This page was last updated : 211002.
File size is: 100 k.
Fragment Genealogie Van Zevender
Generatie 50
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Van Zevender,
version 1.1,
Muiden, 2020.
© Copyright 2021 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Van Zevender Gen. nr. 50

De relatie tussen Aert van Zevener en Aert Wichmans
Omstreeks 1536 wordt Aert Wichmans in Ermelo doodgestoken. In de jaren daarna treedt Arent van Zevener, geregeld op als momber en zwager van Grietgen, weduwe van de vermoorde Aert Wichmans, en als momber en oom van de kinderen van Grietgen en Aert. Uitgezocht werd hoe deze relatie in elkaar steekt, hetgeen leidde tot het volgende fragment.I

Ia. Herman Goertsz, tr. 1o NN, tr. 2o voor 1479 Griete NN, schuldenaar te Harderwijk 1482, belendster in de Paedzestraat te Harderwijk 1484.II

IIa. Peter Hermansz, geb. vóór ca. 1455, ovl. vóór 1519, momber van zijn moeder Griete Herman Goertszs wijf 1481, wijntapper, tr. Harderwijk 15-6-1485 (morgengave) Nale NN, ovl. na 1519, heeft een hanck te Hardewijk (1518), draagt een kamer op (1519),

Recognitieboeken Harderwijk:[1]
15-6-1485: voor Ailt van Herderwijck en Derick Voet gaf Peter Hermansz Naele zijn echtewijf 100 schilden te morgengave.
Recognitieboeken Harderwijk:[2]
1519 (zonder datum, verm. december): Voor Willem van Huekelum en Reyner van Weynkem droeg Nale Peter Hermsz met Aernt van Zevener haar momber op Cornelis Ariaensz een kamer gelegen (verder blanco).
  Uit dit huwelijk (ca. 1550? in leven)
 • 1. Dysse Peters, vermeld 1541, legt beslag (ca. 1550).
  Stadsbestuur Harderwijk:[3]
  ca. 1550 (tussen nov. 1550 en jan 1551): Dysse Peters repliceert op het antwoord van Herman Stosse. Zij erkent geen eigendomsbewijzen te hebben van de goederen waarop zij beslag heeft gelegd, doch beweert, dat deze afkomstig zijn van ~ ouders Peter Wijntapper en Nale en zij er dus evenveel recht op heeft als haar zusters Ester, vrouw van Arent van Zevener en Grietgen, vrouw van Arent Wijchmans).
 • 3. Grietgen Peters, geb. vóór ca. 1510, ovl 1577-1581, vermeld 1541 als Grietje Aert Wychmans, tr. vóór ca. 1530 Arent Wijchmans, ovl.. Ermelo voor 1536 ("dood gestoken"), volgt IIIa.


III

IIIa. Grietgen Peters, geb. vóór ca. 1510, ovl. 1577-1581, schuldenaar (1539), betaalt haar kinderen Nele en Naele hun vaders goed (1571), bezit een huis in de Paynenstrate (1575), schuldeiser (1577), tr. vóór ca. 1530 Aert Wichmans, ovl. Ermelo voor 1536 ("dood gestoken" door Goert Peterz), waarna er kennelijk tussen de families een "zwoen" wordt gesloten, in 1539 resulterende in de betaling van 40 rijder gulden aan Aerts nabestaanden.

Recognitieboeken Harderwijk:[4]
4-11-1536: Getuigenverklaring dat Goert Peterz zaliger Aert Wichmanz toe Ermel dood gestoken heeft.
Recognitieboeken Harderwijk:[5]
13-7-1539: Grietgen Aert Wichmans met Arent van Zevener haar zwager en gecoren momber schuldig aan Mr. Volcken claess en Gerrit Claess broeders, 4 pond groot, 5 gouden gelresche rijdergl voor 1 pond gerekend.
Recognitieboeken Harderwijk:[6]
14-7-1539 Arent van Zevener als oom en momber van zaliger Arent Wychmans kinderen dankt Wouter Peter Janszoen tot behoef van zijn broeder Goert Peters voor de betaling van 40 rijdergl als Goert voors. aangaande de nederslag van Arent Wychmans geloofd heeft vermoege der zwoene.
Recognitieboeken Harderwijk:[7]
18-2-1571: Gryte Peters wed. van Aert Wychmansen met Brant Egbertsen schoemaker haar gecoren momber bekent Karst Goertsen en Nele Aerts voor hun vaders goed en Wilem Willemse kuyper en Naele zijn huisvrouw ook voor hun vadersgoed Karst en Nelle voors. 40 gl en Willem en Naele voors ook 40 gl te ontvangen na dode van Gryte Peters voors.
Recognitieboeken Harderwijk:[8]
18-12-1575: Griete wed. van Aert Wychmans met Willem van Sonsbeeck haar zwager (lees schoonzoon) en gecoren momber draagt op aan Johan Lamberts en Weyme zijn huisvrou een hofstede opte Fultersbrinck tussen Aert Francken ter eenre en Johan zelf ter andere zijde stellende tot onderpand haar huis in de Paynenstrate tussen Jan Thiess ter eenre en zaliger Peter Gerrits kinderen ter andere zijde.
Recognitieboeken Harderwijk:[9]
21-7-1577: Gryete wed. van Aert Wychmans bedankt Aert en Gerrit Sas, broeders, voor de betaling van 27 st. 's jaars die zij uit de huysinge van Sas dus lange gehad heeft, en hier was bij Wyllem Wyllems en Naele haar dochter.
  Uit dit huwelijk:
 • 2. Nele Aerts, tr. vóór 1571 Karst Goertsen.
 • 3. Naele (Aerts), geb. vóór ca. 1545, ovl. na 1583, volgt IVa.


IV

IVa. Naele (Aerts), geb. vóór ca. 1545, ovl. na 1583, getuige (1577), tr. 1o voor 1565 Wilem Willemse van Sonsbeeck, ovl. 1581-1583, kuyper (1571), borg (1571), treedt op als momber van zijn schoonmoeder Grietje Peters (1575), getuige (1577), momber (1581), borg (1581), zn. van Willem van Sonsbeeck en van Anastasia (Statie) Coensdr van Tongeren, tr. 2o (huw. voorw. Harderwijk 24-12-1583) Gerrit Gijsberts, wednr. van Petertje Cornelis (huw. voor 1570), bij wie twee voorkinderen Gijsbertje en Cornelis.

Recognitieboeken Harderwijk:[12]
11-8-1565: Wilhem Wilhems bekende dat Jan van Huessen en Statie (= Anastasia Coensdr van Tongeren), zijn oom (kennelijk stiefvader) en moeder hem uitqericht hebben het versterf van zijn vader. Wilhem Wilhemss gaf Naele Aert Wychmansdr zijn echtewijf 50 dalers uit hun beider goed te goeder tijd to morgengave.
Recognitieboeken Harderwijk:[13]
24-11-1566: Jan Wilhemss van Sonsbeeck bekende dat Jan van Huessen en Statie zijn huisvrou, zijn oom en moeder, hem uitgericht hebben het versterf van zijn zaliger vader. Jan van Huessen en Statie zijn echtewijf schuldig aan Jan Wilhemss van Sonsbeeck zoon van Statie voors. 25 gl voor zijn vaders versterf.
Recognitieboeken Harderwijk:[14]
21-12-1583: Naele Aerts bekent haar 3 kinderen bij zaliger Willem van Sonsbeeck met name Aert, Willem en Peter ieder 50 gl, met goedkeuring van Coen van Tongeren oud-oom van vaderswege.
  Uit haar eerste huwelijk:
 • 1. Aert Willems (van Sonsbeeck), geb. vóór 1583, onmondig 1583.
 • 2. Willem Willems (van Sonsbeeck), geb. vóór 1583, onmondig 1583.
 • 3. Peter Willems (van Sonsbeeck), geb. vóór 1583, onmondig 1583.

