This page was last updated : 200827.
File size is: 64 k.
Fragment Genealogie Hirschmann
Generatie 1
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Hirschmann,
version 1.3,
Muiden, 2020.
© Copyright 2020 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Hirschmann Gen. nr. 1Was de schrijfster A.M. Hirschmann de auteur van "Loon naar Werken"?


Synopsis

In 1873 wordt de roversroman Loon naar Werken uitgegeven door Hoorneer te Gorinchem. De auteur is een zekere "Hirschmann" over wie verder niets wordt vermeld. De vraag werd gesteld of de schrijfster A.M. Hirschmann mogelijk de auteur is. Dit onderzoek wijst uit dat zij in werkelijkheid Anna Maria van Duijm (1840-1901) is die in 1862 trouwde met de luitenant Karel Herman Jacob Johan Hirschmann. Zij scheidden van tafel en bed in 1874, waarna Anna Maria met hun drie kinderen in Den Haag bleef wonen, en zich levenslang bleef verzetten tegen echtscheiding. Onder de naam Mevr. A.M. Hirschmann publiceerde zij vanaf 1880 novellen in verschillende tijdschriften, drie romans en twee toneelstukken, en ontving enkele prijzen. Er is geen enkele aanwijzing gevonden dat zij de auteur is van Loon naar Werken. Voor het het onderzoek werd ook de levensloop van haar echtgenoot Karel Herman Jacob Johan Hirschmann in kaart gebracht. Hij bleek eveneens te publiceren en in 1873 waren hij en de uitgever Huibert Horneer goede bekenden, want beiden lid van de vrijmetselaarsloge te Gorinchem. De onontkoombare conclusie is dat de in inmiddels gepensioneerde kapitein Karel Herman Jacob Johan Hirschmann de auteur is van het in 1873 te Gorinchem uitgegeven Loon naar Werken. Onderstaand worden gedetailleerde biografische gegevens van het echtpaar gepresenteerd, alsmede over de evenzeer interessante levensloop van hun kinderen.


