This page was last updated : 170509.
File size is: 24 k.
Fragment Genealogie Ruell
Generatie 1
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Ruell,
version 1.3,
Muiden, 2013.
© Copyright 2017 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Ruell Gen. nr. 1

Ia. Hendrik Ruell(¥), geb. vóór ca. 1640, ovl. na 1690.


Hendrik Ruell
De herkomst van Hendrik Ruell en de naam van zijn vrouw zijn vooralsnog onbekend. Zijn zoon Johannes geeft bij inschrijving aan de Universiteit van Leiden in 1677 op van diezelfde stad afkomstig te zijn ("Lugduno Batavus"), terwijl hij bij zijn ondertrouw in Amsterdam in 1689 zegt "van Utrecht" te zijn. In Utrecht werden nog geen aanknopingspunten gevonden, in Leiden werd gevonden:

Hendrick Ru(w)el, is doopget. te Leiden (1673, 1674), betaalt ƒ 0,1,0 Klein Familiegeld te Leiden (1674) als Hendrick Ruel, lakendrappier wonende in de bon Zijloord.[2]

Verdere gegevens over deze Hendrick Ruel werden te Leiden niet gevonden. Of hij Joannes' vader is blijft dus onzeker.

IIa. Ds. Joannes Ruell (Ruel, de Ruel), geb. 1659/60 (volgens inschrijving Leiden) of 1663/64 (volgens ondertrouwinschrijving), ovl. Colombo mei 1701, ingeschreven als student filosofie aan de Universiteit van Leiden 13-2-1677 ("Joannes de Ruël, Lugduno-Batavus, 17 (jaar)"),[3] afkomstig van Leiden (1677), van Utrecht (1689), woont in de Leidsestraat te Amsterdam (1689), vertrekt op 4-1-1690 met zijn vrouw met het VOC schip Goudestein via Kaap de Goede Hoop (alwaar aankomst 13-5-1690 en vertrek 5-10-1690) naar Ceylon,[4] waar zij 1-12-1690 aankomen, predikant te Colombo (1690-1701), predikte in de Singaleesche taal en hield zijn eerste leerrede er in op 14-10-1696, bezit een "dwelling house" in Moratuwa (1696), wordt in 1696 ontheven van zijn predikdienst om te werken aan de oprichting van het Sinhalees Seminarie te Colombo, wordt in 1698 eerste rector ervan (1698-1700), werkt aan een boek over de Singalese taal, dat hij blijkens zijn inleiding op 1-9-1699 afrondt en dat postuum wordt gepubliceerd onder de titel Grammatica, of Singaleesche taal-kunst, zynde een korte methode om de voornaamste fondamenten van de Singaleesche spraak te leeren (Amsterdam, by François Halma, 1708),[5] vertaalt de catechismus in het Singalees,[6] verzuimt - ondanks diens verzoek - de ziekelijke derde predikant van Colombo Ds. Thomas Simey tijdig een "behoorlijke akte van ontslag" te verlenen voor diens vertrek naar Batavia (1700), predikte vooral voor de inlanders, maar ook in het Portugeesch, en in 1700 "toch ook in het Nederduitsch wegens het gebrek dat er was aan predikanten", [7] otr./tr. Amsterdam/Sloterdijk geref. 25-11/11-12-1689 (hij afkomstig van Utrecht, oud 25 jaar, predikant beroepen naar Oost Indie, geast. met zijn vader Hendr. Ruell, zij oud 23 jaar, geast. met haar moeder Sara Oeges),[8] [9] Anna Gerrits Scherp, ged. geref. Amsterdam Nieuwezijds Kapel 7-1-1667 (get. Aeltjen Engelbrecht)(¥), ovl. 1707-1717, afkomstig van Amsterdam en wonend op de Dam (1689), dr. van Gerrit Hendricxse (Scherp) en Sara Oeges (Ootgers) (zie De afkomst van Anna Gerrits Scherp ).

Na het overlijden van haar echtgenoot Joannes Ruell hertrouwt Anna Scherp Colombo 29-5-1707,[10] Hubert Jacobsz Driemont, ovl. na 1724, wednr. van NN, opperhoofd (1712) te Tuticorin, ondercoopman (1724). Anna Scherp moet overleden zijn tussen 1707 en 1717 wanneer Hubert Jacobsz Driemont vermoedelijk voor de derde maal trouwt. Zie Fragment Genealogie Driemont voor verdere gegevens over hem, zijn afkomst en nageslacht.