Fragment Van Duverden/ Dueverden / Deuverden

Wapen Van Deuverden: doorsneden : 1. in rood twee zilveren leliën, 2. geheel goud.[15]


A


A-III

IIIa. Dirck van Duverden, geb. vóór ca. 1540, tr. vóór ca. 1565 NN. Hieruit:A-IV

IVa. mr. Cornelis Dircksz van Duverden, geb. vóór ca. 1565, ovl. 1633-1643, schout 29-5-1599, verkoopt "voor zichzelf en zich sterkmakende voor zijn vrouw Aeltgen" land, gelegen buiten de Kamppoort (1612),[16] treedt op als gemachtigde voor de bloedverwanten van de "nedergeslagen" Jan Thoniszn in een akkoord over smartegeld (1612),[17] tr. Amersfoort gerecht 23-5-1588 (get. voor hem Goort Fransz, voor haar Mauris Pannekoeck) Aeltgen Schrassert, ovl. na 1621. Zij verkopen vee, ingezaaid koren en onroerende goederen op het erff en goed Ruijtenbeeck (1621), en verhuren het erf en goed genaamd Ruijtenbeeck, met huizinge, hof en hofstede, schuur, bergen en verdere toebehoren, gelegen onder Leusden (1621).

Op 21-1-1609 verhuren Cornelis van Duverden en Aeltgen Schaffers(!), echtelieden, aan (An)Thonis Adriaenszn en Marrichgen Henricxzn, echtelieden, het erf Ruytenbeek gelegen aan de Heyligenberch te Amersfoort en 2½ Dammaat duystlant genaamd Bollenlandt gelegen in de Duyst, belend WZ Gerrit van Dashorst, ZZ Jkvr. Alidt Bollen en NZ Jan van Daell. [18]
Op 14-11-1609 verkoopt Jacob Everts, brouwer, het vierendeel van twee beeckvierendeelen, gemeenschappelijk met Jkhr. Gerrit Zoudenbalch en het convent van St. Agatha alhier, aan Cornelis van Duverden en Aeltgen Schrassers, echtelieden, op de lasten van 3 braspenningen jaarlijks, zijnde erfpacht, Anschem Ruijsch toekomende, welke de koper bij deze tot zijn lasten neemt. Daarboven voor de som van 875 carolus gulden, te betalen de helft mei 1610 en de andere helft mei 1611, in handen van de Weesmeesters dezer stad, onder aftrek van het moeders goed van de kinderen van de koper, dat bij deze weeskamer in beheer is. Aanvaarding dadelijk. De 40e penning half om half. De koper zal nog betalen de ongelden (= grondbelasting) die van het land nog te betalen staan, zonder daar iets op te korten. van waarde blijft de overeenkomst die door Wouter Janzn Brinck in zijn koopovereenkomst is vastgelegd, te weten dat deze op zijn kosten de voornoemde halve vierdel of anders het betreffende vierendeel van twee beeckvierendelen zal moeten laten erfafscheiden en met de andere eigenaars van de twee vierendelen loten tegen Petri (22 febr.) 1610. De koper zal met hem moeten overeenkomen waar zijn halve vierdel komt te liggen. De verkoper zal de koper vrijen van de voor dit halve vierdel vervallen 3 braspenningen tot deze tijd en van alle andere lasten. De koper zal dadelijk het huren genieten van het halve vierendeel dat eigendom is van Jhr. Gerrit Zoudenbalch en het St. Agatha convent tot mei 1611, zonder daarvoor enige huur te betalen. De koper zal de ongelden betalen binnen de vervallen tijd. De akte is ook ondertekend door Jan Janszn en Goo Evertsen. (vermoedelijk getuigen) [19]
Op 4-2-1612 heeft Cornelis van Duverden het erf en goed Rutenbeeck en goed in pacht gegeven aan Peter Harmanszn en Cornelisgen Lamberts, echtelieden, voor de tijd van 6 jaren, ingaande Pinksteren 1612, te aanvaarden echter Petri (22 februari) daarvoor en het zesde jaar beeindigende op Pinksteren. Ten welken tijde de 1/3 gerff (schoof) zal worden betaald voor de pacht en de zomerzaaiing plaatsvindt naar "boumansrecht" , wanneer zij niet wederom huren. Jaarlijks voor de som van 200 carolus gulden vrij geld van alle lasten die tegenwoordig op de landen rusten en ieder jaar 2 mud rogge, een mud boekweit, Amersfoortse maat, en 10 kapoenen met 100 eieren als toepacht. De pacht te betalen jaarlijks in twee termijnen, Martini (11 november) en Petri ad Cathedran, en de toepacht op Martini. De huurder zal alle jaren bij de verhuurder thuis brengen 4 "voedertorffs" , die de huurder in het Ginckelse veen of daaromtrent zelf kan kopen of doen kopen en betalen zal. De verhuurder zal de brenger hiervan tracteren naar ouder gewoonte. De huurder mag geen land plaggen, dan alleen de kamp gelegen naast Peelen, strekkende langs de Grist. Huurder zal nog betalen aan verhuurder, binnen 3 weken na datum dezes, de som van 200 carolus gulden en mei 1612 - 200 gulden, tezamen 400 gulden en dat is voor hetgeen verhuurder boven de derde garff (schoof) toekomt van het winterkoren, liggend op vornoemd erf, zomerzaaiing, "tuijminge en ruijminge", en het andere derde deel van het winterkoren zal de huurder op zijn kosten mede gereed maken en bij verhuurder thuis brengen. De boomvruchten van appels, peren en dergelijke zullen door verhuurder en huurder gedeeld worden. De huurder zal de verhuurder en zijn familie eens per jaar onthalen. De mest zal verhuurder (*) het laatste jaar, indien hij niet opnieuw huurt, in de vaalt laten en voorts gebruiken naar boumansrecht. (*) de notaris heeft hier een fout gemaakt: de huurder wordt bedoeld. [20]
Op 8-2-1615 compareert Cornelis van Deuverden, borger ende verklaarde en bekende voor zichzelf en voor Aeltgen Schrassers zijn huijsfrouw, op 4 februari l.l. voor stadhouder en leenmannen der stad geleend te hebben van Nicolaas van Corddenoord tot Utrecht, een plechte van 2700 Carolus gulden hoofdsom, tegen een jaerlijckse losrente van penning achttien, also 150 stuiver des jaars, met als onderpand: Een vierdel land groot ongeveer 5 mergen, eigen goed, gelegen voor de Camperpoort, belend aan de ene zijde: die Vrouwe Capelle, aan de andere zijde: de Armen de Poth. [21] Zij kopen daarmee Zeker vierendeel land gelegen buiten de Camppoort, laatst gebruikt bij Gerrit Evertsz. . en verkopen het weer een week later.
Op 4-1-1616 laat Mr. Johan Rijndop, advocaat voor het Hof van Utrecht voor het Gerecht Leusden namens Cornelis Dircksz van Duverden en en zijn vrouw Aeltgen Schrassert, wonende te Amersfoort een akkoord registreren tussen Cornelis Dircksz van Duverden en Carsten Braeckman als dienstknecht van Andries Oloffsz en Hendrick Jacobsz, kooplieden te Flensburg, gesloten op 21-12-1615 te Amersfoort. Onderpand: het erf Ruijtenbeeck, onder Leusden, leenroerig aan de Domeinen 's lands van Utrecht. Gerechtsman en geërfde: Evert Lubbertsz en Jacob Jansz Schaije. Woonplaats: Leusden Procuratie op mr. Johan Rijndop d.d. 21-12-1615, voor not. Gerrit Kruijff te Utrecht. [22]