Karel Herman Jacob Johan Hirschmann

Karel Herman Jacob Johan Hirschmann, geb. Zutphen 31-10-1836, ovl. Gorinchem 22-7-1905 (na een langdurig en smartelijk lijden), benoemd tot kadet bij de Koninklijke Akademie voor de Zee- en Langmagt bij het wapen der Artillerie (sept. 1853),[1] tot tweede luitenant bij het 8e Regiment Infanterie (okt. 1857),[2] is bij huwelijk eerste luitenant bij het 4e Regiment Infanterie, wonende te Leiden, oud 25 jaar (1862), eerste luitenant bij het 1e Bataillon 4e Regiment Infanterie in garnizoen te Delft 1862/63,[3] wordt overgeplaatst naar het Regiment Grenadiers & Jagers (feb. 1863),[4] vermeld als eerste luitenant bij het Regiment Grenadiers & Jagers (1864), wordt als eerste luitenant van het Regiment Grenadiers & Jagers "mede op het daartoe door hem gedaan verzoek" op non-activiteit gesteld, en zulks in afwachting dat omtrent hem nader zal worden beschikt" (aug. 1866),[5] en in sept. 1867 "weder in activiteit geplaatst bij het Regiment Grenadiers & Jagers,[6] bevorderd tot kapitein der 3e klasse bij het Regiment Grenadiers & Jagers (mei 1868),[7] wordt als kapitein bij het 4e Regiment Infanterie "op het daartoe door hem gedaan verzoek, in afwachting dat omtrent hem nader zal worden beschikt" op non-activiteit gesteld (mei 1870),[8] wordt op 1-1-1873 als kapitein bij de Infanterie "thans op non-activiteit, op zijn aanvrage" op pensioen gesteld tegen ƒ 900,-- per jaar,[9] is in 1874 gescheiden van tafel en bed van Anna Maria van Duijm,[10] en vertrekt kennelijk naar Gorinchem, waar zijn zuster Maria Susanna Wilhelmina Adriana Hirschmann en zwager Harmen Sasburg, kapitein der Infanterie wonen, en waar hij al in maart 1874 lid blijkt te zijn van de Loge Orde en Vlijt,[11] vertaalt in 1875 het boek van Th. van Troschke, Der Preussiche Feldzug in Holland 1787 (De Pruissische veldtogt in Nederland in den jare 1787, G.B. van Goor Zonen, 1875),[12] [13] is Officier (Tweede Redenaar) in de Loge Orde en Vlijt in het O. van Gorinchem voor het maçonnieke jaar 5875/76 (mei 1875),[14] is Lid van Eer van deze Loge voor het maçonnieke jaar 5876/77 (K.H.J.J. Hirschmann, O.U.M. (?), Gepens. Kapitein der Inf. tijdelijk te Longkat op Sumatra) (juni 1876),[15] komt op 19-10-1877 als "de heer Hirschmann" per s.s. Vice President Prins in Batavia aan,[16] wordt in in de "Naamlijst der Europeesche inwoners in Ned. Indië" vermeld als inwoner van Oost Sumatra (1877, 1878), tegelijk met zijn broer Cornelis Christiaan Frederik Johannes Hirschmann,[17] eerste luitenant in het Nederlandsch Indisch leger, die in 1875 een RMWO 4de klasse had ontvangen voor zijn optreden in de Tweede Atjeh expeditie (1873-1874),[18] en later (1883) als administrateur op Timbang Langkat deelnemer is in de dan opgerichte Deli-Spoorwegmaatschappij, vestigt zich op 21-10-1878, komende uit Gorinchem (geen beroep opgegeven), op Oudekerkerksplein 54 te Amsterdam, verhuist vandaar in mei 79, als gepensioneerd officier, naar de Heiligeweg 45 en vertrekt vandaar op 15-4-1880 naar Parijs,[19] komt op 15-7-1880 als als gepensioneerd kapitein terug uit Parijs(¥) naar Amsterdam en vestigt zich op Gerard Doustraat 116, verhuist vandaar in juni 1885 naar Spuistraat 37, vervolgens in april 1888 naar Van Oldenbarneveldtstraat 31, en in mei 1888 naar Keizersgracht 85 te Amsterdam, vanwaar hij op 4-10-1888 naar Gorinchem vertrekt,[20] doet in 1880 als K.H.J.J. Hirschmann, kapitein van het Oost-Indisch leger (sic!) wonende te Gorinchem, een concessie-aanvraag voor de aanleg van een stoomtramweg van Utrecht naar Gorinchem (juni 1880),[21] , en vraagt in maart 1883 als concessionaris van de stoomtramweg Utrecht-Vreeswijk een jaar uitstel voor het in exploitatie brengen van deze lijn,[22] doet in sept. 1880 een concessie-aanvraag voor de aanleg van een stoomtram door de zg. nieuwe stad te Amsterdam, in aansluiting op de bestaande paardentram (sept. 1880),[23] waarop door de Amsterdamse raad afwijzend wordt beschikt,[24] doet in oktober 1880 een concessie-aanvraag voor het leggen van een stoomtramweg van Gorinchem naar Tiel,[25] maar een jaar later schrijft Het nieuws van den dag dat er helaas niets gebeurd is, doet in juni 1881 een concessie-aanvraag voor de aanleg en exploitatie van een staatspoorweg van 's-Hertogenbosch naar Raamsdonksveer,[26] waarover afwijzend wordt beschikt,[27] is president van de toneelvereniging Door volharding groot ("een liefhebberij-tooneelvereeniging, die gevormd werd door officieren van het leger en van de schutterij en enkele hunner dames") die op 7-2-1883 te Amsterdam een Soirée Variée organiseert ten bate van "de nagelaten betrekkingen der ongelukkige slachtoffers van de "Ramp bij Muiden",[28] dient een rekest in bij de Tweede Kamer ter verkrijging van een wijziging in het Burgerlijk Wetboek inzake echtscheiding, waarover vervolgens in april 1887 over bijeenkomsten in Amsterdam worden gehouden,[29] vermeld als Lid van Eer in de Loge Orde en Vlijt in het O. van Gorinchem, wonende te Amsterdam (juni 1886),[30] en (1892 en 1893),[31] wordt in juni 1889 gediplomeerd als volapükatidel,[32] d.w.z. gediplomeerd leraar van de kunsttaal Volapük, publiceert in 1893 twee oorspronkelijke artikelen in het Volapük in het Jaarboek der Algemeene Nederlandsche Wereldtaalvereeniging: Bos dö medinav (Iets over geneeskunde) en Dö kriit menas (Over het oordeel der menschen),[33] wordt in december 1896 voorzitter van de Loge Orde en Vlijt te Gorinchem, helpt in 1897 met de installatie van de Loge Aurora te Sliedrecht en presenteert dat jaar "eene novelle op maçonniek gebied",[34] en wordt nog tot en met 1902 vermeld als voorzitter, neemt op 29-9-1900 afscheid als voorzitter van de Loge Orde en Vlijt te Gorinchem en wordt benoemd tot Voorzittend Meester van Eer, hetgeen "zulk een diepen indruk op hem maakte, dat hij, de redenaar bij uitnemendheid, op dat ogenblik niet in staat was te spreken",[35] wordt in de overlijdensakte van Anna Maria van Duijm vermeld als "van tafel en bed gescheiden echtgenoot van Anna Maria van Duijm, wonend te Gorinchem (1901), schrijft een ingezonden brief aan Het nieuws van den dag betreffende de pensioenen van officieren (juli 1904),[36] overlijdt te Gorinchem 22-7-1905 "na een langdurig en smartelijk lijden, waarna zijn stoffelijk overschot per stoomschip Koningin Emma is vervoerd naar het crematorium in Mainz, ten einde daar te worden verbrand",[37] zn. van Friedrich Wilhelm Hirschmann, luitenant kolonel bij het 6e Regiment Infanterie en garnizoenscommandant van Middelburg (1865/66),[38] en van Suzanna Theodora Cornelia van Stapele.

