This page was last updated : 171124.
File size is: 80 k.
Fragment Genealogie Trello
Generatie 1
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Trello,
version 1.1,
Muiden, 2017.
© Copyright 2017 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Trello Gen. nr. 1

Wapen (Van) Trello (Trillo): Van azuur, met drie achtpuntige sterren boven elkander.
Bron: Wapenkaart van Utrecht.[1]Inleiding

Dit fragment is het bijproduct van het onderzoek naar de vier echtgenoten van Margaretha Cabeliau , minnares van Gustaaf II Adolf koning van Zweden. Jacob Trello, over wie tot nu toe zeer weinig gevonden werd, was haar derde echtgenoot.

Met dank aan Eike Anderson[2] die op twee belangrijke akten uit 1602 en 1614 wees waaruit blijkt dat Jacques van Trello (IIIa) een zoon is van Charles van Trello (IIa).


I

Ia. NN van Trello, afkomstig uit Italie (zijn zoon Karel wordt tweede-generatie Italiaan genoemd[3]).II

IIa. Charles (Karel) van Trello (Trillo), geb. vóór ca. 1550, ovl. 1598-1614(¥), ridder (1588, 1602), heer van Schulleberch (1586, 1588), edelman van Italiaanse afkomst maar een geboren en getogen Antwerpenaar,[17] [18] laat (!) een liefdesbrief in verzen schrijven voor zijn vriendin, die hem echter afwijst, hoewel hij haar drie jaar lang heeft bemind en gedurende 200 nachten haar gunsten heeft genoten,[19] kapitein in dienst van Prins Willem van Oranje, neemt met Prins Maurits Geertruidenberg in 18-8-1593,[20] en vervaardigde daarbij Een Historiael ghesang van zestig coupletten,[21] bevelhebber van onder meer Loevestein (slotvoogd, 1573?[22] wordt door de graaf van Leycester als Caerl van Trillo op 16-7-1586 te Den Haag aangesteld tot superintendent en kapitein te Culemborg,[23] wordt door de graaf van Leicester benoemd tot (hoofd)schout van Utrecht (1586..1596),[24] vermeld als Carel van Trillo, schout, wonende te Utrecht, in een notariële verklaring afgelegd te Woerden 31-12-1587,[25] geraakt in 1596 in financiële problemen, maar krijgt in december 1597 van de Staten van Holland en Westvriesland kwijtschelding van zijn in het buitenland gemaakte schulden, en tien maanden uitstel van betaling aan zijn binnenlandse crediteuren,[26] zit in november 1598 kennelijk gevangen te Utrecht, dichter,[27] [28] wordt beschreven als een zeer zonderling personage "in zijn wijze van optreden en spreken, en voor zoo vreemd en buitensporig gehouden, dat hij als de nar van Prins Maurits en het geheele hof bekend stond",[29] tr. vóór 1576 Clara van Persyn, geb. vóór ca. 1555, ovl. na 1618, dr. van Henric van Persyn(¥) en van Barbara Jansdr de Colozy. Zie Fragment Persijn voor de herkomst van Clara van Persyn.

Voor een uitstekende karakterschets van Charles van Trello, een bespreking van zijn dichterschap, en een schets van de vriendschap en correspondentie van Constantijn Huygens met Charles' dochter Lucretia van Trello en haar nichtje Dorothea van Dorp zie het artikel "Charles de Trello en zijne dochter Lucretia, de 'Parthenine' van C. Huygens" door J.F.M. Sterck in Oud Holland 5(1887)275.

COMMENTAAR(¥) Het verder lot van Charles van Trello is onzeker. Hij moet tussen 1598 en 1614 (in welk jaar Clara van Persijn zijn weduwe word genoemd) overleden zijn. Mogelijk is hij op enig moment in die periode naar Zweden meegegaan met zijn zoon Jacques van Trello, al dat niet in het gevolg van Abraham Cabeljau wiens dochter Margaretha in 1619 in Zweden met Jacques trouwt.

