This page was last updated : 210209.
File size is: 44 k.
Fragment Genealogie Essenberg
Generatie 1
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Essenberg,
version 1.1,
Muiden, 2021.
© Copyright 2021 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Essenberg Gen. nr. 1
VERSIE 2.0Inleiding
Op zoek naar
Hen(d)ricus Essenberg (Gerritsz), geb. vóór ca. 1775, schrijver van een vijftal boeken (1800..1802).[1]

Er zijn in de 17de en 18de eeuw diverse families Essenberg in Nederland te vinden. Of zij onderling verwant zijn is niet onderzocht. De jeugdboekenschrijver Hendrik Essenberg Gerritsz is nummer IIIa in het onderstaande fragment.


Synopsis - de feiten

Hendrik Essenberg werd in 1763 te Geervliet geboren en op 16 september aldaar nederduits gereformeerd gedoopt. Hij was de enige zoon van Gerrit Essenberg, hovnier, die in de Franse tijd wethouder en schepen van Geervliet was, en van diens eerste vrouw Jakomijntje Sijs. Hendrik had een 34 jaar jongere halfzuster Catharina uit het tweede huwelijk van zijn vader met Henderijntje Aland.

Hendrik woont nog tot zeker 1778 in Geervliet en vervolgens tot 1784 in Krimpen aan de Lek waar hij vermoedelijk al in het onderwijs werkzaam is. Hij woont al in Nieuwveen wanneer hij in 1784 trouwt met Catharina Maria Cornel, afkomstig uit Schoonhoven, maar wonende te Geervliet. Het echtpaar gaat in Nieuwveen wonen en Hendrik is ook daar, vermoedelijk maar niet bewezen, werkzaam in het onderwijs. Zij krijgen tussen 1787 en 1793 in Nieuwveen vier kinderen van wie er twee, dochter Adriana Jacomina en zoon Abraham, volwassen worden.

In 1793/94 is het echtpaar verhuisd naar Oostvoorne waar Hendrik een aanstelling als schoolmeester heeft gekregen. Zijn vrouw Catharina Maria moet dan al zwanger geweest zijn van haar vijfde kind van wie zij in juni 1794 bevalt. Zij sterft in de kraam en wordt nog voor de doop van het kind, Catharinus Marius, begraven in de kerk van Oostvoorne. Deze zoon overlijdt een paar maanden later.

Na het overlijden van Catharina Maria in juni 1794 heeft Hendrik een dochter van zeven, een zoon van nog geen jaar, en een zuigeling. Dat hij in december van datzelfde jaar dan ook hertrouwt is niet verbazend. Zijn tweede vrouw is Rijmpje Borsje die hij mogelijk nog uit zijn jeugd kent, want zij is even oud als hij en afkomstig uit Krimpen aan de Lek. Uit dit tweede huwelijk worden nog drie kinderen te Oostvoorne geboren van wie alleen Henrica Maria volwassen wordt.

Tijdens de Bataafsche Republiek blijken Hendriks politieke voorkeuren. Hij is kennelijk patriot en sluit zich aan bij een groep burgers die in maart 1795 de schout en schepenen van Oostvoorne ontslaan en door Fransgezinden vervangen. Ook is hij inmiddels door het nieuwe bewind tot gaarder benoemd. In 1798 krijgt hij echter - op straffe van ontslag - een waarschuwing dat zijn financiële administratie niet in orde is. Een jaar later wordt een andere gaarder aangesteld. Blijkbaar is er iets grondig mis want in Oostvoorne is hij sindsdien niet meer te vinden.

