This page was last updated : 130728.
File size is: 32 k.
Fragment Genealogie Botter
Generatie 3
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Botter,
version 1.1,
Muiden, 2011.
© Copyright 2013 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Botter Gen. nr. 3

3a. Goris Aertz Botter, geb. vóór ca. 1605, ovl. 1642-1654, belender op Havik (1637, 1640, in 1654 zijn erfgenamen), in de Muurhuizen (1646), tr. 1o voor 1638 Elisabeth Hermans, ovl. vóór 1638, dr. van Herman Dircxr en Jacobgen Otten, tr. 2o voor 1637 Pell van Gein (?), (moet dan zijn NN Pelen van Geijn? in 1646 is sprake van een camer in de Muurhuizen die verkocht wordt door Nellitgen Peters, weduwe van zaliger Peel van Geijn, waarvan de belender is Goris Aertsz Botter ).

Op 17-12-1625 verkopen Marritgen Dircx, weduwe van Peter Aertsz. Henrick Rijcksz met Jacobgen Otten, weduwe van Harman Dircksz. Dirck Andriesen, scheepmaker te Woerden met Wlaingh Jansen voor Marritgen Dricx voornoemd en allen borgen, aan Goris Aertsz, zijn vrouw en hun erven, een half schip met toebehoren en nadien de andere helft, die zij mag blijven gebruiken zolang zij weduwe is. 625 gulden + 625 gulden. [1]
Op 18-8-1637 verkopen de speciaal gecommiteerden van de Regenten van Armen de Poth, aan Goris Aertsz Botter en zijn vrouw Pell van Gein(¥), zeker huis staande op Havik strekkende voor van de straat tot achter in de Muurhuizen belend aan de ene zijde: Goris Aertsz ontvanger dezes, aan de andere zijde: Beernt van Munster. [2]

COMMENTAAR(¥) Dit is onduidelijk, Peel van Geijn is een man. Zou er moeten staan "de weduwe van Peel van Geijn"? Dat is dan Nelletje Peters
Op 28-3-1638 verkopen Elis Hermansen bakker en zijn vrouw Annitgen Willems, Jan Hermansen woonachtig te Utrecht voor hemzelf en zich sterkmakend voor Marritgen Jans zijn vrouw,Cornelis Hermansen voor hemzelf en zich sterkmakend voor Gerbrecht Peters zijn vrouw, Thomas Hermansen mede voor hemzelf en zich sterkmakend voor Judith Dircx zijn vrouw,Henric Rijcxr schipper en zijn vrouw Dirckgen Hermans, Goris Aerts Botter als vader en momber van zijn onmondige kinderen behouden van zal. Elisabeth Hermans zijn overleden vrouw, Evert Henricxr kuiper als man en voogd van Adriaentgen Hermans en dezelfde Adriaentgen, Henrickgen Hermansdochter ende Hendrickgen Hermans de jonge, Maritgen Hermansen alle voor hen zelf en zich sterkmakend en caverende voor Anthonis Hermansen hun comparantens uitlandige broeder en schoonbroeder, mitsgaders de genoemde Elis Hermansen als gemachtigde van zijn broeder Peter van den Treek schout der kerk ten Dom te Utrecht, alle kinderen en erfgenamen van zal. Herman Dircxr en zijn vrouw Jacobgen Otten, aan Franck Cornelissen timmerman en zijn vrouw Arisgen Sanders, huis en schuur met toebehoren staande en gelegen in de Arnhemse straat (Slijkstraat) belend aan de ene zijde: Jacob Buijs, aan de andere zijde: Cornelis Gijsbertsen. [3]
Op 20-2-1640 verkoopt Goris Aerts Botter, aan Roeloft Roeloftsen en zijn vrouw Betgen Gerardsen, zeker huis staande aan de gracht op Havik, belend aan de ene zijde: de transportant, aan de andere zijde: Beernt van Munster schoenlapper en achteraan de weduwe en erfgenamen van Peel van Geijs met haar kamer. [4]
Op 11-2-1641 verkopen Henric Rijcxz, schipper, mede voor zijn vrouw Dirckgen Hermans, Goris Aertsz Botter als vader van zijn kinderen bij Lijsbet Hermans zijn overleden vrouw, Elis Hermansz, bakker, en zijn vrouw Annitgen Willemsz, Evert Henricxz, kuiper, en zijn vrouw Adriaentgen Hermansdochter, Henrickgen Hermans de oude en Henrickgen Hermans de jonge, mitsgaders Maritgen Hermansdochter, tezamen erfgenamen van Jacobijn Otten in haar leven weduwe van Herman Dircxz, aan Rens van Treek, schout van de Edele Heer ten Dam te Utrecht, huis en hof op de Singel belend aan de ene zijde: Jonker Walraven van Arckel, schout dezer stad, aan de andere zijde: de erfgenamen van Clemens Dircxz. [5]
Op 21-5-1642 verkopen Goris Aertsz Botter als vader van zijn onmondige kinderen bij zaliger Lijsbet Hermans zijn vrouw, voor zichzelf en voor Johan Hermanss, Cornelis Hermanss en Thomas Hermanss van Treek en hun echtgenoten. Evert Henricx Cuijper en Ariaentgen Hermans zijn vrouw. Henrickgen Hermans de oude en Henrickgen Hermans de jonge. Maritgen Hermans, samen erven van zaliger Jacobgen Otten, weduwe van Herman Dircxz hun moeder en schoonmoeder, aan Elis Hermanss, bakker, zijn vrouw en hun erven, drie huizen op de Singel bij het St. Agneta Convent belend aan de ene zijde: het huis van genoemd Convent, nu door Gijsbert van Ruijtenbeek bewoond, aan de andere zijde: Hartog Peeter, tabakspijpenmaker. [6]
Op 26-10-1642 verkopen Elis Hermanss, bakker en Annitgen Willems zijn vrouw. Goris Aertsz Botter als vader en voogd van onmondige kinderen, als mede-erfgenamen van zaliger Jacobgen Otten hun grootmoeder, samen voor de mede-erfgenamen, aan Marmeduck Pletz, tabakpijpenmaker en Rebecca zijn vrouw en hun erven, een huis op de hoek van de Sint Andriesstraat, met opkamer en paardenstal daarachter en de gang daarbij. [7]

