This page was last updated : 191024.
File size is: 116 k.
Fragment Genealogie Boxhoorn
Generatie 1
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Boxhoorn,
version 1.1,
Muiden, 2016.
© Copyright 2019 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Boxhoorn Gen. nr. 1

De gegevens voor deze Fragment Genealogie Boxhoorn zijn verzameld om de voorouders te achterhalen van Neeltje Gerrits Boxhoorn, nr. 343 in de Kwartierstaat Van Schothorst. Daarbij werden zoveel extra gegevens gevonden dat deze in een afzonderlijk document zijn bijeengebracht.

Wapen Boxhoorn : Drie naar links gewende klimmende bokken (2-1). Helmteken : een naar rechts gewende uitkomende bok tussen een vlucht. Bron: Ref. [1], die de kleuren niet vermeldt.


I

Ia. Gerrit (Bocxhoorn), geb. vóór ca. 1550, alleen bekend uit het patroniem van zijn zoon.

Ib. Leendert ((Boxhoorn)), geb. vóór ca. 1550, alleen bekend uit het patroniem van zijn zoon.II

IIa. Leendert Gerritsz Bocxhoorn, geb. Maasland 1574/75, ovl./beg. Maassluis Grote Kerk 1-10-1638/okt. 1638 (graf nr. 141) [2], diaken (1608) [3] en ouderling (1637) [4] van de geref. kerk, koopman, burgemeester (1622..1634), schepen (1636-1637) van Maassluis [5] en als reder/boekhouder gecommitteerde van de visserij aldaar (1612, 1616, 1620),[6] koopman (1622..1638), reder (1616..1635) te Maassluis, tr. 1o voor 1607 Teuntje Willems, ovl./beg. Maassluis Grote Kerk 31-3/april-1631 (graf nr. 141) [7], tr. 2o Maassluis geref. 4-1-1632[8] Neeltge Gerritsdr, ovl. na 1643, weduwe van Jan Pietersz Busijn, koopvrouw (1641), woont te Maassluis (1638..1643).

Weeskamer Maassluis:[9]
Leendert Gerritsz Boxhoorn,
5-12-1636 3, f.120v koopman
3-11-1638 3, f.155 koopman, geh. met Neeltge Gerrits
..-..-1644 4, f. 99 koopman
Graf nr. 141 in de grote Kerk van Maassluis:[10]
Dit graf hoort toe Gerret Leenderts Buxhoorn. (Twee wapens : 1. drie springende bokken. Helmteken: een boom.) Hier leyt begraven Trientgen Willemsd. sterf den 31e Maert anno 1631. Hier leyt begraven Leendert Gerritz. Buxhoorn sterf den ... October 1638 was out 63 jaren. Hier leyt begraven Leentje Gerritdr. Buxhoorn sterf den 19-11-1646 was out 14 jaer en 7 maenden. Hier leyt begraven Gerrit Leendertsz. Buxhoorn stierf den 2en November ao. 1670 was out 63 jaren en 5 maenden.
Graf nr. 179: den 4 Octob. 1715 sterf Leendert G. B. out 72 jaer.
Op 14-7-1634 machtigen Leonardt Gerritsz Bocxhoorn, Aert Jansz van Waerdenburch, en Adriaen Jansz Schoonhoven, mede namens Gerrit Cornelisz Boudesteyn, en Hendrick Steffensz van der Laen, regenten van het dorp van Maessluys, Cornelis Pieck, procureur, om hun zaken in rechte waar te nemen. [11]
Op 9-10-1634 komen Aerten Jansz Waerdenburch en Leendert Gerritsz Bocxhoorn uit Maeslantsluys, reders, en Dirck Wijersz Vonck, schipper van het schip de Fortuyn, te Sleckvoorden in Noorwegen geladen met hout, overeen dat de laatste een waarborg van 600 carolusgulden betaalt nu het schip veilig ligt afgemeerd aan het Haringvliet hier ter stede, nadat het door Oostendenaers onder Jasper Houttebeen was genomen doch na 4 etmalen ontzet door Flips Jacobsz Schoneman, capiteyn, die voor voornoemde reders vaart. [12]
Op 30-6-1635 presenteert notaris Nicolaas Vogel Adriaansz aan Gerard Pijl, vendumeester van de admiraliteyt, een insinuatie. Voorn. Pijl is mede-reder van het schip ten oorloge ter zee, ter vrije nering uitgerust op bestelling van de Prince van Oranigen met capiteyn Philips Jacobsz Schoneman van Delfshaven. Dit schip, de St. Thomas met schipper Jan Wijnton, heeft 25 stukken laken vervoerd, waard volgens de reders 400 ponden Vlaems. De lading is opnieuw getaxeerd door Jan Quarles en Joris Chaundler, cooplieden van de Engelsche natie, en geschat op 301 pond en 9 schellingen. Bij afwezigheid van voorn. Pijl is de insinuatie overhandigd aan Leonard Gerardsz Bocxhoorn en Aert Jansz van Waerdenburch, beiden wonend te Maassluys en mede-reders, en wordt geprotesteerd tegen deze mistaxatie en de hierdoor opgelopen schade. De opdrachtgever ondertekent met Barney Reymes. [13]
Op 20-12-1635 komen Nicolaes de Smith, coopman te Gent in Vlaenderen, Louijs Jacobsz Vermande, eveneens coopman en Leendert Gerritsz Bocxhoorn uit Maessluys, met elkaar overeen dat de laatste in Brielle, Vlaerdingen en Maessluys zoveel mogelijk cabeljau, schelvis, heylbot en eventueel gezouten vis zal opkopen en naar Biervliet zenden, waarna hij met wisselbrieven zal worden betaald. [14]
Op 25-9-1636 compareert te Maassluis Leendert Gerritsz Bocxhoorn, oud 61 jr., koopman te Maassluis, voor een Attestatie. [15]
Op 28-9-1638 compareren te Maassluis Leendert Gerritsz Bocxhoorn, koopman wonend te Maassluis en zijn echtgenote Neeltge Gerritsdr wonend te Maassluis, voor een Akte van voogdij. [16]
Neeltgen Gerritsdr, wed. van Leendert Gerritss Bocxhoorn, koopvrouw wonend te Maassluis, compareert te Maassluis voor akten van Procuratie 5-3-1641 en 1-3-1643. [17]


COMMENTAAR(¥) In Maassluis worden verder nog geref. gedoopt de volgende kinderen van Le(e)n(d)ert Gerritsz (geen moedersnaam genoemd):
Barbertge Leenderts, ged. 2-12-1612.
Leentgen Leenderts, ged. 31-3-1613.
Jannittgen Leenderts, ged. 6-9-1615.
Jannittgen Leenderts, ged. 14-5-1617.
Het is onzeker of dit ook kinderen van Leendert Gerrits Bocxhoorn zijn.