In 1873 wordt het boek Loon naar Werken, geschreven door "Hirschmann", uitgegeven door Hoorneer te Gorinchem. Laatstgenoemde blijkt te zijn Huibert Horneer (1799-1875) uitgever, lithograaf, graveur, boekverkoper en stadsdrukker te Gorinchem.[39] Hij is tevens lid (sinds 1855 of eerder, tot zijn dood in 1875), voorzitter (1862) en Lid van Eer, (1868) van de Loge Orde en Vlijt te Gorinchem.[40] Over de auteur "Hirschmann" is verder niets bekend, maar het kan geen toeval zijn dat Karel Herman Jacob Johan Hirschmann, gepensioneerd kapitein der Infanterie, in maart 1874 ook al lid van dezelfde Loge blijkt te zijn[41] en uitgever Horneer dus goed gekend moet hebben. Mogelijk ook al eerder sinds 1868 wanneer Karels zuster Maria Susanna Wilhelmina Adriana Hirschmann en zwager Harmen Sasburg, eveneens kapitein der Infanterie, daar woonachtig zijn.
Conclusie: Karel Herman Jacob Johan Hirschmann moet de auteur zijn van het in 1873 in Gorinchem uitgegeven Loon naar Werken. Hij was in 1871 niet aanwezig bij de geboorte van zijn dochter Sophie in Den Haag, en woonde in 1874 al te Gorinchem. Daar kende hij de uitgever Huibert Horneer goed want zij waren beiden broeder van de plaatselijke vrijmetselaarsloge Orde en Vlijt. Enig literair talent moet hij gehad hebben: in 1875 was hij in de loge al "Tweede Redenaar" en bij zijn afscheid als voorzitter in 1900 werd hij een "redenaar bij uitnemendheid" genoemd.
Op 20-12-1893 staan te Amsterdam wegens diefstal in magazijnen terecht drie vrouwen, onder wie Engelina Teuntje Cornelia Spronk, modiste geboren te Gorinchem. Bij huiszoeking ten huize van een van hen werd onder veel meer aangetroffen "enige boekwerken o.a. een getiteld "Loon naar Werken". De eisen tegen de vrouwen zijn 3 jaren, 9 maanden, en 1 jaar gevangenisstraf. [42]
In het op 30-3-1874 gepubliceerde nummer 13 van het Maçonniek weekblad [43] verschijnt een Open brief aan Br(oeder) J.A. Polak te Gorinchem ondertekend door "Uw mede-br. en vriend Hirschmann". Hij is Karel Herman Jacob Johan Hirschmann medelid van de Loge Orde en Vlijt te Gorinchem. Hirschmann verdedigt de stelling "Joden behooren niet in de Orde der Vrijmetselarij", een en ander naar aanleiding van een besluit van een Duitse Loge om Joden niet meer toe te laten. Polak antwoordt uiteraard met een Repliek in nummer 14 van het weekblad, waarna een andere medebroeder in nummer 15 daar weer een Antwoord op geeft. Uiteindelijk antwoordt Hirschmann in mei 1874 in nummer 18 met een uitvoerig stuk [44] waarin is opgenomen de in het Duits gestelde correpondentie van Hirschmann met de grootmeester van de Duitse Loge. In het Maçonniek weekblad verschijnen verder geen stukken meer over deze kwestie.
De grondwet d.d. 17-6-1880:
Geertruidenberg, 14 Juni. Naar wij vernemen, is door den heer K.H.J.J. Hirschmann, kapitein van het Oost-Indisch leger, wonende te Gorinchem, concessie aangevraagd voor den aanleg van een stoomtramweg van Utrecht naar deze stad, in aansluiting aan den reeds geconcessioneerden tramweg Breda—Oosterhout-Geertruidenberg.

