This page was last updated : 990827.
File size is : 6 k.
© Copyright 1999 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands.
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
Please refer to the data found in this file as:
L. Lapikás, Genealogie Van Pijlen, 5.2, Muiden, 1999.

1. I N L E I D I N G

De genealogie Van Pijlen is een poging tot systematische ordening van de in Nederland voorkomende naamdragers Van Pijlen. De thans beschikbare gegevens zijn door mij uit zeer uiteenlopende bronnen verzameld in de periode van 1975 tot heden. Het onderzoek is nog slechts in een beginstadium; nadere opmerkingen en aanvullingen zijn derhalve welkom, en ze zullen in een volgende versie van de Genealogie verwerkt worden.

Voor zover thans bekend wordt de naam Van Pijlen de eerste maal gevoerd door Gerrit Gerritsz van Pijlen die in 1650 te Nieuwkoop trouwt. Diens grootvader Willem komt vooralsnog alleen onder patroniem voor; hij is voorlopig de stamvader (generatie I) van deze genealogie. De meeste naamdragers Van Pijlen blijven in de 17e, 18e en 19e eeuw in Nieuwkoop en omgeving woonachtig. Een deel van hen is Remonstrants een ander deel gereformeerd. Een tak beginnend met Cornelis Pieters van Pijlen (nr. 4b) komt te Amsterdam terecht, en lijkt daar in mannelijke lijn uit te sterven in 1841 met Michiel van Pijlen (nr. 7g). In de bevolkingsregisters van Amsterdam (1884) komen althans geen Van Pijlens meer voor. Over deze Amsterdamse tak heb ik verreweg de meeste gegevens verzameld om de eenvoudige reden dat het Gemeentearchief aldaar voor mij zeer dichtbij is! Eind 19e, begin 20e eeuw verspreiden de Van Pijlens zich over Zuid- en Noord-Holland. Onderzoek naar hun voorkomen in de andere provincies dient nog ondernomen te worden.

Over de herkomst van de naam Van Pijlen is nog niets bekend. Wel komen in de 17e en 18e eeuw te Nieuwkoop geslachten Pijl en Van der Pijl voor, doch deze lijken vooralsnog in geen enkel verband te staan met het geslacht Van Pijlen. De schrijfwijze zoals aangetroffen in de bronnen is overwegend "van Pijlen", soms ook "van Peijlen" of "van Peilen"; een enkele keer wordt "van" weggelaten. Ook is simpelweg "Pijl" een enkele maal aangetroffen.

Het is niet onmogelijk dat er een verband is met Dirk Pijl, burger van Utrecht, vermeld 28-2-1584, ovl. voor 1592, en Marietje Pijl, zijn dochter, vermeld 29-5-1592, ovl. voor 1598, beide i.v.m. een leen van de hofstede Teilingen te Voshol nabij Zwammerdam [OV 40(1985)724]. Eveneens in de buurt van Nieuwkoop werd aangetroffen Dirk Jansz Pijl, beleend 1583 met de helft van 6 morgen 4 hont land te Kockengen, ovl. 1596/97, x Willempje Lubberts, waaruit een dochter Barbara [OV 37(1982)366]. Voorts is het volstrekt onduidelijk of Pietertge Aelberts van Pijlen, geb. Leiden 1602 als dr. van Aelbert Adriaensz, bakker uit Tiel, en Trijntgen Pietersdr verwant is.[Onze Voorouders, dl III, p 48] Naar deze gegevens dient nader uitvoerig onderzoek nog te worden ingesteld.

Afgezien van DTB en BS zijn de voornaamste - doch lang niet uitputtend - geraadpleegde bronnen : geref. kerkeraadsboeken van Nieuwkoop (17/18e eeuw), klappers op de Rechterlijke en Notariele Archieven van Zuid-Holland, de kohieren van de personele belasting (1742, 1746), het Oud Notarieel Archief van Amsterdam, de verzameling overlijdensadvertenties van de NGV te Naarden. De gegevens over een Hazerswoudse tak, beginnend met Jacob van Pijlen (nr. 8b), werden mij ter beschikking gesteld door de heer W. van Pijlen te Huizen. Genealogische gegevens over sommige aangehuwden kunnen worden gevonden in de "Kwartierstaat Lapika\*'s".

Tot slot merk ik nog op dat de nummering weliswaar de gebruikelijke is, maar nog zeer voorlopig; er worden geregeld nog personen bij- en tussengevoegd, en er worden telkens nieuwe verbanden gevonden. Zo zal men bij nadere lezing bevinden dat een aantal 17e en 20e eeuwse naamdragers nog niet duidelijk in het geheel passen. Een lijstje met helemaal niet te plaatsen naamdragers bevindt zich aan het eind van hoofdstuk 3.

In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de structuur en notatie van de genealogie, een handleiding voor het gebruik van de index, een lijst van de in dit soort publicaties gebruikelijke afkortingen en een overzicht van de methode van bronverwijzing. Hoofdstuk 3 bevat de genealogie, waarbij achter elke generatie een - nog verre van volledige - aanzet tot bronvermelding is gegeven. Een index op achternamen in hoofdstuk 4 besluit het geheel.


Back to the Contents Goto next chapter