Op 18-2-1617 verkopen Joachim Evertsz en Jacob van Westrenen als curators tot directie en verkopers van de goederen van Cornelis van Duverden en zijn vrouw Aeltgen Schrassers (hun benoeming voor het Hof van Utrecht van 27-6-1616), aan Dirck van Duverden, huis, hof en hofstede met de schuur. [23]
  Uit hem:
 • 2. Philip(s) van Duverden, ovl. na 1644, momber (1622), heeft "doofheyt in zyne ooren overgehouden aan een heete syeckte", otr. Amersfoort gerecht 5 (3) juni 1616 (get voor hem Dirck van Duverden Dircxz, voor haar Henrick Dircxz Man) momber (1622), not. get. (1644) Elisabeth Frans Herbertszdr, ovl. 1626, lag "cranck aen een heete sieckte" maar sterft uiteindelijk aan een "ulceratie aan de longen", dr. van Frans Herberts. Zij wonen op de Camp (1623).
  Op 31-5-1616 compareren Dirck van Duverden, Jan Janszn van Schoonhoven en Henrick van Duverden, vanwege Philip van Duverden, bruidegom, ter ene zijde, en Henrick Man, Peter Man en Johan van Daal (Henrickzn), vanwege Elisabeth Fransdr, ter andere zijde, voor het sluiten van huwelijkse voorwaarden. Ten behoeve van de toekomstige echtelieden hebben Cornelis van Duverden en zijn huisvrouw afstand gedaan van 5 jaren huur op een kwart deel grond aan de Honthorster steeg in de vrijheid van Amersfoort, belend de weduwe van Willem Elysszn. Daarboven wordt de toekomstige bruidegom geleverd zonder schulden voor zichzelf of zijn ouders. Enige reiskosten of verteringen door het bruidspaar onlangs gedaan zullen niet voor hun rekening komen. Dirck van Duverden en Jan Janszn van Schoonhoven beloven, zonder dat daarover afspraken worden gemaakt of beloftes gedaan, de toekomstige echtelieden behulpzaam te zijn. Daarboven brengt Henrick van Duverden in, een donatie van 750 gulden hoofdsom, die hij van Alidt Schrassers, na haar overlijden, heeft gekregen en waarvoor Dirck van Duverden bij deze borg staat. Hier tegenover geeft Henrick Man aan de bruid (zijn dochters dochter) het gebruik van het voornoemde kwart deel grond of 100 gulden jaarlijks, ter optie voor de aanstaande echtelieden, en dit voor het geld van de overleden vader en moeder van de bruid. Dit gebruik of de 100 gulden jaarlijks zal de bruid in de boedel moeten brengen na de dood van haar oudste moeyen (= tantes), Weymtgen en Lucia Henricxdr, om te delen met haar broer en zuster. Het toekomstige bruidspaar zal het gebruik van het land of de 100 gulden jaarlijks niet mogen aan, op straffe dat wanneer zij dat wel doen, zij achteraf de schulden van Cornelis van Duverden en zijn huisvrouw of van de borgen moeten voldoen of vrijwaren. In een dergelijk geval zullen zij en hun erven, bij het overlijden van Cornelis van Duverden, onterfd zijn en blijven.
  Wanneer bruid of bruidegom komt te overlijden en kind(eren) nalaat, dan zullen die kind(eren) de aangebrachte goederen afstaan, met de helft van winst of verlies en erfenis van de overledene. Wanneer bruid en bruidegom beiden komen te overlijden zonder geboorte na te laten, dan zullen de aangebrachte goederen teruggaan naar de zijde waarvan ze zijn gekomen. Winst en verlies zullen half om half zijn, erfenis wordt niet als winst gerekend. Ter voldoening van hetgeen voornoemd is, hebben Jan Janszn van Schoonhoven en Dirck van Duverden en Philip van Duverden hun personen en goederen daaraan verbonden. Dirck van Duverden en Jan Janszn van Schoonhoven hebben Cornelis van Duverden en zijn huisvrouw vertegenwoordigd.
  In dezelfde akte staat nog het volgende. Cornelis van Duverden en Aeltgen Schrassers verklaren afstand te doen van alle verdere huur van de vijf jaren die hen nog toekomen van een bepaald kwart deel grond, ten behoeve van Frans Herberts (vader van de bruid) dat hierbij is getransporteerd. Verder verklaren zij een vrije bruidegom, Philip van Duverden, te leveren en huwelijkse voorwaarden op te richten tussen hem en zijn toekomstige huisvrouw, zonder met enige schuld of borgtocht bezwaard te zijn. [29]
  Op 18-9-1623 testeren Philips van Du(e)verden borger en inwoonder van Amersfoort, en zijn vrouw Elisabeth Fransdr "sieck van lichaem te bedde leggende". Over en weer bemaken zij elkaar de lijftocht van al hun na te laten goederen, om door de langstlevende gebruikt te worden met een volkomen bewind en administratie van de boedel. Tot het hertrouwen toe van de langstlevende. Zij secluderen uit hun boedel de Weesmeesters van Amersfoort. Akte gepasseerd ten woonplaatse van de comparanten op de Camp. Getuigen: Steven Gerrits, bode, Peter van Davelaer en Wouter Jansz. cuijper, borgers en inwoonders van Amersfoort. NB Het originele testament berust onder Notaris E. van Mulenborch. [30]
  Op 16-6-1626 legt Joannes Wyck(ius), Doctor Medicinae, borger en inwoonder van Amersfoort een verklaring af op verzoek van Herbert Fransz en Geraerdt de Wys. Hij verklaart dat hij ettelijke jaren geleden als doctor over Philips van Duverden gegaan is, die aan een "heete syeckte bedleger" was en dat deze Duverden aan deze ziekte een "doofheyt in zyne ooren " heeft overgehouden en dat door natuurlijke cause, zoals dat ook bij andere patienten gebeurt na een "grote heete sieckte". Hij heeft voor of na deze ziekte bij Duverden geen "fenijn noch spaense pocken" geconstateerd, noch vernomen dat hij ooit daarmee besmet was en dat de doofheid door geen "fenijn" veroorzaakt was. Verder verklaart hij dat hij als doctor over Elisabeth Fransdr, in haar leven huisvrouw van Philips van Duverden is gegaan, die enige jaren geleden "cranck lag aen een heete sieckte", maar dat hij geen Spaanse pokken heeft vastgesteld, noch dat zij daarmee besmet was. Daarna is Elisabeth weer ziek geworden, wat zeker een ulceratie aan de longen is geweest, wat gewoonlijk een teringe wordt genoemd, en dat zij onlangs gestorven is. Akte te Amersfoort, ten comptoire mijns notary. Getuigen: Henrick Aertsz van Os en Frederick Jans van Ham. (NB de Spaanse pokken = syfilis, fenijn = vergif) [31]
 • 3. Henrick van Duverden, ovl. na 1616, get. bij de huw. voorw. van zijn broer Philip, (1616). wwarbij hij een donatie van 750 gulden hoofdsom inbrengt , die hij van Alidt Schrassers, na haar overlijden, heeft gekregen en waarvoor Dirck van Duverden bij deze borg staat.

