This page was last updated : 171005.
File size is: 32 k.
Fragment Genealogie Block
Generatie 1
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Block,
version 1.1,
Muiden, 2017.
© Copyright 2017 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Block Gen. nr. 1

Fragment Block - doopsgezind
In de volgende akte komen twee personen met de naam Block voor:
Op 10-2-1687 verkopen Hendrik Gerritse Bronchorst en Jacob Jansz Wobbes aan Dirk Block(¥), Jan Aldertsz, Jan Block(¥), Jan van Rijn en Dirck Corver een balkzaegmolen genaamd De Witte Lelie, huis, 2 tuinen en houtloodsen, op het Kwakerseiland tussen Leidsepoort en Raampoort, waarvoor aan de stad werd betaald een grondhuur van ƒ 42,11,6. [1]
Volgen vijf afzonderlijke akten op 11-2-1687 waarin elk van de vijf kopers voor zijn 1/5 deel wordt aangesproken.[2]
Van hen moest uitgezocht worden of zij mogelijk verwanten waren van kwartier nr. 1602 Dirck Pietersz Block. Dit leidde tot onderstaande opstelling. Zie ook een transportakte [3] d.d. 18-12-1738 waarin deze heren Block voorkomen. In de opstelling komen twee personen Gerbrant Block (nr. Ia en Ib) voor, van wie vooralsnog niet bewezen is dat ze een en dezelfde persoon zijn.

NB zie ook aantekeningen van Eeghen: SAA toeg. nr. 752: Collectie Mr. P. van Eeghen: genealogie inv. nr. 12Ref. [4] en volgende


Paltrokmolen De Monnik
Op 5-5-1682 verkoopt Jan Aldertsz, saegmolenaer, aan Jan Gerbrandsz Block, makelaer, 1/4 part van de houtzaagmolen De Munnik met huizinge, schuijten en gereetschappen op het Kwakerseiland tussen Leidsepoort en Raampoort te Amsterdam. [5]
Eigenaren: 1682 - Jan Gerbrandsz Block (1/4), Jan Aldertsz (Kat) ,..
Op 11-2-1687 verkoopt Jan Aldertsz aan Dirk Block 1/4 part in een houtzaegmolen genaamd De Munnik op het Kwakerseiland, met 1/4 part in de huijsinge, schuijten en gereetschappen daartoe gehorend, waarvoor aan de stad werd betaald een grondhuur van ƒ 43,16,14. [6] Volgen afzonderlijke akten voor het aandeel van 1/8 voor Floris Jansz en 1/8 voor Jan van Rijn. WERK UIT