Hij moet (met zijn gezin) naar Amsterdam zijn gegaan (gevlucht?), waar rond 1801 een handvol boeken van hem verschijnt. Niet lang daarna, in juni 1804, wordt zijn lijk opgehaald uit de Langestraat bij de Brouwersgragt in de Wieringer Gang en naar het Binnengasthuis gebracht. Daarna zal het, als gebruikelijk, naar het kerkhof van het Buitengasthuis zijn vervoerd en snel begraven. Zoals vaker ontbreekt daarvan een registratie. Wel is er een doodcedule uitgereikt die in 1808 wordt gebruikt door dochter Adriana Jacomina om bij haar huwelijk aan te tonen dat haar ouders zijn overleden. Zij presenteert ook een doodcedule van haar moeder Catharina Maria Cornel. Vijf maanden na Hendrik, in december 1804, overlijdt zijn tweede vrouw Rijmpje Borsje in het Buitengasthuis.

Wie in 1804 na het overlijden van Hendrik en Rijmpje de zorg voor de drie kinderen op zich neemt is vooralsnog onbekend. Misschien worden zij uitbesteed. Adriana Jacomina, dan 17 jaar, trouwt in 1808 met de schoenmaker Jacob Pieter van den Bosch, met wie zij in 1834 als aanstaande kolonistenmoeder en -vader naar de Kolonie van Weldadigheid in Drente vertrekt. Abraham, die in 1804 elf jaar is, gaat blijkbaar naar bekenden in Nieuwveen vanwaar hij in 1809 naar Den Helder reist om dienst te nemen als pijper in de Infanterie van het Koninkrijk Holland. Een jaar later wordt hij opgenomen als voltigeur in de Infanterie van Napoleons Grande Armée, waarna hij in 1814 wordt afgekeurd voor de Nationale Militie. Hij wordt viltenmuilenmaker in Amsterdam en trouwt in 1821 met Angenieta Roeste Koester die in 1828 overlijdt in de kraam van hun vierde kind. Abraham overlijdt in armoede in 1839. Henrica Maria, het halfzusje van Adriana Jacomina en Abraham, is in 1804 acht jaar oud. Waar zij verder haar jeugd doorbrengt is onbekend, ze overlijdt als ongehuwde dienstbode in 1847 te Amsterdam.


Synopsis - Wat Hendrik zelf vertelt

Bij vluchtige bestudering van Hendriks boeken, bleken alvast twee ervan een aanzienlijke hoeveelheid biografische elementen van de hoofdpersoon te bevatten. Vergelijking met bovenstaande feiten leerde dat een flink deel daarvan exact overeenstemde met Hendriks eigen personalia. Vooral het boek "Lotgevallen van Joachim Penneschaft, ..." blijkt in hoge mate autobiografisch. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen waar Hendriks grens tussen Dichtung und Wahrheit ligt.


Fragment Essenberg A

Ia. Jan Jacobsen (Essenberg?), beg. Harderwijk 23-3-1771[2], tr. vóór ca. 1740 NN, ovl. Harderwijk 13-11-1772 ("Jan Jacobses weduwe")[3].

IIa. Gerrit Essenberg, geb. Harderwijk 17-1-1736 (volgens Registre Civique, echter doop geref. te Harderwijk niet gevonden), ovl. Geervliet 17-12-1816 ("wednr. van Henderijntje Aland, oud 85 jaar" sic!), is bij eerste huwelijk j.m. (1763), getuige bij notariële akten te Geervliet (1770, 1778), werkzaam als hovenier op Groot Hasebroek by Wassenaar (1794), is blijkens een Missive van de Regeering van Geervliet d.d. 19-3-1795 aangesteld tot wethouder,[4] en gekozen schepen[5] te Geervliet, is bij tweede huwelijk wednr. van Jakomijntje Sijs, geboren te Harderwijk en wonend te Geervliet (1796), wordt gekozen tot schepen commissaris te Geervliet op 21-2-1797,[6] vermeld als belastingplichtige te Geervliet (1808), vermeld als Gerrit Essenberg, stemgerechtigd, gardenier (hovenier/tuinman), in het in Registre Civique van Geervliet (1811),

