This page was last updated : 120411.
File size is: 32 k.
Fragment Genealogie Mooyaert
Generatie 2
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Mooyaert,
version 1.1,
Muiden, 2010.
© Copyright 2012 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Mooyaert Gen. nr. 2

2a. Cornelis (Cornelio) Mojaert (Moijen), geb. Amsterdam RK 1624, ovl. 1668-1676, koopman (1659) op Spanje en West Indië in compagnie met zijn zwagers Balthasar Schoutten en Philippo van Hulten, woonde aan het Singel op de Rouaansekade in de 'Olyphant', en sinds 1658 te Amersfoort in de Muurhuizen in 'de Lombart',[1] belender in de Muurhuizen (1668, in 1681 zijn erfgenamen), otr./tr. Amsterdam pui 3-6/2-7-1651 Maria van Hulten, geb. Amsterdam RK 1626, beg. Amsterdam Nieuwe K. 4-11-1673, woonde sinds 1672 bij haar broer Philippo van Hulten te Amsterdam, op de Keizersgracht (1673), dr. van Nicolaes Matteuszn van Hulten, koopman op Spanje en West Indië, en Odilia Hendricx van der Winden.[2] Zij beiden treden in 1666 te Amersfoort op als getuigen bij het huwelijk van haar zuster Aleid van Hulten.

Op 13-10-1657 verkoopt Cornelis Moijart aan Jeuriaen Jansz Kivit, een huis en erf genaamd De Kieviet op de Nieuwezijds Achterburgwal (Spuistraat) met een plaats daar achter te Amsterdam. [3]
Op 15-2-1659 verkoopt Jacob van Westrenen, mede voor Juffrouwe Andrea Leydecker, zijn vrouw, aan Cornelis Moijaert, koopman, zijn vrouw en hun erven, een huis, hof en hofstede in de Muurhuizen te Amersfoort, met de hof er tegenover, belend door Mr. Gisbert van Dompselaer en door Annitgen Andries van Nieuwenburgh. [4]
Op 1-6-1660 verkopen Balthasar Schoutten en Cornelis Moijaert, aan Jan Jansz Lootsman, een huis en erf op de Nieuwezijds Achterburgwal (OZ) (Spuistraat) te Amsterdam. [5]
Op 12-8-1668 verkopen Cornelis Janz van Sneldert en zijn vrouw Merritgen Aerts van Arckell, en Weijmptgen Frans van Sneldert, weduwe van Jacob Henrickz en haar zoon Hendrick Jacobsen, tezamen erfgenamen van Jan Jansz van Sneldert, bomesijdewerker, en zijn vrouw Grietgen Jans aan Cornelis Mojaert en zijn vrouw 2 huisjes nu tot een geapproprieert, staande en gelegen in de Muurhuizen omtrent de Ketelaersbrug belend aan beide zijden door Jan Gerritsen van Borculoo. [6]
Op 11-2-1676 verklaart Johannes Buijs, als speciale gemachtigde van Rijckje Pieters, weduwe van Sander Sandersz geleend te hebben van Willem Muijs 1600 gulden en 12 stuivers, spruitende uit sake van geleverde woll, kettinggaren, verschoten penningen aan Balthasar Schouten, aen Cornelis Moijen sa(liger): aen Joffr. Ida van Diden, weduwe van Nicasius Bor. Tot onderpand dienen 1) een huis, hof en hofstede in de St. Jansstraat, belend aan de ene zijde Cornelis van Liende, aan de andere zijde Dirck Jans, bleijker, 2) vier huizen staende in de Coninckstraat, waarvan twee op ijdere hoeck van t Brandsteegje en de andere twee naast het huis van majoor Veenhuijzen aan de ene zijde en aan de andere zijde Melis de schoenlapper, 3) een huis in het Pisstraatje, ten sijden de wall. [7]
Op 7-8-1682 verkopen de erven van Cornelis Moijaert en de erven van Nicolaas Moijaert, aan Hendrik Koedijk, een huis, achterhuis en erf, waar Het Waterschip in de gevel staat, op de Nieuwezijds Voorburgwal (WZ) het tweede huis bezuiden de Klimopsteeg te Amsterdam. [8]
Op 7-8-1682 verkopen de erven van Cornelis Moijaert en de erven van Nicolaas Moijaert, aan Joris Jansz Kool, een huis en erf aan het Keizerrijk (NZ) te Amsterdam. [9]