Rekest aan de Tweede Kamer inzake verruiming van de echtscheidingswet, ingediend door Karel Herman Jacob Johan Hirschmann en gepubliceerd in Het nieuws van den dag d.d. 21-2-1887. Karel Herman Jacob Johan Hirschmann (1836-1905)
Datering: onbekend
Bron: Het Geheugen van Nederland [45]

klik op plaatje(s) om te vergroten


Publicaties van K.H.J.J. HirschmannAnna Maria van Duijm

Karel Herman Jacob Johan Hirschmann, tr. 1o 's-Gravenhage 4-6-1862 (op de 22e verjaardag van de bruid)
Anna Maria van Duijm, geb. 's-Gravenhage 4-6-1840, ovl. 's-Gravenhage 12-7-1901 (na een korte, hevige ongesteldheíd), is bij huwelijk zonder beroep, wonende te 's-Gravenhage, 22 jaar oud (1862), vertaalt Maria en de Vrek uit het Duits (uitg. Gouda, G.B. van Goor Zonen Gouda, 1868), is in 1874 gescheiden van tafel en bed van Karel Herman Jacob Johan Hirschmann, maar gaat tot haar dood in 1901 niet akkoord met een echtscheiding,[46] publiceert - onder de naam "Mevr. A.M. Hirschmann", die zij tot haar dood blijft voeren - van 1880-1885 novellen in maandblad Het leeskabinet, (mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen) en van 1888-1901 in het letterkundig maandwerk Europa, voorts drie romans, twee toneelstukken en enkele verhalen (zie hieronder
Publicaties), ondertekent de huwelijksakte van haar dochter Frederika als "A.M. Hirschmann van Duijm" (1887), woont sinds 1894 of eerder tot haar overlijden in 1901 op de Dennenweg 124B in Den Haag,[47] waar ze een dienstbode ("meisje voor dag en nacht") heeft, wordt in de overlijdensakte omschreven als "zonder beroep en van tafel en bed gescheiden echtgenote van Karel Herman Jacob Johan Hirschmann, wonend te Gorinchem" (1901), dr. van Christiaan Coenraad van Duijm, apotheker en drogist, fabrikant van vernissen en verfwaren, en van Sophia Wilhelmina van Graauwenhaan (huw. 1838).