Eigenaren: 1682 - Jan Gerbrandsz Block (1/4), Dirk Block (1/4), Jan Aldertsz (Kat) ,..
Eigenaren: 1727 - Theunis en Marritje Blok (samen 1/4),
Eigenaren: 1732 - Theunis en Marritje Blok (samen 1/4), Maria de Vries (1/8)
Eigenaren: voor 1764: Sara ten Kate (), erven van Jan van Rhijn, de erven van Dirk Michielsz Corver, de erven van Jan Aldertsz Kat
Op 4-12-1764 verkopen de erven van Dirk Blok, de erven van Jan van Rhijn, de erven van Dirk Michielsz Corver, de erven van Jan Gerbrandsz Block, de erven van Giertje Volkerts, wed. van Jan Aldertsz Kat, aan Jan van Riga, een paltrok molen, genaamd De Monnik, met huis, tuin, knechtswoningen en loodsen op het Buitensingel tussen Raampoort en Leidsepoort op het Kwakerseiland te Amsterdam. De koopsom is ƒ 9000,-- contant. [7]
Gemachtigde van alle partijen is Jan Blok. De herkomst van de aandelen van elk der partijen wordt beschreven, in dit regest beperkt tot dat van de erven van Dirk Blok en van Jan Gerbrandsz Block.
- Jan Blok is gemachtigde van Sara ten Kate weduwe en universele erfgenaam van Theunis Blok (volgens testament Nots. Pieter Schabaalje d.d. 29-12-1725), en van Marritje Blok weduwe van en buiten gemeenschap van goederen getrouwd geweest met Hendrik de Vries (volgens huw. voorw. Nots. Mathijs Maten de Jonge d.d.12-1-1736). Theunis en Marritje Blok zijn de twee enige nagelaten kinderen en universele erfgenamen van Grietje Jans van Kolm (volgens haar testament Nots. Pieter van der Meulen d.d. 24-6-1720), die op haar beurt weduwe en universele erfgename was van Jan Gerbrantsz Block volgens muteel testament Nots. Jan Vollaertsz Olij d.d. 5-12-1679. Daaruit blijkt dat Jan Gerbrantsz Block bij brieven van opdracht voor de molen De Monnik op 5-5-1682 eigendom heeft gekregen van 1/4 part, welk deel bij de boedelscheidng van Grietje Jans van Kolm op 13-11-1727 is toebedeeld aan haar twee kinderen Theunis en Marritje Blok.
Jan Blok is voorts gemachtigde van Hendrik Hagen Dirksz en Maria de Vries echtelieden (machtiging 12 en 16-6-1749 Nots. Mathijs Maten de Jonge 9-3-1751). Maria was enig kind en erfgename van Hendrik de Vries en Dieuwertje Blok echtelieden. Zij was gerechtigd in een legaat van haar oom Jacobus van Hoorn (volgens testament Nots. Pieter Schabaalje d.d. 25-8-1724) bestaande uit 1/8 part in de molen De Monnik dat haar is toebedeeld bij de boedelscheiding van Jacobus van Hoorn (volgens akte Nots. Mathijs Maten de Jonge d.d. 9-5-1732). Genoemde Jacobus van Hoorn was weduwnaar en universele erfgenaam (testament Nots. Pieter van der Meulen 25-10-1716) van van Marritje Blok "zijnde de bovengemelde Dieuwertje Blok haar constituantes (dwz van Maria de Vries) moeder en haer moeij evengenoemde Marritje Blok te samen de eenige kinderen en algehele geinstitueerde erfgenamen van wijlen Dirk Blok, in huwelijk aan mede wijlen Marritje Zoutman verwekt". (volgens hun testament Nots. Pieter van der Meulen d.d. 20-4-1698) Deze Dirk Blok had de brieven van opdracht verworven 11-2-1687 voor 1/4 part in de molen De Monnik, welk 1/4 part bij onderhandse akte van boedelscheiding op 3-8-1715 aan Dieuwertje Blok (x Hendrik Vries) en Marritje Blok is toebedeeld (ieder 1/8).


A

Ia. Gerbrant Harmense Blocq(¥), ovl. na 1675, beg. verm. Amsterdam Nieuwe Kerk 4-4-1718 ("Gerbrand Blok maekelaer op de Haerlemmerstraat, ƒ 8,--"), wordt poorter van Amsterdam 17-5-1647 als Garbrant Harmansz van Hooren, lichterman ("heeft sijn poorter belofte in plaetse van eede gedaen"), huw. get. (1675).

COMMENTAAR(¥) Op 7-4-1715 wordt een Gerbrand Blok lidmaat van de Doopsgezinde Gemeente de Zon te Amsterdam. Mogelijk is hij de dan minstens 90-jarige nr. Ia Gerbrant Harmense Blocq, doch waarschijnlijker lijkt hij diens mogelijke zoon of kleinzoon te zijn.


COMMENTAAR(¥) Hij lijkt niet identiek met Garbrant Harmensz, van Haerlem, arbeijder aen straet, iut 41 jaar, geen ouders hebbend, woonende in de Egelentierstraet, otr. Amsterdam geref. 7-6-1653 Trijn Jans, van Haerlem, wed. van Harmen Renne woonend als vooren.