IVb. Dirck Dircksz van Duverden, geb. vóór ca. 1570, ovl. 1629-1633, koopt met zijn vrouw Anthonia een stuk land (1603),[32] koopt met sijn vrouw Anthonia een hof buiten Trysgenspoort (1606),[33] verkoopt met zijn vrouw Anthonia de helft van een huis, hof en hofstede met twee woningen erachter in de Langestraat, en huis, hof en hofstede met schuur erachter en een huisje naast dit huis, in de Krommestraat (1609),[34] belender in de Krommestraat (1613 1617), in de Nieuwstraat (1617), huw. get. (1616) verkoopt een hof buiten de Triesgenspoort (1619),[35] treedt op als momber (1626, 1627, 1629),[36] busmeester en gildebroeder van het Lakencopersgilde (1630), tr. Amersfoort gerecht 7-12-1596 (get. zijn broer Cornelis van Duverden, haart get. Evert Lubbertsz) Anthonia Lubbertsz, ovl. na 1621. No Op 16-3-1610 verkoopt Maria van Blocklandt, echtgenote van Geraerdt van Davelaer, met handen van Jan van Ingen, haar gecoren voogd, 3 dammaten land in de Duyst aan Dirck van Duverden, zijn huisvrouw en erven, zijnde vrij van alle lasten, uitgezonderd 's Heeren ongelden (= grondbelasting), voor de som van 1.250 carolus gulden, te betalen in twee termijnen De eerste helft op de Amersfoortse ossenmarkt (= 11 oktober of de zaterdag ervoor) aanstaande, en ossenmarkt 1611 de andere helft, waarna transport zal worden gedaan, met "vrijnge en waringe" van alle lasten, uitgezonderd 's Heeren ongelden. De 40e penning en alle andere onkosten zullen de kopers betalen. Het land mag dadelijk aanvaard worden. [37]

Op 21-11-1621 verkopen Rijck van Mulenberch, procuratie van Jan de With en zijn vrouw Hillitgen Verbeeck, idem procuratie van Jurriaen Kroes en zijn vrouw Dirckgen Verbeeck en Hendrick Geijert en Judith Verbeeck voor notaris Verduijn te Utrecht 28-6-1619, al het recht dat Catharine Gouth gehuwd met Cornelis Verbeeck nagelaten heeft op (het getransporteerde), aan Dirck van Duverden Dircksz en zijn vrouw Anthonia Lubbertsz, de plaats en grond daar de rhampte* staan aan de Singel, belend aan de ene zijde: het huis van Jorden Vernikel, aan de andere zijde: Willem Cornelisz, bakker,
* Ramen als houten gestel tot het spannen van gevolde lakens? [38]
De erfgenamen van Dirck van Deuverden, lakenkoper zijn belenders van land buiten de St. Andriespoort (1633),
De kinderen en erfgenamen van Dirck van Deuverden, lakenkoper zijn belender in de Langestraat (1641).


B


B-I

Ia. Cornelis van Deuverden, ovl. vóór 1574, schepen (1552) en weesmeester (1553), van Amersfoort,(ORA Amersfoort) tr. vóór ca. 1550 joffrouw Alijdt Foeijtgen, ovl. na 1574, heeft als weduwe van Cornelis van Duverden een rentebrief van 2 keizersgulden per jaar op het pestilentiehuis eens (voor 1574).

 • 2. Aert (Arnt) Cornelisz van Duverden, geb. vóór ca. 1530, volgt IIa.


B-II

IIa. Aert (Arnt) Cornelisz van Duverden, geb. vóór ca. 1510, ovl. 1577 (vermoord), (ex matre Poeyt/Van Sneul) weesmeester (1559 1560 1561) raad (1562), kerkmeester (1564), cameraar (1566),[42] [43] kerkmeester van Sint Joriskerk in Amersfoort (1565)(ORA Amersfoort), treedt op als voogd (1567),[44] "die 1577 door Gerrit van Oldenbarnevelt was neergeslagen,[45] tr. vóór ca. 1555[46] Gijsbertgen Hendrick Geerlofsdr.

Arbitrale uitspraak in zake van Cornelis van Duverden en Gerrit van Oudebarnevelt, betreffende den manslag door laatstgemelden gepleegd aan Arent van Duverden, a° 1577. Zij komt voor in de Kronijk van het hist. genootschap, Vde jaarg. bl. 363, en houdt in, dat Gerrit van Oudebarnevelt een manslag begaan had op den persoon van Arent van Duverden, en dat Cornelis van Duverden zijn zoon, genoemden Gerrit onlangs eene merkelijke wonde had toegebragt, dat Reinier, zoon van Gerrit van Oudebarnevelt wel bij dranck zijnde, hem vervordert hadde met geladen roer te dreygen enz.
De uitspraak hield in, dat Gerrit van Oudebarnevelt voor amende honorable betalen zou 70 gulden, waarvan de eene helft aan het weeshuis van Utrecht, en de andere helft aan dat van Amersfoort zoude komen. Boven dien moest hij aan de predicaren geven 10 gl. en twee toorsen (kaarsen) ter eere Gods, waarvoor die predicaren eene mis van Requiem moesten zingen voor de ziel van Arent van Duverden, en daarenboven nog 5 gl. betalen voor geregtskosten. Verder werd bepaald dat zij niet in hetzelfde huis of logement mogten vertoeven, op eene boete van ƒ 100. Actum 8-8-1577. [47]
  Uit dit huwelijk:[48]

IIb. Mr. Cornelis van Du(e)verden, geb. vóór ca. 1550, ovl. 1609-1621, advocaet voor den hove van Utrecht (1576), schout van Utrecht 1578, schout van Amersfoort 1579-1611, bewoont een huis, hof en hofstede in de Muurhuizen (1584), koopt met zijn vrouw Joffrouwe Johanna van Voort huis, hof en hofstede in de Nieuwstraat (1586), doopget. 1588, huw. get. (1599), belender in de Nieuwstraat (1604, 1609), in de Stoofstraat (), tr. vóór 1576[49] Johanna (Jannechen) van Voort, geb. vóór ca. 1555, ovl. 1630, beleend met 3½ morgen land in het kerspel Linschoten (voor 1584), ontvangt goederen uit een boedelscheiding (1621), verm. dr. van Frederik van Voort.