Generaale index op de registers der resolutien van de Staten van Holland en Westvriesland, 1524-1579:[30]
- 15-4-1575: Gecommitteerden met den Gouverneur Trillo te Louvestein ordre stellen op de Fortificatien, Ammunitien en Vivres
- 25-6-1575: G. van Nispen, Commissaris en Ontfanger Generaal der Fortificatien ƒ 17,10,0 C. Jacobs te betaalen over vijftig Planken op Louvestein geleevert volgens bekentenis van Trillo
- 23-8-1575: Ordonnantie op den Ontfanger van Neck voor Capitein Trillo, Overste te Louvestein, van ƒ 200,-- uit de Accysen, om daar meede op den selven Huise te versaamelen 150 Hoofden
- 7-6-1576: C. van Trillo en C. van Persyn te restitueeren seekere drie Kofferen en Kisten met de Goederen daarin
- 1-8-1576: Capitein Trillo met zyn Vendel in den Briel in plaats van Capitein Gasper
11-9-1576: Burgemeesteren van den Briel Trillo en Preston van Scheepne te voorsien om met haare Compagnien na het Elshout of de Kinderdyk te trekken.
- 23-5-1577: Enkele Compagnien Engelschen casseeren volgens de Capitulatie, en Capitein Cornille en Trillo ontbieden
Generaale index op de registers der resolutien van de Staten van Holland en Westvriesland, 1580-1590:[31]
- 19-1-1581: Jr. K. van Trillo ƒ 600,-- voor zyn agterweesen, mits de Staaten betaalen de Soldaten onder hem.
- 27-1-1581: K. van Trillo van de diensten zyner Officiers en Knegten te blyven ongemolesteert.
- 5-2-1583: Den Colonel Morgan in het Huys van wijlen J. van Persyn op de Vijverberg in den Haag accomodeeren, of te blyven in een Herberg tot laste van Jr. C. Trillo.
- 12-10-1585: Patent voor den Colonel Sohey om van zyn gereduceerde Compagnie en die van Trillo en Heervelt te Gouda, B. de Turquy of Massy te Dordrecht, te maaken een Compagnie.
1586: Akte van aanstelling door de graaf van Leicester van Charles van Trello, heer van Schullebergh, tot schout in plaats van jhr. Nicolas van Suylen, heer van Drakenborg etc., die uit de stad gezet is. [32]
1588: Concept Rapport van Willem van Zuylen van Nijevelt, Franchois Vranck en Adriaan van Weresteijn, gecommitteerden naar Utrecht voor de Staten van Holland en West-Friesland van 17-11-1588, inzake het reorganiseren van de Staten van Utrecht en van de Utrechts-Gelderse defensieonderhandelingen, de besprekingen met het stadsbestuur van Utrecht, het afschaffen van de impost op voor Holland bestemde goederen, het verleggen van garnizoen binnen het Sticht, het onderzoek naar de gevangenen Reinier van Aeswijn, heer van Brakel, Charles van Trillo en Gerard Prouninck en een geschil tussen enkele Utrechtse dorpen met Oudewater. [33]
Op 24-5-1588 oorkonden Charles van Trello, ridder, heer van Schulleberch, schout, Peter Ruysch, Geurt Prunincs van Deventer, Jan van Leemputh, Aert van Ysselsteyn, Henrick van Riet, Waelfaert de Cuyper, Cornelis van Duverden, Cornelis van Malssen, Herman van Westrenen, Gerrit van Dompselaer, Jacob de Ryck, Jacob Taets van Amerongen, Cosyun Jacobss en Geerrit Willemss Ploos, schepenen van Utrecht, dat Beernt van Oudorp, gerechtsbode, en zijn vrouw Marichgen Dirix zich borg hebben gesteld inzake de helft van 100 gulden, de hoofdsom van een jaarlijkse rente van vijf gulden, die Adriana Jan Helmichsdochter, weduwe van Gysbert van Nyenrode en moeder van Marichgen, met haar voogd Jan de Ridder, verschuldigd is aan de Armen de Poth en dat Beernt daartoe als onderpand heeft gesteld kamer en erf in de Jacobijnenstraat te Utrecht, waar hij woont, aan de oostzijde begrensd door de erfgeman van meester Rutger vande Lerck, aan de westzijde door Willem Loyen. Dit goed is alleen belast met de hoofdsom van tweehonderd gulden, waarvan de ene helft toebehoort Gysbert vander Maeth en Damiana Vermaeth, weduwe van Rutger Poeyt te Amersfoort en de andere helft Beernts kinderen uit zijn eerste huwelijk met Maritgen van Rumelaer. Oorspr. Met fragment van het grootzegel van de stad Utrecht. [34]
Op 20-12-1594 verleent Ghysbert Anthonisz van Voorst burgervan Utrecht, machtiging aan Anthonis van Flory procureur voor de Hoge Raad en Provinciale Raad van Hollandt, om zijn belangen waar te nemen in rechtszaken, speciaal tegen jonkheer Caerl van Trello heer tot Schuelenberchen en om eed af te leggen op de juistheid van uittreksel uit zijn register. [35]n)
Charles Trello hoofdschout van Utrecht, wordt in 1596 aangemaand tot het doen van zijne rekening van zijn Schoutambt over 1587 en 1588, en van wien verder eenige bijzonderheden uit den jare 1598 vermeld worden. [36]
Resolutien van de Staten van Holland en Westvriesland 1597: [37]
- 21-12-1597: Op het versoek van Karel van Trillo etc. om te moogen genieten surcheantie van executie van sijn Crediteurs den tyd van drie jaaren eerstkoomende, is geappostilleert:
De Staaten etc. Verstaan dat den Suppliant aangaande de schulden buiten ’s Lands gemaakt, van de Crediteurs sal blyven ongemoeyt, en aangaande de andere schulden zy deesen gesteld in handen van de Crediteurs, ten einde syluiden in bet versoek van den Suppliant willen consenteeren of haarluider reedenen ter contrarie vcrklaaren binnen veerticn dagcn na de insinuatie van deesen.