Op 25-4-1657 verkoopt Cornelis Claesz Visscher lichterman aan Gerbrant Harmensz Block, een huis en erf op de Lindengracht te Amsterdam, belend WZ Claes Dircksz Meij met een gemene muur en loden goot, OZ Cornelis Willemsz, strekkende voor van de straet tot achter aen de thuijn van Albert Platen. Borgen zijn Claes Jansz Colverbal en Pieter Claesz burgermeester, beijden lichterluijden. Koopsom ƒ 2500,-- waarvan ½ gereet, en ½ op Meij 1658. [8]
Doorgehaalde akte : Op 18-2-1669 verkopen de erven van Trijntje Pieters de Frans, wed. van Michiel Jacobsz Maerburgh, met name Jacob de Frans, voor 1/3 Pieter de Frans en Mr. Jan Block voor 1/3, en Francois de Roos gemachtigde van zijn schoonmoeder Trijntje Pieters de Frans voor het resterende 1/3 part, aan Gerbrand Hermansz Block, een huis en erf, waar De Swarte Koe op de gevel staat, in de Haarlemmerstraat buitendijks te Amsterdam, belend OZ Lieae? Jansz en WZ Andries Dircksz van Zanen strekkende voor van de straet tot achter aen Jan Willemsz Paks?. Koopsom ƒ 5600,-- contant. [9] akte is doorgehaald
Op 19-3-1669 verkopen Jacob de Frans, stadsbode, Pieter de Frans en Mr. Jan Block, chirurgijn, getrouwd met Duijfje de Frans, kinderen van Jan de Frans, Francois de Roos als getrout hebbende Trijntje Maerburgh enige dochter en erfgename van Michiel Jacobsz Maerburgh geprocreert bij Trijntje Pieters de Frans, en gemachtigde van Trijntje Pieters de Frans (procuratie Nots. Gerrit Meijers alhier 11-2-1669), allen kinderen, kindskinderen en erfgenamenen van zaliger Pieter de Frans en Wabbetje Wijbrands aan Gerbrant Harmensz Block, een huis en erf, waar De Zwarte Koe op de gevel staat, in de Haarlemmerstraat buitendijks te Amsterdam. [10]
  Uit hem:

IIa. Jan Gerbrantsz Block, geb. 1645/46, beg. Amsterdam Nieuwe Kerk en Engelse Kerk 31-3-1704 ("Jan Block maeckelaer man van Grietje Jansz van Coln in de Haerlemmerstraet", ƒ 8,--), maeckelaer (1675, 1682, 1704) van Hoorn oud 29 jaer op de Haerlemmerdijck (1675), woont in de Haerlemmerstraat (1704), otr. Amsterdam pui 9-11-1675 (get. zijn vader Gerbrant Harmense Blocq en Arent Bosch haer voogt) Grietje Jans van Koln (Kolm), beg. Amsterdam Nieuwe Kerk 4-11-1727 (graf n° D173 "Grietje van Kolm, wed. van Jan Blok, ƒ 8,--") van Amsterdam out 22 jaer op de Brouwersgraft ouders doot (1675).