- otr./tr. 1o Geervliet gaarder/geref. 3/19-6-1763 (pro deo)
Jacom(e)ijntje Sijs (Cijs, Cheijs), ged. geref. Geervliet 26-3-1741 (get. Jans Gastelaer), beg. Geervliet (gaarder) 5-7-1793 ("Gerrit Essenberg heeft aangegeeven het lijk van zijn huijsvrouwe Jacomijntje Cijs in de vierde classe, dus ƒ 3,--"), j.d. (1763), doopget. te Nieuwveen (1787, 1789), dr. van Hendrik Sijs en van Adriaentje Gastelaer,

- otr./tr. 2o Geervliet civiel 18-6/03-7-1796 (pro deo)
Hend(e)rijntje Cornelisdogter Aland, geb. Geervliet 1759/60, ovl. Geervliet 18-11-1815 (oud 55 jaar), meerderjarige j.d. geboren en wonend te Geervliet (1796), dr. van Cornelis Aland (ovl. 1797) en van Kaatje Blom (ovl 1785).[7]

Op 7-12-1783 maken Gerrit Essenberg en Jacomijntje Sijs echtelieden wonende te Geervliet een mutueel testament. TEKST nog opvragen [8]
Advertentie in de Leydse courant d.d. 7-2-1794:
Word gezocht een regt bekwame ZUIVEL MEID, en die reeds bij andere Bruykers als Zuyvel Meid heeft gewerkt, daar goede getuigenis van kan bekomen: adres by Gerrit Essenberg Hovenier op Groot Hasebroek by Wassenaar.

IIIa. Hendrik Essenberg, geb. Geervliet, ged geref. aldaar 16-10-1763, ovl. Amsterdam 23-6-1804 (oud 40 jaar),[9] (is volgens het haalde doode register op 23-6-1804 gehaald uit het Binnengasthuis te Amsterdam)[10] is geboren in Geervliet (1763) woont daar tot zeker 1778, wanneer hij als (15-jarige!) getuige is in een notariele akte,[11] woont vervolgens tot kort voor zijn eerste huwelijk (mei 1784) in Krimpen aan de Lek en bij dit huwelijk te Nieuwveen (waar hij mogelijk een aanstelling (als schoolmeester?) heeft gekregen, woont vervolgens omstreeks tien jaar met zijn eerste vrouw Catharina Maria Cornel in Nieuwveen, vertrekt naar Oostvoorne waar hij wordt aangesteld tot schoolmeester (1793/94), bij tweede huwelijk weduwnaar van Catharina Maria Cornel wonend te Oostvoorne (1794), maakt als Secretaris deel uit van een op 13-3-1795 te Oostvoorne geformeerd Committé Revolutionnair, bestaande uit Vaderlandschgezinde Burgers, dat twee dagen later in het Rechthuis van Oostvoorne de schout en schepenen ontsloeg en verving door Fransgezinde burgers, waarna op 20-3-1795 de vrijheidsboom werd geplant, gevolgd door "eene vrolijyken ronden dans met onze Broeders, de Franschen, in betamelyke vreugde, geeindigd",[12] is secretaris van de Vaderlandse sociëteit te Oostvoorne onder de zinspreuk De rechten van de mens zijn onze hartewens, wordt vermeld als notarieel getuige te Geervliet samen met (zijn schoonvader) Arij Borsje (1797),[13] krijgt in aug. 1798, omdat zijn financiële administratie als gaarder te Oostvoorne niet in orde is, een waarschuwing dat hij bij herhaling inmiddelijk zal worden ontslagen,[14] is in feb. 1799 nog werkzaam als "gaarder van's lands onbeschreeve middelen" te Oostvoorne,[15] maar wordt in datzelfde jaar als gaarder opgevolgd door Paulus van Kassel,[16] (na mogelijk alsnog ontslagen te zijn), moet in 1799 of 1800 naar Amsterdam zijn vertrokken (gevlucht?), publiceert in Amsterdam in 1801 een half dozijn boeken, en overlijdt in 1804 waarna zijn lijk volgens het Register van Haaldoden wordt opgehaald uit de Langestraat bij de Brouwersgragt in de Wieringer Gang en naar het Binnengasthuis gebracht, (waarna het hoogstwaarschijnlijk vandaar naar het kerkhof van het Buitengasthuis werd vervoerd),

