1388, tr. 1o Jeanne van de Denne, ovl. 1350, dr. van NN van de Denne en NN van Marcke. tr. 2o Marguerite van der Leye, ovl. 1388, dr. van NN van der Leye en NN de Grysperre. Hieruit verder nageslacht bekend.
 • 7. Arnould Cabeliau, geb. (1325), ovl. (1385), volgt VIa.

VIa. Arnould Cabeliau, geb. (1325), ovl. (1385), tr. 1o Catherine van der Moten, ovl. (1380), dr. van Guillaume Jan van der Moten en Catherinevan Grammez, tr. 2o Leonore van Crayen.

VIIa. Arnoud Cabeliau, geb. 1356, tr. 1o Marguerite van de Kerckhove, wed. van Philippe van der Meersch (bij wie nageslacht), tr. 2o Marguerite van Vaernewyck, dr. van Jean van Vaernewyck en Catherine* Pennincx.

VIIIa. Jean Cabeliau, geb. (1385), ovl. (1465), tr. 1o NN van der Beken, tr. 2o Cathelijne Rym, dr. van Hector Rym en Barbe van der Meere. Zij hertr. of is wed. van Pierre Poelvliet.

IXa. Jean Cabeliau, geb. (1425), tr. Isabelle Sturm.

Xa. Guillaume Cabeliau, geb. (1454), tr. Marguerite Ghinnebeer.

Xb. Jean Cabeliau, geb. (1456), tr. Passcheline de Hornes, dr. van NN de Hornes en een concubine. Zij hertr. of is wed. van Adriaen de Winter, waaruit kinderen.


Fragment Cabeljau - heren van Mullem
Beknopte samenvatting van de adelijke Vlaamse familie Cabeliau (zie Ref. [6] en Ref. [7] voor een uitgebreide versie). Het is vooralsnog onduidelijk hoe bovenstaande NN Cabeljau (1a) en/of diens descendenten aansluiting bij deze adelijke familie zouden kunnen vinden.


Wapen Cabeliau: In rood twee ruggelings toegewende zilveren kabeljauwen. [8]

Ia. Gillis Cabeliau, derde heer van Mullem en de Gruute, tr.[9] Wilhelma de Munte.

IIa. Gillis Cabeliau, geb. vóór ca. 1435, vierde heer van Mulhem, heer van Walle en Motte, tr. vóór ca. 1475[11] Margaretha de Vroede, vrouwe van Boute (of Route?).

IIIa. Joos(t) Cabeliau, geb. vóór ca. 1475, ovl. 20-9-1515, beg. Oudenaarde St. Walburg, vijfde heer van Mulhem, tr. vóór ca. 1500[13] Margaretha van der Meere, ovl. 1-6-1513, beg. Oudenaarde St. Walburg, dr. van Willem van der Meere en Gertrude de Lummene gezegd van Marcke.

IVa. Joos Cabeliau, geb. vóór ca. 1500, ovl. 8-1-1569, beg. Oudenaarde St. Walburg, zesde heer van Mulhem, burgemeester van Oudenaarde (1544), tr. 1o vóór ca. 1525[15] Margaretha van Leyns, ovl. 19-1-1527, dr. van Lieven van Leyns, heer van Oudegoede en Ke(r)sse, en NN Masseme, tr. 2o vóór ca. 1535[16] Agnes van der Banck, ovl. 27-9-1582, dr. van Antonius van der Banck, heer van Schoondorp.

"Ils furent enterrés à Sainte-Walburge à Audenarde, ou 1'on voyait leur pierre tumulaire ornée de leurs quatre quartiers respectifs:
Cabeliau Leyns Van der Banck
Vroede Donaes Utenhove
Meere Masseme Spijckere
Lummene Putte Spiere
  Uit zijn eerste huwelijk (Cabeliau-van Leyns):[17]
 • 1. Hilarius Cabeliau, een bastaard?