Op 13-6-1576 passeert een superscriptie op het besloten testament van Cornelis van Duverden advocaet voor den hove van Utrecht, en x Joanna van Voordt echtelieden. [50]
Lenen van de Hofstede Heulestein
3½ morgen land in het kerspel Linschoten:[51]
16-1-1547: Frederik van Voort, bastaard, voor Frederik van Voort, zijn broer, bij dode van Jan van Voort, diens vader, zoals gehouden van Heulestein.
24-1-1584: Gerard Evertsz van Deventer bij overdracht door Jonatas van Duizel voor Cornelis van Duverden, gehuwd met Johanna van Voort. 175, 290 fo. 328.
  Uit dit huwelijk (negen kinderen bekend die zich allen van Duverden van Voort noemen):
 • 1. Aert (Arnout, Arent) van Dueverden van Voort, ged. geref. Amersfoort 22-3-1580 (get. Aernt van Laurenberrich en Cornelis Doer, geen moedersnaam vermeld), legt een verklaring af waaruit blijkt dat hij borger en inwoonder van Amersfoort is, omtrent 33 jaren oud (sic!) is en "12 jaren in Britaignie had geresideerd" (1627), handelt met Frankrijk (1627), schepen van Amersfoort (1629, 1631), aangesteld Den Haag 29-8-1633 als ontvanger van de Contributiën in 't Land van Luik en Brabant,[52] otr./tr. Amersfoort geref. 1/25-10-1625 joffr. Susanna de Regniers, ovl. na 1631.
  Op 18-4-1626 testeren Arnout (Aernt) van Duverden van Voort en zijn echtgenote Susanna De Regeniers, inwoonders van Amersfoort. Over en weer bemaken zij elkaar de levenslange lijftocht van al hun na te laten goederen, inclusief inboedel en huisraad, met een volkomen bewind en administratie. Zij secluderen de Weeskamer. Aernt van Duverden van Voort legateert 300 Carolus gulden aan zijn natuurlijke zoon Aernt, welke deze direct na zijn overlijden genieten zal. Akte te Amersfoort ten comptoire mijns notary. Getuigen: Henrick Aertss van Os(ch), Henrick Pelen en Wolphert Pelen. [53]
  Op 12-4-1631 testeren Aernt van Duverden van Voorst (!), schepen en zijn echtgenote Jkvr. Susanne de Regeniers. Zij handhaven de lijftocht van 18-4-1626, met dien verstande dat van Duverden het legaat van 300 gulden voor zijn natuurlijke zoon, herroept. Verder hebben zij, onverminderd voornoemde lijftocht, al hun bezittingen bij egale portie vermaakt aan Maximiliaen van Duverden, hun beider zoontje, en de echte kinderen die zij nog zullen verwekken. Bij overlijden van enig kind, erft de echte geboorte die zij zullen nalaten, zonder dat de een voor de ander, de zoon voor de dochter of de oudste voor de jongste voordeel geniet. Alleen voor de oudste zoon geldt het voordeel volgens ordonantie deser stad. Zij secluderen de weeskamer van Amersfoort. Getuigen: Jan Crijnen, kleermaker, en Peter Jurriaens, slotemaker. Er wordt verwezen naar een Brieve van octroy d.d. 8-6-1626, en een Testament d.d. 18-4-1626 voor Nots. J. van Ingen. [54]
   Uit dit huwelijk:
  • a. Cornelis van Dueverden van Voort, ged. geref. Amersfoort 4-7-1626 (geen moedersnaam vermeld).
  • b. Maximiliaen van Duverden van Voort, ged. geref. Amersfoort 30-3-1628 (geen moedersnaam vermeld), in leven 1631.
  • c. Susanna van Duverden van Voort, ged. geref. Amersfoort 13-12-1629 (geen moedersnaam vermeld).
  • c. Johanna van Duverden van Voort, ged. geref. Amersfoort 21-6-1631 (geen moedersnaam vermeld).


B-III

IIIa. Cornelis van Deuverden (van Kragtwijck), geb. vóór ca. 1555, ovl. overluid Utrecht (Dom) 18-5-1634,[82] verwondt in 1577 Gerrit van Oudebarnevelt die zijn vader Arent had vermoord en komt daardoor in conflict met Gerrits zoon Reinier van Oudebarnevelt,[83] is burgemeester van Utrecht (1623-1625), stadhouder van de lenen in de provincie Utrecht, out borgermeester van Utrecht wonende te Utrecht op de Oudegrafte omtrent St. Jansbrugh (1629), zn. van Aert Cornelisz van Duverden (ex matre Poeyt/Van Sneul) raad in Amersfoort, en van Gijsbertgen Hendrick Geerlofsdr[84] tr. vóór 1577[85] [86] Barbara (Uyyten)Bogart, geb. Utrecht 1559[87] , ovl. overluid Utrecht (Dom) 10-3-1633, beg Regulierskerk 24 mrt 1634[88] , dr. van Gerart Uyttenbogaart, borgerhopman der stadt Utrecht, en van Margaretha Zegersdr (van Bueren)[89] [90]

Op 28-6-1577 dient een protest van Cornelis van Dueverden wonende te Utrecht, contra Gerrit van den Audenberrevelt van Amersfoort, wonende te Utrecht by de Brigittenbrugge. Het betreft de ten laste legging by eventuele verergering van tydens een ruzie opgelopen verwondingen, na weigering van tweede party zich te laten behandelen door de in opdracht van eerste party gezonden chirurgyn, genaamd Octaviaen. Met relaas van insinuatie d.d. 28-6-1577 aan Gerrit van den Audenberrevelt [91]
  Uit dit huwelijk:[92]
 • 1. Mr. Cornelis van Deuveren (van Kragtwijck), geb. vóór ca. 1600, ovl. 24-3-1670, overluid (Dom) 26-3-1670 ("oud-burgemeester deser stad, bij de Plompetoorn, nal. mundige kinderen"), doctor in de beyde rechten en jonggezel van Utrecht, advocaat voor het Hof van Utrecht (1619, 1630), burgemeester van Utrecht (1645, 1649, 1652, 1653),[93] won. bij de St. Jansbrugge, en tr. Utrecht geref. 26 Feb 1626[94] [95] Joffr. Sara Melis, geb. Aken 11-10-1594, ovl. overluid Utrecht (Dom) 4-10-1666, j.d. van Aken (1626), won. in de Nieuwestraat, dr. van Jan Melis koopman, burgemeester van Hasselt (B.) 1582-1585 en van Elisabeth van Haubraken.[96] Hieruit verder nageslacht bekend.
 • 2. Mr. Arnout (Aart) (Cornelisz) van Deuverden, geb. Utrecht 1594, licentiaet in beide rechten wonende aan St. Jansbrugge (1619), canonick ten Dom te Utrecht (1631), otr. Utrecht geref. 10-1-1619 (volgens Ref. [97] 18-10-1618 Elisabeth van We(e)de, wonende aan St. Jansbrugge (1619). Hieruit verder nageslacht bekend.
 • 3. Margareta van Duverden, ovl. na 1635, tr. vóór 1635 Gerbrant de Beer, ovl. na 1635.
 • 4. Ghysberta van Duverden, ovl. na 1635, tr. vóór 1634[98] Guillam van den Heetvelde, ovl. na 1635. Hieruit verder nageslacht bekend.
  Op 28-2-1635 laten de kinderen en mede-erven van Cornelis van Duverden, raet in de vroetschap van Utrecht, en Barbara Wttenbogaert, met name Gerbrant de Beer gehuwd met Margareta van Duverden, en de de onmondige kinderen van wijlen Francoys van Duverden, van wie de voogd is: Cornelis van Westreenen, de notaris registratie opmaken van de op last van Guillam van de Heetvelde en zyn vrouw open gebroken en vernielde deuren en andere toegebrachte schade in het sterfhuis van Cornelis van Duverden, in leven oud burgemeester van Utrecht. [99]
 • 5. Francoys van Duverden, ovl. vóór 1635.
  Uit hem kinderen onmondig in 1635.