- otr. 1o Nieuwveen geref. 15-4-1784 (in margine: "15 april, aangetekend te Geervliet, 9 Mey getrouwt te Geervliet met een betoon") en otr. 1o Krimpen aan de Lek 18-4-1784 (met attestatie naar Geervliet 2-5-1784)en otr./tr. 1o Geervliet geref. 9-5-1784 (met betoon van Nieuwveen)
Catharina Maria Cornel, ged. geref. Schoonhoven 7-2-1762 (get. Catharina Webb geboren van Zonneveld en Maria Boon geboren Vermeulen), ovl. in de kraam van haar vijfde kind Catharinus Marius, beg. Oostvoorne 6-6-1794 ("begraaven in de kerk, Catharina Maria Cornel tweemaal (een uur) geluid ƒ 7,—, doodkleed: ƒ 1,14,0"), is bij huwelijk j.d. geboortig van Schoonhoven, nu wonende te Geervliet (1784), dr. van Abraham Cornel en van Johanna Clara Soeta Boon,

- otr. 2o Rotterdam geref. 7-12-1794 (met attestatie naar Oostvoorne 21-12-1794) en otr./tr. 2o Oostvoorne geref. 4/28-12-1794
R(e)ijmpje Bors(t)je (Borsie), ged. geref. Krimpen aan de Lek 15-5-1763 (get. Pietertje (elders Reympje) Breetvelt), ovl. Amsterdam in het Buitengasthuis 7-11-1804 ("Rijmpje Bors, geb. Krimpen (a/d) Lek"), j.d. van Krimpen aan de Leck (1794), doopget. te Rotterdam (april 1794) dr. van Arij Gerritse Borsje (Borsie) en van Marija Lucasse de Haas (ovl. 1768).

Trouwboek geref. Nieuwveen 1784:
Hendrik Essenberg j.m. geboortig te Geervliet, laatst gewoond hebbende te Krimpen aan de Lecq en nu wonend alhier met Catharina Maria Cornel, j.d. geboortig van Schoonhoven, nu wonende te Geervliet in margine 15 april, aangetekend te Geervliet, 9 Mey getrouwt te Geervliet met een betoon.

Gaarder Nieuwveen 1784:
Compareerde ter secretarij van Nieuweveen Hendrik Essenberg jongm. te Geervliet woonende geb. te Crimpen aan de Lecq en wonende alhier (!) zullende trouwen te Schoonhoven met Catharina Maria Cornel jongedr. geb. en woonende te Geervliet en verklaerden ten opzigte van het middel op het trouwen geémaneert te behoren onder de classe vab drie guldens, omme dezelve ingevolge d'ordonnantie op't middel van het trouwen geémaneert te voldoen. Actum Nieuweveen den 10e April 1784. W.g. H:Essenberg.

Trouwboek geref. Krimpen aan de Lek 1784:
Den 18-4-1784: Hendrik Essenberg j.m. geb. te Geervliet onlangs gewoond hebbende alhier en Catharina Maria Cornel j.d. geb. te Schoonhoven woonende te Geervliet, hebben op den gem. 18 april en 2 volgende rustdagen hunne 3 huwelijksvoorstellen alhier ongehinderd gehad, en is daarvan behoorlijk bericht aan de Eerw. Broederen van Geervliet op hun verzoek gegeeven.

Trouwboek geref. Geervliet 1784:
den 15 April ondertrouwd Hendrik Essenberg j.m. geboren te Geervliet, laatst gewoond hebbende te Crimpen aan de Lecq, nu te Nieuweveen Catharina Maria Cornel, j.d. geboren van Schoonhoven en wonende alhier. Getrouwd den 9 May 1784.