Portretten (chromolithografie op papier) van de watergeuzen Jacob Cabeljau en Jan Bonga in 1572.
Datering: negentiende eeuw.
Bron: Collectie Frederik Muller Historieplaten, Rijksmuseum, Amsterdam.
Wapenrelief van Jacob-Cabeliau ingemetseld in de muur van het Hooge Huys te Alkmaar.
Vervaardigd door Pieter Crips in 1930.
Bron: Wikimedia Commons

klik op plaatje(s) om te vergroten
 • 4. Joos Cabeliau, ovl. in 1554 of 1564, als student te Freiburg.
 • 5. Margaretha Cabeliau, geb. vóór ca. 1535, ovl. 8-6-1608, beg. Oudenaarde St. Walburg, tr. 17 (okt. of nov.) 1556 Jacques de la Haye, heer van Wijngaarde.
 • 6. Josine Cabeliau, geb. vóór ca. 1540, ovl. 14-3-1564, beg. Kortrijk St. Martenskerk, vrouwe van Schoondorp, tr. 29-5-1559 Joris de Maubus, beg. Rijssel Collegiale Kerk 1600 of 1602, heer van Schaepschame en Doerles, zn. van Hugo de Maubus.
 • 7. Agnes Cabeliau, overste van het klooster Sion te Oudenaarde.

Va. Frans Cabeliau(¥), geb. Oudenaarde vóór ca. 1525, ovl. kort na 1583, zevende heer van Mulhem, heer van Oudegoede en Kersse, in 1580 burgemeester (van Gent of Oudenaarde?), welke stad hij in 1583 verliet, omdat hij een hevig voorstander was van de Hervormden, tr. Ieper 19-10-1550[19] Agnes de Saint-Genois, vrouwe van Melle, dr. van Jacques de Saint-Genois, heer van Deuze, Melle, Hembize en Menaige, en Catharina van Utenhove.

COMMENTAAR(¥) Voor een nadere uitwerking van de kwartieren van Frans Cabbeliau zie Ref. [20]

   Uit dit huwelijk (o.a.):
  • a. Janneken (Anne) Cabeillaus, beg. Rotterdam 13-1-1630 (als huisvrouw van Philips la Riviere, (bij de?) Lombard), jongedochter (1609), doopget. (1619, 1620), otr./tr. 1o Rotterdam geref. 12/26-4-1609 Melchior van Cranenburgh (Cranenbroeck), ovl. 1609-1612, jongeman, otr./tr. 2o Rotterdam geref. 18-3/1-4-1612 Phlips de la Riviere, ovl. 1641-1654, jongeman (1612), doopget. (1619, 1629), boeckhouder/cassier in de banck van Lommert (1617..1632). Hij hertr. Rotterdam geref. 21-7-1630 Aeltgen Cranendonck, weduwe van Caspar de la Maindrai.
   Op 15-5-1630 bevestigt Philps de La Riviere, cassier in de Banck van Leeninge, schuldig te zijn aan Annetgen Sersanders, wed. van Jonckheer Charles Cabbelliaeuw, een bedrag van 1.000 gulden wegens geleend geld. [29]
    Uit haar tweede huwelijk (de la Riviere-Cabeillaus) (o.a.?):
   • aa. Katelijne (Catarina) de la Riviere, ged. geref. Roterdam 28-3-1622 (hier heet de vader Philippus Arivero!, get. Geert Marttens, Heyltgen Claesse), jongedochter, wonend in de Bagijnestraat (1648), otr. Rotterdam geref. 26-4-1648 (met attestatie naar Middelburgh 12-5-1648) Heijndrik Lancel, jongeman van en wonend te Middelburgh (1648).
   • bb. Lijsbedt de la Riviere, ged. geref. Roterdam 1-3-1628 (hier heet de vader "Flijp in de lommerdt", de moeder Jannetge Cabbelaus, get. Geeredt Dame, Areiaentge van de Bercht).
 • 3. Jacobus Cabeliau, beg. Boussle bij de Predikheren, heer van Basque.
 • 4. Philippus Cabeliau, volgens de ene bron was hij ongehuwd en is hij "gebleven in de Slag van Nieuwpoort daar hij sijner cloeckelijk droeg, salveerde Den Hertog Albert ao 1610 (sic!)", volgens de andere bron trouwt hij Johanna van Huysse, waaruit vervolgens nageslacht.
 • 5. Maximiliaan Cabeliau, geb. vóór ca. 1570, ovl. wellicht in de oorlog in 1595, tr. vóór 1593 Anna Cools gezegd de Glymes, ovl. "int kinderbedde" in 1593, dr. van Gillis Cools gezegd de Glymes en Maria van Everslagen. Hieruit verder nageslacht bekend.
 • 6. Catharina Cabeliau(¥), tr. Marc de Gouy (of de Gey), kapitein.
 • 7. Maria Cabeliau(¥).
 • 8. Frans Cabeliau(¥), ovl. 29-6-1636 (ongehuwd).