Berichten in de Haagsche courant:
 • 11-8-1894: Gevonden: een zwart hondje, bij Hirschman (!), Dennenweg 124B.
 • 30-3-1897: Gevonden: een klein zwart fannyhondje, reu, bij Hirschman, Dennenweg 124B.
 • 14-8-1897: Gevonden: een kammetje en een boekje bij Hirschmann, Dennenweg 124B.
 • 8-4-1898: Gevonden: een zwart leeuwhondje bij Hirschmann, Dennenweg 124B.
 • 2-9-1899: Gevonden: een kat bij Hirschmann, Dennenweg 124B.
 • 2-11-1899: Gevraagd: Meisje, van nette Ouders, terstond gevraagd, voor dag en nacht, door ziekte van het tegenwoordige Meisje. Adres: Dennenweg 124B, vóör 2 uur.
 • 23-11-1899: Gevraagd: een eenvoudige Dienstbode, terstond, door ziekte der tegenwoordige. Adres: Dennenweg 124B, vóór 1 uur.
 • 5-8-1901: Dienstbode gevraagd, die zelfstandig kan werken, van goede getuigen voorzien. Adres: Dennenweg 124B, (gesl. huis). Spreekuur 's m. 90-10 u. en 's m. 5-6 u.
Necrologie in de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant d.d. 16-7-1901:[48]
"In den ouderdom van 60 jaar is te 's-Gravenhage na een korte, hevige ongesteldheíd overleden mevr. A.M. Hirschmann, die in onze romanliteratuur een bekende plaats innam door hare werken: Selma, Eindelijk rust, Gedwaald, en die, veel gelezen, in verschillende talen werden overgebracht. Ook haar werkjes voor de jeugd over de dieren werden zeer gezocht. Een van haar tooneelstukken werd een paar jaar geleden te Amsterdam bekroond."


Publicaties van Mevr. A.M. Hirschmann

Aankondiging in Tubantia d.d. 29-4-1891 van de uitvoering van het blijspel "Uit de Courant" van Mevr. A.M. Hirschmann in de Groote Societeit te Enschedé. Voorpagina van het maandblad Europa jaargang 1858/59 waarin Mevr. A.M. Hirschmann in de periode 1888-1901 geregeld publiceerde. Eerste pagina van "Moeielijke oogenblikken" door Mevr. A.M. Hirschmann, in maandblad "Leeskabinet" van feb. 1880.
Bron: > Delpher.nl

klik op plaatje(s) om te vergroten


Beligje van der Sluis

Karel Herman Jacob Johan Hirschmann, tr. 2o Gorinchem 1-8-1901 (drie weken na het overlijden van zijn eerste echtgenote)
Beligje van der Sluis, geb. Gorinchem 17-4-1847, ovl. Gorinchem 11-1-1910, vestigt zich op 14-7-1879 komende uit Gorinchem in de Bloemstraat 13 te Amsterdam en keert vandaar op 17-6-1880 terug naar Gorinchem,[52] is voormalig gedelegeerde der 1ste klasse van de Staatsloterij met de firma "Weduwe S.E. van der Sluis en Cº" te Gorinchem (1895-1910),[53] heeft bij haar overlijden als "Mevr. de wed. Hirschman, te Gorinchem", gelegateerd: aan de Loge te Gorinchem ƒ 2000, aan de Sophiastichting alhier ƒ 2000, aan de Roomsch-Katolieke armen te Gorinchem ƒ 300, aan de Israëlietische armen te Gorinchem ƒ 500, aan het Hervormd Diaconiehuis ƒ 300,[54] dr. van Salomon Enoch (Emiel) van der Sluis, koopman en verkoper van Staatsloten te Gorinchem, en van Sara (van) Raap, verkoopster van Staatsloten.