Gaarder Geervliet 1784:
15 April: heeft Catharina Maria Cornel wonende alhier haar aangegeven om te trouwen met Hendrik Essenberg wonende te Nieuweveen in de vierde classe, dus ƒ 3,0.-.

Trouwboek geref. Oostvoorne 1794:
Den 4 December zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenoomen Hendrik Essenberg, weduwenaar van Catharina Maria Cornel gebooren te Geervliet en wonende alhier en Reijmpje Borsje j.d. gebooren te Crimpen aan den Lecq en thans woonachtig te Rotterdam en na onverhinderde afloop der 3 Huwelijks Voorstelllingen, ook te Rotterdam, alhier op den 28 Dec. in den echt bevestigt.


Bijlage bij de huwelijksakte d.d. 19-9-1821 van Abraham Essenberg (nr. IVb) waaruit blijkt dat zijn vader Hendrik Essenberg (nr. IIIa) in 1804 dood (op)gehaald is in Amsterdam. Inschrijving d.d. 23-6-1804 in het Register van Haaldoden van het Binnengasthuis[17] dat Hendrik Essenberg gehaald is uit de Langestraat bij de Brouwersgragt in de Wieringer Gang. Er is een doodcedul gegeven (aan wie ?).
klik op plaatje(s) om te vergroten
Archief van het Ambacht Oostvoorne::[18]
NB vermeldingen van Hendrik Essenberg in de inventaris van dit archief. De stukken zelf zijn niet digitaal raadpleegbaar
inv.nr. 163 Hendrik Essenberg 163-164 Akten van borgstelling van de ontvangers van de gemeenlandsmiddelen, 1790-1807. 2 omslagen. Datering: 1790-1798
inv.nr. 183 Hendrik Essenberg 180-183 Stukken betreffende de aanstelling van schoolmeesters, kosters, voorzangers en klokkenluiders, door de ambachtsheer, 1759-1790. 4 omslagen. Datering: 1790
inv.nr. 570 Catharina Maria Cornell, echtgenote van Hendrik Essenberg 482-571 Stukken betreffende de afwikkeling van boedels en nalatenschappen, 1667 - 1810. 90 omslagen Datering: 1794
Huygens ING, Database politieke sociabiliteit 1781-1798:[19]
H. Essenberg secretaris van de Vaderlandse sociëteit te Oostvoorne onder de zinspreuk De rechten van de mens zijn onze hartewens, opgericht op of voor 15-8-1795.
Resolutien van het Intermediair administratief bestuur van het voormaalig Hollandsch gewest: [20]
10-9-1798: Geleezen zynde de Missives door den Opziender Tromer den 18 en 28 July deezes Jaars uit den Brielle aan het Intermediair Administratief Bestuur geschreeven, houdende de eerste, dat by visitatie van het Comptoir van den Gaarder A.Essenberg (!) te Oostvoorn ontdekt had, dat de penningen die'er conform het Casboek voor handen moesten zyn ter somma van ƒ 98-8-4 niet gevonden wierden als ook dat de Collectboeken een geruimen tyd niet waaren bygeschreeven: en by de tweede berigtende op de verschooningen, door voorn. Essenberg voor Commissarissen ingebragt.
Is na deliberatie, en in agting genomen zynde dat voorn. Gaarder A. van Essenberg (!) voor Comissarissen gehoord aan denzelven deszelfs misdadig gedrag onder het oog is gebragt en hy ten sterktste gecorrigeerd is goedgevonden en verstaan dezelve nog voor deeze reyze in zynen post te continueeren wordende de surcheance in zynen gem(elde) post by deeze opgeheven : doch dat wanneer bevonden zal worden dat weder in het een of ander aan zyne instructie niet voldoet, hy terstond zal worden gedimitteerd, of zoodanig anders gecorrigeerd als bevonden zal worden te behooren.
En zal Extract deezer gegeeven wórden aan het Officie Fiscaal en de Inspecteurs, tot narigt, en aan den Opsiender Tromer om daarvan aan voorn. Gaarder kennisse te geeven en zich daarnaar te reguleeren.
Resolutien van het Intermediair administratief bestuur van het voormaalig Hollandsch gewest: [21]
5-2-1799: Is gelezen eene Missive van den opziener Tromer te Brielle, overzendende de Acte van Borgtocht van Hendrik Essenberg, Gaarder van 's Lands onbeschreeve middelen te Ootvoorn. En geresolveerd, deze Missive en Bylage by appointement te stellen in handen van de Commissie van Gemeene Middelen, ter examinatie.