Op 7-8-1682 verkopen de erven van Cornelis Moijaert en de erven van Nicolaas Moijaert, aan Jan Dirksz, een huis en erf in de Mosterdpotsteeg (ZZ) te Amsterdam. [10]
Op 7-8-1682 verkopen de erven van Nicolaas Moijaert en de erven van Cornelis Moijaert, aan Iken Albertsz Doornenkroon, een huis en erf op het Singel tussen het huis Malta en de Jan Rodenpoortstoren te Amsterdam. [11]
Op 25-11-1685 testeert te Amersfoort Catharina van Hulten, wonend te Amersfoort. Zij geeft aan en ten behoeve van de samenlijcke kinderen van wijlen Maria van Hulten, haar zuster, verwekt bij wijlen Cornelis Mojaert : 1) een schepenkennissen van 5.000 gulden kapitaal dd. 30-8-1661 bij Barthout Ockers, ten behoeve van de erfgenamen van wijlen Nicolaes van Hulten, beleden uit zijn huysinge staande op de Oudezijts Achterburghwal te Amsterdam, 2) idem 3.000 gulden kapitaal als resterende aan een schepenkennissen van 30-8-1668, beleden als voren, 3) en dan nog al 't geen sij te Groningen of in die provintie en daer omtrent, soo van capitaal als renten, resterende cooppenningen, en ook de Veenen daer omtrent gelegen, te goede mocht hebben en uytstaende is. Dit sonder dat de voornoemde kinderen van wijlen haar zuster zullen behoeven te voldoen, na te komen en uit te keren 2.000 gulden die haar overleden vader in de beecker aangetekend heeft. Onder conditie nochtans dat zij haar leven lang zal genieten de jaarlijkse interesse en inkomen van de schepenkennissen plus hetgeen in Groningen uitstaande is. Verdere conditie is dat uit deze gifte aan Margaretha Theresia Mojaert zal moeten worden voldaan 1.400 gulden, die zij van de comparanten tegoed heeft, indien dat bedrag niet voor haar overlijden terugbetaald is. Verder compareert Nicolaas Mojaart, wonend te Amersfoort, die voor hemzelf en voor zijn broers en zusters verklaart bovengenoemde donatie te aanvaarden. ("dit is de gift van zijn moeye met behoorlijcke schuldige dankbaarheid".) [12]
Op 26-1-1686 compareren te Amersfoort Nicolaes Mojaert (tekent: Moijaert), wonend te Amersfoort, tevens als gemachtigde voor Franciscus Moijaert, zijn broer, tegenwoordig uitlandig, Catharina Moijaert, weduwe van Sampson Spiegel, Maria Koedijck, weduwe van doctor Cornelis Mojaert, als moeder en momberse van haar onmondige kinderen. Zij zijn kinderen en erfgenamen van Cornelis Mojaert en Maria van Hulten, hun overleden ouders. Zij machtigen Lucas Dillingh, wonend te Groeningen, om uit hun naam te accorderen over zodanige actie als de erfgenamen van wijlen Cornelis Mojaert in te pretenderen hebben op Siriacus (of Siriaens, Siriaeus) Tissinck, de penningen te ontvangen en quitinge te doen. Getuigen: Allert Henricks en Willem Bruck. [13]
Op 17-3-1686 verkopen de erven van Cornelis Moijaert en Maria van Hulte, aan Philips Boon, een huis, waar De Olifant op de gevel staat, op de Koningsgracht (OZ) (Singel) tussen Lijnbaanssteeg en Torensteeg te Amsterdam. [14]
Op 1-7-1693 verkoopt Nicolaas Mojaart, koopman te Amsterdam, voorzichzelf en als speciaal gemachtigde voor Odilia Mojaart, Maria Koedijck, weduwe van Cornelis Mojaart, voor haarzelf en haar twee minderjarige kinderen, en voor haar broer Joan Mojaart en voor Catharina Mojaart en Margareta Teresia Mojaart, wonende alhier, haar zusters, aan Henrick Janszn Wolspinder zeker huis en erf staande en gelegen in de Muurhuizen, belend aan de ene zijde Jan Gerritszn van Borculo, aan de andere zijde Jan Gerritszn van Borculo. [15]

Referenties van de gegevens van generatie 2 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Mooyaert --- Generatie 2 ( 44 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