IIIb. Hessel (Aertsz) van D(e)uverden, geb. vóór ca. 1535, ovl. na 1595, raad (1555 1560 1564 1568 1572), schepen (1557 1558 1562 1563 1566 1570 1571), cameraar (1561), kerkmeester (1573) te Amersfoort,[100] schepen (1591) te Amersfoort,[101] treedt op als voogd 1559,[102] leent ƒ 150,-- (1560), koopt deel van een erf gelegen in de Nederbirkt, delen van huis, hof en hofstede, gelegen aan de Onze Lieve Vrouwekerk en verkoopt erf genaamd de Hoeff (1566),[103] kerkmeester van Sint Joriskerk in Amersfoort (1565, 1567)[104], verkoopt met zijn vrouw Margriet het vierde deel van erf en goed in de Nederbirckt (1572),[105] weesmeester te Amersfoort (in de periode 1578-1586), commissaris van het Sinte Aechtenklooster (1580), waarnemend schout in plaats van meester Cornelis van Duverden schoudt (1582),[106] deken van de Heilig Geest- broederschap (1586),[107], leent ƒ 100,-- van Dirck van Duverden en ƒ 260,-- van de Lieve Vrouwekapel (1595), tr. vóór 1572 Margriet NN.

COMMENTAAR(¥) Wie is dit:
Elisabeth van der Eem, die in 1621 vermeld wordt als weduwe van Hessel van Duverden, belendster in de Muurhuizen.

7-3-1572: Hessel van Duverden en zijn vrouw Margriet transporteren aan Elysabeth Willemsdochter, weduwe van Peter Schay Dircxz, % van een erf en goed in de Nederbirckt in de vrijheid van Amersfoort, waarvan % aan voornoemde weduwe en haar kinderen behoort en % aan Lodewijck Botter.[108]
Op 10-3-1580 werden Hessel van Duverden ende Herman van Dompselaer door de Regeerders der stad Amersfoort aangewezen als commissarissen van Sinte Aechten (klooster)...[109]
  Uit dit huwelijk:
 • 1. Cornelis Hesselszn van Dueverden, geb. vóór ca. 1530, ovl. na 1596, kerkmeester O.L.V.kapel (1550), schepen Amersfoort (1552),[110] weesmeester (1589) van Amersfoort,[111] tr. NN.
  Op 8-5-1596 verkoopt Cornelis van Duverden Hesselsz, wonend te Groeningen, mede voor zijn vrouw, aan Juffrouwe Gijsberta Poijten, weduwe van Jan Swart, de helft van het recht op twee huizen met hoven erachter, naast elkaar in de Muurhuizen, nagelaten door Hessel van Duverden, met de bedsteden, en de tegenover gelegen hof, belend aan de ene zijde: aan de ene kant van de huizen: de Plompetoren, aan de andere zijde: aan de andere kant van de huizen: de erfgenamen van Anthonis Reijersz, aan de andere zijde:: de koper zelf, aan de andere zijde: Jacob Fransz, Het huis is belast met de helft van 260 gulden aan de Onze Lieve Vrouwekapel [112]
 • 2. Sophia (Guesgen) van Duverden Hesselsdr, geb. vóór ca. 1565, ovl. na 1618, weduwe van Jan Janszn van Schoonhoven, destijds generael-moeder van het St. Elisabeth Gasthuys te Amersfoort (1618),[113] tr. 1o vóór ca. 1585[114] Henric Brekardt, beg. Amersfoort 28 nov 1595 (in het graf van Hessel van Duverden), grietman in Friesland, tr. 2o vóór ca. 1590[115] Mr. J(oh)an Jansz van Schoonhoven, cameraer van Amersfoort, huw.get. (1616).
   Uit haar eerste huwelijk verm.:[116]
  • a. J(oh)an Breker, geb. vóór ca. 1585, ovl. (overluid) 17-2-1635, geref. lidmaat op belijdenis 30-9-1619, rentmeester van de mansconventen (1609), uuijtdeeler van de servitie-gelden, is diaken, goedt van de religie, tevooren seer paeps,(1623), not. get. (1637), tr.[117] Hermelina van Enschede.
  • b. Hessel Breecker, canonick van de St. Joriskerck (1637)
   Uit haar tweede huwelijk:
  • b. Theodora (Dirckgen) Jansdr van Schoonhoven, geb. vóór ca. 1590, ovl. 1669-1677, tr. Amersfoort gerecht 2-1-1610 (get. zijn neef Aernt van de Wall en Mr. Johan van Schoenhoven, haar vader) Henrick (Aerts) van Zevender, geb.. vóór ca. 1585, ovl. 1652-1663. Zie Fragment Van Zevender
   Op 24-7-1612 verkopen Arnoldus Gorcampius ende Cornelis Jacopsz als mombers van Gerrit van Haren, onmondige zoon van D.E. Justus van Haren en zijn vrouw Josijna, aan M.E. Johan van Schoonhoven indertijd Cameraer van de stad en zijn vrouw Guesgen van Duverden, een achterhuis met de gang, strekkende voor van de Langestraat bezijden en achter het huis van de ontvangers met de hof daaraan behorende "zulcx deselve hof tussen de ontvangers en Henric Verhaer afgevreet is, nae leijdende contract tussen gemelden opgerecht in dato de 12e maart 1611 met voorts alsulcke mobile goederen als de voornoemde Gerrit van Haren in de voorz. achterhuisje heeft en de sulcx als hem door dade van zijne ouders aanbestorven". [118]


   COMMENTAAR(¥) Is de volgende ook een zoon?
   • 3. Hessel van Dueverden, geb. 1567/68, van Amersfoort wonende int Gravenstraetgen out 23 jaren (1591), otr. Amsterdam 13-4-1591 (Extra-ordinaris intekenregister) (op acte van Wijnandus Johannis dienaer te Elburch) Baarte Franken, van der Elburch (1591).
   Een Amersfoortsche schuldbekentenis, dd. 7-11-1595 stylo veteri, waarbij Hessel van Deuverden bekent nog ƒ 260,-- schuldig te zijn aan de L. Vrouwe Capelle.[119]

IIIc. Dirck van D(e)uverden van Voort, ged. geref. Amersfoort 8-5-1582 (get. Wouter van Byler en Coenraet Fransen, beg. en overluid 1631, raad 1622-1625, daarna uit de magistraat gelaten, regent St. Pietersgasthuis te Amersfoort 1622, bewindhebber van de VOC te Amsterdam (1626, 1629), mag van zijn moeder Joanna van Voord, tot haar overlijden zonder huur te betalen in een van haar huizen blijven wonen met zijn huysvrouw en huysgezin (1630), tr. geref. 15-6-1619[120] juffr. Agnieta de Regniers, geb. 1595/96?, uit 's- Gravenhage, lidmaat op belijdenis 25 sep 1630, bezit landerijen en het erf De Voort in de buurtschap Hees (1631), dr. van Maximiliaan de Regniers, kapitein van Terneuzen, en Susanna de Rijcke. Zij testeren Amersfoort 5-1-1620.
Zij hertr. 's-Gravenhage 12-11-1634[121] Martijn van Juchem, kapitein in garnizoen te Rees, wedr. van NN.