- 22-12-1597: Op het versoek. van Kaerle van Trillo, om te moogen genieten surcheantie van alle proeeduren en executien van sijne Crediteuren voor den tyd van drie jaaren eerstkoomende, is geappostillert:
De Staaten van Holland ende Westvriesland, hebben uit haare magt en authoriteit alle proeeduuren en executien in deesen gesurcheert, en surcheeren by deesen, den tyd van tien maanden eerstkoomende, ordonneerende alle Justicieren en Officieren die bet aangaan mag, hen daar na te reguleren.

ONA Den Haaag, akten betreffende Trello (TEKST nog opzoeken):
14-4-1616: monsieur Trillo. [38] Deze akte is niet online te bekijken.
Ref. [39] Op 26-10-1618 wordt aan "Joufvrouwe aan Clara van Persijn, weduwe van wijlen Joncker Charles Trello, geaccordeert ƒ 400, die zij bij gratie eenige jaren voor desen heeft genoten", en nogmaals op 31-8-1619, dat "aan haar tot haar onderhout ten regarde van haren hoogen ouderdom werd toegeleid ƒ 400, te betalen in twee jaren.
Op 27-1-1624 verkoopt Vrouwe Sara de Trello wed. van wijlen den heer Colonel Jhr. Fredrick van Dorp voor haarzelf en als gemachtigde van haren broeder Jhr. Jaques de Trello en vervangende haar drie susters Juffrouwen Lucretia, Barbara en Walburch de Trello aan Mr. Henrick van den Hove chirurgijn vant lant ende sijne Vorstelijke Gen. den Prince van Orangien, seeckere huijsinge en erve in de Poten te 's-Gravenhage, belend WZ de heere Van Sinderen , ZZ Willem van Heemskerck, OZ Geubel? van den Heuvel, NZ de Heerestraat. De verkopers hebben het pand verkregen uit den sterfhuijse van hun oom Mr. Pieter van Persijn zaliger, en zijn niet gehouden tot eenige reparatie van dack, glaesen ofte andersints. Het huis is belast met een rente van 30 stuivers per jaar. Koopsom ƒ 3200,-- gereet, te betalen ƒ 2000,-- contant, de rest op interest tegen de penning 16, waarvan de koper een behoorlijke rentebrief zal passeren. Get. Gillis Jansen Sellebuijck en Claes Jansen, swaertveger. W.g. Sara van Trello, Henrick van den Hove en getuigen. [40]
NB Een praktisch identieke akte[41] gedateerd 28-1-1624 bevindt zich in het protocol inv.nr. 11 van Nots. Jacob de Jonge, waar in de aanhef de comparitie toch ook geschiedt voor Nots. Johan Adriaaensen van Warmenhuijsen. Deze akte eindigte zonder namen van getuigen en is ook niet ondertekend.
ONA Den Haaag, akten betreffende Trello (TEKST nog opzoeken):
11-9-1631: Sara van Trello, vrouwe van Dorp. [42] Deze akte is niet online te bekijken.
A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek:
Charles de Trello was kapitein in dienst van prins Willem I gedurende de eerste tijden der spaansche beroerte en werkte krachtdadig mede tot de verlossing des vaderlands. Hij was vervolgens bevelhebber van Loevestein en daarna te Herenthals. In 1583 nam hij zijn ontslag uit den dienst en begaf hij zich in het burgerlijke leven. Als zoodanig was hij een ijverig voorstander van Leycester, wiens magt hij te Utrecht op allerlei wijze trachtte te schragen. Jkh. C. A. van Sypensteyn bezat twee boekdeelen bevattende 169 originele brieven van Willem I, Malthias, Bossu, Batenburg, Montigny en anderen, geschreven aan Trello tusschen 1572—1583 met verschillende brieven van Trello aan voornoemde personen. Zij betreffen zijne krijgsverrigtingen en bevatten veel belangrijks omtrent de eerste jaren der onlusten en de muiterij van het spaansche krijgsvolk in 1576-1578 en omtrent de maatregelen door de Algemeene Staten tegen die oproerige krijgsknechten genomen.


III

IIIa. Jacques (Jacob) (van) Trello(w)(¥), geb. vóór ca. 1595, ovl. 17-1-1632, beg. Vada Kyrka, Valentuna (provincie Stockholm),[116] [117] wordt door zijn vader in het leger opgenomen (1602) afkomstig uit Nederland, opperbuskruitmaker in het Zweedse leger, woonde tot zijn dood op de boerderij Stora Bergshamra in Roslagen,[118] tr. 1619[119] [120] Margaretha Cabeliau, geb. 1595-1597, ovl. 1669, beg. Vada Kyrka, Valentuna (provincie Stockholm), dr. van Abraham.