Op 5-5-1682 verkoopt Jan Aldertsz, saegmolenaer, aan Jan Gerbrandsz Block, makelaer, 1/4 part van de houtzaagmolen De Munnik met huizinge, schuijten en gereetschappen op het Kwakerseiland tussen Leidsepoort en Raampoort te Amsterdam. [11]
  Uit dit huwelijk (o.a., wiens erfgenamen en enige nagelaten kinderen zijn in 1736):
 • 1. T(h)eunis Blok, geb. vóór ca. 1690, ovl. 12-9-1741, beg. Amsterdam Nieuwe Kerk 18-9-1741 (Teunis Blok ƒ 8,--), j.m. op de Haerlemmerdijck (1712), wordt doopsgez. lidmaat te Amsterdam 24-10-1717, wordt 27-12-1722 verkozen en 31-1-1723 bevestigd als doopsgez. diaken voor de tijd van 6 jaar (tot zijn overlijden op 12-9-1741), afkomstig van Amsterdam, wednr. van IJda Houtuijn op de Haarlemmerdijk (1725), huw. get. (1736), otr. 1o Amsterdam pui 8-4-1712 (ingeteeckent op akte van Hoorn) Eijtje (IJda) Houtuijn , beg. Amsterdam Nieuwe Kerk 21-8-1716 ("Houttuijn, IJtie vrouw van Theunis Blok op de Haerlemmerdijck", ƒ 8,--), j.d. wonende tot Hoorn (1712), otr. 2o Amsterdam pui 25-1-1725 (get. haer vader Herman ten Kate) Sara ten Kate, geb. 1696/97, beg. Amsterdam Nieuwe Kerk 22-8-1772 (graf D173 "Sara ten Kate, wed. van Theunis Blok" ƒ 8,--), wordt doopsgez. lidmaat te Amsterdam 27-9-1716 (get. haar ouders Hermanus ten Kate en Jozijntie Bronkhorst), van Amsterdam oud 29 jaar op de Kijsersgraft (1725).
   Uit zijn tweede huwelijk (o.a?):
  • a. Jan Blok, geb. 1728/29, ovl. 1764-1799, wordt doopsgez. lidmaat te Amsterdam 23-11-1749 (get. de moeder Sara ten Kate, wed. van Teunis Blok, en de moey Maria Blok, wed. van Hendrik de Vries), van Amsterdam, menoniet oud 35 jaer op de Kijsersgragt (1764), otr. Amsterdam pui 26-1-1764 (zijn moeder Sara ten Kaaten niet present, haar ouders dood get. Lodewijk M... Bergman) Aaltje Wieben, geb. 1730/31, ovl. na 1799, van Swartsluijs, geref. oud 33 jaar op het Cingel (1764).
   Op 10-5-1799 verkopen Alida Wieben, wed. van Jan Blok, de erven van Dirk Blok, de erven van Jan Loosjes en de erven van Reijnoutje Kouter, wed. van Leendert van der Horst, aan Jan Eeden, de houtzaagmolen De Witte Lelie op het Kwakerseiland buiten de Raampoort. [12] NB akte bevat veel meer, o.a. hoe de houtzaagmolen vererfd is.
 • 2. (Maria) Marrijtje (Jans) Blok, geb. 1691/92, beg. Amsterdam Nieuwe Kerk 9-7-1765 (graf n° D173 "Maria Blok wed. van Hendrik de Vries, 2 uuren luijen" ƒ 1,8,--), doopget. (1747), wordt doopsgez. lidmaat te Amsterdam 8-12-1715 (Marritje Jans Blok), van Amsterdam oud 44 jaar op de Haarlemmerdijk ouders doot get. haar broeder Theunis Blok (1736), testeert 1749, otr. Amsterdam pui 1-3-1736 (hij weeskamer voldaan den 22-2-1736, haar ouders doot get. haar broeder Theunis Blok) Hendrik Hendrikse de Vries, geb. 1681/82, ovl. 1747-1749, beg. verm. Amsterdam Nieuwe Kerk en Engelse Kerk 24-10-1748 (graf n° 157 "Hendrik de Vries ƒ 8,--), makelaar van Amsterdam oud 28 jaer in de Langestraat (1710), worden tegelijkertijd met zijn eertse vrouw Dieuwertje doopsgez. lidmaat te Amsterdam 13-2-1718 (get. Trijntje Zoutmans de moey, en Jacobus van Hoorn, de zwager), huw. get. (1718), wednr. van Dieuwertje Blok op de Haarlemmerdijk (1736), doopget. (1747).
  Archief van de Doopsgezinde Gemeente de Zon:
  1749: Testament van M. Blok, weduwe van H. de Vries waarin zij ƒ 2000 legateert. Extract d.d. 1765.[13]


B

Ib. Gerbrant Block, geb. vóór ca. 1630, tr. vóór 1654 Marritje Sieuwerts, ovl. na 1684, huw. get. (1678), "impotent" (1684).