Titelpagina van de "Levensgevallen van Joachim Penneschaft ..." door H. Essenberg Gerritsz.
Uitg.: Cornelis Fock, Amsterdam, 1801
Bron: Delpher.nl, Google Books
Locatie: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
Recensie van dit boek verschenen in de Vaderlandsche letter-oefeningen 1(1802)171.
Bron Delpher.nl, Google Books
Locatie: Universiteitsbibliotheek Gent

klik op plaatje(s) om te vergroten


IV

IVa. Adriana Jacomina Essenberg, geb./ged. geref Nieuwveen 18/22-4-1787 (get. Jacobmina Essenberg geb. Chijs),[24] /[25] , ovl. Amsterdam 27-11-1867 (aangifte door zoon Jacob Pieter van den Bosch, aanspreker), bij huwelijk afkomstig van Nieuwveen, geref. oud 21 jaar, wonend te Amsterdam in de Egelantierstraat bij de dwarsstraat in de 3 ringen gang (1808), wordt op 30-4-1834 als Adriana Jacomina van den Bosch-Essenberg uit Amsterdam ingeschreven als "Kolonisten Moeder" in de kolonie Frederiksoord, zaalopziener wonende te Veenhuizen (1835), bij overlijden wonende Heerengracht n° 774, otr. Amsterdam geref. Zuiderkerk 23-9-1808 (get. zijn vader Pieter van den Bosch in de Tuinstraat, haar ouders doot, zij geast. met de doodced(uul) van haar ouders Hendrik Essenberg en Catharina Maria Cornel, in margine: "zij ouders doodceduul goed") Jacob Pieter van den Bosch, ged. geref. Amsterdam Westerkerk 19-6-1785 (get. Pieter Frijhof en Anna Al), ovl. Amsterdam 24-6-1868, (aangifte door zoon Jacob Pieter van den Bosch, aanspreker), afkomstig van Amsterdam, geref. oud 24 jaar, wonend in de Egelantierstraat bij de dwarsstraat in de 3 ringen gang (1808), huw. getuige en winkelier te Amsterdam (1821), schoenmaker in de Egelantierstraat n° 3 (1828), schoenmaker (1838), kartonwerker (1844), wordt op 30-4-1834 als Jacob Pieter van den Bosch uit Amsterdam ingeschreven als "Kolonisten Vader" in de kolonie Frederiksoord, zaalopziener wonende te Veenhuizen (1835), bij overlijden wonende Weteringdwarsstraat n° 194 (1868), zn. van Pieter van den Bosch en Johanna van Dam. Zij staan in het Bev.Reg. Amsterdam 1851-1853 ingeschreven op Leidsestraat 3 (hij met beroep doozenm(an?)).