  COMMENTAAR(¥) Het h.s. noemt Maria als de echtgenote van kapitein De Gey, Catharina heet daar "jong gestorven" en in plaats van Frans wordt gesproken van Françoise Cabeliau, ongetrouwd gestorven out sijnde 80 jaer 29 juli 1636, begraven in het klooster St. Agnes te Gent.
  Françoise Kabeljau is ook doopget. te Arnemuiden 1609.
 • 9. Jhr. J(oh)an Cabeliau, geb. 1565/66, ovl. 21-8-1621, beg. te Arnemuiden, heer van der Kesse, kapitein van de compagnie van wijlen kapitein Rau en doet eed en tekent acte, Resolutie Raad van State d.d. 13-4-1600, komt op de Staat van Oorlog in 1607 en 1618 voor als kapitein van een compagnie voetknechten ter repartitie van Zeeland, was commandeur van Veere,[30] mogelijk gewond in de slag bij Turnhout (1597),[31] kapitein (1603..1608), neemt als kapt. Cabeliau, geref. lidmaat te Arnemuiden, deel aan de avondmaalsvieringen aldaar op 12-12-1603, 19-3-1605, 11-6-1605 en 2-10-1605,[32] tr.[33] Maria de Roovere, geb. 1576/77, ovl. 16-11-1638, beg. te Arnemuiden, dr. van Willem de Roovere, baljuw van Zierikzee en kapitein in Statendienst, en Maria Peck.
  Grafschrift in de kerk te Arnemuiden:[34]
  Hier leyt begraven joncheer JOHAN CABELAU in syn leven heere van der Nisse, capiteyn van een compagnie voetknegten sterft den eersten augustus l621 out synde 55 jaren.
  Hier leyt begraven juffrouw MARLA DE ROVER huysvrouw van joncheer JOHAN CABELAU sterft den 16-11-1638 out synde 61 jaren.
   Uit dit huwelijk:[35] [36]
  • a. Frans Cabeliau, ovl. jong.
  • b. Willem Cabeliau, ovl. jong.
  • c. Jhr. Wilhelmus J(oh)an Kabeliau, ged. Arnemuiden 8-3-1605 (geen moedersnaam genoemd, get. de wed. van Kap. Jan Pyron de Jonge), ovl. 5-7-1662, beg. Middelburg Koorkerk. Cap(itei)n Commandeur tot Lieffkens-hoeck, aanvankelijk luitenant in de compagnie van de heer van Hautain, eed als kapitein 27-9-1635, commandeur van het fort Lieffkenshoek, lid van de commissie van de Staten-Generaal als commandeur van het Groot en Klein Sas van Gent 28-12-1658, ridder in de Orde van Sint-Michiel , ingeschreven als mathematisch student te Leiden 2-6-1649, vertrekt 6-5-1650 van Leiden naar 's-Gravenhage, waar hij op 9-11-1657 van de erfgenamen van Hendrik van Brederode het pand Vijverberg no. 3 koopt voor ƒ 20.000,--, verkrijgt op 1-3-1659 vergunning dit huis te mogen uitzetten voor 16 schellingen 's jaars,[37] tr. 1o Middelburg 9-12-1631[38] [39] Elisabeth Werckendet, geb. 1613, ovl. 1-11-1639, beg. Middelburg Koorkerk, dr. van Lieven Werckendet en Susanna van Hertsbeecke (van Antwerpen), otr./tr. 2o 's-Gravenhage Grote Kerk 15-9/2-10-1641 (getrouwd door D(omine) Cabbeljau),[40] Anna Maria Schotte, ovl./beg. 's-Gravenhage 15/18-1-1676, (grafmonument met haar kwartieren in de Koorkerk te Middelburg), dr. van Mr. Apollonius Schotte, pensionaris te Middelburg, lid van de Hoge Raad, en van Maria van der Hooge.[41] Hieruit verder nageslacht bekend.
  • d. Roeland Kabeliau, ged. Arnemuiden 18-5-1608 (geen moedersnaam genoemd, get. rentmr Claes Michiels van der Goes, burgem. Corn(eli)s Wyland, Geertr(uid)a Rovers), ovl. jong.
  • e. Jacob(us) Cabeljau, ged. Arnemuiden 20-12-1609 (geen moedersnaam genoemd, get. Joos Cabeljau Heer van Mulhem, en Françoise Kabeljau), ovl. 19-7-1663, beg. Arnemuiden, wordt in 1634 kapitein van een compagnie in het Regiment Walen, otr. 1o 's-Gravenhage 16-2-1642[42] Margaretha Elisabeth de Gryse, ovl. 12-12-1658, beg. Maastricht St. Janskerk, vrouwe van Santvoorde en Courbais, dr. van Johan de Gryse, heer van Courbais, kapitein, en Johanna de Hinoiossa, tr. 2o Maastricht 28-10-1660[43] Anna de Rockolfingh, verhuist enige jaren na de dood van haar man naar Willemstad, waar zij in 1676 als doopgetuige optreedt. dr. van Louis de Rockolfingh, heer van Nazareth, en Catharina van Utenhove. Hieruit verder nageslacht bekend.
 • 10. Agnes Cabeliau, ovl. Bremen (ongehuwd).
 • 11. Philipote Cabeliau, geb. vóór ca. 1575, ovl. 20-5-1604, vrouwe van Mulhem, Melle en Marroy, tr. Ieper 15-9-1594 Melchior le Poyvre, ovl. 4-9-1626, heer van Leemputte en Bochoute, burgemeester van Oudenaarde, zn. van Louis I le Poyvre en Isabelle de Lalaing of van Jan le Poyvre, heer van Hellebus, en Eleonore Bette. Hij hertr. Anna de Warigny.
 • 12. Anna Cabeliau, geb. vóór ca. 1585, ovl. 4-3-1608, beg. Rouveroy, tr. 1o voor 1606 David d'Argenteau, ovl. 1606, tr. 2o 1606-1608 Jean de Bousies, geb. 29-1-1578, burggraaf van Rouveroy, heer van Escarmain, Preau en Fayon, zn. van Isemband de Bousies en Margaretha de Briart.