3b. Ghisbert Aertsz Botter, geb. vóór ca. 1590, ovl. 1650-1653, afkomstig van Amersfoort (1613), treedt op als borg voor zijn vader (1628), schipper (1641), burger van Amersfoort (1642), treedt op als borg (1643), huw. get. (1648), otr./tr. Amersfoort geref. 23-10/9-11-1613 Tuentien Jansdr, ovl. na 1642, afkomstig van Woerden (1613), huw. get. (1642).

Op 17-8-1625 verkopen Jan Geijl, harnasmaker en Elisabeth Damnies zijn vrouw, aan Gijsbert Aertss Botter, zijn vrouw en hun erven, een huis, hof en hofstede aan de Langegracht met uitgang achter de Muurhuizen belend aan de ene zijde: de erfgenamen van zaliger Jonker Ruijsch, aan de andere zijde: Gijsbert Evertss. Op last van 2 gulden, negen stuivers per jaar aan zekere vicarie van Heer Peter Osseweijer. [9]
Op 17-11-1641 lenen Reyertgen Wouters, weduwe van Gerard Hermansz Cremer. Cors Theunisz en Herman Aertsz, bakker, mede-erfgenamen, consenteren hierin, van Gijsbert Aertsz Botter en zijn erven, 100 gulden, rente 6 gulden per jaar, met als onderpand: huis, hof en hofstede in de Arnhemsestraat, belend aan de ene zijde: Herman Aertsz, bakker, aan de andere zijde: Abraham Aertsz en Willem Hermansz. In margine: Henric van Dompselaer, oud-raad, verklaart van Lambert Evertsz als eigenaar van de plechte, de schuldsom ontvangen te hebben. Akte 6-6-1650 Gijsbert Aertsz Botter, verklaart dat Lambert Evertsz zijn schuldsom voldaan heeft voor zijn deel. Akte 14-2-1651. [10]
Op 31-12-1641 lenen Lambert Henricxz en Melis Besselssen, beiden wonend te Bunschoten op Spakenburg, van Gijsbert Aertsz Botter, schipper, 970 gulden voor een Carbeelschip met geuitg. Losrente 150 gulden, 300 gulden reeds betaald, met als onderpand: genoemde carveelschuit met getuig en gewand. [11]
Op 21-4-1642 leent Gijsbert Aertsz Botter, burger, van Jan Jansz Keyser, wonend te Alkmaar, 1600 gulden voor de koop van een carveelschip met getuig en gewand. Te betalen 400 gulden per jaar, met als onderpand: 't genoemde Corveelschip met getuig en gewand en ander toebehoren. [12]
Op 5-3-1653 verkopen Gijsbert Gijsbertsz Botter en Marritgen Wouters zijn vrouw. Peter van Luffelen en Annitgen Gijsbert Botter zijn vrouw, kinderen en erfgenamen van zaliger Gijsbert Aertsz Botter hun vader en schoonvader, aan, en doen afstand aan hun zwager en zuster: Peter Jacobsen en Neeltgen Gijsberts Botter zijn vrouw, van, een huis op de Langegracht laatst bewoond door hun vader en schoonvader voornoemd. [13]

Referenties van de gegevens van generatie 3 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Botter --- Generatie 3 ( 24 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
 1. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-16
 2. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-18, blz. 56v
 3. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-18, blz. 80r
 4. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-18, blz. 223v
 5. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-19
 6. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-19
 7. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-19
 8. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-24
 9. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-16
 1. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-19
 2. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-19
 3. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-19
 4. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-22
 5. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-24
 6. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-25
 7. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-28, blz. 40v
 8. GA Amersfoort, ONA, Nots. Notaris A. van Brinckesteyn, AT015 a002, f5R
 9. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. v. Brinckesteyn, AT 015a003 folio 18
 1. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. v. Brinckesteyn, AT 015a003 folio 25
 2. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. v. Brinckesteyn, AT 015a003 folio 1
 3. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. v. Brinckesteyn, AT 015a003, f1. 1 en 2
 4. GA Amersfoort, ONA, Nots. Notaris A. van Brinckesteyn, AT 015 a004, f40 R
 5. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-24
 6. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-24

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 4
Back to previous
generation 2
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8