Resolutien van Holland en Westvriesland:[121]
1602: Op de Requeste van Karel van Trello, Ridder, om te hebben tractement voor sijnen Soone Jacques van Trello, die hy voortaan gesint is in den Oorloge te gebruiken en oeffenen" etc.
Op 11-6-1610 hebben te Rotterdam, op verzoek van Jhr. Jacob van Trello, ordinaris edelman van zijn Pr. Excellentie van Nassau, Ghijsbert Ghijsbertsz, oud 46 jaar, hoeffsmit, en Henrick Jansz van Couwenburgh, oud 49 jaar, molenaer, een verklaring afgelegd over een paard van requirant dat ten huize van Ghijsbert Ghijsbertsz staat om genezen te worden van worm. [122]
Schepenregister Antwerpen:[123]
1614 Clara van Persyn (dr. van wijlen Henric van Persyn x Barbara de Colozy Jansdr) wed. van Charles van Trello heer van Schullenborch heeft volmacht (proc. 's-Gravenhage) van haar kinderen: Jacques, Lucretia, Barbara, Walburch en Sara van Trello wed. joncker Frederick van Dorp. [124]

In de Vada kerk te Valentuna, provincie Stockholm,[125] [126] bevindt zich het grafmonument van Jacob Trelo, bestaande uit twee gebeeldhouwde zandstenen platen, daarboven op een klein houten bord een wapen: een blauw schild met drie paalsgewijs geplaatste zespuntige gouden sterren, waarboven een open tournooihelm bekroond met een uitkomende gouden greep (grip?), dekkleden blauw en goud. Onder en boven het wapen de teksten zoals aangegeven. Dit wapen is identiek met dat van Charles van Trello, militair in dienst van Willem van Oranje: in blauw drie gouden sterren boven elkaar.[127] Tekening van de Vada kerk te Valentuna.
Bron: Tekeningen van Johan Hadorphs reizen, 1680.[128]

klik op plaatje(s) om te vergroten

Fragment Persijn
Onderzoek naar de herkomst van Clara van Persijn leidt tot het volgende fragment.

Ia. Henric (Hendricksz? /Jansz?) van Persyn, ovl. vóór 1614, tr. 1o vóór ca. 1533 Elizabeth Dircksdr, tr. 2o (volgens de Antwerpense schepenakte van 1614)¥) Barbara Jansdr de Colozy, verm. dr. van Jan Colozy, die in 1544 van de stad een rente op een watermolen koopt.[129]

Elizabeth Dircksdr kocht als weduwe kocht het huis van wijlen Jan van Duivenvoorde op de Vijverberg met zijn toebehooren, mitsgaders met de twee zitbanken in het klooster van de Predikheeren aankomende het voorsz. huis. Zij verkocht het huis op de Vijverberrg aan haar zoon Jacob en kocht het huis op het Voorhout ten W. en N. het Huis Van Borsele, benevens een bank in de Predikheerenkerk.[130]


COMMENTAAR(¥) Mogelijk is dit zijn tweede of later huwelijk.
Op 15-4-1614 verleent Clara van Persijn, weduwe van Chaerles de Trillo, als erfgename van haar broer Henrick van Persijn, machtiging aan haar zwager, zuster en tantezeggers Henrick van Haerlem van Berckenrode, diens vrouw Maria van Persijn en hun kinderen Dirck, Henrick, Godela, Barbara en Josina van Berckenrode, voor notaris W. van Trier te Haarlem. [131]
Schepenregister Antwerpen:[132]
1614 Clara van Persyn (dr. van wijlen Henric van Persyn x Barbara de Colozy Jansdr) wed. van Charles van Trello heer van Schullenborch heeft volmacht (proc. 's-Gravenhage) van haar kinderen: Jacques, Lucretia, Barbara, Walburch en Sara van Trello wed. joncker Frederick van Dorp. [133]
  Uit het eerste huwelijk (Hendrick Jansz van Persijn-Dircksdr):
 • 1. Mr. Pieter van Persijn, geb. ca. 1533, ovl. (kort) voor 1616, ingeschreven als student rechten aan Universiteit van Padua (I) 1-4-1557 ("Petrus Persijn, Delphensis Batavus")[134] mede-eigenaar van het Oude Hof aan het Noordeinde,[135] meester Pieter van Persyn, advocaat van den Hove van Hollandt, oudt omtrent 34 jaeren (1567), ambachtsheer van de Lind (ca. 1586 - ca. 1616), leenman 1587, 1601, bezit (o.a.) een huis op de Lange Poten te 's-Gravenhage dat voor 1624 vererft op de kinderen van zijn zuster Clara van Persyn x Charles van Trello, tr. Maria Weytsen tot Brandwijk, ovl. 31-7-1574, begraven Delft Grote Kerk.
  Graven in de Groote of St. Jacobskerk te 's Gravenhage:[136]
  n° 84. Obiit Domina Maria Weytsen P. Persini uxor chara, a° MDLXXIIII prid. cal. sexti hoc condita tumulo.
  Brieven van legitimatie 1588-1794. [137]
  Legitimatie voor Jacob van Persijn, natuerlijcke soon van Pieter van Persijn, geprocreert bij Petronella Cornelisdr.
  (. . .) allso Pieter van Persijn,(¥) woonachtich in 's-Gravenhage, ons te kennen gegeven heeft, dat hij suppliant, wesende een vrij persoon, kennisse gemaect hebbende met een vrij onbesprooken jongedochter, bij namen Petronella Cornelisdr, hem suppliant in bloede ganschelijk niet bestaande, bij deselve geprocreert hadde een soon genaempt Jacob van Persijn, noch in levende lijve sijnde. Ende also de suppliant geen kinderen noch andere descendenten en hadde, ende dat de voorsz. Petronella Cornelisdr haer eerlijk schickende bij consent van vrienden ende maaen ten huwelijcke state gecomen was (...).[138]