IIb. Engel Leendertsz (Boxhoorn), geb. vóór ca. 1575, ovl. vóór 1624, doopsgezind, tr. Neeltgen Huijgen.III

IIIa. Gerrit Leendertsz Bo(c)xhoorn, geb. Maassluis mei 1607, ovl./beg. Maassluis Grote Kerk 2/5-11-1670 (graf nr. 141)[26], koopt dit graf in 1645 van de kerk [27], j.m., wonend in de Schans te Maassluis (1629), blocmaker (1630..1640), vermeld in notarieel archief Maassluis (1652..1666),[28] schepen (1652-1657) en burgemeester (1663..1668) van Maassluis [29], tr. Maassluis geref. 9-9-1629 (beiden onder patroniem) Maertgen Hertochs (Hoogwerf), geb. 1609/10, ovl. na 1654, j.d., wonend in de Schans te Maassluis (1629), dr. van Hertich Aryensz (Adriaenss) (Hooghwerf) en van Aeltje Fransen (zie Kwartierstaat Van Schothorst nr. 1374 ).

Gerrit Leenderss, blokmaker, en zijn echtgenote Maertge Hartoochs testeren 20-9-1638. Haar nicht is Ariaentge Goverts. [30]
Gerrit Leenderss Bocxhoorn vermeld als blokmaker, wonend te Maassluis, oud 32 jr., in een Attestatie d.d. 9-11-1639 [31]
Gerrit Leenderss Bocxhoorn vermeld als blokmaker in een Attestatie d.d. 10-12-1639. [32]
Gerrit Leenderss, blokmaker, en zijn echtgenote Maertge Hartoochs testeren 20-9-1638. Haar nicht is Ariaentge Goverts. [33]
Gerrit Leenderss Bocxhoorn vermeld als voogd in een Akte van voogdij d.d. 4-3-1640. Zijn broer is Willem Leend. Bocxhoorn. [34]
Gerrit Leenderss Bocxhoorn vermeld als getuige in een Testament d.d. 29-12-1640. [35]
Gerrit Leenderss Bocxhoorn vermeld als voogd in een Codicil d.d. 13-10-1642. Hij is zwager van Machtelt Prsdr van der Werve. [36]
Gerrit Leenderss Bocxhoorn vermeld als voogd in een Testament d.d. 18-10-1642. Hij is zwager van Leendert Prss van der Werve. [37]
Weeskamer Maassluis:[38]
Gerrit Leender(t)sz Bocxhoorn (Bocxhoren)
14-7-1638 3, f.147
20-4-1641 4, f. 19
23-4-1655 5, f.105v
23-9-1658 5, f.163
..-5-1659 5, f.179v
13-4-1668 7, f. 39
28-8-1668 7, f. 58
1669/70 7, f.152v
5-9-1670 7, f.188 (oud-burgemeester)
12-12-1670 7, f.201v (blokmaker)
4- 9-1693 9, f. 26 (voogd)
Maertge Hartochs 28- 4-1619 1, f.125 (9 jaar)
12-12-1670 7, f.201v

IIIb. Gerrit Engels (Engelen) Bo(c)xhoor(e)n, geb. 1599/1600, ovl. 1681-1683, bootsgesel te Delfshaven (ca. 1625), weduwnaer op Maessluis (1629), stierman ten haring (1641, 1650), wordt genoemd als executeur en voogd door Maertje Jacobs Sluys, wed. van Engel Leenderts Bocxhoorn (zie hieronder), staat gereed om als stuurman "naar de Noortzee op haringvangst te gaan" (sept. 1650),[42] doopget. (1640..1667), belender aan de Rotterdamsedijk te Delfshaven (1681), tr. 1o voor 1622? NN, ovl. (1626?-1629), tr. 2o Maassluis geref. 7-12-1629 (beiden onder patroniem),[43] [44] Aerjaentje Cornelisdr (Crieck), geb. vóór ca. 1600, ovl. 1673-1683, weduwe van Delfshaven (1629), doopget. (1646, 1653), dr. van Cornelis Crieck.

