This page was last updated : 070928.
File size is: 12 k.
Fragment Genealogie Ferreris
- Handleiding -
Refer to these data as:
Fragment Genealogie Ferreris,
version 1.1,
Muiden, 2007.
© Copyright 2007 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands.
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.

STRUCTUUR

NOG DOEN

INDEXERING

In de alfabetische index (hoofdstuk 5) wordt naar de hoofdpersonen verwezen met de nummer/letter-cobinatie "1a, 1b", "2a 2b" etc. Verdere in de (fragment) genealogie voorkomende personen worden in de index eveneens hermee aangeduid. Het betreft hier meestal de kinderen, eerdere of latere echtgenoten(s) van de hoofdpersoon of diens(dier) schoonouders. Ook andere personen die bijv. voorkomen in geciteerde akten, testamenten, e.d. al dan niet als getuigen, zijn in de index opgenomen onder het nummer van de hoofdpersoon. De indexering is strikt alfabetisch. Personen wier naam onder diverse schrijfwijzen voorkomt, komen als zodanig ook meerdere malen in de index voor.

AFKORTINGEN

In deze uitgave is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de in genealogische publicaties gangbare afkortingen. De - niet uitputtende - lijst ervan volgt hieronder :


geb.   = geboren			ged.   = gedoopt
ovl.   = overleden			beg.   = begraven
tr.   = trouw			otr.   = ondertrouw
zn.   = zoon				dr.   = dochter 
wed.   = weduwe			wednr.  = weduwnaar 
get.   = getuige(n)			verm.	 = vermoedelijk
j.m.	 = jongeman 			j.d.   = jongedochter
ca.   = circa			aang.	 = aangegeven
geref.	 = gereformeerd			Rem.	 = Remonstrants
RK	 = Rooms Katholiek		Doopsgez.= Doopsgezind

JAARTALLEN

Bij de vermelding van jaartallen is de volgende conventie gevolgd :

(1702)		aangetroffen/vermeld/etc in het jaar 1702;
(1653-1658)	idem in elk der jaren van 1653 tot en met 1658;
(1840..1852)	idem in 1840 en 1852 en sommige jaren daartussen;
(1713/14)	idem in 1713 of 1714;
voor 1631	voor of in 1631;
na 1781		in of na 1781.

BRONNEN

Tenzij anders vermeld zijn de geboorte, trouw en overlijdens gegevens van na 1811 afkomstig uit de registers van de Burgerlijke Stand (BS). Gegevens (gedoopt, begraven) van voor 1811 zijn afkomstig uit de Doop-, Trouw- en (DTB) Begraafboeken van de kerken. (Onder)trouw data uit die periode komen uit de (Onder)Trouwboeken van de kerken of van de burgerlijke autoriteiten (commissarissen van huwelijkse zaken, gerecht e.d.).
Bij andere gegevens wordt er naar gestreefd de bronnen via een verwijzing naar de referenties in hoofdstuk 4 apart te vermelden, tenzij de bron een triviale is (poorters uit poorterboeken, lidmaten uit lidmatenboeken etc.). Voor gegevens uit de gedrukte literatuur wordt verwezen naar tijdschrift (notatie: naam deel(jaar)blz.) of boek (notatie : auteur, titel, plaats en jaar van uitgave). Naar gegevens uit het internet wordt gerefereerd met de betreffende url, soms voorafgegaan door de titelgevens van de betreffende pagina.


Back to the
genealogy
page
Back
to the
contents
Go to
the
index
Forward
to the
statistics
Back to
the
introduction
Directly go to generation :
1 2 3