Referenties van de gegevens van generatie 1 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Cabeljau --- Generatie 1 ( 43 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. NL 79(1962)413
 2. Genealogie voor 1600, ⇒ genealogie.htm
 3. Genealogie voor 1600, ⇒ genealogie.htm
 4. Genealogie voor 1600, ⇒ genealogie.htm
 5. ⇒ dat6.htm#138
 6. NL 79(1962)413
 7. NL 80(1962)61
 8. NL 79(1962)242
 9. NL 80(1962)61
 10. NL 80(1962)61
 11. NL 80(1962)61
 12. NL 79(1962)413
 13. NL 79(1962)413
 14. NL 79(1962)413
 15. NL 79(1962)413
 1. NL 79(1962)413
 2. NL 79(1962)413
 3. NL 79(1962)413
 4. NL 79(1962)413
 5. NL 79(1962)242
 6. NL 79(1962)413
 7. NL 79(1962)413
 8. Nav. 40(1890)557
 9. G1600
 10. Nav. 40(1890)557
 11. G1600
 12. W.J.C. Moens (red.), The Walloon Charch of Norwich, London, 1887
 13. Jan Hendrik Hessels, Ecclesiae londino-batavae archivum, Vol. III, Cambridge, 1897, ⇒ ecclesiaelondino31austuoft
 14. ONA Rotterdam, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 134, Aktenummer/Blz. 377/540
 15. NL 79(1962)417
 1. Nav. 4(1854)68
 2. GN 28(1973)37
 3. NL 79(1962)417
 4. Nav. 16(1866)88
 5. Wap. 14(1910)454
 6. NL 79(1962)417
 7. NL 79(1962)417
 8. NL 79(1962)25
 9. NL 79(1962)417
 10. NL 79(1962)243
 11. NL 79(1962)327
 12. NL 79(1962)420
 13. NL 79(1962)420

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 2
Back to previous
generation 0
Directly go to generation :
1 2 3 4 5