IIb. Dirk Block, geb. 1653/54, beg. Amsterdam Nieuwe Kerk 1-8-1713 ("Dirk Blok maaklaar op de Haarlemmerstraet", ƒ 8,--), makelaar (1678, 1683, 1713) van Amsterdam out 24 jaar wonend op de Haarlemmerdijk (1678), huw. get. (1684, 1710), otr. Amsterdam pui 7-10-1678 (get. Marritje Sieuwerts sijn moeder, en Jan Abrahams Boij haar vooght, haar ouders doot) Marritje Dircx Soutman, geb. 1658/59, beg. Amsterdam Nieuwe Kerk en Engelse Kerk 28-9-1702 (Marretje Zoutman vrouw van Dirck Block op de Haerlemmerstraat ƒ 9,--), van Amsterdam out 19 jaar op de Korte Prinsengraght (1678). Zij testeren 20-4-1698.[14] Boedelscheiding van Dirk Blok op 3-8-1715.

Op 5-2-1683 verkopen Gerrit Soutens zoon en medeerfgenaam van Dieuwertje Gerrits Groot, die een dochter en medeerfgenaam was van Gerrit Marisz Groot, aan Dirk Block, makelaer, een huis en erf in de Haarlemmerstraat (NZ), belend etc. [15]
Op 11-2-1687 verkoopt Jan Aldertsz aan Dirk Block 1/4 part in een houtzaegmolen genaamd De Munnik op het Kwakerseiland, met 1/4 part in de huijsinge, schuijten en gereetschappen daartoe gehorend, waarvoor aan de stad werd betaald een grondhuur van ƒ 43,16,14. [16] Volgen afzonderlijke akten voor het aandeel van 1/8 voor Floris Jansz en 1/8 voor Jan van Rijn.
  Uit dit huwelijk (o.a., wiens erfgenamen en enige nagelaten kinderen zijn in 1736):
 • 1. Dieuwertje Blok, geb. 1683/84, beg. Amsterdam Nieuwe Kerk en Engelse Kerk 23-11-1734 (graf n° D157 "Diewertje Blok huijsvrouw van Hendrik de Vries", ƒ 8,--), van Amsterdam oud 26 jaren op de Haarlemmerdijk (1710), otr. Amsterdam pui 22-8-1710 (get. haar vader Dirk Blok, en sijn broeder Pieter Hendrikse de Vries, zijn ouders doot) Hendrik Hendrikse de Vries, geb. 1681/82, ovl. 1747-1749, beg. verm. Amsterdam Nieuwe Kerk en Engelse Kerk 24-10-1748 (graf n° 157 "Hendrik de Vries ƒ 8,--), makelaar van Amsterdam oud 28 jaer in de Langestraat (1710), huw. get. (1718), wednr. van Dieuwertje Blok op de Haarlemmerdijk (1736), doopget. (1747). Dieuwertje en Hendrik worden tegelijkertijd doopsgez. lidmaat te Amsterdam 13-2-1718 (get. Trijntje Zoutmans de moey, en Jacobus van Hoorn, de zwager). Hij hertr. Amsterdam pui 1-3-1736 Marrijtje (Jans) Blok (zie hierboven). NB Hij hertr. op dezelfde dag als zijn enige dochter!
   Uit zijn eerste huwelijk (de Vries-Dieuwertje Blok):
  • a. Maria de Vries, geb. 1713-1715, beg. Amsterdam Nieuwe Kerk en Engelse Kerk 3-11-1777 (graf n° D157 "Maria de Vries huisvrouw van Hendrik Hagen Dz" ƒ 8,--), wordt doopsgez. lidmaat te Amsterdam 14-2-1734 (get. Hendrik de Vries de vader, Trijntie Soutman, de moeij), van Amsterdam oud 21 (22?) jaar op de Haarlemmerdijk (1736), wed. van Leendert Schollevanger op de Heeregragt (1745), otr. 1o Amsterdam pui 1-3-1736 (get. haer vader Hendrik de Vries, en sijn swager Dirk Hasselaar, zijn ouders doot) Leendert Schollevanger, van Amsterdam oud 30 jaar in de Brouwersstraat, ouders doot (1736), otr. 2o Amsterdam pui 6-5-1745 (get. sijn vader Dirk Hagen, in margine: mans doot goet ingebracht) Hendrik Dirksz Hagen, van Amsterdam oud 29 jaar op de Cingel (1745).