Het gezin Jacob Pieter van den Bosch x Adriana Jacomina Essenberg met kind (Jacoba??) wordt op 30-4-1834 ingeschreven in de kolonie Frederiksoord, en op 27-2-1837 overgeplaatst naar Kolonie n° 1.[26]
Op 6-2-1835 geven Adriana Jacomina Esseberg(!) en Jacob Pieter van den Bosch wonende te Veenhuizen, toestemming voor het huwelijk van hun dochter Maria Jacoba van den Bos, wonende te Amsterdam met Egbertus Radius wonende te Amsterdam. [27]

IVb. Abr(ah)am Essenberg, geb./ged. geref. Nieuwveen 03/05-9-1793 (get. Gerhardus Chalone Cornél), ovl. Amsterdam 17-5-1839, wordt als onghuwde geref. schoenmaker wonend te Nieuwveen ingeschreven op 8-11-1809 als pijper in het 4de Regiment Infanterie van Linie op een contract tot 8-11-1819,[30] wordt op 1-7-1810 ingeschreven voor een periode tot 1-9-1815 in Napoleons Grande Armée bij het 125e Regiment Infanterie van Linie 1e Bataljon, Compagnie Voltigeurs, komend uit het 125e Regiment Infanterie waar hij op 8-11-1809 was ingeschreven als tamboer, vertrekt op 21-9-1810 naar het Corps Velites (Pupillen), [31] is op 20-12-1814 vrijgesteld van militaire dienst in de Nationale Militie omdat hij "onder de Maat" is,[32] woont bij ondertrouw Kathuizerstraat n° 7 (23-8-1821), is bij huwelijk afkomstig van Nieuweveen, 31 jaar oud sic!, viltenmuilenmaker wonende te Amsterdam, viltenmuilenmaker wonende Kathuizerstraat n° 7 (1822), muijlenmaker wonende Kathuizerstraat n° 7 (1827), schoenmaker (1836), wordt op 24-8-1836 als schoenmaker wonen in de Kathuizerstraat n° 7) opgenomen in het Buitengasthuis waar hij drie weken wordt verpleegd tot zijn ontslag op 29-8-1836,[33] is bij overlijden pantoffelmaker wonende Karthuizerstraat n° 8 oud 49 jaar (sic!), wednr. van Angenieta Roeste Koester (hier heet zijn moeder Catrina Maria Kond!), tr. Amsterdam 19-9-1821 (zij erkennen 2 kinderen)[34] (hun huwelijksbijlagen worden gratis verstrekt wegens een Certificaat van Armoede), (get. Jacob Pieter van den Bosch, winkelier) Angenita Roestenkoest, geb. Amsterdam 16-10-1793[35] , ovl. maart 1828[36] in de kraam van haar vierde kind, bij huwelijk afkomstig van Amsterdam, 27 jaar oud, en verklaart niet te kunnen schrijven, verkrijgt op 16-7-1821 als Angenieta Roestenkoest wonende Kathuizerstraat n° 7 een verklaring van onvermogen tot het betalen van documenten bij het aangaan van het huwelijk,[37] dr. van Jan Roesten Koester (ook Roetenschouser!, Roestekoets! Roestenkoest) en van Angenita Althof.

Inschrijving d.d. 1-7-1810 van Abraham Essenberg (1793-1839) in het 125e Regiment Infanterie van Linie (1810), 1e Bataljon, Compagnie Voltigeurs, in Napoleons Grande Armée.
klik op plaatje(s) om te vergroten
Boedelpapieren Burgerweeshuis:[38]
Abraham Essenberg die op 17-5-1839 te Amsterdam overlijdt, laat twee kinderen na: Catharina Maria oud 26 jaar (en inmiddels getrouwd), en Abraham (jr) 16¾ jaar. Omdat Abraham (sr) al op 10-11-1834 geref. lidmaat is geworden, wordt voor Abraham (jr) op 23-5-1839 onderstand gevraagd van de diakenen van het Burgerweeshuis. De waarde van de boedel van Abraham (sr) wordt getaxeerd op ƒ 2,--.