Op 22-5-1641 leggen Gerrit Engelsz, 41 jaar, Hubrecht Harmansz, 44 jaar, en Cornelis Walincxsz, 42 jaar, allen stierlieden ten haring, verklaren op verzoek van Cornelis Arentsz, knecht op de damlooper van Ghijsbrecht Sorg van Delft, dat zij niet anders weten dan dat Arentsz een eerlijk en deugdzaam persoon is. Arentsz heeft vier jaar lang met Gerrit Engelsz gevaren, en de laatste twee teelten met Hubrecht Harmansz. Hij is opgevoed in de buurt en heeft naast het huis van Cornelis Walincxsz gewoond. [45]
Op 15-2-1673 testeren Gerrit Engels Bocxhoorn en Aerjaentjen Corneliss Krieck, echtgenoten, en benoemen elkaar tot hun erfgenamen en voogden. Zij legateren hun kinderen Marijtjen Gerrits Boxhoorn en Kniertjen Gerrits Boxhoorn voor dezelfde som als hun andere vier kinderen, Adriaen Gerrits Boxhoorn, Neeltjen Gerrits Boxhoorn, Geertjen Gerrits Boxhoorn en Engel Gerrits Boxhoorn al hebben ontvangen. Met uitsluiting van de weeskamer. [46]
Op 28-5-1681 testeert Gerrit Engele Bocxhooren, weduwenaar van Aerjaentje Cornelisdr Krieck. Hij vermaakt legaten aan zijn jongste dochter Maertje Bocxhooren en aan zijn dochters Neeltje Bocxhooren en Maertje Bocxhooren die het huis krijgen. De rest wordt gelijkelijk verdeeld tussen zijn vijf kinderen, Ary, Neeltje, Geertje, Engel en Maertje of bij overlijden voor die tijd hun kinderen. Als voogden over evt. minderjarige erfgenamen worden aangesteld zijn zoon Engel Bocxhooren en Cornelis Crieck equipagemeester. Het te erven huis staat aan de Rotterdamsedijk en belent Cornelis Gerrits Kriek, Pieter Jansz Mol en de Nieuwe Haven. Er was al een testament voor de erfenis van de moeder verleden voor notaris Christiaen van Vliet te Delfshaven op 16-2-1673. [47]
Op 12-3-1683 verklaren Ary Gerritsz Bocxhoorn, Neeltje Gerritsdr Bocxhoorn, namens haar man Abram Pietersz Hoogwerff, Cornelis Egbertsz Verduyn, man van Geertjen Gerritsdr Bocxhooren, Engel Gerritsz Bocxhooren en Maertje Gerritsdr Bocxhooren, meerderjarige dochter, als kinderen en erfgenamen de boedel en goederen van hun vader, wijlen Gerrit Engelen Bocxhooren, weduwnaar van Aerjaentje Cornelisz Crieck verdeeld te hebben. Volgens testament d.d. 23-5-1681 is aan Neeltje Gerritsdr Bocxhoorn en Maertje Gerritsdr Bocxhooren een huis en erf toebedeeld, gelegen op de Rotterdamse Dijck.
Een en ander is ook geschied volgens mutueel testament door hun moeder gepasseerd, voor notaris Christiaen van Vliet d.d. 15-2-1623. Genoemd huis is belend ten zuiden door Cornelis Crieck, equipagemeester, en ten noorden Pieter Jansz Mol, strekkende van de genoemde Rotterdamse dijck tot achter aan de straat van de Nieuwe Have. Tot executeurs van het testament waren benoemd: Cornelis Crieck, equipagemeester en genoemde Engel Gerritsz Bocxhooren. [48]

IIIc. Leendert Engelsz Bocxhoorn, geb. vóór ca. 1600, tr. Maassluis (met attestatieop Delfshaven 14-5-1622),[66] Dingenom (Dignum) Jans, ovl. na 1647, doopget. (1633..1647).

IIId. Engebrecht Engelsz Bocxhoorn, geb. vóór ca. 1605, tr. Maassluis geref. 6-12-1626[68] Neeltje Cornelissen Veerman.

IIIe. Coen(raet) Engelsz Bocxhoorn, geb. vóór ca. 1600, ovl. 1627 (verdronken in zee), tr. 1o Maassluis geref. 31-5-1622[70] Jannitje Cornelissen Veerman (elders van der Swaluw), ovl. 1622-1625, tr. 2o Maassluis geref. 3-5-1626[71] Maertje Goverts van Wijn, beg. Maassluis Grote K. (graf nr. 210) 5-3-1682 [72] dr. van Govert Pietersz van Wijn, biervoerder en marktschuitvoerder van Maassluis op Delft, en van Trijntje Jacobsdr van Velden (zie Kwartierstaat Van Schothorst nr. 2690 ). Zij hertr. Maassluis 14-5-1628 Pieter Jacobsz Van Der Jacht, visser en stierman te Maassluis. Zie Kwartierstaat Van Schothorst nr. 1344 voor verder nageslacht van dit echtpaar.

Weeskamer Maassluis:[73]
Maertgen Gover(t)sdr van Wijn
7-10-1642 inv. nr. 4, f. 68v
16-5-1659 inv. nr. 5, f.171v
Weeskamer Maassluis:[74]
Coen Engels
26-4-1625 2, f. 45
21-5-1625 2, f. 47v (visser, wednr. v. Jannetge Cornelis)
zaliger Coenraet Engels 14- 4-1627 2, f. 84 geh. met Maritgen Govers


IV

IVa. Engel Gerritsz (van) Bocxhooren, ged. geref. Delfshaven 1-7-1640 (ouders Gerridt Engelen en Ariaentje Cornelis, get. Pieter Cornelisse, Maertje Jacobs, Dignum Jans), ovl. 1685-1701, doopget. (1665), jongeman van Delfshaven (1668), executeur van het testament van zijn moeder, stuurman op het haringschip Het Wapen van Delft (1681),[75] tr. Delfshaven geref. 21-5-1668 Neeltje Hendricks (van Oijen) (Vernooy), beg. Delfshaven 24-1-1715 (gaarder), jongedochter van Delfshaven (1668), doopget. (1668), woont te Delft (1701).

COMMENTAAR(¥) Wie is Engel Bocxhooren, geb. vóór ca. 1685, ovl. Azie 11-6-1721, in dienst bij de VOC als (scheeps)korporaal uit Delfshaven 21-12-1706, uit dienst 1711 wegens repatriering, vaart voor de kamer Delft van de VOC met het schip Schoonderloo naar Batavia (uitreis 21-12-1706, aankomst Batavia 2-7-1707), keert terug op het schip Wassenaar van de kamer Delft (vertrek 30-11-1710, aankomst 6-8-1711),[76] in dienst bij de VOC als soldaat uit Delfshaven 8-5-1713, uit dienst 1717 wegens repatriering, vaart voor de kamer Delft van de VOC met het schip Koning Karel de Derde naar Batavia (uitreis 8-5-1713, aankomst Batavia 7-10-1713), keert terug op het schip Strijkebolle van de kamer Zeeland (vertrek 12-12-1716, aankomst 31-7-1717),[77] in dienst bij de VOC als scheepskorporaal uit Delft 2-1-1718, uit dienst 1719 wegens repatriering, vaart voor de kamer Delft van de VOC met het schip Westhoven naar Batavia (uitreis 2-1-1718, aankomst Batavia 18-5-1718), keert terug op het schip Vaderland Getrouw van de kamer Delft (vertrek 25-11-1718, aankomst 8-8-1719),[78] in dienst bij de VOC als scheepskorporaal uit Delft 18-10-1719, uit dienst 11-6-1721 wegens overlijden in Azie, vaart voor de kamer Delft van de VOC met het schip Zoetigheid naar Batavia (uitreis 18-10-1719, aankomst Batavia 6-3-1720).[79]