 1. S.A.C. Dudok van Heel, Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten, 2008
 2. S.A.C. Dudok van Heel, Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten, 2008
 3. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21625270
 4. GA Amersfoort, Transporten, inv. nr. 436-23
 5. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21626073
 6. GA Amersfoort, Transportakten, inv. nr. 436-26, f102v
 7. GA Amersfoort, Transporten, inv. nr. 436-28, blz. 52
 8. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21633170
 9. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21633171
 10. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21633172
 11. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21633167
 12. GA Amersfoort Akten van Testament: Notaris A. van Brinckesteyn 25-11-1685 AT 015 a005 folio 38.
 13. GA Amersfoort, Akten Machtiging: 26-01-1686 Nots. A. v. Brinckesteyn AT 015a005 folio 9 V.
 14. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21635460
 15. GA Amersfoort Transporten, Inv. nr. 436-30 blz. 88, 1-7-1693
 1. zie ook S.A.C. Dudok van Heel, Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten, 2008
 2. zie ook Jb. Amstelodamum 68(1976)48
 3. GA Amersfoort, Nots. S. van Brinckesteyn, inv. nr. AT 030b006
 4. Johan de Goeije AT 025a -o-
 5. GA Amersfoort, Nots. S. van Brinckesteyn AT 030b006
 6. Jb. Amstelodamum 68(1976)48
 7. Putman, Octrooien, l.c.
 8. DATUM?
 9. GA Amersfoort, Toegangsnummer: 102, Sint Elisabeth Gast- of Ziekenhuis, Bijlage 2, naamlijst van regente(sse)n
 10. GA Amersfoort, Akten van Procuratie: 23-12-1672 Nots. A. v. Brinckesteyn AT 015a001 folio 31 V
 11. Putman, Octrooien, l.c.
 12. GA Amersfoort, Akten van Machtiging: 02-03-1681 A. v. Brinckesteyn AT 015a003 folio 41 V - 42
 13. GA Amersfoort, Akten van Volmacht: 28-06-1682 Notaris A. van Brinckesteyn AT015 a004 folio 23 V
 14. GA Amersfoort, Akten van Transport plecht: 31-12-1683 Nots. A. van Brinckesteyn AT015 a004 folio 4 R
 15. = IJsselsteijn
 1. GA Amersfoort, Akte van scheiding: 17-07-1684 Nots. A. van Brinckesteyn AT015 a004 folio 4 V
 2. GA Amersfoort, Akten Transport en Volmacht: 17-07-1684 Nots. A. van Brinckesteyn AT015 a004 folio 6 R
 3. GA Amersfoort, Akten Machtiging: 16-03-1686, Nots. A. v. Brinckesteyn AT 015a005 folio 23
 4. GA Amersfoort, Nots. S. v. Brinckesteyn, inv. nr. AT 030b002
 5. GA Amersfoort, Transporten, inv. nr. 436-32, f135
 6. DvH
 7. DvH
 8. GA Amersfoort, Toegangsnummer: 102, Sint Elisabeth Gast- of Ziekenhuis, Bijlage 2, naamlijst van regente(sse)n
 9. GA Amersfoort, Transportakten inv. nr. 436-33, blz 7 verso, 1725-08-04
 10. GA Amersfoort, Transportakten inv. nr. 436-36, blz 224, 1751-10-30
 11. GA Amersfoort, Akten van Machtiging: 22-02-1748 A. v. Brinckesteyn AT 039a001 rep 15
 12. GA Amersfoort, Akten Volmacht: 18-07-1684 Nots. A. van Brinckesteyn AT015 a004 folio 8 R
 13. GA Amersfoort Transporten, Inv. nr. 436-30 blz. 88, 1-7-1693
 14. NL 18(1900)177

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 3
Back to previous
generation 1
Directly go to generation :
1 2 3