De afkomst van Anna Gerrits Scherp
Gerrit Hendricxse (Scherp), geb. 1628/29, ovl. 1667-verm. 1689, mandemaker van Amsterdam out 30 jaar wonend in de Mandemakersteegh (1659), zn. van Hendrick Hermansz en NN, otr. Amsterdam geref. 12-7-1659 (get. Hendr: Harmense sijn vader, en Sijtje Andries, haar nicht, haar ouders doot) Sara Oeges, ged. geref. Amsterdam Oude Kerk 21-9-1623 (get. Geert Arentsen), ovl. na 1689, beg. Amsterdam Noorder Kerk(hof) 1-3-1691 ("Saartje Oeges wedue int Gravestraatie")(¥), van Amsterdam, out 32 jaar (sic!) wonend in de Laurierstraat (1659), dr. van Oege Claesz, passementwerker, en Annetie Barents.

COMMENTAAR(¥) Een andere mogelijkheid voor het begraven van Sara Oeges/Outgers is: beg. Amsterdam Wester Kerk 21-3-1692 ("Sara Outgers op de Beurssluijs, graf nr. Z16, ƒ 15,--"). Gekozen is toch voor de Sara Oeges die bij overlijden in het Gravenstraatje woont, zeer dichtbij de Dam waar haar dochter Anna bij haar huwelijk twee jaar eerder woont.
  Uit dit huwelijk (bij beide dopen verschijnen de ouders onder patroniem):
 • 1. Annetje Gerrits, ged. geref. Amsterdam Westerkerk 16-5-1660 (get. Hendrick Hermansz en Aeltien Engelbrecht, hier heet de moeder Saertje Oegen), ovl. jong?
 • 2. Anna Gerrits (Scherp), ged. geref. Amsterdam Nieuwezijds Kapel 7-1-1667 (get. Aeltjen Engelbrecht, hier heet de moeder Saertje Ootgers).