COMMENTAAR(¥) Wie is Jan Boxhoorn, geb. vóór ca. 1705, ovl Azie 17-12-1733, in dienst bij de VOC als jongmatroos uit Delft 8-1-1724, uit dienst 1725 wegens repatriering, vaart voor de kamer Delft van de VOC met het schip Langerode naar Batavia (uitreis 8-1-1724, aankomst Batavia 22-5-1724), keert terug op het schip Langerode van de kamer Delft (vertrek 1-12-1724, aankomst 26-7-1725),[80] in dienst bij de VOC als kwartiermeester uit Delfshaven 15-4-1733, uit dienst 17-12-1733 wegens overlijden in Azie, vaart voor de kamer Delft van de VOC met het schip Magdalena naar Batavia (uitreis 15-4-1733, aankomst Batavia 16-9-1733).[81]

Op 31-1-1685 verkoopt de bewindvoerder over de boedel van Aert de Gaey o.a. een vordering als restant op Cornelis van Gijssenburgh, mr. metselaer, van kooppenningen die hij schuldig is voor een huis en erf aan de oostzijde van de Nieuwehave, aan Engel Gerritsz Bocxhoorn. [82]
Op 31-1-1685 vindt de verkoop plaats ten behoeve van de crediteuren van Hugo Coel van een kustingrentebrief van 450 gulden als restant van de kooppenningen van een huis en erve aan de oostzijde van de Oudehave, welke brief door Mattijs Jansz van Kessel, ten behoeve van Hendrick Jansz Waerts d.d. 25-3-1682 is gepasseerd. Koper is Engel Gerritsz Bocxhoorn. Nog een kustingrentebrief van 450 gulden als restant van de kooppenningen van een huis en erve aan de oostzijde van de Oude Have, welke brief door Ary Gerritsz Bocxhoren ten behoeve van genoemde Waerts is d.d. 7-4-1683. Koper is Willem van Vliet. [83]
Op 7-1-1701 koopt Neeltje Hendricx, weduwe van Engel Gerritse Bocxhooren, wonende te Delft, van Frans Boon, meester-metselaar, een huis staande op de Oude Sluis tegenover de Waagh te Delfshaven, belend door Willem Coel, Sara Chatvelt en de 's Heerenstraat, voor 900 gld en 100 gld voor de inboedel. [84]

IVb. Ary (Adriaen, Arien) Gerritsz Bocxhoorn, ged. geref. Delfshaven 1-1-1645(¥) (ouders Gerridt Engelen en Ariaentje Cornelis, get. Pieter Cornelisse, Lijsbeth Ariens, Maertje Jacobs), beg. Delfshaven 24-6-1697 (gaarder), jongeman van Delfshaven (1657), doopget. (1657, 1680), wordt, als neef van Cornelis Jacobs van Petten, out-schipper, en Lijsbet Gerrits Elderman, benoemd tot voogd over de kleinkinderen van dit echtpaar (1673),[95] treedt op als zodanig (1680),[96] stierman (1680) op het haringsschip De Eendragt, visser te Delfshaven (1681),[97] huurt het onderste deel van huis en stal aan de Oprel te Delfshaven (1687), [98] koopt op een veling onderdelen behorend tot het haringschip De Zwaan (1688), [99] en goederen die zich op haringschip De Zeeman bevinden (1688), [100] genoemd als voogd over Lijsbeth en Geertruijt Dirckdr van der Plas (1689), belender aan de Oude Haven(1689), aan de straat voor de Delfse Schie (1691) te Delfshaven, koopt op een veiling te Delfshaven roerende goederen van Jacob Heymons van der Laan (1690), [101] treedt op als voogd van Gerrit Gerritsz Kriek (1693), legt een verklaring af (1697), [102] tr. Delfshaven geref. 21-5-1657 Pietertje Maertensdr (de Wit(h)), geb. vóór ca. 1640, ovl. na 1698, jongedochter van Schiedam (1657), doopget. (1660..1694), dr. van Maerten Claesz (de Wit), stierman op een haringboot te Scheveningen, en diens eerste vrouw NN of tweede vrouw Lijsbeth Pieters. [103] [104]

COMMENTAAR(¥) Deze doopdatum lijkt niet compatibel met zijn trouwdatum 1657. ZOEK UIT