Op 2-12-1618 leggen Dijerck van Duverden van Voord (tekent: Deuverden a Voords) oud 28 jaar,(¥) en Agnes De Reyniers (ook: Angenieta) 24 jaar oud een verklaring af omdat hun "olderdom onseecker ende onbekent was". Zij verklaren elkaar belofte van huwelijk te hebben toegezegd, wat zij bij deze akte vastleggen, en volgens de plakkaten te zullen nakomen. Akte ten woonplaatse van Anna van Duverden, weduwe van Johan van Meervelt. Getuigen: Mr. Johan van Beeverwyck en Adriaen Rycxs (tekent met merk). [122]

COMMENTAAR(¥) Mogelijk lees- of schrijffout: 38 jaar i.p.v 28 jaar klopt veel beter.
De magistraat van Amersfoort in 1623 en 1624:[123]
Dirck van Duverden: zoon van den lesten schouth, compt somtijts ter kercke, heeft den suster van jor. Regniers, zijnde maeghschap aen den heere Aerssens.
11-12-1622: Dirck van Deuverden is zeer geneghen tot den dronck, anders verstandigh, de religie thoondt toegedacht te zijn, berispende zijne huijsvrouwe over haere arminianerie, hij is nu raedt, ende dient zulcx alleen te blijven, zijnde van goede affcompste, zijn vader ende broeder zijn daer schouthen geweest.
   Uit Dirck van Duverden van Voort een natuurlijke zoon:
  • a. Aernt (van Duverden?), geb. vóór 1626, (in leven 1631).
   Uit haar eerste huwelijk (van Duverden van Voort-de Regniers):
  • a. Susanna van Dueverden van Voort, ged. geref. Amersfoort 29-2-1620 (geen moedersnaam vermeld).
  • b. NN van Duverden van Voort (zoon), (onmondig in 1631).


C
Het is onduidelijk waar dit fragment past.

Xk. NN van Deuverden, geb. vóór ca. 1595.

Op 19-6-1675 verkopen Geertruijd van Deuverden, voor haarzelf en als een mede-erfgename van Dirck van Deuverden, haar overleden broeder, Anthonia Bongaerdt meerderjarige dochter, geassisteerd "van soveel het noot sij" met Reijnier van Westrhenen, secretaris, voogd in deze, met Anthonie van Wal, lackencoper eveneens voor henzelf en tevens gemachtigden van Hendrik Bogaerdt, apothecaris te Zutphen, volgens onherroepelijke procuratie in de coopcedulle geïnserreerd en voor Reijnier van Westrhenen voornoemd, als notaris en getuigen op 17-6-1675 gepasseerd, universele erfgenamen van Dirck van Deuverden, aan Anthony van Westrhenen, sijdereeder, weduwnaar van Anna Methorst, een hof gelegen buiten de Sint Andriespoort, belend aan de ene zijde: Rogier Camerbeecq, aan de andere zijde: Roeloff van Vuijrendael, meester-chirurgijn. [124]
  Uit hem:
 • 1. Jannitgen van Deuwerden, tr. vóór 1655 Elbert (Egbert!) van de Wall, geb. vóór ca. 1630, ovl. na 1663.
 • 2. Dirck van Deuwerden, ovl. 1663-1675.
 • 3. Geurtje van Deuwerden, geb. vóór ca. 1615, ovl. na 1675, beg. Arnhem 11-5-1649 ?? CHECK otr. Arnhem 2-1-1625[125] Reijnier Bongert, geb. ca. 1595/1600, beg. Arnhem 8-12-1658. Zij wonen te Angeren. Hieruit verder nageslacht bekend.


D
Het is onduidelijk waar dit fragment past.

Xa. d' oude Dirck van Duverden, geb. vóór ca. 1545, ovl. 1569 (vermoord), die a° 1569 van een dwaes mens van achteren met een bijl het hooft geklooft wierdt,[126] tr. vóór 1569 Janneken Frans Meynsoonsdochter, koopt als Jannitgen de weduwe van Dirck van Duverden en haar kinderen een rentebrief van 1 gulden (1576).

COMMENTAAR(¥) Dirck is verm. een broer van Hessel.

Op 11-8-1574 leent Willem Daemsz, van Gerrijt van Spuel als vader en procurator van het Observantenklooster, een mud rogge Amersfoortse maat, met als onderpand: zijn erf en goed vanouds genoemd: drie vierdel *van zijn vader geërfd, buiten de Utrechtsepoort in de vrijheid van Amersfoort. Vermeld wordt een overeenkomst gemaakt met comparant en zijn bloedverwanten en vrienden en bloedverwanten van zaliger Dirck van Duverden, nopende de manslag bij hem comparant door kwaad ongeluk aan de persoon van genoemde zaliger Duverden aangedaan. Zij verbinden zich te bidden voor zijn zaligheid. [127]
  Uit dit huwelijk:[128]
 • 1. Ermgart van Duverden, geb. vóór ca. 1570 tr. Amersfoort gerecht 22-1-1593 (haar get. Hessel van Duverden) Anthonis Jansz Quint, geb. ca. 1570, ovl. in 1625, eigenaar van het Wildelam bij Amersfoort, koopt met zijn vrouw een hof buiten de stad tussen de Sint Andriespoort en de Kamppoort (1596). Zij testeren te Amersfoort 1599.


NOG DOEN

Ia. Aert van Duverden, treedt op als voogd 1590 (ORA Amersfoort)

Cornelis Dirckxz van Duverden, belender in de Valckestraat (1596), koopt een huis in de Valkestraat (1596)

In 1605 is sprake evan de erfgenamen van Jannetgen van Duverden.