 • 2. Maria (Marritje) Blok, geb. 1688/89, beg. Amsterdam Nieuwe Kerk en Engelse Kerk 2-4-1717 ("Marrijtie Blok vrouw van Jacobus van Hoorn", ƒ 8,--), wordt doopsgez. lidmaat te Amsterdam 27-9-1716 (get. Jacobus van Hoorn de man en Trijntie Soutman de moey), van Amsterdam oud 27 jaer op de Haerlemmerdijk (1716), testeert 1716, otr. Amsterdam pui 2-1-1716 (get. haer swager Hendrick de Vries, haar ouders doot, en zijn neef Hendrik Nabuur, zijn ouders doot) Ds. Jacobus van Hoorn, geb. 1681/82, beg. Amsterdam Oude Kerk 22-2-1725 ("Jacobus van Hoorn van de Heeregraft, in het VrouweCoor n° 52", ƒ 8,--), wordt doopsgez. lidmaat te Amsterdam 20-2-1701 (get. de moeder Elisabeth van Ordingen, en Dr. Galenus Abrahamsz), van Amsterdam predikant onder de Doopsgesinden oud 34 jaer op de Heeregraft (1716), doopget. (1716, 1718), testeert 1724, legateert 1/8 part in de molen De Monnik aan zijn nichtje Maria de Vries (1724), zn. van Jacob van Hoorn en van Elisabeth van O(o)rdingen.
  In 1726 erft Huizen van de predikant Jacobus van Hoorn, "in zijn leven Leeraar der Vereenigde Waterlandsche en Vlaamsche Doopsgezinden te Amsteldam" [17] een waardevol stuk grond De Hoornse Hout. Op dit stuk bosgrond wordt een kerkgebouw gezet, dat meer op een boerderij dan op een kerk lijkt. Restanten van dit gebouw zijn nu nog aanwezig. In 1834 wordt de Huizer (doopsgezinde) gemeente weer opgeheven wegens het geringe aantal zielen.[18]

Referenties van de gegevens van generatie 1 staan ook hier
Referenties Fragment Genealogie Block --- Generatie 1 ( 18 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. GAA Transportakten voor 1811; NL-SAA-21636436
 2. GAA Transportakten voor 1811; NL-SAA-21636438
 3. Transportakten voor 1811: NL-SAA-21670625
 4. ⇒ 752.nl.html#KLAB05060000001
 5. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21633273
 6. GAA Transportakten voor 1811; NL-SAA-21636443
 7. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21689117
 1. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21624878
 2. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21629281
 3. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21629300
 4. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21633273
 5. GAA Transportakten voor 1811; NL-SAA-21718104
 6. SAA, toeg. nr. 877: Archief van de Doopsgezinde Gemeente de Zon, inv. nr. 189
 7. Nots. Pieter van der Meulen d.d. 20-4-1698
 1. Transportakten voor 1811; NL-SAA-21633810
 2. GAA Transportakten voor 1811; NL-SAA-21636443
 3. TVE 9(1979)93
 4. ⇒ 1410

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 2
Back to previous
generation 0
Directly go to generation :
1