Op 31-1-1685 vindt de verkoop plaats ten behoeve van de crediteuren van Hugo Coel van een kustingrentebrief van 450 gulden als restant van de kooppenningen van een huis en erve aan de oostzijde van de Oudehave, welke brief door Mattijs Jansz van Kessel, ten behoeve van Hendrick Jansz Waerts d.d. 25-3-1682 is gepasseerd. Koper is Engel Gerritsz Bocxhoorn. Nog een kustingrentebrief van 450 gulden als restant van de kooppenningen van een huis en erve aan de oostzijde van de Oude Have, welke brief door Ary Gerritsz Bocxhoren ten behoeve van genoemde Waerts is d.d. 7-4-1683. Koper is Willem van Vliet. [105]
Op 23-2-1685 verkopen Bastejaen Coel en mede reders in het openbaar souttonnen etc. aan Ary Gerritsz Bocxhoorn, Pieter Coomans, Reyer den Dansser en Jacob van Groenevelt. Betalingen worden gedaan aan rentmeester Verburgh, Willem Coel, Beuckel den Dansser, Cornelis Jansz Bos, van Hurck, Aelewijn Gijsens weduwe en Willem van der Zijde. [106]
Op 5-1-1689 verkoopt Arij Gerritsz Bocxhooren aan Arij Gerritsz Koen, voor 800 gld. een huis, gelegen aan de oostzijde Oude Haven te Delfshaven, belend Gerrit Pietersz de Rust, Jan Fransz Lutsenburg, Jan Jansz Posthoorn, Arij Cornelisz Baecker. [107]
Op 9-1-1693 verklaren op verzoek van Buisert Jacobsz, weduwnaar van Jannetje Jochemsdr die eerder wed. was van Maerten Claesz, Cornelis Maertensz de Wit en Ary Gerritsz Bocxhoorn, gehuwd met Pietertje Maertensdr de Wit, beiden kinderen en erfgenamen van Maerten Claesz, stierman, dat het huis gelegen aan de oostzijde van de Oudehaven, belend door Jacob Heymonsz van der Laen en de wed. Van der Cloot, bij de boedelscheiding is toegevallen aan genoemde Jannetje Jochemsdr. [108]
Op 13-1-1698 veilt en verkoopt Pietertje Maartens, weduwe en boedelhoudster van Ary Gerritse Bocxhoorn een huis gelegen benedendijks aan de Delfsche Schie, belend door Willem Snellaert en Cornelis Willem Boele, aan Sara Chatvelt (tekent als Sara Chatvylt), weduwe van Pieter van Emmerick voor 430 gld. [109]

Handtekening van Ariaentge Arents Bocxhoorn (1658-??) onder haar hieronder beschreven testament d.d. 30-6-1697.
klik op plaatje(s) om te vergroten
Op 30-6-1697 testeert te Delft Ariaentge Arents Bocxhoorn j.d. wonend te Delft. Zij benoemt tot universele erfgenaam Juffr. Cornelia van Vliet, en legateert aan haar moeder Pietertge Maertens, wed. van Arij Gerritsz. Bocxhoorn, 25 car. gulden per jaar, haar leven lang, als haar pure alimentatie. Voorts legateert zij aan haar moeder Pietertge Maertens ƒ 50,-- uit te keren binnen 6 weken na haar overlijden. Indien haar moeder voor testatrice overlijdt, en haar broer Cornelis Arijensz Bocxhoorn of diens nagelaten kinderen nog in leven zijn dan moet aan hem ƒ 200,-- worden uitgekeerd binnen 6 weken na haar overlijden. Zij benoemt tot executeur testamentair en voogd over eventuele minderjarige erfgenamen Willem van Vliet wonend te Delft. Een en ander onder uitsluiting van de weeskamer. Get. Willem de Freijn en Jan Conincxsteijn [110]
Op 22-1-1701 testeert te Delft Ariaentge Arents Bocxhoorn bejaarde dogter wonende te Delft. Zij herroept bovengenoemd testament van 1697, en benoemt tot haar enige universele erfgenaam haar broeder Cornelis Ariens Bocxhoorn, althans in Oostindien, en bij zijn vooroverlijden zijn kinderen en verder descendenten bij representatie. Indien deze allen overleden zijn dan benoemt zij Floris Maertensz de Witt en zijn huisvrouw Geertge Abrahams of hun descendenten bij representatie voor ¼ part, Baertge Cornelis de Witte? huisvrouw van Jop Daniels en bij haaer vooroverlijden haar descendenten voor ¼ part, de kin(deren) van Engel Gerrits Bocxhoorn voor ¼ part, en Juffr. Cornelia van Vliet, huisvrouw van Mr. Hermanus Huisinga, of bij haaer vooroverlijden haar descendenten voor ¼ part. Alles onder de conditie dat haar moeder Pietertge Maertens, wed. van Arien Gerrits Bocxhoorn haar leven lang het vruchtgebruik heeft van al haar na te laten roerende en onroerende goederen. Zij benoemt tot executeur testamentair en voogd over eventuele minderjarige erfgenamen Willem van Vliet. Een en ander onder uitsluiting van de weeskamer. Get. Henrick Rou en Martinus Tonneman [111]

IVc. Engel Leenderts Bockshorn, geb. vóór ca. 1625, ovl. vóór 1669, grootschipper, j.m. van Delfshaven (1646), tr. Delfshaven geref. 29-3-1646(¥)[114] Maertje Jacobs (van der) Sluijs, ovl. 1669-1681, doopget. (1637..1645), j.d. van Delfshaven (1646), heeft bij nots. Christiaan van Vliet een schuldbrief op haar huis beneden de Opperel te Delfshaven (1683),[115] dr. van Jacob Teunis Sluijs, grootschipper en Jannetje Reijniers. Zij krijgt bij boedelscheiding d.d. 31-3-1669 een huis in het Rotterdamse slop of afrel te Delfshaven [116].

COMMENTAAR(¥) ZOEK UIT:
Gerrit Engelen, beg. Rotterdam 11-7-1655 (als man van Maertje Jacobs), tr. vóór 1655 Maertje Jacobs. Zij hertr. Rotterdam geref. 12-10/1-11-1656 (als Maritge Jacobs, weduwe van Gerrit van Engelen, afkomstig van Broeck, wonend in de Lomberstraet). Abraham Gommersen van Roosbroeck, weduwnaar van Jannitge de Vos, wonend in de Hoochstraet.