COMMENTAAR(¥) Beligje van der Sluis woont van zomer 1879 tot zomer 1880 in Amsterdam, Karel Herman Jacob Johan Hirschmann woont in die tijd ook in die stad maar gaat van april tot juli 1880 naar Parijs. Zou Beligje met hem mee zijn gegaan, of zelfstandig ook naar Parijs zijn gereisd, zonder het Bevolkingsregister daarvan op de hoogte te stellen?


Kinderen Frederika, Christiaan en Sophie


Tekeningen en schilderijen door Christiaan Coenraad Hirschmann

Zes tekeningen door Cristiaan Coenraad Hirschmann
Datering: ca. 1890-1900
Locatie en Bron: Collectie Prenten en Tekeningen van het Haags Gemeentearchief
Ga naar Haags Gemeentearchief voor de indviduele tekeningen in groot formaat.

klik op plaatje(s) om te vergroten


De zaak "Müller-Hirschmann"

In 1907 bedreigen en mishandelen de Haagse jhr. Jan Frederik van Benthem van den Bergh en enkele anderen Otto Müller, solo-harpist van het Berliner Philharmoniker. Deze moet een stuk tekenen waarin hij verklaart twintig jaar eerder de schilderes Sophie Hirschmann, met wie de bedreigers bevriend zijn, in Scheveningen te hebben gehypnotiseerd. Müller ontkomt, maar er komt een rechtszaak van die in 1909 in Den Haag voorkomt en waarin onder andere Sophie Hirschmann als getuige optreedt. Zij verklaart ter zitting, "dat de harpist Otto Müller haar in de Scheveningse duinen in 1888, zij was toen zestien, tegen haar wil onder hypnose heeft gebracht. Sindsdien wordt zij bezeten door een niet te onderdrukken drang de harpist overal te volgen."
Dat Müller in 1888 inderdaad in Den Haag was blijkt onder andere uit het programma van het Kurhaus te Scheveningen. [106] Het Kurorkest uit Berlijn, later de Berliner Philharmoniker geheten, treedt in die tijd jaarlijks van begin mei tot eind september in het Kurhaus op. Otto Müller wordt op 17-6-1888 expliciet genoemd als solo harpist in een Hymne van Gounod.
In sept. 1907 geeft de psychiater dr. C.C. Bolten zijn opvatting over de zaak. Hij vindt het een geval van autosuggestie die bij Sophie is ontstaan doordat zij "vroeger herhaaldelijk kwam "bij wijlen den bekenden Haagsche hypnotiseur dr. Arie de Jong, van wie zij "veel heeft gehoord over hypnose en suggereeren." [107]
In een interview met een krant stelt Müller, solo-harpist bij het Berliner Philharmoniker (en leermeester van o.a. Rosa Spier),[108] zelfs dat zij hem "tot in Berlijn, St. Petersburg en Hamburg achtervolgt". Müller stelt een civiele vordering tegen Sophie Hirschmann in wegens mondelinge belediging, en tegen haar vrienden wegens de mishandeling in 1907. Sophie Hirschmann wordt volgens uitspraak van de rechtbank terecht niet vervolgd.[109]
In de landelijke dagbladen zijn tussen 1907 en 1909 een interview met Sophie en haar broer Christiaan en enige tientallen verslagen van getuigenverhoren, opinies van deskundigen en pleidooien over deze zaak te lezen. Ofschoon Sophie van alle beschuldigingen wordt vrijgesproken moet de gebeurtenissen een enorme invloed op haar leven hebben gehad. Gedurende bijna dertig jaar leest men niets meer over door haar geëxposeerde tekeningen of schilderijen. Pas kort voor haar dood in 1937 wordt weer melding gemaakt van twee door haar geschilderde portretten.