Willem van Deuverden (van de Voord), schepen (1584)(ORA Amersfoort) CHECK

Dirck van Duverden leent ƒ 100 aan Hessel van Duverden (1595)

Dirck van Duverden koopt land bij de Lazarus (Lazarushuis) 1605


Referenties van de gegevens van generatie 50 staan ook hier
Referenties Fragment Genealogie Van Zevender --- Generatie 50 ( 128 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 131, fol. 108
 2. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 132, fol.310
 3. SANWV, Stadsbestuur Harderwijk, toeg.nr. 5001, Onuitgegeven Regesten, nr. 1020
 4. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 133, fol. 319vso
 5. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 134, fol.5
 6. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 141, fol.5vso
 7. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 137, fol.287vso
 8. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 138, fol.14lvso
 9. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 138, fol.216vso
 10. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 136, fol. 117vso
 11. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 138, fol.394vso
 12. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 136, fol.313
 13. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 136, fol.376vso
 14. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 139, fol.41
 15. Nav. 44(1894)654
 16. ORA Amersfoort
 17. ONA Amersfoort
 18. Archief Eemland, ONA Amersfoort, Nots. J. van Ingen, inv.nr. AT 002b001, Aktenummer 269
 19. Archief Eemland, ONA Amersfoort, Nots. J. van Ingen, inv.nr. AT002b001, Aktenummer: 366
 20. Archief Eemland, ONA Amersfoort, Nots. J. van Ingen, Aktenummer: 325, inv.nr. AT002b002
 21. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-14, akte.nr. , blz. 144
 22. Archief Eemland, toeg. nr. 0602 Gerecht Leusden, inv.nr. 1048, f176-176vo
 23. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-15, akte.nr.
 24. ONA Amersfoort
 25. NL 109(1992)306
 26. Archief Eemland, ONA Amersfoort toeg.nr. 0083, Nots. J. van Ingen, inv.nr. AT002b005, Aktenummer: 47
 27. Archief Eemland, ONA Amersfoort, Nots. E. van Mulenborch, inv.nr. AT003 a001 folio 3 R (copie)
 28. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-16, akte.nr.
 29. Archief Eemland, ONA Amersfoort toeg.nr. 83, Nots. J. van Ingen, Aktenummer: 98, inv.nr. AT002b005
 30. Archief Eemland, ONA Amersfoort, Nots. E. van Mulenborch, inv.nr. AT003 a001 folio 13 V (copie)
 31. Archief Eemland, ONA Amersfoort, Nots. J. van Ingen, inv.nr. AT002 a002 folio 505 V
 32. ORA Amersfoort
 33. ORA Amersfoort
 34. ORA Amersfoort
 35. ORA Amersfoort
 36. ORA Amersfoort
 37. Archief Eemland, ONA Amersfoort, Nots. J. van Ingen, Aktenummer: 31, inv.nr. AT002b002
 38. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-15, akte.nr.
 39. ONA Utrecht
 40. Nav. 73(1924)183
 41. Nav. 73(1924)183
 42. AE, toeg.nr. 5002, Collectie bestuurders 1349-1579
 43. Nav. 65(1916)354
 1. ORA Amersfoort
 2. Nav. 13(1863)242
 3. Jb. CBG 45(1991)141
 4. Nav. 12(1862)342
 5. zie ook VG 6 (1981)
 6. NL 1992
 7. GA Utrecht, ONA, Nots. S. Van Hamersfelt , inv.nr. U001a001, akte nr. 184
 8. OV 37(1982)50
 9. NA, ⇒ 2f78b592-af24-102d-afe5-0050569c51dd
 10. Archief Eemland, ONA Amersfoort, Nots. J. van Ingen, inv.nr. AT002 a002 folio 488 V
 11. Archief Eemland, ONA Amersfoort, Nots. J. van Ingen, inv.nr. AT 002a003 folio 206 V- 207.
 12. ANF 4(1987)262
 13. ANF 4(1987)262
 14. ANF 4(1987)262
 15. ANF 4(1987)262
 16. ANF 4(1987)262
 17. A.J. van de Aa, Biogr. Woordenboek, dl2, p 154, Haarlem, 1855
 18. Archief Eemland, ONA Amersfoort, Nots. J. van Ingen, inv.nr. AT002 a002 folio 49 V
 19. NL 1992
 20. Ref. De Magistraat
 21. ONA Amersfoort, 1627
 22. NL 1992
 23. ORA Amersfoort
 24. NL 1992
 25. NL 1992
 26. WvH (1910)226
 27. WvH (1910)226
 28. WvH (1910)226
 29. Archief Eemland, ONA Amersfoort, Nots. J. van Ingen, inv.nr. AT002 a002 folio 475 V
 30. Archief Eemland, ONA Amersfoort, Nots. Akten: Procuratie: 18-12-1629 J. van Ingen, inv.nr. AT 002a003 folio 134.
 31. Archief Eemland, ONA Amersfoort, Nots. J. van Ingen, inv.nr. AT002 b006 folio 96 R
 32. NL 77(1960)372
 33. NL 77(1960)372
 34. GA Utrecht, ONA, Nots. J. Van Steenre , inv.nr. U025a001, akte nr. 122
 35. OV 47(1992)298
 36. Archief Eemland, ONA Amersfoort, Nots. J. van Ingen, inv.nr. AT002 a002 folio 337 V
 37. Archief Eemland, ONA Amersfoort, Nots. Akten: Borgtocht: 06-05-1630 J. van Ingen, inv.nr. AT 002a003 folio 162 V.
 38. Archief Eemland, ONA Amersfoort, Nots. Akten: Procuratie: 16-03-1631 J. van Ingen, inv.nr. AT 002a003 folio 204.
 39. Jb. CBG 45(1991)141
 40. Nav. 12(1862)342
 41. Jb. CBG 45(1991)141
 42. Jb. CBG 45(1991)134
 43. Jb. CBG 45(1991)141
 1. OV 22(1967)84
 2. OV 22(1967)84
 3. Jb. CBG 45(1991)134
 4. OV 22(1967)84
 5. GA Utrecht, ONA, Nots. J. Van Herwaerden , inv.nr. U003a001, akte nr. 111
 6. Jb. CBG 45(1991)134
 7. Jb. CBG 45(1991)145
 8. SH 1958-07-423
 9. Jb. CBG 45(1991)145
 10. Jb. CBG 45(1991)145
 11. OV 22(1967)85
 12. ONA Utrecht
 13. GA Utrecht, ONA, Nots. G. Houtman , inv.nr. U022a008, akte nr. 28
 14. AE, toeg.nr. 5002, Collectie bestuurders 1349-1579
 15. ORA Amersfoort
 16. ORA Amersfoort
 17. ORA Amersfoort
 18. ORA Amersfoort
 19. ORA Amersfoort
 20. ORA Amersfoort
 21. ORA Amersfoort
 22. Ref...
 23. ORA Amersfoort
 24. AE, toeg.nr. 5002, Collectie bestuurders 1349-1579
 25. ORA Amersfoort
 26. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-11, akte.nr.
 27. Archief Eemland, ONA Amersfoort toeg.nr. 83, Nots. J. van Ingen, Aktenummer: 398, inv.nr. AT002b005
 28. Magistraat van Amersfoort
 29. Magistraat van Amersfoort
 30. Magistraat van Amersfoort
 31. Magistraat van Amersfoort
 32. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-14, akte.nr. , blz. 56v (2)
 33. Nav. 64(1915)163
 34. NL 1992
 35. NL 1992
 36. Archief Eemland, ONA Amersfoort, Nots. J. van Ingen, inv.nr. AT002 a002 folio 58 V
 37. NL 109(1992)289 e.v.
 38. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-28, akte.nr. , blz. 29v
 39. GN 35
 40. Ref.YYY
 41. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-7, akte.nr. , blz. 151
 42. WvH

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 51
Back to previous
generation 49
Directly go to generation :
1