  COMMENTAAR(¥) Dez akte kan ook betrekking hebben op de Pieter van Persijn die baljuw van 's-Gravenzande was en ongehuwd overleed.
 • 2. Jacob Hendriksz van Persijn, geb. vóór ca. 1545, ovl. (kort) voor 1586, leenman van Cuyk (1567), woont te Den Haag (1567, 1569), koopt het ambacht van de Lind (1571), ambachtsheer van de Lind (1571-ca. 1586), wordt voor een geforceerde geldlening door de Staten van Holland voor inwoners van Den Haag, Scheveningen en Wassenaar getaxeerd op ƒ 600,--,[139] leenman (1579), wonende op de Vijverberg naast Benthuysen.[140]
  Beleningen
  168A. 21 morgen 1½ hond land op de Hogenesse in 3 percelen.[141]
  29-11-1579: Jacob van Persijn, heer van der Linde, na overdracht door Jan Pijnsz, baljuw van Wassenaer, als voogd van zijn kinderen bij wijlen Mechtelt Sandelijns, met zijn zoon Aernoult Pijnssen.
  17-1-1587: Pieter van Persijn, ambachtsheer van de Linde, bij dode van zijn broer Jacob van Persijn, ambachtsheer van de Linde. 30-8-1601: Pieter van Persijn met ledige hand.
  Beleningen
  De Grafelijke Lenen in Zwijndrecht:
  n° 8. Het ambacht van de Lind.[142]
  17-6-1571: Jacob van Persijn bij koop na de dood van Sebastiaan van de Ketel voor 3210 pond.
  22-9-1586: Mr. Pieter van Persijn bij dode van Jacob, zijn broer.
  7-5-1611: Maria van Persijn bij dode van Hendrik van Persijn, haar broer.
  8-11-1616: Mr. Hendrik van Persijn, advokaat bij het Hof van Holland, zoon van Frans van Persijn en Elisabeth van Bombergen, bij dode van mr. Pieter van Persijn, zijn oom,.
  18-2-1621: Dirk van Berkenrode bij overdracht door Johan Berck, raadpensionaris van Dordrecht, ridder, voor Maria van Persijn, weduwe Hendrik van Berkenrode, zijn moeder en diens nicht, LRK 143 c.Zd.Holland fo. 4v-5v. 14-11-1643: Cornelis van der Hoog, hoogheemraad van Rijnland, voor Goedelana van Haarlem van Berkenrode, gehuwd met Floris van Alkemade, bij dode van Dirk, haar broer, waarna overdracht aan Hendrik van Alkemade.
  Beleningen
  De Cuykse Lenen in Holland, Het Sticht en Gelre, 1129-1649
  n° 416 C. ƒ 300.- karolus op het leen (De hoge heerlijkheid van Wassenaar en Zuidwijk) en het huis Suik met 33 morgen, te lossen 1:16
  20-9-1567: Mr. Jan van Banken, advokaat bij het Hof van Holland, voor Adriaan van den Dale, koopman te Antwerpen, bij overdracht door Jacob de Jonge, secretaris van het Hof van Holland, voor Filips, graaf van Ligne enz., waarna overdracht aan Jacob Persijn Hendriksz te den Haag.
  14-1-1587: Anton van Persijn Fransz bij dode van Jacob van Persijn Hendriksz, ambachtsheer van de Lind, zijn oom.
  25-3-1599: Mr. Pieter van Persijn bij overdracht door mr. Anton van Persijn, advokaat bij het Hof van Holland, zijn neef.
 • 3. Jkvr. Adriana Hendrixdr (van) Persijn, geb. ca. 1527, ovl. 13-11-1586, beg. 's-Gravenhage Grote Kerk, wed. van wylen meester Quintyn Weyts, in zyn leven raidt ordinaris van den Hove van Hollandt, ambachtsvrouwe van Brandtwyck, oudt omtrent 40 jaeren (1567),[143] leenvrouw (1569), tr. Delft (huw. voorw. 15-3-1555) Mr. Quinten Weyts(en), geb. Veere[144] ca. 1518, ovl. 13-4-1565, beg. 's-Gravenhage Grote Kerk, wednr. van Jacomina Lievensdr de Huybert (1555) (bij wie voorkinderen), ambachtsheer van Brandwijk, raad ordinaris van het Hof van Holland (1562), en door tweede huwelijk ambachtsheer van Brandwijk.[145] zn. van Jacob Weytsen, ridder, burgemr. van Vlissingen.[146] Hieruit verder nageslacht bekend.