Artikel in de Preangerbode d.d. 24-10-1907 waarin een zekere Basy "een nadere toelichting" presenteert die is gegeven door de schilderes Sophie Hirschmann aan een wederzijdse kennis van hen, betreffende "de sensationele zaak, die den Haag nu bezig houdt".
klik op plaatje(s) om te vergroten

Lees verdere details van deze zaak op
Het Statenkwartier.Tekeningen en schilderijen door Mej. Sophie Hirschmann

Foto van Sophie Hirschmann voor het door haar geschilderde portret van Tsaar Nicolaas II. Het schilderij werd in aangeboden aan de Tweede Vredesconferentie te Den Haag.
Datering: 1907
Locatie: Het Vredespaleis te Den Haag.
Bron: Het Geheugen van Nederland [115]

klik op plaatje(s) om te vergroten

Referenties van de gegevens van generatie 1 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Hirschmann --- Generatie 1 ( 116 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. Bredasche courant 01-09-1853
 2. Algemeen Handelsblad 18-07-1857
 3. Jaarboekje voor de stad Delft, 1863
 4. Nederlandsche staatscourant 11-02-1863
 5. Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage 30-08-1866
 6. Algemeen Handelsblad 06-09-1867
 7. Utrechtsch provinciaal en stedelijk dagblad : algemeen advertentie-blad 05-05-1868
 8. Het Vaderland 21-05-1870
 9. Nederlandsche staatscourant 04-01-1873
 10. Het nieuws van den dag 21-02-1887
 11. Maçonniek weekblad 23(1874)#13
 12. Nederlandsche staatscourant 18-08-1875
 13. Catalogus der geschiedenis - de Nederlanden, 1901
 14. Maçonniek weekblad 24(1875)#21, d.d. 24-05-1875
 15. Maçonniek weekblad 5(1876)#24, d.d. 12-06-1876
 16. Bataviaasch handelsblad 19-10-1877
 17. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1878, 1879
 18. Java-bode 14-05-1875
 19. Bev. Reg. Amsterdam
 20. Bev. Reg. Amsterdam
 21. De grondwet d.d. 17-06-1880
 22. De locomotief 1883, no 23, 07-03-1883
 23. Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage 24-09-1880
 24. De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 07-12-1880
 25. Het nieuws van den dag 07-10-1880
 26. De Zuid-Willemsvaart, 15-06-1881
 27. De Zuid-Willemsvaart 09-07-1881
 28. Algemeen Handelsblad 26-01-1883
 29. Middelburgsche Courant 16-4-1887
 30. Maçonniek weekblad 35(1886)#23, d.d. 07-06-1886
 31. Maçonniek weekblad passim
 32. Het nieuws van den dag 22-06-1889
 33. Arnhemsche courant 18-03-1893
 34. L'union fraternelle; weekblad voor vrijmetselaars 7(1897),#50 d.d. 11-12-1897
 35. L'union fraternelle 10(1900)#40 d.d. 06-10-1900
 36. Het nieuws van den dag 21-07-1904
 37. CBG.nl, bijschrift bij foto Registratiecode: VFOTNL009907, Afbeelding: 0091610001.jpg
 38. ZA, arch.nr. 395, bijlage 3.10
 39. RKD.nl sub voce Horneer
 1. Jaarboekje voor Nederlandsche vrijmetselaren 5876(1876)196 e.v.
 2. Maçonniek weekblad 23(1874)#13
 3. Rotterdamsch nieuwsblad 21-12-1893
 4. Maçonniek weekblad 23(1874)#13
 5. Maçonniek weekblad 23(1874)#18
 6. ⇒ resolve?urn=urn:gvn:CBG01:8992
 7. Het nieuws van den dag 21-02-1887
 8. Het nieuws van den dag 16-07-1901
 9. RAN, PGNC 16/7/1901
 10. Delpher.nl
 11. Tubantia 29-04-1891
 12. Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 12-12-1904
 13. Bev. Reg. Amsterdam
 14. Nederlandsche staatscourant 1895-1910, passim
 15. Arnhemsche courant 17-01-1910