Op 26-8-1646 testeren te Rotterdam Engel Leendertsz Bocxhoorn en zijn vrouw Maertge Jacobs, en benoemen elkaar wederzijds tot universeel erfgenaam. Als hij de eerststervende is zonder kinderen, dan gaan zijn goederen elk voor de helft naar zijn vrouw en zijn moeder Dingenom Jans, als zij nog in leven is. Als zij na haar man ongetrouwd en zonder kinderen komt te overlijden, gaan al haar goederen naar haar schoonmoeder Dingenom Jans, als zij nog in leven is. [117]
Op 23-11-1669 bekent Maria Jacobsdr Sluijs, weduwe en boedelhoudster van Engel Lenardsz Bocxhoren, grootschipper, een bedrag van 800 gulden schuldig te zijn aan Sijmon den Danser. Als zekerheid dient een losrentebrief van 800 gulden op naam van haar broer Jan Jacobsz Sluijs die verleden is op het kantoor van Johan Timmers te Rotterdam op 30-4-1642. [118]
Op 3-12-1669 benoemt Maertje Jacobs Sluys, wed. van Engel Leenderts Bocxhoorn haar kinderen tot haar erfgenamen. Zij benoemt tot executeurs en voogden Gerrit Engels Bocxhoorn en capiteyn Cornelis Elderts. [119]
Op 23-4-1681 wordt boedelinventaris gemaakt van de goederen nagelaten door Marijtje Jacobsdr van der Sluys, weduwe van Engel Leendertsz Bocxhooren. De aangifte wordt gedaan door de kinderen Jannetje Engelen Bocxhooren, Jacobus Engelen Bocxhooren, Jan Engelen Bocxhooren getrouwd met Annetje Cornelisdr Hardy, Antony Engelen Bocxhooren en Maertje Engelen Bocxhooren getrouwd met Cornelis Jansz van der Burch en capiteyn Cornelis Eldersz mede namens Gerrit Engelen Bocxhooren, tezamen voogden over Neeltje Engelen Bocxhooren. Bij de inventaris was een testament gepasseerd voor Christiaen van Vliet, notaris te Delfshaven op 3-12-1669. Bij de boedel is een huis aan de oprel tegenover het Delfseveer, belend door Jacob Overheul en Claes Schoute. Het wordt verkocht aan Jacobus Engelen Bocxhooren. Bij de in-en uitschulden genoemd de weduwe van notaris Christiaen van Vliet, Gijsbregt van Beeresteyn, Van der Heym, brouwer in de Halve Maan te Delft, Hugo Schravesande, brouwer in de Dubbelde Sleutels te Delft, de erfgenamen van Claes van der Wout, Engel Jacobsz de Geus, Johan Dijckman, chirurgijn, en Jannetje Engelen. [120]
Op 4-5-1681 bieden Jannetje Engelen Bocxhooren, Jacobus Engelen Bocxhooren, Jan Engelen Bocxhooren en Antony Engelen Bocxhooren, Cornelis Jansz van der Burgh gehuwd met Maeritjen Engelen Bocxhooren, en Gerrit Engelen Bocxhooren en kapitein Cornelis Eldersz als voogden over Neeltje Engelen Bocxhooren, tezamen kinderen en erfgenamen van Engel Leendertsz Bocxhooren en Maertje Jacobsdr van der Sluys een huis te koop aan, staande aan de oprol tegenover het Delfseveer. In eerste instantie wordt het huis niet verkocht. Daarna wordt het op dezelfde datum verkocht aan Jacobus Engelen Bocxhooren, waarbij Jan Bocxhooren wordt vervangen door zijn vrouw Annetje Cornelisdr Hardy (procuratie 9-4-1681) en Antony Bocxhooren door zijn vrouw Aerjaentje Ariensdr van der Zee (procuratie 21-4-1681). Het huis belent Jacob Jacobsz Overheul, Claes Schoute, en de Schans. Er zijn oude brieven van 19-4-1636, op het huis wordt geboden door Harmanus Groen en Tijs Jansz. [121]


V

Va. Jacob(us) Engelen Boxhorn, geb. Delfshaven ca. 1649, ovl. 1687-1692, jongeman wonend te Delfshaven (1680), doopget. (1680..1686), koopt in 1681 uit de erfenis van zijn ouders hun huis aan de oprol tegenover het Delfseveer te Delfshaven, belender aan de Oprel te Delfshaven (1686), tr. Delfshaven geref. 5-5-1680 Jannetge Cornelis de Oude (Doude), ovl. Delfshaven 22-1-1692, jongedochter wonend te Delfshaven (1680),

Op 24-1-1692 wordt de inventaris opgemaakt van de boedel van wijlen Jannetje Cornelisdr de Oude, weduwe van Jacobus Engelen Bocxhooren, overleden 22-1-1692, gedaan ten verzoeke van en in bijzijn van Jannetje Engelen Bocxhooren, Maertje Engelen Bocxhooren en Neeltje Engelen Bocxhooren, tantes, en Cornelis Jans van der Burgh, aangetrouwde oom van de 5 kinderen t.w.: Marritje, 10 jr., Lijsbet, 9 jr., Ariaentje, 7 jr. en 11 mnd, Engel, 6 jr., Cornelis Jacobs Bocxhooren, 4 jr. De inboedel bestaat uit een huis aan de Oprel tegenover het Delfse Veer, belend door Jacob Overheul en Pieter Claesz Schoute, en verder roerende goederen. Er zijn schulden aan Ewout van Vliet, Johan Fijck, Johannes Coccejus, mr. Jacobus Vlaerdingerwout, brouwer in 't Swaenhals te Delft. [135]
Op 4-2-1692 biedt het weeshuis te Delft namens de 5 weeskinderen van Jacobus Engelen Bocxhoorn en Jannetje Cornelisdr de Oude openbaar te koop aan een huis aan de Oprel tegenover het Delfsche Veer, met als laatste opdrachtsbrief d.d. 3-3-1682. Verkocht aan Cornelis Huibregts de Zeeu voor 540 gulden, voor wie borg is Cornelis Hendriks Denis. [136]

Vb. Anthoni(j) Engelen Boxhoorn, ged. geref. Delfshaven feb. 1658 (ouders Engel Leendertse en Maertje Jacobs, get. Claes Tonisse Sluijs, Magdaleentje Ariens, Trijntje Pieters), ovl. 1681-1709, doopget. (1682), tr. Delfshaven (attestatie naar Hillegersberg) en Hillegersberg geref. 31-10-1677 Adriaantje Arents (van der Zee), ovl. na 1709, wonend te Delfshaven (1677), doopget. (1703, 1707).