  Op 5-3-1555 bekrachtigen Mr. Quintijn Weijtssen en jonkvrouw Adriana Hendrixdr van Persijn te Delft huwelijks voorwaarden, die zij op 25-2-1555 gemaakt hebben. Elk van hen brengt in de goederen die gespecificeerd zijn in een kohier cedulle, ondertekend voornoemde dag door beide aanstaande echtgenoten en wegens jonkvrouw Adriana mede door haar broers Jacob en Heyndric van Persijn. De schade, die aan een van de ingebrachte landen ontstaat, wordt gedragen door degene die het ingebracht heeft. De langstlevende krijgt zijn inbreng en zijn kleren, juwelen als ringen, baghen, de kind(eren) of erfgenamen krijgen de inbreng en de kleren e.d. van de overledene. De verworven goederen moeten gedeeld worden. In zover er enige rente is ingebracht of aanbestorven en inmiddels afgelost, dan wordt de lossing niet als verworven goed gerekend. De langstlevende behoudt al het huisraad, uitgezonderd geld en zilverwerk, dat bedeeld wordt. De langstlevende krijgt uit de goederen van de overledene een lijfrente van 150 karolus gulden. Als Adriana overlijd zonder kind(eren) zal haar moeder haar goederen erven en als die overleden is haar broers en zussen.[147]
  Beleningen
  De Grafelijke Lenen in de Alblasserwaard.[148]
  n° 111A. De helft van de ambachten van Brandwijk en Gijbeland
  6-3-1562: Mr. Quinten Weyts, raad ordinaris van het Hof van Holland, bij overdracht door Nikolaas, heer van Assendelft, Heemskerk enz.
  19-6-1565: Mr. Pieter van Persijn, advokaat bij het Hof van Holland, voor Jacob Weyts, zijn neef, bij dode van Quinten, diens vader.
  26-2-1569: Jacob van Persijn te Den Haag voor Adriana van Persijn, zijn zuster, bij dode van Quinten Weyts, haar man, wegens haar huwelijk na verzuim,
  26-3-1596: Pieter Stoffelsz uit Mattenburg voor Anna Weyts van Brandwijk bij dode van Jacob Weyts, heer van Brandwijk, haar vader.
  Graven in de Groote of St. Jacobskerk te 's Gravenhage:[149]
  n° 84. D. O. M. Praestantissimo. Jurisconsulto Rebusq. civilibus tractandis exercitatissimoo.viro D. Quinto Weytsen Domino in Brandwijk, regio in Haga comitis consiliario ordine charissima conjux liberique cum lachrymis posuere, obiit an MDLXV Idib. April. aetatis suae XLVII. Obiit Domina Adriana Persijn D. Domini In Brandwijk vidua integerrima ao MDLXXXVI Id. nov. hic turn ....
 • 4. Maria van Persijn, geb. vóór ca. 1560, ovl. 7-5-1627, beg. Haarlem Grote Kerk 15-5-1627, erft de ambachtsheerlijkheid De Groote Lindt van haar broeder Hendrick van Persijn (1611), vrouwe van de Grote Lindt (1611-1616, 1621-1627), dochter van Hendrick Hendricksz van Persijn,[150] tr. ca. 1580[151](¥) Hendrick van Haerlem van Berckenrode, geb. ca. 1550, ovl. 3-4-1620, beg. Haarlem Grote Kerk 5-4-1620, heer van Berckenrode en Schoter Vlieland, erft na dode zijns vaders in 1559 stoel n° 1 van het Kerstgilde en tevens alle leengoederen, zn. van Dirck van Berckenrode, heer van Berckenrode en Schoter Vlieland, schepen en burgemeester van Haarlem, en van Goedele van Sijl Claesdochter. Hieruit verder nageslacht bekend.