 16. Het vaderland 05-05-1898
 17. Bev. Reg. Amsterdam
 18. NL 5(1887)40
 19. zie ook Dagblad van Zuidholland en 's-Gravenhage 04-07-1894
 20. Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage 23-04-1878
 21. Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage 14-10-1882
 22. Het vaderland 18-08-1885
 23. Het nieuws van den dag : kleine courant 26-07-1889
 24. Rotterdamsch nieuwsblad 06-04-1894
 25. Rotterdamsch nieuwsblad 27-06-1889
 26. Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage 23-08-1883
 27. SAA, Militieregisters, arch.nr. 5182, inv.nr. 4329
 28. Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage 25-12-1889
 29. Algemeen Handelsblad 06-06-1897
 30. Haagsche courant 05-03-1909
 31. Nederlandsche staatscourant 02-10-1909
 32. Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage 21-08-1896
 33. BR Den Haag
 34. Haagsche courant 06-04-1935
 35. Het vaderland 10-06-1909
 36. Haagsche courant 12-06-1909
 37. Het vaderland 20-08-1915
 38. Haagsche courant 13-05-1931
 39. GA 's-Gravenhage, 0373-01 Not. Arch Den Haag II, Nots. Christiaan Noordendorp , Rep.nr. 4216, inv. nr. 2672
 1. GA 's-Gravenhage, 0373-01 Not. Arch Den Haag II, Nots. Christiaan Noordendorp , Rep.nr. 4220, inv. nr. 2672
 2. GA 's-Gravenhage, Nots. Pieter Cato Louis Eikendal, Not. Arch nr. 0373-01, inv. nr. 2510, Rep.nr. 11532
 3. GA 's-Gravenhage, Nots. Pieter Cato Louis Eikendal, Not. Arch nr. 0373-01, inv. nr. 2510, Rep.nr. 11533
 4. ⇒ ?mode=gallery&view=horizontal&q=hirschmann&rows=1&page=1&fq%5B%5D=search_s_entity_name:%22Prenten%20en%20tekeningen%22
 5. Delpher.nl
 6. Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage 21-08-1896
 7. Bev. Reg. Den Haag
 8. Het vaderland 22-04-1887
 9. Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage 11-12-1888
 10. Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage 19-09-1892
 11. Het Vaderland d.d. 13-12-1937
 12. RKD
 13. ⇒ 38575
 14. Het vaderland 25-02-1898
 15. Middelburgsche courant 21-02-1899
 16. Algemeen Handelsblad 18-02-1900
 17. L'union fraternelle 8(1898)#5 27-8-1898
 18. Bev. Reg. Den Haag
 19. Haagsche courant 06-04-1935
 20. Het vaderland 18-05-1903
 21. Het vaderland 6-08-1907
 22. Algemeen Handelsblad 25-01-1908
 23. Haagsche courant 14-03-1912
 24. Haagsche courant 03-05-1933
 25. Bev. Reg. Den Haag 1913-1939
 26. CBG, Verzamelingen
 27. GA 's-Gravenhage, Nots. Pieter Cato Louis Eikendal, Not. Arch nr. 0373-01, inv. nr. 2510, Rep.nr. 11532
 28. GA 's-Gravenhage, Nots. Pieter Cato Louis Eikendal, Not. Arch nr. 0373-01, inv. nr. 2510, Rep.nr. 11533
 29. J.S. Smit, Tussen leger en maatschappij, Militaire muziek in Nederland 1819-1923, proefschrift Universiteit van Amsterdam, 25-3-2020
 30. Algemeen Handelsblad 28-09-1907
 31. Aart Klein,Portret van de harpiste Rosa Spier, Amsterdam, 1955
 32. De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 05-03-1909
 33. Delpher.nl
 34. Het vaderland 30-12-1897
 35. L'union fraternelle 8(1898)#5 27-8-1898
 36. L'union fraternelle 8(1898)#5 27-8-1898
 37. De Gooi- en Eemlander 02-11-1937
 38. ⇒ resolve?urn=urn:gvn:CBG01:8991

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 2
Back to previous
generation 0
Directly go to generation :
1