This page was last
updated : 991112.

File size is : 4 k.
© Copyright 1999 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands.
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Van Schothorst,
version 7.6,
Muiden, 1999.

1. I N L E I D I N G

De kwartierstaat Van Schothorst bevat alle tot nu toe bekende voorouders van Mathilda Elisabeth en Costerus van Schothorst. Deze gegevens zijn door mij bijeengebracht in de jaren 1975 tot heden; het onderzoek is evenwel nog gaande, zodat gesproken moet worden van een tussenstand. Nadere opmerkingen en aanvullingen zijn derhalve welkom, en ze zullen in een volgende versie van de kwartierstaat verwerkt worden.

Een aanzienlijk deel van het hier bijeengebrachte materiaal werd verzameld uit de gedrukte genealogische literatuur. Ook correspondentie met andere genealogische onderzoekers in binnen- en buitenland resulteerde in het verkrijgen van nieuwe en aanvullende gegevens. Ik heb zoveel mogelijk de herkomst van deze informatie in de referenties trachten op te nemen.

Het onderzoek werd begonnen naar aanleiding van de gegevens aangetroffen in een manuscript "De geschiedenis of kroniek van Schothorst", vervaardigd door Hendrik Aalbertsz. van Schothorst in 1926/27. Dit Veluwse geslacht werd uitvoerig beschreven door Mr. E.J. Wolleswinkel te Den Haag in het Bijblad van de Nederlandsche Leeuw. Veel andere Veluwse gegevens zijn eveneens van hem afkomstig, terwijl de ingewikkelde kwartieren Van Asselt-Goudkuyl werden ontrafeld met medewerking van de heer J. van Asselt te Hamilton (CDN), en van Mevr. G.J. de Beer-van Asslet te Amersfoort.

Over de voorouders Van der Meulen werd aanvankelijk vooral veel bekend in de Zuidhollandse vrouwelijke lijnen (Van der Jagt, Van Waesberghe). Dit resulteerde in een groot aantal goed gedocumenteeerde Maassluise kwartieren, en in een tot ca. 1300 teruggaande Belgische lijn. Recente nieuwe gegevens Van Waesberghe maken het echter twijfelachtig of de verdere kwartieren van Van de voorouders Reinders is eveneens in vrouwelijke lijn veel gevonden. Het betreft hier een aantal bekende Overijsselse geslachten (Weerman, Palthe, Ten Cate) van wie nog veel meer in de Overijsselse archieven moet zijn te vinden.

Veel gegevens over de voorouders Veen waren al bijeengebracht in het door E.A. Veen geschreven boek "Een Friesch koopmansgeslacht. Het geslacht Veen". Dit vormde een aanknopingspunt voor tal van interessante studies van Fries-Groningse - veelal doopsgezinde - families. Veel nieuwe gegevens over de Friese kwartieren werden aangedragen door de heer J. Rienstra.

In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de structuur en notatie van de kwartierstaat, een handleiding voor het gebruik van de index, een lijst van de in dit soort publicaties gebruikelijke afkortingen en een overzicht van de voornaamste gebruikte bronnen. Hoofdstuk 3 bevat de kwartierstaat, waarbij de bronvermelding per generatie is opgenomen. Een index op achternamen in hoofdstuk 4 besluit deze publicatie.


Back to the Contents Goto next chapter