Op 8-10-1709 benoemt de ziekelijke Aryaentje Ariensdr, weduwe van Anthony Engelen Bocxhoorn, Cornelis den Blom en Pieter Duijve tot voogden over haar minderjarige erfgenamen. [137]


VI

VIa. Jacob(us) Anthonisse Boxhoorn, ged. geref. Delfshaven 22-9-1686 (get. Jacob Engelen Boxhorn, Trijntje Engelen, Jacob Engelen, Jannetje Engelen), beg. Delfshaven 2-9-1755 (gaarder), en 2-9-1755 in de kerk (binnen de kerk 10.0.0.gld. voor het luiden 3.8.0. gld.), volgt VIa. jongeman wonend te Delfshaven (1711), doopget. 1715, 1740) otr/tr Delfshaven geref. 22-11/6-12-1711. Maritje (Maria) Sire Goude (Gouda, Goudt), ged. Delfshaven 4-4-1690, ovl. na 1742. jongedochter wonend te Delfshaven (1711), doopget. (1715..1742). dr. van Sirag Adamsz Goud.[138]


Referenties van de gegevens van generatie 1 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Boxhoorn --- Generatie 1 ( 140 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Bijl1951 = A. Bijl Mz., Genealogische en Heraldische gedenkwaardigheden in en uit de Grote Kerk te Maassluis, Assen, 1951
 1. Bijl1951
 2. Bijl1951
 3. Mastenbroek, l.c., p108
 4. Mastenbroek, l.c., p110
 5. Blom, l.c.
 6. NAGH 6(1948)231 en 7(1949)9,23, Bijl, Convooidienst p.196
 7. Bijl1951
 8. Mededeling Dik Krijgsman, 2016
 9. GA Maassluis, Index Weeskamer Maassluis 1614-1700, Inv. nrs. 1 t/m 9
 10. Bloys van Treslong Prins
 11. GA Rotterdam, ONA Rotterdam, Nots. Nicolaas Vogel Adriaansz, inv. nr. 166, akte nr. 83, blz. 144
 12. GA Rotterdam, ONA Rotterdam, Nots. Jacob Duyfhuysen jr, inv. nr. 250, akte nr. 9, blz. 18
 13. GA Rotterdam, ONA Rotterdam, Nots. Nicolaas Vogel Adriaansz, inv. nr. 167, akte nr. 48, blz. 76
 14. GA Rotterdam, ONA Rotterdam, Nots. Adriaan Kieboom, inv. nr. 150, akte nr. 576, blz. 907
 15. GA Vlaardingen, ONA Maassluis, Nots. Niclaes van der Houff, inv. nr. 5489, no. 60
 16. GA Vlaardingen, ONA Maassluis, Nots. Niclaes van der Houff, inv. nr. 5489, no.147
 17. GA Vlaardingen, ONA Maassluis, Nots. Heijnrick van Vlijet, inv. nr. 5490 no. 69 en 275
 18. GA Vlaardingen, ONA Maassluis, Nots. Niclaes van der Houff, inv. nr. 5489, no.222
 19. GA Schiedam, O.N.A. inv. no.: 761 blz.: 1309
 20. Nav. 78(1929(19
 21. Mededeling Dik Krijgsman, 2016
 22. GA Schiedam, O.N.A. inv. no.: 772 blz.: 766
 23. Mededeling Dik Krijgsman, 2016
 24. Mededeling Dik Krijgsman, 2016
 25. Mededeling Dik Krijgsman, 2016
 26. zie ook Bijl1951
 27. Bijl1951
 28. GA Vlaardingen, ONA Maassluis, Nots. Adriaen de Bije, passim
 29. Blom, l.c.
 30. GA Vlaardingen, ONA Maassluis, Nots. Niclaes van der Houff, inv. nr. 5489, no.142
 31. GA Vlaardingen, ONA Maassluis, Nots. Niclaes van der Houff, inv. nr. 5489, no.193
 32. GA Vlaardingen, ONA Maassluis, Nots. Niclaes van der Houff, inv. nr. 5489, no.205
 33. GA Vlaardingen, ONA Maassluis, Nots. Niclaes van der Houff, inv. nr. 5489, no. 220
 34. GA Vlaardingen, ONA Maassluis, Nots. Niclaes van der Houff, inv. nr. 5489, no.222
 35. GA Vlaardingen, ONA Maassluis, Nots. Heijnrick van Vlijet, inv. nr. 5490 no. 40
 36. GA Vlaardingen, ONA Maassluis, Nots. Heijnrick van Vlijet, inv. nr. 5490 no.249
 37. GA Vlaardingen, ONA Maassluis, Nots. Heijnrick van Vlijet, inv. nr. 5490 no. 40
 38. GA Maassluis, Index Weeskamer Maassluis 1614-1700, Inv. nrs. 1 t/m 9
 39. Bijl1951
 40. Bijl1951
 41. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, inv. nr. 3848, akte nr. 64, blz. 534
 42. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Christiaan van Vliet, inv. nr. 3844, akte nr. 168 , blz. 845
 43. Mededeling Dik Krijgsman, 2016
 44. zie ook OV 39(1984)116
 45. GA Rotterdam, ONA, Nots. Schalkius van der Walle, inv. nr. 3837, aktenr./blz. 174/411
 46. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Christiaan van Vliet, inv. nr. 3846, akte nr. 3846, blz. 734
 47. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, inv. nr. 3853, akte nr. 74, blz. 532
 1. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, inv. nr. 3855, akte nr. 25, blz. 98
 2. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Christiaan van Vliet, inv. nr. 3845, aktenr./blz. 215/947
 3. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 4. zie ook OV 38(1983)76
 5. OV 38(1983)76
 6. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Gerrit Post, inv. nr. 3862, akte nr. 175, blz. 701
 7. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 8. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Nicolaas van der Vaart, inv. nr. 3872, akte nr. 100, blz. 379
 9. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Christiaan van Vliet, inv. nr. 3845, aktenr./blz. 261/1134
 10. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, inv. nr. 3857, akte nr. 27, blz. 166
 11. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, inv. nr. 3857, akte nr. 28, blz. 168
 12. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Cornelis van Dam, inv. nr. 3868, akte nr. 151, blz. 598
 13. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Gerrit Post, inv. nr. 3858, akte nr. 114, blz. 556
 14. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Gerrit Post, inv. nr. 3862, akte nr. 153, blz. 579
 15. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Gerrit Post, inv. nr. 3862, akte nr. 154, blz. 589
 16. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Gerrit Post, inv. nr. 3862, akte nr. 163, blz. 639
 17. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Gerrit Post, inv. nr. 3862, akte nr. 180, blz. 714
 18. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Gerrit Post, inv. nr. 3862, akte nr. 183, blz. 728
 19. Mededeling Dik Krijgsman, 2016
 20. Mededeling Dik Krijgsman, 2016
 21. Mededeling Dik Krijgsman, 2016
 22. Mededeling Dik Krijgsman, 2016
 23. Mededeling Dik Krijgsman, 2016
 24. Mededeling Dik Krijgsman, 2016
 25. Bijl, l.c.
 26. GA Maassluis, Index Weeskamer Maassluis 1614-1700, Inv. nrs. 1 t/m 9
 27. GA Maassluis, Index Weeskamer Maassluis 1614-1700, Inv. nrs. 1 t/m 9