Referenties van de gegevens van generatie 1 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Essenberg --- Generatie 1 ( 40 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. DBNL, F. Jos. van den Branden, J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde, p239 sub voce Essenberg
 2. Huw.Bijl. Geervliet BS Trouwen 1823, akte nr. 5
 3. Huw.Bijl. Geervliet BS Trouwen 1823, akte nr. 5
 4. Vergadering der provisioneele Repraesentanten van het volk van Holland, gehouden op maandag den 30 maart 1795, z.p. 1795, Delpher.nl
 5. RS. Bakker, De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver Deel VI. (Het Land van Voorne en Putten, Overflaque, Portugal, Amsterdam, 1798, Delpher.nl
 6. Decreeten van de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van Holland, dl. 7, 's-Gravenhage 1795-1806, Delpher.nl
 7. Huw.Bijl. Geervliet BS Trouwen 1623, akte nr. 5
 8. SAVP, 110-4746 ONA 110 Nots. Jan Jacob Villerius, inv.nr. 4746, Aktenummer: 84
 9. Maandelijkse Nederlandsche Mercurius 84(1804)
 10. Huw.Bijl. Amsterdam, 1821 Reg. 4 nr. 120v
 11. SAVP, 110-3848
 12. Nieuwe Nederlandsche jaerboeken, of Vervolg der merkwaerdigste geschiedenissen, Amsterdam, 1795, p2697
 13. SAVP, 110-1204 akte 25
 14. Resolutien van het Intermediair administratief bestuur van het voormaalig Hollandsch gewest, 1798, Den Haag, 1798, Delpher.nl / Google Books
 1. Resolutien van het Intermediair administratief bestuur van het voormaalig Hollandsch gewest, 1799, Den Haag, 1799, Delpher.nl / Google Books
 2. SAVP, 041 Ambacht Oostvoorne, inv. nr. 163 en 164
 3. SAA, Retroacta van de BS Archiefnr. 5001, inv.nr. 1272, Doodenboeken of Registers van Haaldooden, p24v
 4. SAVP: Archief van het Ambacht Oostvoorne, toeg.nr. 041
 5. Huygens ING, Database politieke sociabiliteit 1781-1798, ⇒ database-politieke-sociabiliteit-1781-1798
 6. Resolutien van het Intermediair administratief bestuur van het voormaalig Hollandsch gewest, 1798, Den Haag, 1798, Delpher.nl / Google Books
 7. Resolutien van het Intermediair administratief bestuur van het voormaalig Hollandsch gewest, 1799, Den Haag, 1799, Delpher.nl / Google Books
 8. SAA, Bev. Reg. arch.nr. 5000, inv.nr. 769, p221
 9. ELO Doopboek Nieuwveen
 10. SAA, Bev. Reg. arch.nr. 5000, inv.nr. 769, p221
 11. ELO Doopboek Nieuwveen
 12. DA Stamboek van Ambtenaren 1e Gesticht + Stamboek van de Arbeidersgezinnen 1836-1839, archiefnummer 2001.16, inventarisnummer 68
 13. DA, Notaris repertorium Assen 0114.66, Nots. H.H. van Lier, aktenr. 67
 14. (Bev. Reg. 1851-1853)
 1. (Bev. Reg. 1851-1853)
 2. NA 2.01.15 stamboeken van officieren, onderofficieren en minderen der Landmacht, inv. nr. 22, 4de Regiment Infanterie van Linie 1ste en 2de Bataljon, p102
 3. Service Historique de la Défense, Vincennes/Parijs, Inv.nr. SHD: 21Yc874, stamboeknummer 2017, ⇒ 52a8dec34be1d
 4. Huw.Bijl. 1822
 5. SAA, Patiëntenregisters, archief nr. 5268, inv.nr 2442, p30
 6. BS Amsterdam 1821 Trouwen Reg.4 fol. 120v
 7. Huw. Bijl.
 8. Boedelpapieren
 9. Huw.Bijl. 1821
 10. SAA, Boedelpapieren Burgerweeshuis dl 593, 643-644
 11. Boedelpapieren
 12. SAA, Huiszittenhuizen, Deel: 869, Periode: 1851-1870, archief 349, inv.nr. 869, p301

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 2
Back to previous
generation 0
Directly go to generation :
1