Handtekeningen onder hun ondertrouwakten te Amsterdam van
Boven: Johannes Ruell en Anna (Gerrits) Scherp op 25-11-1689, en van haar ouders
Onder : Gerredt Hendericksen en Sara Oeges op 12-7-1659.
Scheepstype pinas waarmee Johannes Ruell en Anna Scherp in 1690 naar Ceylon reisden. Hier afgebeeld het pinasschip Nigtevecht, gbouwd in 1692.[11]
klik op plaatje(s) om te vergroten
Op 11-12-1689 trouwen Ds. Joannes Ruell en Anna Scherp in Sloterdijk. Krap een jaar later, op 30-1-1691 wordt volgens Ref. [12] hun eerste kind te Colombo gedoopt. In de tussentijd zijn zij dus van Holland naar Ceylon gereisd, naar blijkt uit Ref. [13] met de Goudesteijn.
Het schip Goudestein (scheeptype pinas gebouwd 1679), vertrekt op 4-1-1690 onder schipper Gilles Brouwer voor de kamer Amsterdam van de VOC vanuit Texel via Kaap de Goede Hoop (alwaar aankomst 13-5-1690 en vertrek 5-10-1690) naar Ceylon.[14] De aankomstdatum wordt in deze bron niet vermeld, maar aangezien de reis van de Kaap naar Ceylon gewoonlijk nog 2-4 weken duurde, kan die gesteld worden op eind november 1690. Dit blijkt overeen te stemmen met een document uit het gereconstrueerde archief van de VOC-vestiging Ceylon [15] betreffende "Verantwoordinge van het scheepsgelt van de schepen Mijdrecht en Goudesteijn op haere reijse uijt het vaderlant, gedateerd 20 September en primo December 1690".[16]
Acta der Particuliere Synoden van Zuid-Holland 1621-1700[17]
 • Uit een brief van de kerkenraad van Batavia 8-3-1691: "... dat D. Joh. Ruelt en N. Livius beyde voor de kamer van Amsteldam van de Caep in goed gesontheyt waren vertrocken na Ceylon"
 • In een brief van de kerkenraad van Batavia d.d. 6-2-1693 wordt gemeld dat "D.D. Ruel en Roman (=Ds. Joannes Ruel en Ds. Joh. Roman) waren te Ceylon gearriveert sinde de eerste op Columbo en de tweede op Jaffanapatnam geplaetst".
 • Uit een brief d.d. 23-2-1693 van de kerkenraad van Columbo blijkt dat Joannes Ruel predikant te Columbo is en "hadde, terwijle hij daer was, sich bevlijtigt tot het leeren der Portugeeschen tael, waerin selfs al hadde geproponeert, sullende verder sijn talent in alles ten dienst van 't uytlandsch Christendom aenleggen".
 • Uit een brief d.d. 6-1-1694 van de kerkenraad van Columbo: "...de kercken van Columbo, Calpentin en Negombo worden besorght door D. Banck, Ruel, Meerland, en nu oock door D. Specht" (= Ds. Harmanus Specht zie Fragment Genealogie Specht ).
 • Uit een brief van de kerkenraad van Batavia d.d. 1-11-1695 blijkt dat Ds. Ruel "oefent zich met goed succes in de Cingaleesche tael".
 • Op de synode te Dordrecht (18-7-1698) worden brieven uit Indie voorgelezen waaruit blijkt dat 11 predikanten (onder wie Ds. Ruel) actief zijn met het "waernemen van het werk des Heeren op Columbo, Jaffanapatnem, Gale, Negumbo en Mature."
In een brief d.d. 22-11-1700 schrijft de Kerkeraad van Batavia aan de classis te Amsterdam over Johannes Ruel:[18]
"... zijn arbeid in 't aanleeren dier taal en 't overzetten van verscheiden stichtelijke schriften er in, is tot ons leedwezen, door het "afschrijven" (intrekking, opheffing) van het Singaleesch seminarium, genoegzaam onnut gemaakt, daar nogthans, volgens het schrijven der Ceilonsche Broederen, dat planthof reeds schoone vruchten had voortgebracht, en hoop van veel voordeel voor hot christendom op dat eiland gaf."
Archief voor de geschiedenis der Oude Hollandsche zending:[19]
 • Synode Enkhuizen 1696. Brief Colombo 11-1-1695.
  Ds. Simon de Kat was bezig met het zamenstellen van verscheidene boeken in de nederlandsche en cingaleesche talen ten dienste van het Cingaleesche Seminarie, wat daarin gedaan is kan gezien worden uit zijn bijgaand geschrift. Ds. Ruel predikt in het Portugeesch en leert ook het Cingaleesch, waarin hij al vrij wel gevorderd was.
 • Synode Edam 1697. Brief van den Kerkeraad te Batavia aan de Synode 1-11-1695.
  Ds. Ruel op Colombo oefent zich in het Cingaleesch, als ten hoogste noodig voor de bekeering van die menschen.
 • Synode Haarlem 1699. Brief van den Kerkeraad te Batavia 24-12-1698.
  Ceilon liet Seminarie van Jafnapatnam, gelijk mede het Cingalesche te Colombo, waarvan Ds. Ruel rector was ge- worden , beloofden wat goeds.
 • Brief Colombo aan classis Amsterdam 23 Januarij 1699.
  Ds. Ruell, rector van het Cingaleesch Seminarie, is bezig met het revideren van het overgezette van Ds. de Kat en het overzetten van andere nuttige schriften voor de kweekschool, zoodat die dagelijks toenam.
 • Brief van den Kerkeraad te Colombo aan de classis Amsterdam, 2-12-1699.
  De staat der inlandsche Kerken en Scholen is als voren, behalve dat de verbeterde Cingalesche gebeden en catechismus, en een broeder Catechismus, door Ds. Ruell opgesteld , in de inlandsche Kerken en Scholen in de districten Colombo, Gale, Mature en Negumbo waren ingevoerd, om hen tot grondiger kennis te brengen.
  Nog had Ds. Ruel gerevideerd en gecorrigeerd den Heidelbergschen Catechismus en de overzetting van het 1e deel (Oude Testament) van den Kinderbijbel van Joh. Melchior.
 • Brief van den Kerkeraad te Batavia aan de Synode 14 November 1701.
  Op Ceilon is Ds. Ruel overleden, thans is te Colombo maar 1 predikant over.