 28. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, inv. nr. 3853, akte nr. 62, blz. 456
 29. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 30. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 31. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 32. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 33. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 34. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 35. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Gerrit Post, inv. nr. 3856, akte nr. 107, blz. 498
 36. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Gerrit Post, inv. nr. 3856, akte nr. 108, blz. 508
 37. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Gerrit Post, inv. nr. 3864, akte nr. 1, blz. 21
 38. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 39. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 40. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 41. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 42. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Gerrit Post, inv. nr. 3865, akte nr. 161, blz. 964
 43. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Johan Verhouff, inv. nr. 3870, akte nr. 28, blz. 72
 44. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Johan Verhouff, inv. nr. 3870, akte nr. 35, blz. 90
 45. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Johan Verhouff, inv. nr. 3870, akte nr. 81, blz. 198
 46. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Johan Verhouff, inv. nr. 3870, akte nr. 121, blz. 293
 47. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Nicolaas van der Vaart, inv. nr. 3875, akte nr. 67, blz. 249
 1. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Christiaan van Vliet, inv. nr. 3846, akte nr. 201, blz. 805
 2. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Christiaan van Vliet, inv. nr. 3849, akte nr. 39, blz. 306, en 14/26, 15/50
 3. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, inv. nr. 3850, akte nr. 27, blz. 47
 4. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, inv. nr. 3857, akte nr. 141, blz. 814
 5. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Gerrit Post, inv. nr. 3858, akte nr. 33, blz. 218
 6. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Gerrit Post, inv. nr. 3858, akte nr. 26, blz. 197
 7. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, inv. nr. 3859, akte nr. 28, blz. 154
 8. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Gerrit Post, inv. nr. 3862, akte nr. 172, blz. 695
 9. ⇒ nl_page_scheveningen_familiefragmenten.htm
 10. ⇒ kwartier.php?g=12
 11. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Gerrit Post, inv. nr. 3856, akte nr. 108, blz. 508
 12. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, inv. nr. 3856, akte nr. 113, blz. 524
 13. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Gerrit Post, inv. nr. 3858, akte nr. 81, blz. 417
 14. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Gerrit Post, inv. nr. 3861, akte nr. 3, blz. 22
 15. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Gerrit Post, inv. nr. 3863, akte nr. 1, blz. 34
 16. ONA Delft, Nots. Cornelis van der Sleyden, inv. nr. 2509e, f262
 17. ONA Delft, Nots. Cornelis van der Sleyden, inv. nr. 2513a, f23
 18. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 19. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Gerrit Post, inv. nr. 3862, akte nr. 170, blz. 687
 20. zie ook OV 40(1985)773
 21. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, inv. nr. 3850, akte nr. 139, blz. 1213
 22. ONA Delfshaven, nots. Chr. van Vliet
 23. GA Rotterdam, ONA Rotterdam, Nots. Gerrit van der Hout, inv. nr. 308, akte nr. 254, blz. 381
 24. GA Rotterdam, ONA, Nots. Christiaan van Vliet, inv. nr. 3843, aktenr./blz. 202/691
 25. GA Rotterdam, ONA Rotterdam, Nots. Christiaan van Vliet, inv. nr. 3846, akte nr. 112, blz. 457
 26. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, inv. nr. 3853, akte nr. 65, blz. 482
 27. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, inv. nr. 3853, akte nr. 20, blz. 190
 28. zie ook ⇒ genboxhoorn.htm
 29. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, inv. nr. 3859, akte nr. 46, blz. 332
 30. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, inv. nr. 3860, akte nr. 97, blz. 511
 31. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Nicolaas van der Vaart, inv. nr. 3873, akte nr. 127, blz. 549
 32. GA Schiedam, O.N.A. inv. no.: 789 blz.: 1237
 33. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Nicolaas van der Vaart, inv. nr. 3875, akte nr. 91, blz. 339
 34. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, inv. nr. 3850, akte nr. 31, blz. 57
 35. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Gerrit Post, inv. nr. 3864, akte nr. 196, blz. 852
 36. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Gerrit Post, inv. nr. 3864, akte nr. 197, blz. 855
 37. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Nicolaas van der Vaart, inv. nr. 3873, akte nr. 64, blz. 274
 38. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Nicolaas van der Vaart, inv. nr. 3873, akte nr. 87, blz. 376
 39. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Nicolaas van der Vaart, inv. nr. 3873, akte nr. 18, blz. 54
 40. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Nicolaas van der Vaart, inv. nr. 3873, akte nr. 79, blz. 333
 41. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, inv. nr. 3860, akte nr. 95, blz. 494
 42. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, inv. nr. 3860, akte nr. 96, blz. 504
 43. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Johan Verhouff, inv. nr. 3870, akte nr. 38, blz. 97
 44. OV 52(1997)805
 45. Mededeling Dirk Kramer, 2019
 46. Mededeling Dirk Kramer, 2019

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 2
Back to previous
generation 0
Directly go to generation :
1