  COMMENTAAR(¥) Zij huwde en in 1582 was haar broeder Pieter voogd over hare weeskinderen. Was zij dan eerder gehuwd?
  Uit een van beide huwelijken.
 • 5. Clara van Persyn, geb. vóór ca. 1555, ovl. na 1618, tr. vóór 1576 Charles van Trello, geb. vóór ca. 1550, ovl. 1598-1614, (zie hierboven).
 • 6. Hendric Hendricksz van Persijn, ovl. vóór 1611, heer van de Grote Lindt (voor 1611).[152]
 • 7. Frans van Persijn, tr. Elisabeth van Bombergen.
   Uit dit huwelijk oa.?
  • a. Mr. Hendrik van Persijn, ovl. na 1621, advokaat bij het Hof van Holland (1616), ambachtsheer van de Lind (1616-1621).
  • b. Anton Fransz van Persijn , ovl. na 1599 leenman van Cuyk (1587-1599), advokaat bij het Hof van Holland (1599).

Referenties van de gegevens van generatie 1 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Trello --- Generatie 1 ( 153 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. Nav. Bijblad 5(1855)lxxxiv
 2. Mededeling Eike Anderson, 2017
 3. Thomas D. Cravens, Variation and Reconstruction, John Benjamins Publishing, 2006, Mededeling Eike Anderson, 2017, hierna Cravens-2006
 4. zie ook Wap. 6(1902)187
 5. Jacobus Kok, Vaderlandsch geschied-, aardrijks-, geslacht- en staatkundig woordenboek Amsterdam, 1792, dl. 27
 6. Wap. 6(1902)186
 7. Jacobus Kok, Vaderlandsch geschied-, aardrijks-, geslacht- en staatkundig woordenboek Amsterdam, 1792, dl. 27
 8. Wap. 6(1902)187
 9. zie ook Wap. 6(1902)187
 10. Wap. 18(1914)214
 11. zie ook NL 32(194)330
 12. Wap. 6(1902)187
 13. OV 34(1979)160
 14. OV 44(1989)57
 15. OV 33(1978)295
 16. Wap. 6(1902)187
 17. K.J.S. Bostoen, Dichterschap en koopmanschap in de zestiende eeuw, Sub Rosa, 1987
 18. Cravens-2006
 19. K.J.S. Bostoen, Dichterschap en koopmanschap in de zestiende eeuw, Sub Rosa, 1987
 20. Nav. 35(1885)287
 21. Oud Holland 5(1887)275
 22. Nav. 05(1885)135) en Herenthals (tot 1583),
 23. Van der Aa, ⇒ www.inghist.nl
 24. NA, Commissieboeken Landmacht, Den Haag, archief 1.01.19, inv.nr. HASH(0x4218548) / 042v, folio 042v
 25. zie ook Van der Aa, ⇒ www.inghist.nl
 26. RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, Woerden, ONA, archief W054, imv.nr. 8496, aktenummer 218
 27. Resolutien van de Staten van Holland en Westvriesland 1597, ⇒ books?id=TglKAAAAcAAJ
 28. Nav. 35(1885)287
 29. Oud Holland 5(1887)275
 30. Oud Holland 5(1887)281
 31. ⇒ books?id=H9FXAAAAcAAJ
 32. ⇒ books?id=6cpXAAAAcAAJ
 33. UA, toeg.nr. 802, Verzameling losse aanwinsten, inv. nr. 1298
 34. NA, toeg.nr. 3.01.10 Inventaris van het Archief van Gecommitteerden naar de Graaf van Nieuwenaar en Meurs, de Staten van Utrecht en de Stad Utrecht, inv. nr. 10
 35. Archief Eemland, toeg.nr. 0100, Stichting Armen de Poth te Amersfoort, inv. nr. 588
 36. UA, ONA, Nots. J. Van Herwaerden , inv.nr. U003a011, akte nr. 30
 37. Nav. Bijblad 5(1855)lxxxiv
 38. ⇒ books?id=TglKAAAAcAAJ
 39. GA Den Haag, ONA toeg.nr 0372-01, inv.nr. 6, Nots. Johan Adriaensz van Warmenhuysen, f 286, niet online
 40. Nav. Bijblad 5(1855)lxxxiv
 41. GA Den Haag, ONA toeg.nr 0372-01, inv.nr. 7, Nots. Johan Adriaensz van Warmenhuysen, f 162
 42. GA Den Haag, ONA toeg.nr 0372-01, inv.nr. 11, Nots. Jacob de Jonge, f 42
 43. GA Den Haag, ONA toeg.nr 0372-01, inv.nr. 18, Nots. Garbrant Adriaansz van Warmenhuysen, f 130
 44. Cravens-2006
 45. Van der Aa
 46. Van der Aa, sub voce Van Dorp
 47. NA 1.10.25 Inventaris van het archief van de familie Van Dorp, Beschrijving II/C/3
 48. zie ook Nav. 4(1854)216
 49. Van der Aa
 50. NA 1.10.25 Inventaris van het archief van de familie Van Dorp, Beschrijving II/C/3
 51. UA, toeg.nr. 57, familie Van der Muelen, inv. nr. 51
 52. UA, toeg.nr. 57, familie Van der Muelen, inv. nr. 55
 1. OV 33(1978)96
 2. Van der Aa
 3. Huisarchief Twickel, toeg.nr. 1, inv. nr. 920
 4. Jean-Charles-Joseph De Vegiano, Supplément au Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne, 1420-1555, Louvain, 1775
 5. Huisarchief Twickel, toeg.nr. 1, inv. nr. 920
 6. Jean-Charles-Joseph De Vegiano, Supplément au Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne, 1420-1555, Louvain, 1775
 7. Nav. 23(1873)179
 8. ANF 1(1884)#99 p3
 9. NP 40(1953)11
 10. Jean-Charles-Joseph De Vegiano, Supplément au Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne, 1420-1555, Louvain, 1775
 11. Jean-Charles-Joseph De Vegiano, Supplément au Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne, 1420-1555, Louvain, 1775