Frontpagina van de "Grammatica, of Singaleesche taal-kunst ..." door Joannes Ruëll (ca. 1660-1701), postuum uitgegeven te Amsterdam, bij François Halma, 1708. Pagina's uit dit boek met de hoofdtelwoorden in het Singalese schrift en de uitspraak.
Bron: Google Books

klik op plaatje(s) om te vergroten
Database of VOC documents:[20] 1697: "Diverse copie stucken raackende de verschillen tusschen de eerwaarde predicanten Simon Cat (zie Simon Kat in Kwartierstaat Van Schothorst ) en Joannes Ruele over de translaten der Chingalese gebeden aen de kerckenraet tot Colombo door haer beijde overgelevert sedert 28 October tot 28-11-1697 en de resolutien door haer eerwaarde daerop genomen." [21]
Journal of the Dutch Burgher Union of Ceylon (JDBU):
 • Johannes Ruel or Ruell left the Gape of Good Hope for Ceylon in 1690 and arrived in 1691 or 1692 and was appointed predikant at Colombo. He was also Rector of the Sinhalese Seminary since 1698 and was indeed its first Rector. A year and a half earlier he was relieved of the duties of predikant owing to duties connected with the Seminary. He acquired much proficiency in the Singalese language. He preached his first sermon in it the 14th October, 1696. He also wrote a Sinhalese Grammar {Amsterdam, 1708, 4v) and translated several works. But "his labours in the study of that language and the translation of several edifying writings have, to our (i.e. the Consistory at Batavia) great regret, been rendered fruitless owing to the abolition of the Seminary : as however, according to our Ceylon brethren, that vineyard had already produced good fruit and given hope of much gain for Christianity in that island." So men wrote to the classis at Amsterdam on the 22nd November, 1700. Although his duties called him always amongst the native Christians, yet, in 1700, he also preached in Dutch owing to the scarcity there was then of predikants. He also preached the gospel in Portuguese. He died in May 1701. [22]
 • Francois Valentijn's description of Ceylon:
  Moratuwa.
  The journey from Galkissa to Moratuwa is a full hour's walking distance, where too there is a Church built on 52 wooden pillars, with a tiled roof, with a wall of type (sic) earth scarcely 4½ feet in height. There is also a house here, 58 feet in length and 15½ feet wide, with a hall and 2 rooms and a verandah which serves as a dwelling house for the Predikant the Rev. Mr. Ruel, which was built in the year 1696 of brittle earth, and it is therefore quite dilapidated, and a part of the verandah too has collapsed. [23]

Kasteel Colombo gezien vanaf sluis 'de Beer' door C. Steiger.
Datering: ca. 1710
Tekening, aquarel/waterverf, 344 x 503 mm
Bron: Atlas of Mutual Heritage
Gezicht op Colombo door C. Steiger
Datering: ca. 1710
Tekening
Locatie: Rijksmuseum, Amsterdam
Bron: VOC-kenniscentrum

klik op plaatje(s) om te vergroten

Referenties van de gegevens van generatie 1 staan ook hier
Referenties Fragment Genealogie Ruell --- Generatie 1 ( 26 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. zie ook NL 37(1919)16
 2. ⇒ www.janvanhout.nl
 3. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 4. ⇒ 92654
 5. UB Leiden
 6. ⇒ index.php?id=17
 7. C.A.L. van Troostenburg de Bruijn, Biographisch woordenboek van Oost-Indische predikanten, Nijmegen, 1893
 8. zie ook NL 37(1919)16
 9. Wap 7(1903)491
 1. Nav. 53(1903)418
 2. ⇒ www.vannigtevecht.nl
 3. Nav. 51(1901)305
 4. XXX
 5. ⇒ www.vocsite.nl
 6. ⇒ vocrecords
 7. NA 1.04.02 1470 Ceylon 800 - 801
 8. ⇒ www.historici.nl
 9. C.A.L. van Troostenburg de Bruijn, Biographisch woordenboek van Oost-Indische predikanten, Nijmegen, 1893
 1. J. A. Gothe, Archief voor de geschiedenis der Oude Hollandsche zending, 1884, ⇒ archiefvoordege01gothgoog
 2. ⇒ databases.tanap.net
 3. NA, fonds 1.04.02, nr. 1591 sectie Ceylon, p1128 - 1210
 4. JDBU 14(1925)nr.4 p129
 5. JDBU 62(1985)90
 6. Nav. 51(1901)305
 7. ⇒ databases.tanap.net
 8. NA, fonds 1.04.02, nr. 7992 sectie Banda, p369 - 373

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 2
Back to previous
generation 0
Directly go to generation :
1