This page was last updated : 100212.
File size is: 8 k.
Fragment Genealogie De Warm
Handleiding
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie De Warm,
version 1.1,
Muiden, 2010.
© Copyright 2010 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.

1. AFKORTINGEN

In deze uitgave is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de in genealogische publicaties gangbare afkortingen. De - niet uitputtende - lijst ervan volgt hieronder :
geb.   = geboren			ged.   = gedoopt
ovl.   = overleden			beg.   = begraven
tr.   = trouw			otr.   = ondertrouw
zn.   = zoon				dr.   = dochter 
wed.   = weduwe			wednr.  = weduwnaar 
get.   = getuige(n)			verm.	 = vermoedelijk
j.m.	 = jongeman 			j.d.   = jongedochter
ca.   = circa			aang.	 = aangegeven
geref.	 = nederduits gereformeerd	Rem.	 = Remonstrants
RK	 = Rooms Katholiek		Doopsgez.= Doopsgezind

2. JAARTALLEN

Bij de vermelding van jaartallen is de volgende conventie gevolgd :
(1702)		aangetroffen/vermeld/etc in het jaar 1702;
(1653-1658)	idem in elk der jaren van 1653 tot en met 1658;
(1840..1852)	idem in 1840 en 1852 en sommige jaren daartussen;
(1713/14)	idem in 1713 of 1714;
voor 1631	voor of in 1631;
na 1781		in of na 1781.

3. BRONNEN

Tenzij anders vermeld zijn de geboorte-, trouw- en overlijdens gegevens van na 1811 afkomstig uit de registers van de Burgerlijke Stand (BS). Gegevens (gedoopt, begraven) van voor 1811 zijn afkomstig uit de Doop-, Trouw- en (DTB) Begraafboeken van de kerken. (Onder)trouw data uit die periode komen uit de (Onder)Trouwboeken van de kerken of van de burgerlijke autoriteiten (commissarissen van huwelijkse zaken, gerecht e.d.). Indien het niet om geref. DTB gaat of indien er van godsdienst wordt gewisseld wordt dit afzonderlijk vermeld.

Bij andere gegevens wordt er naar gestreefd de bronnen via een verwijzing naar de referenties apart te vermelden, tenzij de bron een triviale is (poorters uit poorterboeken, lidmaten uit lidmatenboeken etc.). Voor gegevens uit de gedrukte literatuur wordt verwezen naar tijdschrift (notatie: naam deel(jaar)blz.) of boek (notatie : auteur, titel, plaats en jaar van uitgave).

In de referenties is gebruik gemaakt van de volgende afkortingen :

TYDSCHRIFTEN

GTMWB	Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Brabant
GTOB	Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant
GN	Gens Nostra
MvV	Mensen van Vroeger
NAGH	Nederlands Archief voor Genealogie en Heraldiek
Nav.	De Navorscher
NL	De Nederlandsche Leeuw
NP	Nederlands Patriciaat
OV	Ons Voorgeslacht
VG	Veluwse Geslachten
Wap.	De Wapenheraut

BOEKEN


Gen. Jierb.	Genealogysk Jierboekje,...
Jb. CBG		Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie
Jb. OV		Jaarboek Ons Voorgeslacht
Kw. VG		Kwartierstatenboek van de Vereniging Veluwse Geslachten, 1989
NNBW		Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek
Menn. Ency.	The Mennonite Encyclopaedia
Prom.		Kwartierstatenboeken Genealogische Vereniging Prometheus, vanaf dl. I, Delft, 1978


ARCHIEFINSTELLINGEN

ARA	Algemeen Rijksarchief, Den Haag
RAD	Rijksarchief Drenthe, Assen
RAF	Rijksarchief Friesland, Leeuwarden
RAGld	Rijksarchief Gelderland, Arnhem
RAGr	Rijksarchief Groningen, Groningen
RAL	Rijksarchief Limburg, Maastricht
RANB	Rijksarchief Noord-Brabant, Den Bosch
RANH	Rijksarchief Noord-Holland, Haarlem
RAO	Rijksarchief Overijssel, Zwolle
RAU	Rijksarchief Utrecht, Utrecht
RAZ	Rijksarchief Zeeland, Middelburg
RAZH	Rijksarchief Zuid-Holland, Den Haag (= ARA)

GA 	Gemeente Archief 
GAA 	Gemeente Archief Amsterdam


ARCHIEFBRONNEN

(O)RA		(Oud) Rechterlijk Archief
(O)NA		(Oud) Notarieel Archief
WK		Weeskamer archief
Beg. Reg.	Begraaf Register
Kw.Sch.		Kwijtscheldingen

BIBLIOTHEKEN VAN INSTELLINGEN

CBG		Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag
KNGGW	Koninklijk Nederlands Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Den Haag
NGV		Nederlandse Genealogische Vereniging, Naarden
UBA		Universiteits Bibliotheek Amsterdam

VERDERE AFKORTINGEN
Nots.	Notaris

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to the
statistics
Back to the   
introduction
Directly go to generation :
1