 12. NP 40(1953)12
 13. Jean-Charles-Joseph De Vegiano, Supplément au Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne, 1420-1555, Louvain, 1775
 14. Amstelodamum 45(1958)186
 15. zie ook Van der Aa
 16. Jean-Charles-Joseph De Vegiano, Supplément au Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne, 1420-1555, Louvain, 1775
 17. ANF 2(1884)#132 p4
 18. NL 60(1942)256
 19. NA 1.10.25 Inventaris van het archief van de familie Van Dorp, Beschrijving II/D/2
 20. NL 60(1942)256
 21. NL 60(1942)256
 22. NA 1.10.25 Inventaris van het archief van de familie Van Dorp, Beschrijving II/D/2
 23. NA 1.10.25 Inventaris van het archief van de familie Van Dorp, Beschrijving II/D/2
 24. NL 60(1942)256
 25. NL 60(1942)256
 26. NL 60(1942)256
 27. ANF 2(1884)#132 p4
 28. Van der Aa
 29. Jean-Charles-Joseph De Vegiano, Supplément au Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne, 1420-1555, Louvain, 1775
 30. NL 60(1942)256
 31. NA 1.10.25 Inventaris van het archief van de familie Van Dorp, Beschrijving II/D/2
 32. NL 60(1942)256
 33. NA 1.10.25 Inventaris van het archief van de familie Van Dorp, Beschrijving II/D/2
 34. NL 60(1942)256
 35. Jean-Charles-Joseph De Vegiano, Supplément au Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne, 1420-1555, Louvain, 1775
 36. Oud Holland 5(1887)294
 37. Oud Holland 5(1887)291
 38. Oud Holland 5(1887)275
 39. Nav. 02(1852)186
 40. Oud Holland 5(1887)#4
 41. NL 33(1915)73
 42. zie ook NL 19(1901)107
 43. Oud Holland 5(1887)275
 44. Oud Holland 5(1887)275
 45. NL 33(1915)73
 46. Nav. 31(1881)352
 47. NL 33(1915)73
 48. NL 33(1915)73
 49. ANF 1(1883)#74 p3
 50. Nav. 31(1881)352
 51. Oud Holland 5(1887)283
 52. GA Utrecht, ONA, Nots. R. Van Vechoven, inv.nr. U066a003, akte nr. 102
 1. Zuidhollandse Genealogieën II, Rotterdam, 1991
 2. Nav. 31(1881)352
 3. zie ook Zuidhollandse Genealogieën II, Rotterdam, 1991
 4. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 5. OV 42(1987)493
 6. GA Delft, AR0072_00465_Comparitieregister_na_1618_deel 8
 7. zie ook Nav. 31(1881)352
 8. NL 32(1914)330
 9. ANF 1(1883)#74 p3
 10. Nav. 31(1881)352
 11. ⇒ pf607d611.html
 12. ⇒ nu-r-kyrkokartanse-klar.html
 13. ⇒ pf607d611.html
 14. ⇒ nu-r-kyrkokartanse-klar.html
 15. ⇒ pf607d611.html
 16. ⇒ pf607d611.html
 17. ⇒ nu-r-kyrkokartanse-klar.html
 18. ⇒ books?id=iwdKAAAAcAAJ&pg=PA166&q=%22Jacques%20van%20Trello%22&f=false#v=snippet&q=%22Jacques%20van%20Trello%22&f=false page 166 via Eike Anderson
 19. ONA Rotterdam, Nots. Jacob Duyfhuysen, inv. nr. 47, Aktenummer/Blz. 138/203
 20. ⇒ antwerpen.pdf
 21. Schepenregister Antwerpen, p 510, p.270-272v. Sr.489 p.239-243v. Sr. 511 p.12,12v, 100-101v, 141-142v. Sr.512 p.260-262v. Sr .516 p.622-626. Sr.520 p.530v,531. Sr.525 p.451v-452v. Sr.551 p.59, 59v.
 22. ⇒ vada_socken.htm
 23. ⇒ www.svenskakyrkan.se
 24. CBG
 25. ⇒ vada_socken.htm
 26. J. Pauwels, Stedelijke archieven van Antwerpen, Antwerpen, 1869
 27. Gen.Her.Bld 6(1911)279
 28. NHA, toeg.nr. 3863, Heerlijkheid Berkenrode te Heemstede, 11.3 bijlage 3 nr. 3
 29. ⇒ antwerpen.pdf
 30. Schepenregister Antwerpen, p 510, p.270-272v. Sr.489 p.239-243v. Sr. 511 p.12,12v, 100-101v, 141-142v. Sr.512 p.260-262v. Sr .516 p.622-626. Sr.520 p.530v,531. Sr.525 p.451v-452v. Sr.551 p.59, 59v.
 31. Mr. Jan den Tex, Nederlandse studenten in de rechten te Padua 1545 -1700, Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome, derde reeks - deel X, X959, en aanvullingen hierop door Mr. Jan den Tex
 32. Mr. Jan den Tex, Nederlandse studenten in de rechten te Padua 1545 -1700, Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome, derde reeks - deel X, X959, en aanvullingen hierop door Mr. Jan den Tex
 33. Bloys, Zuid-Holland Deel IIA & IIB
 34. Archief Staten van Holland en West-Friesland, inv. nr. 1762. fol. 26. 17-4-1602
 35. Jb. CBG
 36. Wap. 4(1900)225
 37. Gen.Her.Bld 6(1911)279
 38. OV 37(1982)235
 39. OV 42(1987)71
 40. Nav.
 41. Nav. 25(1875)568
 42. OV 56c(2001)538
 43. Nav. 15(1865)149
 44. GA Delft, ORA, inv. nr. 305, fol. 57v, geciteerd in OV 56c(2001)538
 45. OV 52(1997)20
 46. Bloys, Zuid-Holland Deel IIA & IIB
 47. Jb. CBG 12(1958)119
 48. Jb. CBG 12(1958)119
 49. Jb. CBG 12(1958)119

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 2
Back to previous
generation 0
Directly go to generation :
1